Otázky s vecným pojmom: Daňový výdavok

počet otázok s vecným pojmom : 198Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prepadnutá časť kaucie (Úrad pre verejné obstarávanie)

ID2492 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť podala voči výsledku verejného obstarávania námietku, s ktorou je v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní spojená povinnosť zložiť na účet Úradu pre verejné obstarávanie kauciu. Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia spoločnosť stiahla námietku, ale časť v hodnote 35 % z hodnoty kaucie sa stala príjmom štátneho rozpočtu (Úrad pre verejné obstarávanie ju nevráti späť). Môže spoločnosť v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v z. n. p. nevrátenú časť kaucie považovať za daňový výdavok (náklad) ?

Výdavky na získanie noriem a certifikátov

ID2417 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Na každý výrobok máme certifikát, ktorý je platný, pokiaľ výrobok vyrábame (na certifikáte je uvedený len začiatok platnosti). Každoročne sa však výrobok recertifikuje, pričom sa na výrobok nevystaví nový certifikát (keďže je platný prvotný), ale len záverečný protokol, ktorý je potvrdením platnosti certifikátu. Ako máme postupovať z hľadiska zákona o dani z príjmov § 17 ods. 19 písm. g) , t. j. ako máme rozpúšťať náklady do daňových výdavkov pri faktúrach za certifikáciu a recertifikáciu výrobkov?

Dodávka pramenitej vody pre montážnikov na stavbe

ID2346 | | Ing. Anton Kolembus

Pre našich zamestnancov na stavbe sme zabezpečili pitnú vodu prostredníctvom dávkovača, ktorý si prenajímame. Na stavbe nebola dostupná pitná ani úžitková voda. Chcem sa spýtať, je to pre firmu daňový výdavok a kde zaúčtovať vodu a prenájom dávkovača vody na 527 alebo 518?

Cestovné náhrady zamestnancov pracujúcich v zahraničí

ID2186 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO vykonávajúca stavebné práce, má zamestnancov pracujúcich v zahraničí - Rakúsku. V pracovnej zmluve je miesto výkonu práce uvedené Slovenská republika, Rakúsko. Zamestnanci chodia na dvojtýždňové turnusy. Majú zamestnanci nárok na cestovné náhrady počas výkonu práce v zahraničí? O aký druh cestovných náhrad môžu zamestnávateľa požiadať? Je to pre zamestnávateľa daňový výdavok? A ako sa uplatňuje nárok na cestovné náhrady - stravné, vypísaním tlačiva Cestovný príkaz?

Odpis premlčanej pohľadávky

ID2132 | | Ing. Anton Kolembus

Daňovník (s.r.o.) v roku 2012 neodpíše pohľadávku, pri ktorej si mohol uplatniť daňový výdavok – odpis podľa § 19 ods. 2 písm. r) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP"). V roku 2013 túto pohľadávku odpíše, avšak už je premlčaná. Je takýto odpis v roku 2013 daňovým výdavkom v zmysle § 17 ods. 29 ZDP?

Nakup vlastných dlhopisov

ID2211 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Je daňovým výdavkom nákup vlastných dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na žiadnej burze cenných papierov, ak sú tieto dlhopisy nakúpené za:

1) cenu vyššiu ako je ich cena pri vydaní a

2) za cenu nižšiu ako je ich cena pri vydaní?

Tieto dlhopisu môžu aj nemusia byť držané do ich splatnosti. Zákon o dlhopisoch umžňuje emitentovi nakúpiť vlastné dlhopisy pre lehotou ich splatnosti.

Uplatnenie dane z motorových vozidiel vo výdavkoch

ID2141 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

V ktorom roku je možné uplatniť vo výdavkoch daň z motovorých vozidiel za rok 2013 zaplatenú 31.1.2014 u daňovníka FO s príjmami podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z.z.:

a) ak vedie jednoduché účtovníctvo, tak zaplatenú DMVO za 2013 uplatní vo výdavkoch v roku 2013 cez uzávierkové operácie ?

b) ak robí daňovú evidenciu ?

c) ak uplatní výdavky paušálom, tak je daň z motor. vozidiel za rok 2013 zahrnutá vo výške vypočítaného paušálu za rok 2013 ?

Darčekové poukazy obchodným partnerom

ID2088 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Slovenská s. r. o. nakúpi pre svojich obchodným partnerov darčekové poukazy do thermal parku. Je tento výdavok daňovým výdavkom? Ako túto skutočnosť zaznamenať v podvojnom účtovníctve?

Stavba - autoservis + 1 bytová jednotka

ID2021 | | Ing. Marián Drozd

Začali sme so stavbou autoservisu a administratívou na prízemí a poschodie, na ktorom bude obytný priestor. Ako bude potrebné rozlišovať daňové a nedaňové náklady a DPH uplatňovaná zo stavebných služieb. Dalo by sa bytovú jednotku definovať ako obytný priestor pre zamestnancov, aby všetky náklady boli daňové? Zastavaná plocha stavby je 300 m2. Užitková plocha stavby je 360 m2. Užitková plocha bytovej jednotky je 85 m2. Obytná plocha bytovej jednotky je 49 m2. Zatiaľ sme v štádiu hrubej stavby. V akom podiele bude treba rozlišovať priestor, ak bytová jednotka nebude môcť byť považovaná za priestor na podnikateľské účely ako obytný priestor pre zamestnancov... ?

Uznanie daňového výdavku-odpisu pohľadávky

ID2031 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2013 daňovník získa právoplatné rozhodnutie alebo uznesenie súdu, na základe ktorého je možné uznať daňový výdavok vo výške odpisu pohľadávky v súlade s § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Avšak toto rozhodnutie, uznesenie nadobudlo právoplatnosť pred rokom 2013. Je odpis pohľadávky v roku 2013 daňovým výdavkom v roku 2013 ?