Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1065Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daň z príjmu PO - parkovací systém

ID3658 | | Tatiana Macháčová

Mestská časť Petržalka zaviedla v roku 2019 parkovací systém (vyznačila parkovacie miesta a zaviedla evidenciu) za ktoré príjma platby uskutočňované formou SMS a pomocou parkovacích lístkov. Na základe uvedeného by som Vás chcela požiadať o usmernenie, či tento príjem z parkovného je predmetom dane z príjmu, resp. či uviesť v daňovom priznaní tento príjem ako oslobodený od dane z príjmov.

Stravné lístky na konci zdaňovacieho obdobia

ID3659 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť, zamestnávateľ, vypláca svojim zamestnancom stravné lístky pozadu, pričom časť pripadajúcu na zamestnancov zráža pri vypočítanej mzde. Ku koncu zdaňovacieho obdobia, teda k 31. 12. 2019, spoločnosť nemala dostatočný počet stravných lístkov. Spoločnosť zaúčtovala vyplatenie stravných lístkov prostredníctvom výplat za 12. mesiac 2019 ešte k 31. 12. 2019 (časť pripadajúca na zamestnanca a následne časť pripadajúca na zamestnávateľa a časť použitá zo sociálneho fondu). Kedže nemala dostatočný počet stravných lístkov, tak sa dostala do mínusovej položky na účet 213 - Ceniny, nakoľko reálne tieto lístky boli zakúpené a vyplatené až v januári 2020. Ako správne vykonať zaúčtovanie stravných lístkov na konci zdaňovacieho obdobia, aby sa nedostala do mínusovej položky na účet 213 - Ceniny? 

Reklamné stojany - odpisovanie

ID3668 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako odpisovať reklamný baner na betónovom základe? Ako odpisovať reklamný nosič svetelný na betónovom podstavci?

Štipendijná zmluva § 51 OZ

ID3619 | | Ing. Marián Drozd

Ak by sa štátna príspevková organizácia (zamestnávateľ) rozhodol poskytovať štipendium študentovi vysokej školy na základe štipendijnej zmluvy, ktorú by uzatvoril podľa § 51 Občianskeho zákonníka s týmto študentom počas dohodnutého obdobia jeho štúdia (napr. posledný ročník Bc. štúdia) s tým, že študent (štipendista) by sa v tejto zmluve zaviazal do určitej doby po skončení štúdia uzatvoriť s poskytovateľom štipendia pracovnú zmluvu a zotrvať v pracovnom pomere u poskytovateľa štipendia (zamestnávateľa) určitú dobu (napr. 2 roky), podlieha toto štipendium poskytnuté študentovi dani z príjmov? Alebo je tento príjem študenta od dane oslobodený? Ako by sa to posúdilo na strane zamestnávateľa (štátnej pr. org.)? A čo zdravotné a sociálne odvody? Štátna príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola zriadená.

Ako zverejniť použitie daňových asignácií

ID3661 | | Ing. Marián Drozd

Prijímateľ (nezisková organizácia alebo OZ), ktorý v roku 2018 dostal na svoj účet z 2 % podielu zaplatenej dane viac ako 3 320 € (za zdaňovacie obdobie 2017), musí použiť tieto finančné prostriedky do konca roka 2019 a do 31. 5. 2020 musí už ZVEREJNIŤ špecifikáciu použitia tohto podielu v OBCHODNOM VESTNÍKU. Mohli by ste poskytnúť podrobnejší návod k tomuto zverejneniu použitia daňových asignácií. (Kde a ako sa zaregistrovať- www. stránka, aké údaje budú potrebné, ako zverejniť …atď.)

OZ a daňové asignácie

ID3660 | | Ing. Marián Drozd

Hlavnou činnosťou občianskeho združenia- útulok psíkov je: pomoc opusteným, týraným a inak znevýhodneným zvieratám, vybudovanie depozitu pre tieto zvieratá, hľadanie domova a dočasnej opatery, združovanie členov a dobrovoľníkov stotožnených s našimi myšlienkami a organizovanie dobročinných akcií a verejných zbierok na tieto účely. OZ teraz dostala daňové asignácie (1, 2 %), ktoré chce použiť na nasledujúce účely – veci: veterinárne náklady, nákup krmiva pre psíkov, klietky pre psíkov, prepravky pre psíkov, spotrebný materiál (napr. pelechy, čistiace prostriedky, podložky...atď.), okno na budovu útulku. Samozrejme na všetky tieto výdavky má OZ faktúry alebo bločky. Otázkou je, či OZ môže použiť podiely zaplatenej dane (prijaté daňové asignácie) na úhradu hore uvedených faktúr (nákladov)?

Účtovanie rezervy na vrátený tovar

ID3620 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom tovaru akceptovala od zákazníka reklamáciu a bude zákazníkovi dobropisovať tovar, ktorý zákazník aj vráti. Tento tovar sa spoločnosť pokúsi znova predať. Tovar bol predaný v rámci bežného roka a reklamácia a vrátenie tovaru je uskutočnené až v nasledujúcom roku. Akým spôsobom je potrebné sa v rámci uzávierkových operácií postaviť k tejto skutočnosti? Ak je potrené vytvoriť rezervu na celú predajnú cenu v zmysle § 19 ods. 8 Postupov účtovania v PÚ, akým spôsobom sa docieli aj anulovanie nákladov na predaný tovar, ktoré vznikli v bežnom období?

Prenájom strojov a zrážková daň

ID3657 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská firma prenajíma slovenskej s.r.o. stavebné stroje. Stavebné stroje sa používajú fyzicky na území SR. Vlastníkom stavebných strojov je maďarská firma. Maďarská firma má na slovenskú stavebnú stálu prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov. Podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov sme aj oznámili vznik takejto stálej prevádzkarne podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Otázkou je, či v súlade s §16 ods.1, písm. e) bod 4, Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, podlieha príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (Maďarská firma), plynúci zo zdrojov na území SR z prenájmu hnuteľného majetku, zrážkovej dani? Tj. slovenská firma má vykonať zrazenie dane, alebo keďže maďarská firma tu má stálu prevádzkareň podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov nie je možné zrazenie dane v súlade s §43/2 zákona o dani z príjmov?

Poskytnutie strojov s obsluhou - zrážková daň

ID3655 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská spoločnosť vykonáva na území Slovenska výstavbu rozvodov pre plyn, je registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V rámci stavebných prác poskytuje aj stavebné stroje a zariadenia s obsluhou slovenskej spoločnosti registrovanej podľa § 4 zákona o DPH. Pretože stroje a zariadenia sú prenajaté v súvislosti s výkonom stavebných prác, prenájom klasifikujeme spolu so súvisiacou stavebnou prácou, t. j. je službou vzťahujúcou sa k nehnuteľnosti a miesto dodania služby sa určuje podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Otázkou je, či aj takéto poskytnutie strojov s obsluhou považujeme za prenájom hnuteľného majetku podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (maďarskej spoločnosti) plynúci zo zdrojov na území SR podlieha zrážkovej dani na Slovensku? Teda odberateľ je povinný uskutočniť zrážku dane pri úhrade faktúry dodávateľovi vo výške uvedenej v Zmluve o zamedzení dvojitého zdanenie?

Daňový náklad po zaplatení

ID3653 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť „B“ má od spoločnosti „A“ prenajaté nebytové priestory. Spoločnosť „A“ fakturuje mesačne spoločnosti „B“ nájomné a súčasťou tejto faktúry je aj zálohová platba za el. energiu a spotrebu vody. V januári 2020 spoločnosť „A“ vystaví spoločnosti na základe faktúr od dodávateľov el. energie a vody spoločnosti „B“ vyúčtovaciu faktúru s dátumom dodania 31.12.2019. Je el. energia a voda z vyúčtovacej faktúry u spoločnosti „B“ daňovým nákladom roku 2019 alebo až po zaplatení v roku 2020?