Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 209Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poskytnutie bytu zamestnancom

ID2770 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Výrobná spoločnosť poskytuje niektorým svojím zamestnancom, ktorí majú bydlisko mimo sídla spoločnosti, byty na užívanie (môžme definovať ako benefit). Spoločnosť platí za dané byty nájomné. Predmetné nájomné je pre zamestnancov nepeňažný príjem a zdaňovaný a zaťažený odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie. Je pre spoločnosť nájom bytov daňovo uznateľným výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Môže si spoločnosť uplatniť z plateného nájomného DPH na vstupe?

Prenájom vlastného automobilu konateľa a spoločníka v jednoosobovej s. r. o.

ID2655 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ a spoločník jednoosobovej s. r. o. založenej v SR, bude vykonávať služby na území členského štátu EÚ. Svoje vozidlo chce prenajať na pracovné cesty svojej s. r. o. Môže byť podľa Vášho názoru uzatvorená zmluva o nájme OA a v zmluve by boli dohodnuté všetky náklady, ktoré budú spojené s prevádzkou, teda nájomné, poistenie, opravy OA. Mohli by tieto výdavky byť uznané za daňové v s. r. o. na Slovensku? Musela by byť asi vypracovaná smernica k transferovému oceňovaniu? Je to s. r. o. mikro účtovná jednotka. A nájomný vzťah by bol medzi spriaznenými osobami. OA by vykonával asi výlučne služobné cesty v Poľsku a príjmy budú zdaňované na Slovensku?

Uznané výdavky fyzickej osoby

ID2644 | | Ing. Marián Drozd

Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma byt, ktorý nemá v obchodnom majetku. Je možné dať do uznaných výdavkov:

a) poplatok agentúre za sprostredkovanie nájmu?

b) poplatok spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby (servis), aby bol byt v užívaniaschopnom stave ( t. j. nevykonáva, ale zabezpečuje rôzne drobné opravy v byte, upratovanie, realizuje platby, t. j. uhrádza faktúry za energie, správcovskej spoločnosti a pod., zúčastňuje sa domových schôdzí, zabezpečuje obhliadku bytu pri hľadaní nájomníka...a pod.)?

Dobrovoľné odvody ako SZČO

ID2622 | | Ing. Miroslava Brnová

Môžu byť platené odvody do sociálnej poisťovne nákladom firmy u SZČO podnikateľa:

1. Keď má povinnosť odvodov z daňového priznania a sám si dobrovoľne pripláca do jednotlivých fondov.

2. Keď nemá ešte povinnosť z daňového priznania a sám si dobrovoľne platí napríklad fond nemocenské poistenie a fond poistenia v nezamestnanosti?

Uplatnenie odpisu pohľadávky do daňových výdavkov

ID2612 | | Ing. Lucia Vanková

V roku 2015 odpisujeme pohľadávku, ktorá vznikla pred koncom roka 2003, ku ktorej bola vytvorená v roku 2005 daňová opravná položka vo výške 75% z hodnoty nepremlčanej pohľadávky bez jej príslušenstva v súlade s § 52 ods. 18 ZDP. Pri odpise nespĺňame podmienky na uznanie daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h).

Je možné uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorú sme mali možnosť uznať za daňový výdavok podľa § 52 ods. 18? Ak áno, čím to môžeme zargumentovať?

 

Daňová uznateľnosť nákladov na ubytovanie dodávateľa služby

ID2582 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša spoločnosť má v zmluve s dodávateľom služby uvedené, že mu zabezpečí a zároveň uhradí ubytovanie v mieste dodania služby. Dodávateľ nám vyfakturuje cenu služby bez nákladov na toto ubytovanie. Môžeme náklady na ubytovanie dodávateľa služby považovať za daňové výdavky v zmysle ZDP?

Poplatky uhradené zamestnávateľom

ID2566 | | Ing. Marián Drozd

Charakter práce zamestnávateľa vyžaduje od zamestnancov, okrem vstupnej lekárskej prehliadky, aj odpis z registra trestov, a to pri nástupe do práce a tiež v pravidelných intervaloch počas zamestnania. Spoločnosť prepláca zamestnancom poplatky za uvedené lekárske prehliadky a odpis z registra trestov. Môžeme považovať takýto výdavok za daňový náklad spoločnosti? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri takýchto výdavkoch?

Nepeňažné plnenie

ID2561 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnávateľ má zámer zakúpiť univerzálne darčekové poukážky (CADHOC) v nominálnej hodnote 100 € za kus. Tieto darčekové poukážky chce poskytnúť svojim zamestnancom ako nárokovateľnú odmenu za odpracované roky pre firm, a to vo forme nepeňažného plnenia (zamestnancovi vyplýva nárok na poukážku na základe kolektívnej zmluvy resp. vnútropodnikového záväzného predpisu). Spoločnosť neuplatňuje postup s navýšením nepeňažného plnenia, ale postupuje "starým" spôsobom, t. j. bez navýšenia nepeňažného plnenia. Otázky: - bude nákup darčekových poukážok daňovo uznaným nákladov v tom prípade, ak budú poskytnuté zamestnancom ako nepeňažné plnenie (bez brutácie), na ktoré im vyplýva nárok z kolektívnej zmluvy / vnútropodnikového predpisu ? - Budú zároveň odvody z takto poskytnutého nepeňažného plnenia daňovým výdavkom ? - Ak by zamestnávateľ uplatnil postup s navýšením nepeňažného plnenia (brutácia), bol by nákup darčekových poukážok + odvody z takto poskytnutého nepeňažného plnenia daňovým výdavkom ?

Katering a uplatnenie nákladov

ID2557 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť AB postavila budovu, ktorú po kolaudácii zaradila do svojho majetku. Ďalej túto budovu prenajíma za účelom "Obchodného domu" - predajné priestory, z čoho má príjem (prenájom). Pri slávnostnom otvorení obchodného domu zabezpečila katering. Môže si dať náklady v súvislosti s týmto kateringom  do daňových nákladov? Spĺňa to účel - zabezpečenia a udržania príjmov?

Prenájom športovej haly pre zamestnancov

ID2526 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Firma, ktorá je platiteľom DPH, si prenajala športovú halu pre svojich zamestnancov. Je to daňový náklad? A mohli nám to vyfakturovať bez DPH?