Otázky s vecným pojmom: Kaucia

počet otázok s vecným pojmom : 2Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Kaucia

ID3485 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu na 3 roky (v postavení prenajímateľa). Od nájomcu zoberie kauciu vo výške jednomesačného nájmu - ktorá sa po ukončení nájmu vráti nájomcovi. Túto kauciu môže zaúčtovať na účet 325, resp. 379 alebo musí byť zaúčtovaná na dlhodobé záväzky - účet 479?

Prepadnutá časť kaucie (Úrad pre verejné obstarávanie)

ID2492 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť podala voči výsledku verejného obstarávania námietku, s ktorou je v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní spojená povinnosť zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu. Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia spoločnosť stiahla námietku, ale časť v hodnote 35 % z hodnoty kaucie sa stala príjmom štátneho rozpočtu (Úrad pre verejné obstarávanie ju nevráti späť). Môže spoločnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p. nevrátenú časť kaucie považovať za daňový výdavok (náklad) ?