Otázky v kategórii: Obchodné právo

počet otázok v kategórii: 81Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vypovedanie zmluvy o účtovníctve a doručenie účtovných dokladov

ID3495 | | JUDr. Simona Laktišová

Naša účtovná kancelária vypovedala zmluvu o účtovníctve jednej firme. Zmluva je platná do 31. 7. 2019. Všetky účtovné doklady, ktoré sme dostali sú riadne zaúčtované, mesačné priznania sú podané. Problém je v tom, že firma nám doposiaľ neuhradila posledné 3 mesiace účtovníctva. Účtovné doklady sú doteraz u nás, ale firma požiadala o účtovné doklady. Účtovné doklady sú podľa nás majetkom firmy, takže ich musíme dodať firme. Máme však opodstatnené obavy, že účtovníctvo nám nebude uhradené. Môžeme situáciu riešiť takou formou, že účtovné doklady pošleme firme na dobierku (dobierka na účet) v sume neuhradeného účtovníctva alebo takéto riešenie je z právneho hľadiska rizikové? (Napr. môže nás za to táto firma žalovať, t. j. sú možné trestnoprávne dôsledky?)

Odpojenie neplatiaceho nájomníka od prívodu vody

ID3486 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Školský internát prenajíma nebytové priestory nájomcovi, ktorý v nich prevádzkuje fitnescentrum. Neplatí nám prenájom ani služby spojené s prenájmom. Poslali sme mu už výpoveď zmluvy (predtým samozrejme upomienky), v prípade, že do 31. 7. 2019 nezaplatí dlžnú sumu, list si ale neprevzal. Môžeme zastaviť prívod vody do prenajatých priestorov, v prípade, ak mu to oznámime? A čo v prípade, ak sa nám oznámenie o zastavení prívodu vody nepodarí do 31. 7. 2019 doručiť?

Predaj obchodného podielu

ID3428 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s.r.o. má jedného spoločníka A. Spoločnosť má dvoch konateľov, konateľa A (ide o jediného spoločníka A) a konateľa B (konateľ B nie je spoločníkom). Každý konateľ spoločnosti koná samostatne. Ide o slovenských rezidentov. Osoba A chce predať svoj obchodný podiel v spoločnosti a chce sa aj vzdať funkcie konateľa v prospech kupca C. Kupec C bude jediným spoločníkom spoločnosti a bude aj konateľom namiesto osoby A. Funkcia konateľa B zostáva nedotknutá. Táto s.r.o. v minulosti požiadala o spotrebný úver, ktorý spláca dodnes. Takže úverová zmluva (právny vzťah) bola medzi spoločnosťou a finančnou inštitúciou. Spoločnosť má nedoplatok voči ZP a SP. Spoločnosť voči daňovému úradu nemá nedoplatok. Kupujúci C nemá žiadny nedoplatok. Môže osoba A predať hore uvedeným spôsobom spoločnosť, aj keď úver nie je splatený a spoločnosť má nedoplatok voči poisťovní? Môže finančná inštitúcia od spoločníka A, ako od fyzickej osoby, požadovať splatenie úveru, čiže má nárok prostredníctvom exekúcie aj na súkromný majetok fyzickej osoby A, alebo inštitúcia má nárok len na majetok firmy (napr. blokovanie firemného účtu, firemného majetku...atď..)?

Deň zaúčtovania pri obstaraní akcií

ID3315 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť obstarala akcie spoločnosti, pričom táto spoločnosť sa stane jej dcérskou spoločnosťou. Otázkou je, kedy je možné účtovať na účet 061 o zaradení cenných papierov do majetku spoločnosti. V zmysle postupov je dňom účtovného prípadu deň, kedy sa uskutoční vklad do obchodnej spoločnosti. Je to deň podpisu zmluvy resp. je to deň zapísu do CDCP?

Nevyplatená faktúra

ID3254 | | Klára Klabníková

Od firmy XY som nakúpil materiál v hodnote 12 500 -s DPH. Faktúru som nemohol zaplatiť, lebo majitelia mali medzi sebou nejaký spor a volali mi, nech faktúru zatiaľ neuhrádzam. Po čase som sa dozvedel, že firmu zlikvidovali. Neskôr sa mi ozval jeden z majiteľov, nech im zaplatím faktúru na firmu, ktorá prebrala záväzky. Poslali mi list o postúpení pohĺadávky. Háčik je ale v tom, že trvajú na platbe v hotovosti, na príjmové doklady. Kedže platiť sa dá v hotovosti len do 5 000, mám to rozdeliť na tri platby? (Domnievam sa, že nemôžu založiť účet asi kvôli exekúcii.) Ked im zaplatím, aké sankcie voči mne môže uplatniť daňový úrad? Alebo ako mám postupovať?

Výplata dividend na vlastnú akciu

ID3227 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť v decembri 2017 odkúpila vlastnú akciu od akcionára. Základné imanie doposiaľ nebolo ponížené. Ako je to s výplatou dividend na vlastnú akciu?

Zmluvy podpísané spoločníkom s.r.o.

ID3207 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s. r. o. (platiteľ) má jedného konateľa (manžel) a jedného spoločníka (manželka). Zamestnancov spoločnosť nemá. Môže spoločník (manželka) podpisovať zmluvy uzavreté s odberateľmi (alebo s dodávateľmi), alebo zmluvy musí podpisovať výlučne konateľ spoločnosti, lebo zmluvy podpísané spoločníkom by neboli uznané napr. zo strany daňového úradu?

Vypovedanie zmluvy o nájme sídla spoločnosti

ID3209 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Poskytujeme sídlo pre jednu slovenskú s. r. o. Máme s nimi uzavretú zmluvu o nájme. Pri podpísaní tejto nájomnej zmluvy sme im samozrejme ako súčasť nájomnej zmluvy podpísali aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti (v zmysle § 5 zák. č. 116/1990 Zb.) so zriadením sídla tejto spoločnosti. V tejto zmluve máme stanovené nasledovné:

1, Prenajímateľ môže vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu, alebo aj keď je nájomca v omeškaní s platbou nájomného. 2, Výpoved sa považuje za doručenú aj 10. dňom uloženia zásielky na pošte, ak keď nájomca poštu v tejto lehote fyzicky nepreberie.

3, Doručenou výpoveďou sa ruší aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla tejto spoločnosti.

4, Po doručení výpovede nájomca je povinný zmeniť (vymazať) do 2 mesiacov našu adresu sídla z Obchodného registra Slovenskej republiky.

Náš nájomca (spoločnosť ako aj jeho konateľ) bol už tretí mesiac nekontaktný, tiež nám nezaplatil nájomné, preto sme im poštou vypovedali zmluvu o nájme sídla. My týmto považujeme náš nájomný vzťah so spoločnosťou uzavretý. Spoločnosť samozrejme doposiaľ nepreložila svoje sídlo na inú adresu. Otázkou je, že v prípade, ak v budúcnosti daňový úrad alebo poisťovňa alebo polícia bude hľadať nášho bývalého nájomcu, postačí im naša hore uvedená výpoveď alebo ako bývalí prenajímatelia sídla máme aj nejakú inú zákonnú povinnosť? Napr. je naša povinnosť podať na súd podnet, že spoločnosť nemá právny vzťah k sídlu zapísanému v obchodnom registri? (zrušenie spoločnosti súdom ex- offo)

Potrebuje občianské združenie - športový klub živnostenský list pre prenájom športoviska tretím osobám?

ID3176 | | Ing. Marián Drozd

Sme občianské združenie, tenisový klub a máme v podnájme tenisové kurty. Väčšina kappacity je využitá členmi klubu no máme aj voľné hodiny pre verejnosť. V prípade, že vyberáme poplatok za tieto hodiny, je nutné mať živnostenský list či dokonca registračnú pokladňu? Je potrebné tieto príjmy zdaňovať?

Odkúpenie pohľadávky

ID3161 | | Ing. Marián Drozd

Môže od s. r. o. A odkúpiť pohľadávky fyzická osoba a následne ich predať s. r. o. B, za akých podmienok (ide o sumu cca 40 000 €)? Za akých podmienok môže prebiehať platba? Môže isť aj na mesačné splátky do 5 000 € hotovosťou? Týka sa to aj kúpy a predaja...(od fyzickej osoby príjmove doklady a od s. r. o. pokladničný doklad z pokladne)?