Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1027Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Poistenie cudzieho majetku

ID3493 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A namontovala do vlastných motorových vozidiel zariadenie na prevážanie tovaru pre spoločnosť B. Namontované zariadenie je ale majetkom spoločnosti B a náklady na obstaranie aj inštaláciu znášala spoločnosť B. V prípade poškodenia pri preprave alebo manipulácii si spoločnosť A nechala dané zariadenie poistiť. Sú výdavky na poistenie cudzieho majetku, ktorý sa ale využíva na dosahovanie a zabezpečovanie príjmu pre spoločnosť A daňovým výdavkom? 

Customizácia softvérového riešenia

ID3489 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má v pláne využívať softvérovú platformu českého dodávateľa, ktorý musí vykonať customizáciu svojej platformy. Za túto customizáciu slovenská spoločnosť zaplatí českému dodávateľovi sumu vyššiu ako 2400 €. Majetkové práva k platforme však neprechádzajú na odberateľa. Dodávateľ po odovzdaní customizovaného softvéru následne bude fakturovať mesačne maintenance / support k softvérovej platforme. Otázky: Bude u odberateľa tento support k platforme považovaný za daňový výdavok (daňová 518) ? Má slovenská spoločnosť zaradiť softvérovú customizáciu do dlhodobého nehmotného majetku alebo je nutné účtovať customizáciu priamo do nákladov (518) ? Má slovenská spoločnosť povinnosť zraziť z dodanej customizácie softvéru zrážkovú daň pri úhrade? (dodávateľ je česká spoločnosť, bez stálej prevádzkarne na území SR)

Money back

ID3483 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť má k dispozícii kreditnú kartu, ktorá je na meno jedného zo spoločníkov. Spoločník ňou platí firemné veci, ale niekedy aj súkromné (účtované cez účet 355). Na každom výpise k firemnej kreditnej karte je vyplatený bonus - Money back. Čo s týmto bonusom - je to príjem spoločníka alebo spoločnosti? Ak spoločnosti (alebo aspoň čiastočne spoločnosti), tak ako sa má tento príjem správať z hľadiska DPH? 

Nezisková organizácia a vstupné na vzdelávaciu konferenciu

ID3479 | | Jana Vršková

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Táto n.o. organizuje vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti na území SR. Niektorí účastníci platia neziskovke vstupné alebo registračný poplatok na túto konferenciu. Otázkou je, na ktorý výnosový účet (pri čerpaní) sa má zaúčtovať tento výnos? Napr. 647 alebo 649? a či je tento výnosový účet mimo predmetu (nie je predmetom) zákona o dani z prímov alebo je to oslobodená činnosť?

Fakturácia lekárskej starostlivosti so spoluúčasťou

ID3478 | | Ing. Marián Drozd

Akým spôsobom majú byť vyhotovené daňové doklady v prípade poskytovania lekárskej starostlivosti, ktorá je čiastočne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia? Voči komu majú byť vyhotovené daňové doklady - voči poisťovni alebo voči jednotlivým pacientom?

Daňové asignácie n.o.

ID3469 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide  o n.o. jednej Univerzity) nasledujúce činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia teraz dostala daňové asignácie (1, 2 %), ktoré chce použiť na nasledovný účel: N.O. organizuje vzdelávaciu konferenciu na území SR a pre hostí zabezpečuje aj ubytovanie na obdobie tejto konferencie. Takže n.o. bude mať prijatú faktúru od Hotela za ubytovanie hostí na obdobie konferencie. Otázkou je, či nezisková organizácia (n.o.) môže použiť podiely zaplatenej dane (prijaté daňové asignácie) na úhradu hore uvedenej faktúry? 

Kávovar do reštaurácie-odpisová skupina

ID3468 | | Ing. Marián Drozd

Klient si kúpil profesionálny kávovar do svojej reštauračnej prevádzky. Hodnota kávovaru je 13 000 bez DPH. Do ktorej odpisovej skupiny mam zaradiť takýto kávovar?

Zrušenie zmluvy na predaj nehnuteľnosti

ID3466 | | Ing. Marián Drozd

Aký vplyv na daňové priznanie dani z príjmov za bežné obdobie má skutočnosť, že spoločnosť v aktuálnom roku sa dohodla na zrušení kúpno-predajnej zmluvy ohľadne predaja pozemku, pričom predaj a zápis v katastri nehnuteľnosti sa uskutočnil v minulom účtovnom období. Spoločnosť pozemok predala za 30 000 €, obstarávacia hodnota pozemku bola 10 000 €. Je možné uvedený predaj účtovať na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho? Akými účtovnými zápismi predávajúceho by sa uvedený účtovný prípad mal zaúčtovať?

Požičanie motorového vozidla

ID3458 | | Ing. Marián Drozd

Právnická osoba vlastní osobné motorové vozidlo, ktoré využíva v podnikaní, nie na súkromné účely. Na niekoľko dní v roku (v júli, v auguste, v novembri) by chcela toto vozidlo požičať inej právnickej osobe, ktorá ho takisto bude využívať na podnikateľské účely. Môže vlastník vozidla uhradiť celú daň z motorových vozidiel a v rámci nájomného alikvotnú časť prefaktúrovať podnikateľovi, ktorý si požičal na určité dni vozidlo? Opravy a údržby vozidla si bude vlastník hradiť sám. Môže PHL si dať do nákladov vlastník vozidla a v rámci nájomného prefaktúrovať podnikateľskému subjektu, ktorý si požičal auto, alebo je správnejšie, aby si ten, kto si auto požičal v rámci cestovných príkazov zúčtoval PHL ako aj paušálnu náhradu 0,193 € za km? Podotýkam, že v obidvoch s.r.o. je ten istý konateľ a aj spolumajiteľ a s.r.o.čky majú vypracovanú smernicu o transferovej dokumentácii.

Zaradenie dlhodobého majetku

ID3454 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť obstarala stroj, na ktorý bol schválený NFP z fondov EÚ vo výške 41,56 %. Zároveň si spoločnosť doobjednala k tomuto stroju automatický podávač, ktorý bol dodaný spolu so strojom. Ako postupovať pri zaraďovaní do dlhodobého majetku? Zaradiť do používania tento stroj v povýšenej hodnote spolu s podávačom, napr. 400 tis. € + 40 tis. € = 440 tis. € - obstarávacia cena stroja, alebo zaradiť stroj osobitne a automatický podávač osobitne, keďže podávač môže slúžiť aj pri inom stroji takéhoto typu? Keďže tento majetok bude aj predmetom záložného práva voči MH SR a taktiež bude treba odčleniť tzv. dotačné odpisy, kvôli zúčtovaniu do výnosov, (384 / 648) vznikla otázka ako tento majetok zaradiť?