Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 205Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Uplatnenie odpisu pohľadávky do daňových výdavkov

ID2612 | | Ing. Lucia Vanková

V roku 2015 odpisujeme pohľadávku, ktorá vznikla pred koncom roka 2003, ku ktorej bola vytvorená v roku 2005 daňová opravná položka vo výške 75% z hodnoty nepremlčanej pohľadávky bez jej príslušenstva v súlade s § 52 ods. 18 ZDP. Pri odpise nespĺňame podmienky na uznanie daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h).

Je možné uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorú sme mali možnosť uznať za daňový výdavok podľa § 52 ods. 18? Ak áno, čím to môžeme zargumentovať?

 

Daňová uznateľnosť nákladov na ubytovanie dodávateľa služby

ID2582 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša spoločnosť má v zmluve s dodávateľom služby uvedené, že mu zabezpečí a zároveň uhradí ubytovanie v mieste dodania služby. Dodávateľ nám vyfakturuje cenu služby bez nákladov na toto ubytovanie. Môžeme náklady na ubytovanie dodávateľa služby považovať za daňové výdavky v zmysle ZDP?

Poplatky uhradené zamestnávateľom

ID2566 | | Ing. Marián Drozd

Charakter práce zamestnávateľa vyžaduje od zamestnancov, okrem vstupnej lekárskej prehliadky, aj odpis z registra trestov, a to pri nástupe do práce a tiež v pravidelných intervaloch počas zamestnania. Spoločnosť prepláca zamestnancom poplatky za uvedené lekárske prehliadky a odpis z registra trestov. Môžeme považovať takýto výdavok za daňový náklad spoločnosti? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri takýchto výdavkoch?

Nepeňažné plnenie

ID2561 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnávateľ má zámer zakúpiť univerzálne darčekové poukážky (CADHOC) v nominálnej hodnote 100 € za kus. Tieto darčekové poukážky chce poskytnúť svojim zamestnancom ako nárokovateľnú odmenu za odpracované roky pre firm, a to vo forme nepeňažného plnenia (zamestnancovi vyplýva nárok na poukážku na základe kolektívnej zmluvy resp. vnútropodnikového záväzného predpisu). Spoločnosť neuplatňuje postup s navýšením nepeňažného plnenia, ale postupuje "starým" spôsobom, t. j. bez navýšenia nepeňažného plnenia. Otázky: - bude nákup darčekových poukážok daňovo uznaným nákladov v tom prípade, ak budú poskytnuté zamestnancom ako nepeňažné plnenie (bez brutácie), na ktoré im vyplýva nárok z kolektívnej zmluvy / vnútropodnikového predpisu ? - Budú zároveň odvody z takto poskytnutého nepeňažného plnenia daňovým výdavkom ? - Ak by zamestnávateľ uplatnil postup s navýšením nepeňažného plnenia (brutácia), bol by nákup darčekových poukážok + odvody z takto poskytnutého nepeňažného plnenia daňovým výdavkom ?

Katering a uplatnenie nákladov

ID2557 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť AB postavila budovu, ktorú po kolaudácii zaradila do svojho majetku. Ďalej túto budovu prenajíma za účelom "Obchodného domu" - predajné priestory, z čoho má príjem (prenájom). Pri slávnostnom otvorení obchodného domu zabezpečila katering. Môže si dať náklady v súvislosti s týmto kateringom  do daňových nákladov? Spĺňa to účel - zabezpečenia a udržania príjmov?

Prenájom športovej haly pre zamestnancov

ID2526 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Firma, ktorá je platiteľom DPH, si prenajala športovú halu pre svojich zamestnancov. Je to daňový náklad? A mohli nám to vyfakturovať bez DPH?

Daňové uznanie poistenia u živnostníka

ID2515 | | Ing. Iveta Matlovičová

Prosím Vás o odpoveď na otázku daňového uznania nákladu na poistenie v nezamestnanosti, ktoré platí živnostník dobrovoľne po prihlásení sa v sociálnej poisťovni. Je v období, kedy začína strácať klientov a z obavy, že bude musieť zrušiť živnosť sa dobrovoľne poistí v sociálnej poisťovni pre prípad, že bude nezamestnaný (ak živnosť zruší a závislú činnosť sa mu nepodarí nájsť). Je takýto náklad u živnostníka daňovo uznaný?

Prepadnutá časť kaucie (Úrad pre verejné obstarávanie)

ID2492 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť podala voči výsledku verejného obstarávania námietku, s ktorou je v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní spojená povinnosť zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu. Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia spoločnosť stiahla námietku, ale časť v hodnote 35 % z hodnoty kaucie sa stala príjmom štátneho rozpočtu (Úrad pre verejné obstarávanie ju nevráti späť). Môže spoločnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p. nevrátenú časť kaucie považovať za daňový výdavok (náklad) ?

Výdavky na získanie noriem a certifikátov

ID2417 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na každý výrobok máme certifikát, ktorý je platný, pokiaľ výrobok vyrábame (na certifikáte je uvedený len začiatok platnosti). Každoročne sa však výrobok recertifikuje, pričom sa na výrobok nevystaví nový certifikát (keďže je platný prvotný), ale len záverečný protokol, ktorý je potvrdením platnosti certifikátu. Ako máme postupovať z hľadiska zákona o dani z príjmov § 17 ods. 19 písm. g) , t. j. ako máme rozpúšťať náklady do daňových výdavkov pri faktúrach za certifikáciu a recertifikáciu výrobkov?

Dodávka pramenitej vody pre montážnikov na stavbe

ID2346 | | Ing. Anton Kolembus

Pre našich zamestnancov na stavbe sme zabezpečili pitnú vodu prostredníctvom dávkovača, ktorý si prenajímame. Na stavbe nebola dostupná pitná ani úžitková voda. Chcem sa spýtať, je to pre firmu daňový výdavok a kde zaúčtovať vodu a prenájom dávkovača vody na 527 alebo 518?