Otázky s vecným pojmom: Reklama

počet otázok s vecným pojmom : 43Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Reklama na Facebooku

ID3567 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, si dala na Facebooku reklamu. Zo strany FB dostala dva druhy faktúry, a to také, na ktorých nie je uvedené prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je formou kreditu na reklamy a tie faktúry, na ktorých je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady platobnou kartou. Pravdepodobne ide o to, že ak spoločnosť si dá reklamu za 10 €, tak FB mu dá 10 € zadarmo. Ako to správne účtovať? Ako to je z hľadiska DPH a dani z príjmov?

Reklamné predmety a daň z pridanej hodnoty

ID2837 | | Ing. Marián Drozd

Sme slovenská obchodná spoločnosť, mesačný platiteľ DPH. Dostali sme faktúru od nášho zahraničného dodávateľa (zo Švédska) za dodanie reklamných predmetov, z ktorých niektoré prevyšujú sumu 17 € / 1 ks a niektoré z nich sú v hodnote do 17 € /1 ks. Akým spôsobom vysporiadať DPH na uvedenej FA? Samozdaniť všetky reklamné predmety alebo len reklamné predmety nad 17 € / 1 ks? A čo s reklamnými predmetmi do 17 €?

Výhry v zákazníckych súťažiach

ID2783 | | Ing. Marián Drozd

Na podporu predaja našich výrobkov organizujeme súťaž. Zákazníkov odmeňujeme rôznymi predmetmi, pri obstaraní ktorých sme si odpočítali DPH na vstupe. Nakupované predmety, ktoré slúžia ako cena v súťaži, neobsahujú logo našej spoločnosti. Ako sa na nás vzťahuje § 8 ods. 3 zákona o DPH pri odovzdaní výhier výhercom? V jednom balíku pre výhercu môže byť aj kombinácia cien, t. j. viac predmetov s jednotkovou cenou do 17 €, pričom celková hodnota balíčka pre výhercu je vyššia ako 17 €. Môže však získať aj výhru v hodnote do 17 €.

Dodanie vyrábanej produkcie na prezentáciu činnosti spoločnosti bezodplatne

ID2748 | | Ing. Marián Drozd

Ako sa na nás vzťahujú ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. v prípade, že bezodplatne dodávame obchodné vzorky (naše výrobky s oc > 17 €/ks)?

„Agentská stála prevádzkareň“

ID2689 | | Ing. Miroslava Brnová

Česká firma bude zamestnávať (pracovná zmluva) na Slovensku dvoch zástupcov v oblasti reklamy- fyzické osoby, Slovákov, s bydliskom a rodinnými zväzkami na Slovensku (daňoví rezidenti SK). Predmetom činnosti zástupcov v oblasti reklamy bude:

  • starať sa o existujúcich zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • vyhľadávať nových zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • propagovať danú radu produktov, propagovať firmu
  • rozdávanie letákov • zastupovať firmu na prednáškach .

V ich zmluve je uvedené, že táto činnosť nezahŕňa vyjednávanie/prerokovávanie obchodných podmienkach predaja výrobkov ani vyjednávanie o zmluvných podmienkach. Keď slovenský zákazník (podnikateľ) má záujem o firmu/produkty, uzavrie s českou firmou rámcovú zmluvu (je podpísaná v ČR konateľom firmy), registruje sa na CZ webových stránkach, prostredníctvom ktorých bude objednávať aj jednotlivé produkty, resp. s CZ kontaktnými osobami bude (ktorí sú uvedení na CZ stránkach) vyjednávať zmluvné podmienky/ prerokovať zmluvy. Jednotlivé objednávky budú v ČR zabalené a odoslané na Slovensko prostredníctvom poštovnej prepravy. SK zástupcovia v oblasti reklamy budú pracovať najmä na území SK. CZ firma nebude mať na území SK žiadnu kanceláriu alebo iné trvalé miesto na výkon činnosti. V tomto prípade podľa nás by nevznikla „agentská stála prevádzkareň“ na účely z dane z príjmov. Prosím potvrďte, či tento náš názor je správny, resp. či vzniká alebo nevzniká „agentská stála prevádzkareň“ ?

Bezodoplatne poskytnutá / nadobudnutá služba

ID2680 | | Ing. Miroslava Brnová

Klientovi bol bezodplatne poskytnutý reklamný priestor v printovom médiu - reklama na aktivity klienta v printovom médiu dodávateľa. Náklady na zabezpečenie reklamy na strane dodávateľa boli preukazne vynaložené za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov. Vzniká na strane klienta nepeňažný príjem v súvislosti s prijatím bezodplatne dodanej služby? Je táto bezodplatne poskytnutá služba predmetom dane z príjmov na strane klienta a dodávateľa?

Reklamné služby

ID2520 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť so sídlom v SR – platiteľ DPH bude poskytovať pre spoločnosti z ČR, tiež platitelia DPH nasledovné služby: 1. reklamné služby vo forme umiestňovania reklamy odberateľov na plachtách nákladných áut a na billboardoch na území SR a ČR a 2. na základe zmluvy o zabezpečení reklamy výrobu a vysielanie krátkych reklamných spotov na veľkoplošných obrazovkách na území SR a ČR. K realizovaniu uvedených činností si slovenská spoločnosť – platiteľ DPH bude prenajímať reklamný priestor, reklamné nosiče aj od českých spoločností – platiteľov DPH, kt. sú umiestnené na území ČR a SR. Od českých spoločností bude prijímať i reklamné služby. Aké všetky povinnosti z titulu vyššie uvedených služieb - poskytovaných a prijímaných pre nás ako slovenskú spoločnosť vyplývajú s ohľadom na DPH a daň z príjmov? Vzťahuje sa na uvedený prípad zabezpečenie dane, prípadne zrážková daň? (Poznámka: nedjde o prepojené spoločnosti).

Občianske združenie a daň z príjmov

ID2495 | | Ing. Marián Drozd

Občianske združenie má v stanovách uvedené nasledovné ciele:

  • neformálne vzdelávanie ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú,
  • poskytovanie sociálnej pomoci pre ľudí v núdzi.

Uvedený cieľ realizuje hlavne prostredníctvom organizovania stretnutí na podporu tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt, vydávaním publikácií pre rast duchovného života, sprostredkovaním pomoci pre ľudí v núdzi.

V stanovách má ďalej v článku „hospodárenie“ uvedené nasledovné:

Hmotné zabezpečenie organizácie tvoria dobrovoľné príspevky fyzických a právnických osôb, verejné zdroje, členské príspevky, finančné prostriedky z vlastnej publikačnej činnosti, predaja propagačných predmetov a z predaja produktov.

 

Otázka:

Občianske združenie vydá publikáciu, ktorú ponúkne účastníkom stretnutí. Tiež budú členovia OZ vyrábať rôzne propagačné predmety (ružence, záložky, sviečky...). Ale OZ nakúpi aj publikácie od iných dodávateľov.

1) Budú príjmy z uvedených činností považované za zdaniteľný príjem podliehajúci dani z príjmov, alebo za oslobodený príjem podľa § 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP")?

2) Ak ponúkané produkty nebudú mať stanovenú pevnú cenu, ale budú za dobrovoľný príspevok, t. j. účastníci môžu ale nemusia prispieť, môže sa tento príjem považovať za dar oslobodený od dane z príjmov?

3) Je povinnosť  uvedené príjmy evidovať prostredníctvom registračnej pokladnice (či už pôjde o pevne stanovenú sumu alebo o dobrovoľný príspevok)?

Lekár a daň vyberaná zrážkou

ID2477 | | Ing. Marián Drozd

Som lekár a majiteľ webovej stránky, na ktorej, na základe zmluvy, poskytujem reklamné a marketingové služby aj na voľnopredajné prípravky (napr. výživové doplnky). Je farmaceutická firma, ktorá tieto produkty distribuuje, povinná zraziť z mojej faktúry zrážkovú daň? Ak áno, aké sú na to legislatívne dôvody?  Ak je jediným dôvodom to, že som lekár, uvažujem nad vytvorením novej s. r. o., ktorá mi zastreší takéto služby a dokonca aj poplatky pre moju lekársku s. r. o. Myslím si, že táto možnosť je úplne v súlade so zákonom, na druhej strane sa na tomto príklade v plnej nahote odhaľuje deravosť novely zákona o dani z príjmov a jej diskriminačný charakter pre pracovníkov v zdravotníctve.

Reklama na prelome rokov

ID2437 | | Ing. Peter Furmaník

Firma s. r. o. dňa  3. 11. 2014 obdržala dodávateľskú faktúru za:

  • LED obrazovky 2014 1 ks s DPH v sume 50,00 €,
  • REKLAMA,CASSOVIA CLASSIC 2015 1 ks s DPH v sume 150,00 €.

Fakturačné údaje: Dátum vyhotovenia: 3. 11. 2014 Dátum dodania : 31. 10. 2014. Poprosím o radu, ako správne zaúčtovať prijatú faktúru, ktorá sa týka roka 2014 a roka 2015?