Otázky s vecným pojmom: Verejná správa

počet otázok s vecným pojmom : 143Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Klasifikácia príjmu z poplatkov za uloženie odpadov

ID3470 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec doteraz klasifikoval a rozpočtoval príjem z odvodu poplatkov za uloženie odpadov na skládke v k.ú. obce od prevádzkovateľa skládky na podpoložke 133013, kód zdroja 41. Nadväzujúc na zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. tento príjem od roku 2019 obec dostane cez Environmentálny fond, ktorý by sa mal klasifikovať na podpoložke 312002 - Zo štátneho účelového fondu, kód zdroja 45. Je správny postup obce vykonať rozpočtové opatrenie presunom rozpočtovaných prostriedkov z daňových príjmov na tuzemské transfery v rámci verejnej správy, pričom ide o účelovo určené finančné prostriedky?

Daň z nehnuteľností - užívateľ pozemku

ID3467 | | Irena Bubeníková

Občania obce dlhodobo preukázateľne užívajú obecné pozemky (majú ich ohradené, využívajú ich ako záhrady), ktoré sa nachádzajú za ich nehnuteľnosťami. Obec vyrubuje týmto občanom daň z nehnuteľností (pozemkov). Občania teraz namietajú, že obec im neoprávnene vyrubuje daň (a tým sa na nich obohacuje). Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. daňovníkom je aj osoba, ktorá pozemok skutočne užíva. Je teda tento postup obce zákonný?

Účtovanie prijatej dividendy - ekonomická klasifikácie

ID3461 | | Jozef Sýkora

Obec je majiteľom cenných papierov - akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku - dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 - ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku.

Zaúčtovanie rezervného fondu

ID3451 | | Ing. Ingrid Veverková

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018.

Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva do rezervného fondu sme mali previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €, ktorá predstavovala sumu rezervného fondu pre rok 2018. Naša obec má vytvorený len jeden hlavný účet, účtovne analyticky máme rozdelené ďalšie účty, z ktorých je aj účet rezervného fondu (vedený a označený číslom 221 16). Prevod prostriedkov z hlavného účtu 2214 na účet rezervného fondu sme účtovali dňa 27. 3. 2018, a to:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.4

6 032,73

Prebytok hospodárenia roku 2017 do rezervného do fondu

2.

221.16

261

6 032,73

Príjem do rezervného fondu

Pri nákupe  investičného materiálu – kapitálové výdavky sme účtovali príjem faktúry.

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

042

321

2 500

Zaúčtovanie faktúry

2.

321

221.0111.717002.43

-2 500

Úhrada faktúry z bežného účtu

Toto je len príklad pri nákupe tovaru. Tak sme účtovali každý nákup až do vyčerpania celej sumy 6 032,73 €.

Pri tomto účtovaní sme nerobili hneď zapojenie do finančných operácii z rezervného fondu ale až k 1. 12. 2018 sme jednou sumou spolu zaúčtovali:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.16

6 032,73

Prevod z účtu rezervného fondu do finančných operácií

2.

221.454001.41.2

261

-6 032,73

Príjem finančných operácií

Na účte 221.16 rezervného fondu zostala suma 0 a na finančných operáciách suma 6 032,73 €.

Chceli by sme sa opýtať, či sme postupovali pri zaúčtovaní správne.

Po skončení roka 2018 sme začali robiť záverečný účet, a tu sme prišli na chybu vo výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte.

Podľa výkazu Fin 1 – 12 sme zisťovali výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy

263 128,52 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Ostatné FO / RF

6 032,73 €

 

 

Spolu

286 161,25 €

 

247 391 €

Rozdiel

11 769,55

Prebytok hospodárenia sme  robili bez finančných operácií.

Bežné príjmy

263 128,52 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Spolu

15 891,42

 

-10 154,60

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie ako kapitálové príjmy, preto sme to  dofinancovali čerpaním rezervného fondu a doplatkom z bežných výdavkov, nakoľko sme mali rozpočet celkovo vyrovnaný ale bežné príjmy a bežné výdavky sa nerovnali.

Celkový výsledok hospodárenia nám vychádza po odpočítaní sumy chýbajúcej u kapitálových výdavkov z zostatku bežného rozpočtu:

15 891,42 €

-4 121,55  €

11 769,55 €

Zostatok na účte 30 691,14 €

Po odpočítaní sociálneho fondu     -591,25 €

Po odpočítaní depozitného účtu     -12 335,50 €

Po pripočítaní zvyšku pokladnice  37,55 €

Zostatok je 17 801,94 a náš výsledok hospodárenia je 11 769,55, čo je rozdiel 6 032,73 €.

Tu je vidieť akoby rezervný fond nebol čerpaný.

Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 5 736,82 €.

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

ID3438 | | Jozef Sýkora

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia: - VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. € - výsledok finančných operácií: -19 tis. € - VH po započítaní finančných operácií: + 13 tis. € K 31. 12. 2018 však obec mala na svojich účtoch prostriedky zo ŠR, ktoré sa z prebytku vylučujú vo výške 10 tis. € a zároveň mala tvoriť fond prevádzky údržby a opráv k nájomným bytom vo výške 5 tis. €. Po odpočítaní týchto položiek sa teda dostala do schodku.... V skutočnosti boli použité peňažné prostriedky z minulých rokov, ktoré však neboli prevedené v rezervnom ani inom fonde, ani neboli zapojené do príjmov cez PFO. V minulosti sa z prebytku hospodárenia tvoril RF len do výšky 10 %, zvyšok zostal na bežnom účte. Je v tomto prípade nezapojenie prostriedkov z minulých rokov do príjmov cez PFO porušením zákona o rozpčtových pravidlách?

Používanie súkromného auta starostom

ID3409 | | Jozef Sýkora

Je možné starostovi poskytnúť náhradu za opravu súkromného automobilu, ktorý nevlastní obec a nie je zaradené v majetku obce? Náhrada je schválená obecným zastupiteľstvom. Na aký účet takúto náhradu účtovať a akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Správne zaradenie do platovej triedy - obec

ID3379 | | Tatiana Macháčová

Zamestnanec pracuje ako ekonóm obecného úradu. Ekonóm má VŠ ekonomického smeru. Na obecnom úrade robí komplexné účtovníctvo, zúčtovanie miezd, pripravuje žiadosti a vyúčtovania dotácií a projektov cez Úrad práce (aj z prostriedkov EÚ) ale aj pre iné inštitúcie (ministerstvá, Úrad vlády). Spracováva účtovnú závierku, pripravuje záverečný účet aj výročnú správu obce. Spolupracuje na vypracovaní interných smerníc a VZN obce. Spracováva návrh rozpočtu, rozpis položiek rozpočtu, zabezpečuje sledovanie plnenia príjmov a výdavkov v rozpočte. Metodicky usmerňuje základnú školu, ktorej je obec zriaďovateľom, spracováva konsolidáciu ZS a obce, robí výkazníctvo pre RISSAM za obidve inštitúcie. Má byť od 1. 1. 2019 zaradený v triede 6 „Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania“ alebo 7. triede: „Odborná špecializovaná práca na úseku rozpočtovania alebo financovania“?

Splnomocnenie primátora

ID3380 | | Jozef Sýkora

Môže  primátor mesta splnomocniť zamestnanca  mesta na podpisovanie určitých druhov zmlúv (v občianskoprávnych, obchodných veciach)?

Nezlučiteľnosť funkcií

ID3377 | | Jozef Sýkora

Je zlučiteľná funkcia poslanca mestského zastupiteľstva s funkciou štatutárneho orgánu združenia obcí zriadeného podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p?  Združenie nevykonáva podnikateľskú činnosť. Podľa nášho názoru poslanec MsZ môže byť štatutárnym orgánom takéhoto združenia, pretože táto funkcia nie je uvedená v § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Z. z., podľa ktorého funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou:

  1. starostu,
  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený; to neplatí, ak zamestnanec obce je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  4. podľa osobitného zákona.

Pozícia prednostu obecného úradu

ID3374 | | JUDr. Simona Laktišová

Obce a mestá vyhlasujú spravidla: „v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p. výberové konanie na pozíciu prednosta obecného úradu." Je obec povinná vyhlásiť výberové konanie na pozíciu prednostu obecného úradu?