Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 172Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vzdelávanie zamestnancov

ID2693 | | Ing. Anton Kolembus

Predmetom činnosti spoločnosti – zamestnávateľa sú technické testovanie a analýzy. Svojho zamestnanca, ktorý pracuje ako manažér spoločnosti, spoločnosť vyslala na ročné štúdium manažmentu v Londýne. Môže si spoločnosť uplatniť do daňových nákladov výdavky spojené s uvedeným štúdiom (doprava, ubytovanie, školné, stravné)? Zdaňuje zamestnanec zamestnávateľom preplatené náklady?

Obstaranie fotovoltaickej elektrárne - zaradenie do obchodného majetku a odpisy

ID754 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť obstarala fotovoltaickú elektráreň (FTVE) formou lízingu a čiastočne z vlastných zdrojov.  Na aký účet možno zaradiť FTVE a do akej odpisovej skupiny patrí FTVE? Ako daňovo a účtovné odpisovať  tento dlhodobý majetok, keď časť bola obstaraná na lízing a časť z vlastných zdrojov. Treba  každú časť elektrárne zaradiť samostatne a odpisovať podľa zákona, t.j. lízing odpisovať ako prenajatý majetok a časť obstaranú z vlastných zdrojov odpisovať ako vlastný majetok?

Odpis pohľadávky a daňové priznanie

ID301 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2002 spoločnosť vyfakturovala zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, ktorá bola z dôvodu nezaplatenia odpočítateľnou položkou z daňového základu roku 2002. Vzhľadom k tomu, že na partnerskú spoločnosť  bol vyhlásený konkurz, v roku 2004 bola  k pohľadávke vytvorená  nedaňová opravná položka.  V roku 2010 bol konkurz zrušený. V rozvrhovom uznesení je uvedené, že pohľadávka sa neuspokojuje. Podľa § 17 ods. 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") treba  navýšiť a zároveň znížiť daňový základ o 10 000 €, čo by malo byť uvedené v riadkoch 180 a 290. Považuje sa odpis pohľadávky ako   zaplatenie tejto pohľadávky? Má byť preto zvýšenie daňového základu uvedené v riadku 120?

Spoločnosť má aj prípady, keď u partnerov v konkurze bola tvorená daňová opravná položka (100 %), ktorá sa  po ukončení konkurzu súvahovo vysporiadala.  Podľa § 17 ods. 28  ZDP sa zvyšuje a zároveň znižuje daňový základ. Môžete prosím naznačiť logiku takýchto úkonov, čo mal zákonodarca na mysli?

Posúdenie náhrady škody na prelome účtovných období

ID416 | | Ing. Jozef Pohlod

Právnická osoba v decembri 2010 zaúčtovala škodu na majetku (neodstrániteľnú), avšak ku dňu ukončenia závierky 2010 nemala ešte od poisťovne potvrdenú možnú náhradu škody, takže neúčtovala ani o nároku na náhradu škody ani o žiadnej inej náhrade. V rámci úpravy základu dane 2010 zvýšila základ dane o daňovú zostatkovú cenu tohto vyradeného majetku a upravila základ dane aj o rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou tohto vyradeného majetku.

Až v marci 2011 poisťovňa potvrdila nárok na náhradu škody a spoločnosť aj skutočne prijala náhradu škody v marci 2011. Je možné posúdiť tento príjem roku 2011 od poisťovne ako príjem prislúchajúci k výdavku, ktorý nebol uznaný za daňový výdavok § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov a znížiť základ dane 2011 vo výške daňovej zostatkovej ceny majetku (ak bola náhrada vyššia, ako bola táto daňová zostatková cena) alebo znížiť základ dane 2011 vo výške prijatej náhrady (ak bola náhrada nižšia ako daňová zostatková cena majetku)?

Výplata dividend za rok 2011 zahraničnému spoločníkovi

ID1313 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská spoločnosť chce vyplatiť v roku 2012 podiely spoločníkom zo zisku z roku 2011. Jeden zo spoločníkov je občanom Rakúskej republiky. Platí sa daň pri výplate podielov zo zisku, keď sa vyplácajú rakúskemu občanovi - rezidentovi Rakúskej republiky? Ako je to zo zdravotným poistením pri výplate týchto podielov rakúskemu spoločníkovi?

Opravné položky k pohľadávkam

ID2028 | | Ing. Jozef Pohlod

Prosím na príklade uviesť tvorbu a zrušenie opravnej položky v prípade čiastočnej úhrady nasledovne: r. 2009 vznik pohľadávky 100 000 €, r. 2010 tvorba  opravnej položky vo výške 20 %, r. 2011 úhrada vo výške 30 000 €. Aká bude tvorba opravnej položky (50 %), t. j. v akej konkrétnej výške bude tvorba opravnej položky a aké bude rušenie opravnej položky? R. 2012 úhrada vo výške 20 000 €. Aká bude tvorba opravnej položky (100 %), t. j. v akej konkrétnej výške bude tvorba opravnej položky a aké bude rušenie opravnej položky?

Zahraničný úver - zrážková daň

ID2171 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Slovenskej spoločnosti bol poskytnutý úver zo zahraničia z Rakúska na kúpu vozidla. Má slovenská spoločnosť povinnosť pri platené úrokov z úveru Rakúskej spoločnosti vyberať daň zrážkou §  43 alebo § 44 zabezpečenie dane?

Odpisy dlhodobého hmotného majetku od 1.1.2015

ID2336 | | Vladimír Bartoš

Sme spoločnosť s.r.o. účtujúca v podvojnom účtovníctve, ktorá má účtovné obdobie hospodársky rok od 1.4. do 31.3. V majetku máme výrobnú halu, ktorú odpisujeme zrýchlene v odpisovej skupine 4 na 20 rokov. Od 1.1.2015 nastáva zmena v odpisovaní - ruší sa možnosť odpisovať budovy a haly zrýchlenou metódou. Keďže naším zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, nastane táto zmena u nás až od 1.4.2015 alebo musíme zmeniť zrýchlené odpisovanie na rovnomerné už od 1.1.2015?

Výpočet dní pre tvorbu OPP

ID2624 | | Ing. Lucia Vanková

Pre účely § 17 ods. 27 - zahŕňanie nezaplatených záväzkov do riadku 180 DP a § 20 ods. 14 - tvorba opravných položiek k nepremlčaným pohľadávkam- sa pri výpočtoch rok ráta ako 360 alebo 365 dní (prípadne 366 dní). Poprosím konkrétnu odpoveď na moju otázku a nie citáciu zo zákona, že je to 360, 720 a 1080 dní.

Uplatňovanie paušálnych výdavkov na majetok osobnej potreby

ID2505 | | Ing. Marián Drozd

1., Firma kúpi auto. Následne firma deklaruje vo vnútornej smernici nasledovné: auto používa výlučne (100 %) na podnikanie, § 19 ods. 2 l, bod 3 aplikuje len na účely zníženia administratívnej náročnosti, a že je zakázané používať motorové vozidlo na súkromné účely. V tomto prípade podľa nás § 19 ods. 2 l, bod 3 anuloval § 19 ods. 2 t,. Z hľadiska zákona o dani z príjmov (ZDP), okrem PHL (80 %), všetko by sme dali v 100 %-nej výške do daňových nákladov. Z hľadiska zákona o DPH, okrem PHL (80 %), zo všetkého by sme žiadali naspäť nadmerný odpočet v plnej výške. Má DÚ právo žiadať knihu jázd? Môže byť tento postup aplikovateľný?

2., Firma kúpi auto. Následne firma sa rozhodne, že odpočíta DPH len vo výške 80 % z ceny auta. Je pravda, že ZDP a zákon o DPH nie je na tejto úrovni prepojený, ale týmto sa podľa mňa priznám, že auto používam na súkromné účely vo výške 20 %. Takže už sme v § 19 ods. 2 t, zamestnancovi (konateľ, spoločník, zamestnanec) vzniká nepeňažný príjem na úrovni ZDP, ktorý by mal zdaniť. Z hľadiska zákona o dani z príjmov (ZDP), vrátane PHL (80 %), všetko by sme dali v 80 %-nej výške do daňových nákladov. Z hľadiska zákona o DPH, vrátane PHL (80 %), zo všetkého by sme žiadali naspäť nadmerný odpočet v 80 %-nej výške. V prípade PHL nevzniká potreba dvakrát odpočítať 80 %? Má DÚ právo žiadať knihu jázd? Má DÚ právo skúmať nepeňažný príjem na úrovni ZDP? Môže byť tento postup aplikovateľný?