Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 212Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daň z príjmov FO - uplatnenie výdavkov

ID2880 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO má v majetku firmy zaúčtovanú strelnú zbraň na ochranu majetku SZČO. Môže si správny poplatok za predĺženie platnosti zbrojného preukazu a poplatok za psychologické vyšetrenie potrebné k predĺženiu platnosti zbrojného preukazu zaúčtovať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane?

Predaj nehnuteľnosti

ID2816 | | Ing. Anton Kolembus

Na základe vydaného stavebného povolenia sú stavebníkmi rodinného dvojdomu 2 bratia. Faktúry od dodávateľov boli vystavované na základe ich dohody len na jedného z nich, ktorý viedol evidenciu nákladov v súvislosti so stavbou nehnuteľnosti a tiež uhrádzal faktúry. Nehnuteľnosti boli zapísané na LV, každý brat po 1 dome. Neskôr sa jeden z bratov rozhodol svoj dom predať. Môže si ako náklady uplatniť 1/2 nákladov podľa evidencie na výstavbu nehnuteľnosti, aj keď na dokladoch nefiguruje jeho meno?

Prenájom bytu

ID2815 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba prenajíma byt. Nájomca nezaplatil nájomné za 5 mesiacov, vyhýbal sa kontaktu. Následne prenajímateľ spolu s právnikom a notárom vstúpili do bytu a zistili tiež odcudzenie zariadenia bytu. Následne sa pokúšajú právne o vymoženie dlžnej čiastky. Sú náklady v súvislosti so spísaním zápisnice pri otvorení bytu a následné náklady na právne služby daňovo uznanými výdavkami v súvislosti s prenájmom? Byt je naďalej prenajímaný. Udalosť sa stala v roku 2015, náklady na právne služby sú aj v roku 2016 a môžu byť aj v ďalších obdobiach.

Poskytnutie bytu zamestnancom

ID2770 | | Katarína Balogová, Tax Manager, Accace k.s.

Výrobná spoločnosť poskytuje niektorým svojím zamestnancom, ktorí majú bydlisko mimo sídla spoločnosti, byty na užívanie (môžme definovať ako benefit). Spoločnosť platí za dané byty nájomné. Predmetné nájomné je pre zamestnancov nepeňažný príjem a zdaňovaný a zaťažený odvodmi na sociálne a zdravotné poistenie. Je pre spoločnosť nájom bytov daňovo uznateľným výdavkom z pohľadu dane z príjmov? Môže si spoločnosť uplatniť z plateného nájomného DPH na vstupe?

Prenájom vlastného automobilu konateľa a spoločníka v jednoosobovej s. r. o.

ID2655 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Konateľ a spoločník jednoosobovej s. r. o. založenej v SR, bude vykonávať služby na území členského štátu EÚ. Svoje vozidlo chce prenajať na pracovné cesty svojej s. r. o. Môže byť podľa Vášho názoru uzatvorená zmluva o nájme OA a v zmluve by boli dohodnuté všetky náklady, ktoré budú spojené s prevádzkou, teda nájomné, poistenie, opravy OA. Mohli by tieto výdavky byť uznané za daňové v s. r. o. na Slovensku? Musela by byť asi vypracovaná smernica k transferovému oceňovaniu? Je to s. r. o. mikro účtovná jednotka. A nájomný vzťah by bol medzi spriaznenými osobami. OA by vykonával asi výlučne služobné cesty v Poľsku a príjmy budú zdaňované na Slovensku?

Uznané výdavky fyzickej osoby

ID2644 | | Ing. Marián Drozd

Fyzická osoba (nepodnikateľ) prenajíma byt, ktorý nemá v obchodnom majetku. Je možné dať do uznaných výdavkov:

a) poplatok agentúre za sprostredkovanie nájmu?

b) poplatok spoločnosti, ktorá zabezpečuje služby (servis), aby bol byt v užívaniaschopnom stave ( t. j. nevykonáva, ale zabezpečuje rôzne drobné opravy v byte, upratovanie, realizuje platby, t. j. uhrádza faktúry za energie, správcovskej spoločnosti a pod., zúčastňuje sa domových schôdzí, zabezpečuje obhliadku bytu pri hľadaní nájomníka...a pod.)?

Dobrovoľné odvody ako SZČO

ID2622 | | Ing. Miroslava Brnová

Môžu byť platené odvody do sociálnej poisťovne nákladom firmy u SZČO podnikateľa:

1. Keď má povinnosť odvodov z daňového priznania a sám si dobrovoľne pripláca do jednotlivých fondov.

2. Keď nemá ešte povinnosť z daňového priznania a sám si dobrovoľne platí napríklad fond nemocenské poistenie a fond poistenia v nezamestnanosti?

Uplatnenie odpisu pohľadávky do daňových výdavkov

ID2612 | | Ing. Lucia Vanková

V roku 2015 odpisujeme pohľadávku, ktorá vznikla pred koncom roka 2003, ku ktorej bola vytvorená v roku 2005 daňová opravná položka vo výške 75% z hodnoty nepremlčanej pohľadávky bez jej príslušenstva v súlade s § 52 ods. 18 ZDP. Pri odpise nespĺňame podmienky na uznanie daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h).

Je možné uplatniť do daňových výdavkov odpis pohľadávky do výšky opravnej položky, ktorú sme mali možnosť uznať za daňový výdavok podľa § 52 ods. 18? Ak áno, čím to môžeme zargumentovať?

 

Daňová uznateľnosť nákladov na ubytovanie dodávateľa služby

ID2582 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Naša spoločnosť má v zmluve s dodávateľom služby uvedené, že mu zabezpečí a zároveň uhradí ubytovanie v mieste dodania služby. Dodávateľ nám vyfakturuje cenu služby bez nákladov na toto ubytovanie. Môžeme náklady na ubytovanie dodávateľa služby považovať za daňové výdavky v zmysle ZDP?

Poplatky uhradené zamestnávateľom

ID2566 | | Ing. Marián Drozd

Charakter práce zamestnávateľa vyžaduje od zamestnancov, okrem vstupnej lekárskej prehliadky, aj odpis z registra trestov, a to pri nástupe do práce a tiež v pravidelných intervaloch počas zamestnania. Spoločnosť prepláca zamestnancom poplatky za uvedené lekárske prehliadky a odpis z registra trestov. Môžeme považovať takýto výdavok za daňový náklad spoločnosti? Má spoločnosť nárok na odpočet DPH pri takýchto výdavkoch?