Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 208Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prenájom vlastného automobilu konateľa a spoločníka v jednoosobovej s. r. o.

ID2655 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ a spoločník jednoosobovej s. r. o. založenej v SR, bude vykonávať služby na území členského štátu EÚ. Svoje vozidlo chce prenajať na pracovné cesty svojej s. r. o. Môže byť podľa Vášho názoru uzatvorená zmluva o nájme OA a v zmluve by boli dohodnuté všetky náklady, ktoré budú spojené s prevádzkou, teda nájomné, poistenie, opravy OA. Mohli by tieto výdavky byť uznané za daňové v s. r. o. na Slovensku? Musela by byť asi vypracovaná smernica k transferovému oceňovaniu? Je to s. r. o. mikro účtovná jednotka. A nájomný vzťah by bol medzi spriaznenými osobami. OA by vykonával asi výlučne služobné cesty v Poľsku a príjmy budú zdaňované na Slovensku?

Uznané výdavky fyzickej osoby

ID2644 | | Ing. Marián Drozd

Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma byt, ktorý nemá v obchodnom majetku. Je možné dať do uznaných výdavkov:

a) poplatok agentúre za sprostredkovanie nájmu?

b) poplatok spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby (servis), aby bol byt v užívaniaschopnom stave ( t. j. nevykonáva, ale zabezpečuje rôzne drobné opravy v byte, upratovanie, realizuje platby, t. j. uhrádza faktúry za energie, správcovskej spoločnosti a pod., zúčastňuje sa domových schôdzí, zabezpečuje obhliadku bytu pri hľadaní nájomníka...a pod.)?

Dobrovoľné odvody ako SZČO

ID2622 | | Ing. Miroslava Brnová

Môžu byť platené odvody do sociálnej poisťovne nákladom firmy u SZČO podnikateľa:

1. Keď má povinnosť odvodov z daňového priznania a sám si dobrovoľne pripláca do jednotlivých fondov.

2. Keď nemá ešte povinnosť z daňového priznania a sám si dobrovoľne platí napríklad fond nemocenské poistenie a fond poistenia v nezamestnanosti?

Uplatnenie odpisu pohľadávky do daňových výdavkov

ID2612 | | Ing. Lucia Vanková

V roku 2015 odpisujeme pohľadávku, ktorá vznikla pred koncom roka 2003, ku ktorej bola vytvorená v roku 2005 daňová opravná položka vo výške 75% z hodnoty nepremlčanej pohľadávky bez jej príslušenstva v súlade s § 52 ods. 18 ZDP. Pri odpise nespĺňame podmienky na uznanie daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h).

Je možné uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorú sme mali možnosť uznať za daňový výdavok podľa § 52 ods. 18? Ak áno, čím to môžeme zargumentovať?

 

Daňová uznateľnosť nákladov na ubytovanie dodávateľa služby

ID2582 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša spoločnosť má v zmluve s dodávateľom služby uvedené, že mu zabezpečí a zároveň uhradí ubytovanie v mieste dodania služby. Dodávateľ nám vyfakturuje cenu služby bez nákladov na toto ubytovanie. Môžeme náklady na ubytovanie dodávateľa služby považovať za daňové výdavky v zmysle ZDP?

Poplatky uhradené zamestnávateľom

ID2566 | | Ing. Marián Drozd

Charakter práce zamestnávateľa vyžaduje od zamestnancov, okrem vstupnej lekárskej prehliadky, aj odpis z registra trestov, a to pri nástupe do práce a tiež v pravidelných intervaloch počas zamestnania. Spoločnosť prepláca zamestnancom poplatky za uvedené lekárske prehliadky a odpis z registra trestov. Môžeme považovať takýto výdavok za daňový náklad spoločnosti? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri takýchto výdavkoch?

Nepeňažné plnenie

ID2561 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnávateľ má zámer zakúpiť univerzálne darčekové poukážky (CADHOC) v nominálnej hodnote 100 € za kus. Tieto darčekové poukážky chce poskytnúť svojim zamestnancom ako nárokovateľnú odmenu za odpracované roky pre firm, a to vo forme nepeňažného plnenia (zamestnancovi vyplýva nárok na poukážku na základe kolektívnej zmluvy resp. vnútropodnikového záväzného predpisu). Spoločnosť neuplatňuje postup s navýšením nepeňažného plnenia, ale postupuje "starým" spôsobom, t. j. bez navýšenia nepeňažného plnenia. Otázky: - bude nákup darčekových poukážok daňovo uznaným nákladov v tom prípade, ak budú poskytnuté zamestnancom ako nepeňažné plnenie (bez brutácie), na ktoré im vyplýva nárok z kolektívnej zmluvy / vnútropodnikového predpisu ? - Budú zároveň odvody z takto poskytnutého nepeňažného plnenia daňovým výdavkom ? - Ak by zamestnávateľ uplatnil postup s navýšením nepeňažného plnenia (brutácia), bol by nákup darčekových poukážok + odvody z takto poskytnutého nepeňažného plnenia daňovým výdavkom ?

Katering a uplatnenie nákladov

ID2557 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť AB postavila budovu, ktorú po kolaudácii zaradila do svojho majetku. Ďalej túto budovu prenajíma za účelom "Obchodného domu" - predajné priestory, z čoho má príjem (prenájom). Pri slávnostnom otvorení obchodného domu zabezpečila katering. Môže si dať náklady v súvislosti s týmto kateringom  do daňových nákladov? Spĺňa to účel - zabezpečenia a udržania príjmov?

Prenájom športovej haly pre zamestnancov

ID2526 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Firma, ktorá je platiteľom DPH, si prenajala športovú halu pre svojich zamestnancov. Je to daňový náklad? A mohli nám to vyfakturovať bez DPH?

Daňové uznanie poistenia u živnostníka

ID2515 | | Ing. Iveta Matlovičová

Prosím Vás o odpoveď na otázku daňového uznania nákladu na poistenie v nezamestnanosti, ktoré platí živnostník dobrovoľne po prihlásení sa v sociálnej poisťovni. Je v období, kedy začína strácať klientov a z obavy, že bude musieť zrušiť živnosť sa dobrovoľne poistí v sociálnej poisťovni pre prípad, že bude nezamestnaný (ak živnosť zruší a závislú činnosť sa mu nepodarí nájsť). Je takýto náklad u živnostníka daňovo uznaný?