Otázky v kategórii: Občianske právo

počet otázok v kategórii: 40Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predaj obchodného podielu

ID3428 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s.r.o. má jedného spoločníka A. Spoločnosť má dvoch konateľov, konateľa A (ide o jediného spoločníka A) a konateľa B (konateľ B nie je spoločníkom). Každý konateľ spoločnosti koná samostatne. Ide o slovenských rezidentov. Osoba A chce predať svoj obchodný podiel v spoločnosti a chce sa aj vzdať funkcie konateľa v prospech kupca C. Kupec C bude jediným spoločníkom spoločnosti a bude aj konateľom namiesto osoby A. Funkcia konateľa B zostáva nedotknutá. Táto s.r.o. v minulosti požiadala o spotrebný úver, ktorý spláca dodnes. Takže úverová zmluva (právny vzťah) bola medzi spoločnosťou a finančnou inštitúciou. Spoločnosť má nedoplatok voči ZP a SP. Spoločnosť voči daňovému úradu nemá nedoplatok. Kupujúci C nemá žiadny nedoplatok. Môže osoba A predať hore uvedeným spôsobom spoločnosť, aj keď úver nie je splatený a spoločnosť má nedoplatok voči poisťovní? Môže finančná inštitúcia od spoločníka A, ako od fyzickej osoby, požadovať splatenie úveru, čiže má nárok prostredníctvom exekúcie aj na súkromný majetok fyzickej osoby A, alebo inštitúcia má nárok len na majetok firmy (napr. blokovanie firemného účtu, firemného majetku...atď..)?

Sprístupnenie a zverejnenie informácií

ID3145 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Môže občan, ktorý je zároveň zamestnancom pracujúcim vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.) napr. prednosta obce, matrikárka, pedagóg, účtovník, kuchárka, požiadať obec/mesto o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. § 9 odst. 3? Môže občan sprístupnené informácie zverejniť? Môže byť zamestnanec organizácie následne (na základe sprístupnenia/prípadne zverejnenia informácií) u zamestnávateľa postihovaný? Je v nejakom konflikte záujmov?

Poplatky RTVS

ID3122 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zdedila som byt v r. 2013 , zabudla som nahlásiť nové odberné miesto ako občan v roku 2013 a zároveň preukázať nárok na oslobodenie, nakoľko platím poplatok RTVS na moje meno v mieste kde bývam .Prišla mi výzva na nedoplatok.Už som zistila, že môžu vymáhať len 3 roky spätne . Nedá sa odvolať na tvrdosť zákona, keďže som si len nesplnila oznamovaciu povinnosť prihlásiť sa a zároveň preukázať oslobodenie , v skutočnosti ak by som tak urobila by som neplatila 2x poplatky ale len raz.

Pracovný poriadok

ID3157 | | JUDr. Simona Laktišová

Zamestnávateľ má vypracovaný pracovný poriadok organizácie, ktorý však nie je zverejnený a prístupný zamestnancom. Ak sa zamestnávateľ pri komunikácii so zamestnancom dožaduje dodržiavania pracovného poriadku, nemal by byť zamestnanec najprv s PP oboznámený a PP zamestnancom prístupný? Dochádza k porušeniu Zákonníka práce § 84 ods. 3, 4? Môže sa zamestnávateľ (pri oznámení predsedu ZO OZPŠAV, že dokumenty, týkajúce sa zamestnancov sa nezverejňujú) odvolávať na pracovný poriadok na stránke minedu.sk, ktorý je údajne platný pre všetkých zamestnancov školstva bez rozdielu, bez ohľadu na to, či má alebo nemá vypracovaný pracovný poriadok vlastnej organizácie? Zamestnancom nie sú prístupné ani iné dokumenty (napr. kritériá na pridelenie osobného príplatku - majú tvoriť prílohu KZ). Môže zamestnávateľ určiť v pracovnom poriadku zákaz bežnej komunikácie medzi zamestnancami? 

RO obce - odber vody bytovým domom

ID2842 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V areáli školy je postavený bytový dom (bývalá učiteľská bytovka), ktorá je napojená na školský vodovod s osobitnou vetvou a vodomerom. Vodári odpisujú odber vody iba z hlavného vodomeru školy. Odobratú vodu z vetvy, kde je napojená bytovka bude odpisovať poverený obyvateľ bytovky a oznamovať škole. Následne po zaslaní vyúčtovacej faktúry vodárňami za určité obdobie bude škola posielať oznámenie o výške platby za odobratú vodu bytovky poverenému obyvateľovi. Tento po rozrátaní medzi jednotlivé byty a vysporiadaní úhrad, pošle celú sumu platby za vodu na účet školy. Aký písomný druh dokumentu má byť uzatvorený medzi školou a uvedeným povereným obyvateľom bytovky (zmluva, dohoda, ...)? Je správny postup, ak by škola nevystavovala OF, ale poslala iba oznámenie o výške platby za odobratú vodu, ak nebude podpísaný žiadny dokument, iba ústna dohoda?

Kúpa pozemku od podielového spoluvlastníka

ID2660 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zdedil som pozemok, v ktorom mám podiel 1/2. Chcem odkúpiť od podielového spoluvlastníka druhú polovicu. Spadala by odkupená polovica do bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko som ženatý? Resp., ako uzatvoriť kúpnu zmluvu alebo ako postupovať, aby som bol výlučným vlastníkom pozemku?

Územný plán obce - zaradenie iba časti pozemku

ID2454 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V roku 2013 som požiadala obec o zaradenie pozemku (parcela č. .....) do navrhovaného zastavaného územia obce, resp. územia vhodného na zastavania, a to formou zmluvy, za čo som zaplatila zálohu pomernej časti ceny za zhotovenie zmeny 800 €. Avizovaná úprava, zmena územného plánu obce sa konala až v 2/2015. Na stránke obce je zverejnený nový územný plán, kde som sa dozvedela, že do územného plánu bola zaradená iba polovica môjho pozemku. Do dnešného dňa som od obecného úradu nedostala žiadne písomné vyjadrenie k dôvodu nezaradenia celej parcely do územného plánu, ale iba jej polovice. Nevidím rozumný dôvod nezaradiť ho do navrhovaného zastavaného územia obce, nakoľko všetky pozemky susediace s uvedeným pozemkom už sú zakreslené v územnom pláne obce. Ako môžem postupovať ak nesúhlasím s rozhodnutím obce? Do dnešného dňa som nedostala ani preplatok finančných prostriedkov, keďže som zálohu zaplatila v sume zodpovedajúcej zaradeniu celého pozemku do územného plánu obce. Môžu poslanci a poverení zamestnanci obce postupovať tak, že bez uvedenia dôvodu zaradia do územného plánu obce iba časť pozemku? Musia alebo nemusia poslať písomné vyjadrenie k zaradeniu (nezaradeniu) pozemku do územného plánu obce? Môže zamestnanec stavebného úradu odmietnuť podať informácie (vysvetlenie) o danej veci môjmu manželovi s odôvodnením, že bude komunikovať iba s osobou, ktorá podala žiadosť? Môže mi dopredu určiť koľko domov budem môcť v budúcnosti na pozemku postaviť?

Náhrada škody na majetku členovi detského súboru

ID2446 | | JUDr. Peter Strapáč

V obci pôsobí detský ľudový súbor. Počas prestávky na nácviku dvaja členovia súboru (15, 11) vymýšľali a ten 15-ročný sotil mladšieho pričom ten spadol a zlomil violončelo jedného z členov. Nástroj bol zabalený originálnom tvrdenom obale a bol na mieste pri ostatných nástrojoch. Čiže nebol iba tak niekde položený. Vedúci súboru oznámil deťom, že vzniknutú škodu budú musieť rodičia nahradiť. Ospravedlnenie za vzniknutú škodu a sľub náhrady napísali v SMS komunikácii obidvaja chlapci. Otec staršieho chlapca sa však v telefonickom rozhovore vyjadril, že on na opravu nedá ani cent a nejaký zlámaný nástroj ho nezaujíma. Ako sa majú rodičia domôcť uznania škody a ako majú postupovať aby si vymohli náhradu vzniknutej škody. Cena nástroja bola 1.050,- € na čo však rodičia dieťaťa nemajú doklad, pretože ho kupovali cez vedúceho súboru od člena filharmónie (čiže z druhej ruky). Stačilo by v tomto prípade svedectvo vedúceho súboru, alebo majú mať aj nejaké cenové ohodnotenie od nejakého výrobcu nástrojov, prípadne predajne nástrojov? Odborník na výrobu a opravu nástrojov sa vyjadril, že bude potrebné vymeniť celú prednú dosku violončela (čo môže úplne zmeniť zvuk nástroja), čo môže stáť takmer toľko ako stál nástroj. Ako majú poškodení rodičia postupovať? Majú si opravu zaplatiť sami a vymáhať náhradu škody? Čo v prípade, keď si rodičia detí nechcú priznať vinu svojich detí na spôsobení škody na majetku iného dieťaťa? Môžu si rodičia vymáhať škodu od súboru?

Kúpa pozemku od neznámeho vlastníka

ID2421 | | JUDr. Peter Strapáč

Chcem kúpiť pozemok (trvalý trávnatý porast, parcela E) od štyroch spoluvlastníkov. Jeden zo spoluvlastníkov je neznámy vlastník a jeho podiel spravuje Slovenský pozemkový fond. Je možné kúpiť spoluvlastnícky podiel tohto neznámeho vlastníka ? V prípade, ak sa bude dať, aký je postup ? (traja podieloví vlastníci s predajom súhlasia).

Zmluva o dielo a autorská zmluva od občana nepodnikateľa

ID2278 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Občan SR uaztvorí  pod svojím rodným číslom mandátnu zmluvu podľa § 566 Obchodného zákonníka s s.r.o. na sumu 2 500 €. Zmluva je uzatvorená 30. 9. 2014 na obdobie od 10/2014-09/2015 na činnosť producenta pri príprave a vývoji filmu. Následne uzatvori dna  1. 10. 2014 s tou istou s.r.o. zmluvu o vytvorení diela a udelení licencie na dramaturgiu diela na inom projekte. Občan nepredpokladá, že by sa do konca roka 2014 podieľal na nejakom projekte a uzatvoril ešte nejaký typ zmluvy podľa Obchodného alebo autorského zákona. Sú tieto činnosti považované za podnikanie alebo ide o príležitostný príjem? Je občan povinný zaregistrovat sa na daňovom úrade ako slobodný podnikateľ? Alebo je povinný vybavit si živnostenské oprávnenie? Sú tieto zmluvy danovým nákladom u s.r.o.? Je občan povinný podať daňové priznanie za rok 2014? Má nárok na uplatnenie nejakých výdavkov? V ktorom riadku DP uvedie tieto prijmy?