Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1056Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Príjmy komplemetára zdaňované sadzbou 15%

ID3648 | | Ing. Marián Drozd

Ak má komplementár fyzická osoba s domicilom v SR príjmy z komanditnej spoločnosti v SR vo výške do 100tis EUR za kalendárny rok, môže sa aplikovať na takúto osobu par 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov a zdaňovať tieto príjmy podľa par 15 písm. a bodu 2, t. j. sadzbou 15 %? Aké sú oprávnené výdavky, ktoré je možné uplatniť touto osobou? 

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku, odpočet DPH

ID3643 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec spoločnosti (platiteľ DPH), ktorá vyrába nábytok pri dovoze nábytku zákazníkovi poškodil fasádu. Spoločnosť dostala faktúru za opravu fasády zákazníka od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti. ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie. Mám zaúčtovať opravu fasády na služby na účet 518 ako daňový náklad a DPH odvediem a zároveň si aj uplatním odpočet, alebo faktúru za opravu fasády zaúčtujem ako škodu nedaňový náklad a DPH odvediem a odpočet si neuplatním?

ID:3627 | Oprava zostatku - doplnenie otázky

ID3630 | | Ing. Ondrej Baláž

Zistili sme, že na účte 042 bol v r. 2018 spravený chybný zápis voči 211, takže to neovplyvnilo základ dane. Čo v takomto prípade? (Závierka bola schválená, je to významná suma.)

Kontrola a odpis vozidiel

ID3612 | | Klára Klabníková

Firma (platiteľ) dostala kompletnú daňovú kontrolu na rok 2016. Firma sa zaoberá nákupom - predajom a prenájmom luxusných motorových vozidiel. V roku na firme bolo 9 motorových vozidiel, z toho už bolo postupne predaných 8 motorových vozidiel. Všetky vozidlá boli na SK značkách. Všetky 8 faktúr o predaji vozidiel boli poskytnuté daňovému úradu. V roku 2016 bolo 6 kusov vozidiel kompletne (v každom mesiaci roku 2016) dlhodobo prenajatých (operatívny prenájom). Samozrejme sme dali pozor na výšku odpisov (luxusné motorové vozidlá, a na výšku odpisov v súvislosti s prenájom.) Vozidlo 1., nebolo prenajaté, lebo používal ho konateľ spoločnosti na firemné účely: cestovanie z bydliska, obstaranie- predaj vozidiel, vybavenie eč. pre vozidlá. Proste na vybavovanie hlavnej činnosti: predaj a prenájmom luxusných motorových vozidiel. Vozidlo 2., absolútne nebolo prenajaté v roku 2016, lebo kupcovia prejavili veľký záujem o vozidlo a bolo aj predané v októbri 2016. Vozidlo 3., bolo prenajaté len sčasti v roku 2016, lebo tiež po obstaraní kupcovia prejavili veľký záujem o vozidlo, ale napokon nedošlo k dohode s kupcom, preto bolo vozidlo potom zvyšnú časť roku 2016 prenajaté. V nasledujúcom roku 2017 bolo vozidlo predané. Daňový úrad tvrdí nasledovné: Subjekt nepriložil žiadne účtovné doklady, ktoré by preukazovali využívanie týchto 3 motorových vozidiel za uvedené mesiace roka 2016 na zabezpečovanie a udržovanie príjmov spoločnosti, preto porušil paragraf 21 ods 1 a., a paragraf 17 ods, 2, písm. a, zákona o dani z príjmov. Takže u prvého vozidla neuznal odpisy kompletne za rok 2016, u druhého vozidla mesačné odpisy, kým nepredal vozidlo, u tretieho vozidla mesačné odpisy dokedy vozidlo nebolo prenajaté. Takže u týchto 3 motorových vozidiel, ktoré proste neboli prenajaté niekomu celoročne, neuznali odpisy za mesiace v ktorých neboli prenajaté. Nenapadajú nás pekné slová k názoru daňového úradu, lebo vlastne všetky motorové vozidlá boli predané so ziskom, t. j. boli využívané prostredníctvom predaja na podnikanie (aj keď neboli v každom mesiaci prenajaté). Otázkou je, ako máme argumentovať voči hore uvedenému názoru DÚ?

Zaradenie služby Bezpečnostný audit informačného systému

ID3628 | | Ing. Marián Drozd

Potrebujeme zaradiť do klasifikácie prijatých činností prijatú službu: Bezpečnostný audit informačného systému.

Oprava zostatku

ID3627 | | Ing. Ondrej Baláž

Po prevzatí účtovníctva v r. 2019 sme zistili, že na účte 042 bol spravený chybný zápis v r. 2018. Zostatok na tomto účte je o 80 000 väčší ako má byť. Ako opraviť stav tohto účtu v r. 2019? Aký to bude mať vplyv na základ dane?

Kontrola a registračný poplatok

ID3614 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma (platiteľ) dostala kompletnú daňovú kontrolu na rok 2016. Firma sa zaoberá nákupom- predajom a prenájmom luxusných motorových vozidiel. V roku na firme bolo 9 motorových vozidiel, z toho už bolo postupne predaných 8 motorových vozidiel. Všetky vozidlá boli na SK značkách. Všetky 8 faktúr o predaji vozidiel boli poskytnuté daňovému úradu. Podľa DU sme porušili Opatrenie Ministerstva Financií SR č. 23054/2002-92, lebo účtovná jednotka zaúčtovala dodávateľské faktúry, na ktorých sú náklady súvisiace s obstaraním motorových vozidiel, napr. administratívne poplatky ktoré zahrnujú registračnú daň, evidenčné úkony vozidiel na účet 518, čím porušilo hore uvedené opatrenie, lebo účtovať tieto náklady sa malo na účet 042. Tiež sme preto porušili paragraf 7 ods 1 a 2 zákona o účtovníctve, paragraf 8 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, preto nám udeľujú pokutu podľa paragrafu 38 ods 1 a 2 zákona o správe daní. Takže dodávateľ nám fakturoval náklady súvisiace s obstaraním motorových vozidiel, napr. administratívne poplatky ktoré zahrnujú registračnú daň, evidenčné úkony vozidiel. Registračný poplatok a ostatné veci uhradil náš dodávateľ (nevieme kedy presne) a všetky náklady nám refakturoval. Dodávateľ faktúru vystavil po registrácii vozidiel a faktúru sme uhradili po zaradení motorového vozidla do užívania. Podľa nás registračný poplatok je súčasťou obstarávacej ceny v prípade, ak je zaplatený do času zaradenia motorového vozidla do užívania. Ak je vozidlo v plnom rozsahu používané na podnikanie, napr. v prípade pridelenia dočasnej značky a v tomto čase nastane zaplatenie registračného poplatku, je účtovaný do nákladov bežného účtovného obdobia. My sme registračný poplatok- prostredníctvom faktúry dodávateľa- zaplatili po zaradení motorového vozidla do užívania a preto sme účtovali na účet 518. Má DU pravdu a má sa účtovať na účet 042 alebo ako máme argumentovať voči hore uvedenému názoru DU? https://podpora.financnasprava.sk/361020-%C3%9A%C4%8Dtovanie-registra%C4%8Dn%C3%A9ho-poplatku-pri-obstaran%C3%AD-nov%C3%A9ho-vozidla

Daňová strata z roku 2016 a kontrola

ID3616 | | Klára Klabníková

V súčasnosti prebieha u spoločnosti daňová kontrola dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 a vyzerá to tak, že nechcú nám uznať niektoré náklady zaúčtované v účtovníctve, z čoho vyplýva, že daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2016 bude výrazne nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní k dani z príjmov 2016 PO. Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2019, konkrétne pri umorovaní daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, ak predpokladáme, že správca dane po skončení daňovej kontroly zníži daňovú stratu vykázanú za rok 2016, ale zatiaľ obdržali sme iba protokol s výzvou, teda nemáme ešte právoplatné rozhodnutie o výsledku daňovej kontroly. Čo by ste odporučili, môžeme odpočítať daňovú stratu vykázanú v roku 2016 podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016, alebo radšej počkajme, kým obdržíme rozhodnutie, a v daňovom priznaní budeme odpočítať daňovú stratu podľa údajov uvedených v rozhodnutí?

Obec a živnostenské oprávnenie

ID3605 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V prípade, že obec prevádzkuje obecný vodovod a obecnú kanalizáciu na základe živnosti je príjem z prevádzky vodovodu a kanalizácie príjmom z podnikateľskej činnosti, ktorú je potrebné vysporiadať v rámci daňového priznania k dani z príjmov?