Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 170Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vzdelávanie zamestnancov

ID2693 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom činnosti spoločnosti – zamestnávateľa sú technické testovanie a analýzy. Svojho zamestnanca, ktorý pracuje ako manažér spoločnosti, spoločnosť vyslala na ročné štúdium manažmentu v Londýne. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových nákladov výdavky spojené s uvedeným štúdiom (doprava, ubytovanie, školné, stravné)? Zdaňuje zamestnanec zamestnávateľom preplatené náklady?

Odpis pohľadávky a daňové priznanie

ID301 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2002 spoločnosť vyfakturovala zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, ktorá bola z dôvodu nezaplatenia odpočítateľnou položkou z daňového základu roku 2002. Vzhľadom k tomu, že na partnerskú spoločnosť  bol vyhlásený konkurz, v roku 2004 bola  k pohľadávke vytvorená  nedaňová opravná položka.  V roku 2010 bol konkurz zrušený. V rozvrhovom uznesení je uvedené, že pohľadávka sa neuspokojuje. Podľa § 17 ods. 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") treba  navýšiť a zároveň znížiť daňový základ o 10 000 €, čo by malo byť uvedené v riadkoch 180 a 290. Považuje sa odpis pohľadávky ako   zaplatenie tejto pohľadávky? Má byť preto zvýšenie daňového základu uvedené v riadku 120?

Spoločnosť má aj prípady, keď u partnerov v konkurze bola tvorená daňová opravná položka (100 %), ktorá sa  po ukončení konkurzu súvahovo vysporiadala.  Podľa § 17 ods. 28  ZDP sa zvyšuje a zároveň znižuje daňový základ. Môžete prosím naznačiť logiku takýchto úkonov, čo mal zákonodarca na mysli?

Obstaranie fotovoltaickej elektrárne - zaradenie do obchodného majetku a odpisy

ID754 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť obstarala fotovoltaickú elektráreň (FTVE) formou lízingu a čiastočne z vlastných zdrojov.  Na aký účet možno zaradiť FTVE a do akej odpisovej skupiny patrí FTVE? Ako daňovo a účtovné odpisovať  tento dlhodobý majetok, keď časť bola obstaraná na lízing a časť z vlastných zdrojov. Treba  každú časť elektrárne zaradiť samostatne a odpisovať podľa zákona, t.j. lízing odpisovať ako prenajatý majetok a časť obstaranú z vlastných zdrojov odpisovať ako vlastný majetok?

Likvidácia spoločnosti a účtovná závierka

ID140 | | Ing. Silvia Mandáková

Spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpila do likvidácie dňa 1. 1. 2009. K 31. 12. 2008 bola spracovaná riadna účtovná závierka. Dňa 30. 4. 2010 bola ukončená likvidácia. Od 1. 5. 2010 s.r.o. pokračuje v podnikaní. Je potrebné spracovať priebežnú závierku k 30. 4. 2010 a následne k 31. 12. 2010 riadnu účtovnú závierku? Aké iné povinnosti má spoločnosť z pohľadu účtovníctva? Oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a živnostenskému úradu spoločnosť splnila.

Platenie mesačných preddavkov do lehoty na podanie daňového priznania

ID1103 | | Ing. Lucia Vanková

Spoločnosť v daňovom priznaní za rok 2010 vykázala na riadku 910 daň na účely určenia výšky preddavkov na daň v sume 17 937,26 €. Ako má platiť preddavky do lehoty na podanie daňového priznania?

Odpis pohľadávok

ID2002 | | Ing. Jozef Pohlod

Naša spoločnosť prihlásila svoje pohľadávky v r. 2010 do reštrukturalizačného konania a neskôr po zrušení reštrukturalizačného konania a vyhlásení konkurzu na majetok, sme opäť prihlásili svoje pohľadávky v stanovenej lehote v plnej výške cca 5 000 €. Na pohľadávky bola vytvorená opravná položka vo výške 100 % - daňový náklad. V r. 2012 súd uznesením rozhodol, že "zrušuje konkurz po slnení konečného rozvrhu výťažku". V tomto roku nám bola čiastočné uhradená pohľadávka vo výške 400 €. Je odpis zostávajúcej časti neuhradených pohľadávok v tomto prípade daňovo uznaný náklad? Keďže sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli až v r. 2013 po podaní daňového priznania za rok 2012, je možné zúčtovať odpis pohľadávok a zrušiť opravnú položku k pohľadávkam aj v r. 2013?

Zdaňovanie neuhradených záväzkov od r. 2014

ID2095 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Podľa novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bude potrebné v zmysle § 17 ods. 27 postupe zdaňovať neuhradené záväzky podľa pôvodnej lehoty splatnosti. Otázkou je, či sa uvedené znenie vzťahuje aj na záväzky, pri ktorých bolo zmluvne dohodnuté predĺženie lehoty splatnosti ešte v r. 2013 pred účinnosťou novely.

Odpis pohľadávky

ID2304 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

26.10.2012 spoločnosť na základe zmluvy o postúpení pohľadávky podľa § 524 Občianskeho zákonníka prevzala od banky pohľadávku. Banka mala pohľadávku na základe Zmluvy o účelovom úvere a k 19.10.2012 výška pohľadávky bola 573 917,70 €, z toho istina bola 287 735,58 €, úroky boli 183 483,58 € a úroky z omeškania boli 102 698,54 €. Spoločnosť za postúpenie tejto pohľadávky zaplatila banke 300 00,00 €. 13.2.2014 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie súdu, ktorý zrušil konkurz dlžníka pre nedostatok majetku. Daná pohľadávka bola v konkurze riadne prihlásená ešte bankou a ostala tak neuspokojená. 13.2.2014 bol dlžník aj ex offo vymazaný z obchodného registra. Ako má postupovať spoločnosť, ktorá má v súčasnosti evidovanú pohľadávku vo výške 30 000,00 €. Evidovaná je na účte 315. Aká výška nákladov na odpis pohľadávky bude daňovo uznaná?

Transferové oceňovanie v tuzemsku

ID2448 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Vzťahuje sa tuzemske transferové oceňovanie od 01.01. 2015 aj na situáciu: 1. Predseda občianskeho združenia je zároveň riaditeľom a zamestnancom v inej spoločnosti, ktorá faktúruje služby pre občianske združenie 2. Tajomník občianskeho združenia je konateľom a spoločníkom v s.r.o., kde je zároveň zamestnancom a tiež má DIČ, kvôli autorským zmluvám jeho spoločnosť dodáva služby pre občianske združenie, on ako fyzická osoba vykonáva činnosť na základe autorských zmlúv pre OZ 3. Tajomnička OZ je zamestnanec a zároveň vykonáva činnosť na základe autorských zmlúv pre OZ,  spadá táto situácia pod tuzemské transferové oceňovanie a musia vypracovat transferovú dokumentáciu? Ak áno, tak ktorá zo zainteresovanych osôb/spoločností dokumentaciu vypracováva? Zahŕňa transferové oceňovanie aj príjem daru pre občianske združenie? Ak by niektorá zo spominaných spoločnností alebo fyzických osôb poskytla dar OZ, tak tiež je potrebné vypracovat dokumentáciu?

Váhostav

ID2589 | | Ing. Anton Kolembus

Mám otázku k účtovaniu a daňovým aspektom odpredaja pohľadávky nezabezpečeného veriteľa Váhostavu v rámci reštrukturalizácie. Spoločnosť spĺňa všetky podmienky a podala materiál do SZRB na odpredaj svojej pohľadávky voči Váhostavu. Momentálne sa čaká na zmluvu. Ide o reálny prípad, sumy ale pre jednoduchosť budú ilustratívne. Spoločnosť mala v reštrukturalizačnom procese prihásené a schválené pohľadávky voči Váhostavu v celkovej výške 200 000 €. Rozhodla sa využiť možnosť a odpredala svoje pohľadávky za 50 % ich nominálnej hodnoty v roku 2015 t. j. za 100 000 €. V účtovníctve mala v roku 2014 vytvorenú opravnú položku vo výške 200 000 € (účtovanie 547/391). Tvorba opravnej položky na pohľadávky voči firme v reštrukturalizácii bola daňovo uznaný náklad. Ako sa zaúčtuje odpredaj pohľadávok, zrušenie opravnej položky, výnosy z odpredaja a hlavne aké sú daňové aspekty celej tejto operácie?