Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 192Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Uplatnenie dane z motorových vozidiel vo výdavkoch

ID2141 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

V ktorom roku je možné uplatniť vo výdavkoch daň z motovorých vozidiel za rok 2013 zaplatenú 31.1.2014 u daňovníka FO s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.:

a) ak vedie jednoduché účtovníctvo, tak zaplatenú DMVO za 2013 uplatní vo výdavkoch v roku 2013 cez uzávierkové operácie ?

b) ak robí daňovú evidenciu ?

c) ak uplatní výdavky paušálom, tak je daň z motor. vozidiel za rok 2013 zahrnutá vo výške vypočítaného paušálu za rok 2013 ?

Darčekové poukazy obchodným partnerom

ID2088 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská s. r. o. nakúpi pre svojich obchodným partnerov darčekové poukazy do thermal parku. Je tento výdavok daňovým výdavkom? Ako túto skutočnosť zaznamenať v podvojnom účtovníctve?

Stavba - autoservis + 1 bytová jednotka

ID2021 | | Ing. Marián Drozd

Začali sme so stavbou autoservisu a administratívou na prízemí a poschodie, na ktorom bude obytný priestor. Ako bude potrebné rozlišovať daňové a nedaňové náklady a DPH uplatňovaná zo stavebných služieb. Dalo by sa bytovú jednotku definovať ako obytný priestor pre zamestnancov, aby všetky náklady boli daňové? Zastavaná plocha stavby je 300 m2. Užitková plocha stavby je 360 m2. Užitková plocha bytovej jednotky je 85 m2. Obytná plocha bytovej jednotky je 49 m2. Zatiaľ sme v štádiu hrubej stavby. V akom podiele bude treba rozlišovať priestor, ak bytová jednotka nebude môcť byť považovaná za priestor na podnikateľské účely ako obytný priestor pre zamestnancov... ?

Uznanie daňového výdavku-odpisu pohľadávky

ID2031 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2013 daňovník získa právoplatné rozhodnutie alebo uznesenie súdu, na základe ktorého je možné uznať daňový výdavok vo výške odpisu pohľadávky v súlade s § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Avšak toto rozhodnutie, uznesenie nadobudlo právoplatnosť pred rokom 2013. Je odpis pohľadávky v roku 2013 daňovým výdavkom v roku 2013 ?

Odcudzenie majetku odberateľa

ID2006 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť vykonáva strážnu službu. V zmluve s odberateľom má dohodnuté, že zodpovedá za všetky škody, u ktorých bude preukázané, že vznikli v dôsledku nesplnenia alebo porušenia povinností dodávateľa. V zmluve je ďalej uvedené, že dodávateľ pomerne zodpovedá za všetky škody, ktoré dokázateľne vznikli aj v dôsledku neúmyselného konania alebo opomenutia jeho zamestnancov. V r. 2013 došlo počas stráženia našou firmou ku krádeži majetku odberateľa (časti oplotenia). Krádež bola ohlásená Obvodnému oddeleniu PZ a bolo vydané trestné stíhanie spôsobené neznámym páchateľom. Odberateľ si uplatnil u dodávateľa strážnej služby náhradu škody. Dodávateľ strážnej služby na svoje náklady oplotenie opravil. Môžeme považovať náklady vynaložené na opravu oplotenia za daňový výdavok?

Príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu

ID1934 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Podľa platného Zákonníka práce zamestnanec už nemá nárok na príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu. Napriek tomu mu zamestnávateľ uvedené zložky mzdy poskytuje a sú uvedené vo výplatnej páske. V zmysle § 19 ods. 2 písm. c) bod 6. zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p.  sú daňovým výdavkom mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovno-právnymi predpismi. Môžeme túto položku považovať za daňovú, resp. aby bola uznaná za daňovú, stačí aby bola uvedená v mzdových pravidlách pracovného poriadku spoločnosti?

Príjem z prenájmu pôdy

ID1856 | | Ing. Lucia Vanková

Občan prenajal pôdu súkromnému družstvu. Za prenájom mu bol poskytnutý príjem v peňažnej aj naturálnej forme. Príjem z prenájmu nie je zdaňovaný do výšky 500 €. Akým spôsobom si môže uplatniť výdavky, ak príjem presiahne 500 € paušálne 40 % alebo iba preukázateľne vynaložené výdavky? Čo by mohlo tvoriť preukázateľné výdavky?

Cukríky pre deti ako daňový výdavok

ID1836 | | Ing. Beata Moravcová

Som SZČO, vediem JÚ, som platiteľ DPH. Do predajne kupujem cukríky , ktoré dám deťom, ktoré prídu do predajne s rodičmi. Môžem si účtovať kúpu do nákladov a uplatniť odpočet DPH z týchto cukríkov?

Uplatnenie DPH na vstupe

ID1808 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Naša spoločnosť uhradila ubytovanie pre troch kolegov z Mexika, ktorý boli na Slovensku za účelom zaškolenia sa. Nie sú zamestnanci našej spoločnosti. Pracujú pre našu sesterskú spoločnosť v Mexiku, ktorej zabezpečujeme servis ohľadom výroby. Do tohto servisu patrí zaškolenie zamestnancov, príprava strojov, celková príprava spustenia výroby, know-how naších výrobkov a pod. Mexickej spoločnosti tiež budeme predávať naše výrobky. Ide vlastne o vstup na nové trhy cez sesterskú spoločnosť. Faktúru za ubytovanie sme zaúčtovali ako službu. Hodnotu služby zahrnieme do pripočítateľných položiek pri výpočte základu dane z príjmov. Teda berieme to ako nedaňový náklad. Chcem sa však opýtať či máme v tomto prípade nárok na odpočet DPH?

Kúpa motorového vozidla a nezisková organizácia

ID1796 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Nezisková organizácia kúpila ojazdené osobné motorové vozidlo od fyzickej osoby v roku 2008, v tom čase ešte nebola platiteľom DPH. Motorové vozidlo zaradila do majetku spoločnosti. Odpisovala ho iba účtovne. Motorové vozidlo je odpísané a chce ho predať. Taktiež je už platiteľom DPH. Ako má správne postupovať z účtovného a daňového hľadiska?