Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 170Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Predčasné splatenie úveru

ID3310 | | Ing. Marián Drozd

Konateľ spoločnosti sa rozhodol splatiť firemný úver v banke pred lehotou splatnosti. Za predčasné splatenie úveru banka účtuje poplatok 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru. Problém je v posúdení tohto výdavku z daňového hľadiska. Konateľ považuje výdaj za daňový, ja za nedaňový. Pritom vychádzam z ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. v z. n. p., kde pri splatení spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti vlastne nejde o poplatok, ale o náhradu nákladov, citujem "Ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti, má veriteľ nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti ...". Ja považujem uvedenú náhradu (poplatok) za nedaňový výdavok [§ 21. ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z.], lebo mám za to že ide o formu kompenzácie (sankcie), za nezaplatené úroky. Prosím o názor, či v prípade náhrady (poplatky) za predčasné splatenie úveru ide o daňový alebo nedaňový výdavok na strane dlžníka?

Predaj akcií

ID3306 | | Ing. Marián Drozd

Akciová spoločnosť (s akciami, ktorej sa verejne neobchoduje) vykúpila v roku 2017, 2018 od niektorých akcionárov akcie s nominálnou hodnotou 332 € za cenu 3 300 €, čím získala vlastné akcie. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov v roku 2018 tieto akcie odpredala existujúcim aj novým akcionárom za ich nominálnu hodnotu, pričom rozdiel medzi nominálnou a obstarávacou (výkupnou) hodnotou vo výške 2 968 € na 1 akciu zaúčtovala z účtu 428-Nerozdelený zisk. Aký je daňový aspekt uvedenej operácie? Je potrebné rozdiel v cene nejakým spôsobom zdaniť daňou z príjmu a ak áno, komu táto povinnosť vyplýva – firme, čo predávala alebo akcionárom, čo kupovali?

Náklady užívateľského zamestnávateľa

ID3301 | | Ing. Marián Drozd

Keď je spoločnosť v pozícii užívateľského zamestnávateľa na základe zmluvy o dočasnom pridelení zamestnanca k inému zamestnávateľovi, ako sa vtedy posudzujú náklady na ochranné pracovné pomôcky, pracovné oblečenie pre týchto zamestnancov, s ktorými však nie je v pracovnom pomere? Budú pre užívateľského zamestnávateľa uznaným daňovým nákladom?

Vyplatenie zisku konateľovi s.r.o. kumulovaného za viac zdaňovacích období

ID3296 | | Ing. Anton Kolembus

Valné zhromaždenie rozhodlo o vyplatení zisku konateľovi, ktorý je kumulovaný za viac zdaňovacích období - 10 rokov, zisk sa bude vyplácať mesačne.

  1. Ako sa tento zisk má zdaniť u konateľa a koľko % ?
  2. Platia sa z toho odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovni, platia sa mesačne, keď sa zisk bude vyplácať mesačne?
  3. Ovplyvní tento príjem RZZP a výšku preddavku mesačných odvodov v následnom budúcom období?
  4. Ako vyplatenie zisku / za 10 rokov, vyplácaného mesačne / ovplyvní povinnosti konateľa, ktorý je zamestnancom a je na 50 % invalidný dôchodca?

Manažérske služby

ID3188 | | Ing. Marián Drozd

Tuzemská spoločnosť má so závislou zahraničnou osobou z Francúzska uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb. Na základe tejto zmluvy si tuzemská spoločnosť nakupuje manažérske služby, ktoré zahŕňajú:

a/ administratívne podporné služby - najmä služby súvisiace s generálnym manažmentom a správou, financiami, právnymi záležitosťami, obstarávaním, manažmentom ľudských zdrojov, IT, komunikáciou a inými službami,

b/ marketingové a technické služby zahŕňajú služby súvisiace so strategickým plánovaním a podporou, marketingom, rozvojom podnikateľských činností pre priemyselných zákazníkov a verejnú správu. Náklady na poskytovanie vyššie uvedených nákladov sú identifikované v súlade so Smernicou OECD a fakturované so ziskovou prirážkou, ktorej výška spĺňa princíp nezávislého vzťahu. Vzťahuje sa na tieto služby podmienka zaplatenia podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov, aby boli daňovým výdavkom?

Daň z príjmu-odpisy v PÚ

ID3152 | | Ing. Lucia Vanková

Firma s. r. o. poníži v roku 2017 účtovné odpisy o 10 000 € aby vykázala účtovný zisk. Vznikne rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Je tento rozdiel pripočítateľnou položkou k ZD ? Alebo môžem prerušiť aj daňové odpisy a nepripočítať rozdiel k ZD ? Nerozumiem možnosti prerušenia daňových odpisov. Veď dlžka odpisu je zaradená do odpisových skupín podľa druhu majetku napr. na 4 roky a prerušením odpisovania, by sa táto doba predĺžila. Prosím o vysvetlenie, aj ako to bude v daňovom priznaní, či pripočítavam sumu k ZD.

Zaradenie hmotného investičného majetku do odpisovej skupiny

ID3085 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť nákup meracej a regulačnej techniky na kotolňu, ktorú máme v prenájme na základe zmluvy. Kotolňa je už odpísaná.

Dobropis a dátum zdaniteľného plnenia

ID3133 | | Ing. Marián Drozd

Firma vystavila faktúru za prenájom s dátumom zdaniteľného plnenia 30. 11. 2017. Odberateľ faktúru vrátil v mesiaci 12/2017 a došlo k úplnému zrušeniu dodávky. Dodávateľ vystavil dobropis na opravu základu dane podľa § 25 v mesiaci 12/2017 s dátumom vystavenia 12/2017. Aký dátum zdaniteľného plnenia má dodávateľ uviesť na dobropise?

Odpis pohľadávky

ID3072 | | Ing. Anton Kolembus

V PÚ evidujeme pohľadávku z r. 2012 (splatnú taktiež v r. 2012) za úroky z omeškania. Pri vzniku sme to zaúčtovali do daňových výnosov na 644. Opravnú položku sme netvorili. Túto pohľadávku chceme vyradiť z účtovníctva. Bude to daňový náklad alebo pripočítateľná položka k základu dane?

Ochranné známky a náklady spojené s ich získaním

ID3093 | | Ing. Marián Drozd

Máme uzatvorenú mandátnu zmluvu ohľadne vybavovania ochranných známok. Mandatár fakturuje správne poplatky, ktoré mu vznikli v súvislosti s podaním žiadosti na vydanie ochrannej známky, ako aj vydanie ochrannej známky (Osvedčenie o zápise ochrannej známky). Ochranná známka sa vydáva na dobu 10 rokov. Ako máme postupovať z hľadiska zákona o dani z príjmov § 17 ods. 19 pri fakturovaných správnych poplatkoch, ako aj pri faktúrovaní vydania Osvedčenia o zápise ochrannej známky? Ako postupovať v prípade obnovy vydania ochrannej známky (Dodatku k osvedčeniu o zápise ochrannej známky) platného taktiež 10 rokov?