Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1032Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Opravné položky

ID3515 | | Ing. Ondrej Baláž

Sme spoločnosť v likvidácii, mali sme nejaké neuhradené pohľadávky, na tie sme po 2 roky vytvorili OP-zákonné vo výške 20 % a 50 %, v tomto roku by sme mali vytvoriť už do výšky 100 % a odpísať ich. Otázka je, či ich vôbec môžeme tvoriť, keďže sme na konci decembra vstúpili do likvidácie? Likvidácia spoločnosti by mala byť ukončená do konca 11. mesiaca.

Predaj nehnuteľnosti

ID3519 | | Ing. Marián Drozd

V januári sme predali nehnuteľnosť za 240 000. Zaúčtujem do zdan. príjmov na účet 641. K 31. 12. 2018 bola účtovná zostatková cena 110 000 a daňová ZC bola 155 000 €. V roku 2019 neúčtujem žiadne odpisy. Zost.cenu zaúčtujem na 541/081.Ide celá do nákladov. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou ZC vo výške 45 000 bude odpočítateľná položka od základu dane na r. 180. Je tento uvedený postup správny?

Predaj s.r.o.

ID3514 | | Ing. Marián Drozd

Aké percento daní má zaplatiť spoločník z hodnoty predaného s. r. o.  Má vplyv na výšku dane, že spoločník je dôchodcom, resp.je držiteľom Preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 

Zaradenie reštauračného systému

ID3508 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ DPH A obstaral reštauračný systém 08/2019, boli obstarané licencie a aj nainštalovaný program. Základný modul je funkčný s tým, že sa postupne napĺňa údajmi, ale nie je prepojený na účtovný systém, nie je prepojený s prídavnými modulmi ako pokladnica ... a ani sa navyužíva pre potreby reštaurácie, nakoľko reštaurácia ešte nie je otvorená. Dátum otvorenia nie je presne známy, predpoklad 12/2019 alebo až 01/2020. Momentálne sa v podstate nevyužíva na zabezpečenie príjmov a postupne sa doinštalujú ostatné moduly a prepojenia a aj prepojenie na účtovný systém. Zaraďuje sa nehmotný majetok, t. j. zakúpené licencie, kedy splnili podmienky na užívanie t. j. 08/2019 alebo až kedy sa NM začne využívať na podnikateľské účely t. j. 12/2019 resp. 01/2020?

Účtovná závierka a DPPO zahraničnej osoby

ID3502 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská firma (platiteľ v Maďarsku) sa registrovala v roku 2016 na § 5 zákona o DPH, lebo prekročila obrat 35 000 € na Slovensku na zásielkový predaj podľa § 6 a v § 14 zákona o DPH. Maďarská firma teraz fakturuje s 20 % SK DPH. Odberateľmi sú slovenské FO. Preprava je z HU do SK. Takže ide o klasický zásielkový predaj (tovar). Jediný nedostatok vidím v tom, že namiesto § 6 zákona o DPH sa v minulosti registrovali na § 5 zákona o DPH. Teraz v roku 2019 chce vykonávať aj nasledujúcu činnosť: Chce nakúpiť tovar od svojej Materskej spoločnosti. V tuzemsku ide o nadobudnutie tovaru z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 zákona o DPH (a o samozdanenie- riadky 7-8 DPH priznania) Táto zahraničná právnická osoba (maďarská) registrovaná podľa § 5 zákona o DPH následne predáva tento tovar zo svojho slovenského skladu českým nezdaniteľným osobám, prepravu vykonáva spoločnosť DHL, t. j. ide o zásielkový predaj so slovenskou DPH, až kým zahraničná maďarská spoločnosť nedosiahne obrat na účely registrácie v CZ. V roku 2017 maďarská firma zriadila organizačnú zložku na Slovensku a vyžiadala Dič číslo na maďarskú firmu, lebo v sortimente firma má aj predmety z drahých kovov (prsteň, náhrdelník...atď..) a Puncový úrad im bez zriadenej organizačnej zložky a slovenského Dič čísla nebol ochotný vydať nejaké osvedčenie. Maďarskej firme podľa nás nevzniká stála prevádzkareň podľa § 16 ods 2 ZDP. Nemá na Slovensku zamestnancov, ani kanceláriu, len v roku 2019 chce zriadiť sklad na Slovensku. Čo sa týka organizačnej zložky na účely zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. podnikaním zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky sa rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky (pozri § 21 ods. 3 cit. zákona). Podľa Obchodného zákonníka podľa nás maďarská firma nepodniká na území SR, absolútne by nebolo potrebné zriadiť zložku. Stalo čo sa stalo, na tlačenie Puncového úradu maďarská firma v roku 2017 zriadila organizačnú zložku a vyžiadala Dič číslo na maďarskú firmu. Organizačná zložka zapísaná v ORSR sa stáva účtovnou jednotkou (§ 1 ZoU) ako aj daňovníkom na účely zákona o dani z príjmov. Teda z hľadiska zákona o dani z príjmov sa musí podať aj účtovná závierka, aj DPPO. Otázkou je, či v roku 2019 sa budú podávať nulové priznania (nulová závierka), alebo musíme vyčísliť základ dane z hore uvedeného predaju tovaru?

Poistenie cudzieho majetku

ID3493 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť A namontovala do vlastných motorových vozidiel zariadenie na prevážanie tovaru pre spoločnosť B. Namontované zariadenie je ale majetkom spoločnosti B a náklady na obstaranie aj inštaláciu znášala spoločnosť B. V prípade poškodenia pri preprave alebo manipulácii si spoločnosť A nechala dané zariadenie poistiť. Sú výdavky na poistenie cudzieho majetku, ktorý sa ale využíva na dosahovanie a zabezpečovanie príjmu pre spoločnosť A daňovým výdavkom? 

Customizácia softvérového riešenia

ID3489 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má v pláne využívať softvérovú platformu českého dodávateľa, ktorý musí vykonať customizáciu svojej platformy. Za túto customizáciu slovenská spoločnosť zaplatí českému dodávateľovi sumu vyššiu ako 2400 €. Majetkové práva k platforme však neprechádzajú na odberateľa. Dodávateľ po odovzdaní customizovaného softvéru následne bude fakturovať mesačne maintenance / support k softvérovej platforme. Otázky: Bude u odberateľa tento support k platforme považovaný za daňový výdavok (daňová 518) ? Má slovenská spoločnosť zaradiť softvérovú customizáciu do dlhodobého nehmotného majetku alebo je nutné účtovať customizáciu priamo do nákladov (518) ? Má slovenská spoločnosť povinnosť zraziť z dodanej customizácie softvéru zrážkovú daň pri úhrade? (dodávateľ je česká spoločnosť, bez stálej prevádzkarne na území SR)

Money back

ID3483 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť má k dispozícii kreditnú kartu, ktorá je na meno jedného zo spoločníkov. Spoločník ňou platí firemné veci, ale niekedy aj súkromné (účtované cez účet 355). Na každom výpise k firemnej kreditnej karte je vyplatený bonus - Money back. Čo s týmto bonusom - je to príjem spoločníka alebo spoločnosti? Ak spoločnosti (alebo aspoň čiastočne spoločnosti), tak ako sa má tento príjem správať z hľadiska DPH? 

Nezisková organizácia a vstupné na vzdelávaciu konferenciu

ID3479 | | Jana Vršková

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Táto n.o. organizuje vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti na území SR. Niektorí účastníci platia neziskovke vstupné alebo registračný poplatok na túto konferenciu. Otázkou je, na ktorý výnosový účet (pri čerpaní) sa má zaúčtovať tento výnos? Napr. 647 alebo 649? a či je tento výnosový účet mimo predmetu (nie je predmetom) zákona o dani z prímov alebo je to oslobodená činnosť?

Fakturácia lekárskej starostlivosti so spoluúčasťou

ID3478 | | Ing. Marián Drozd

Akým spôsobom majú byť vyhotovené daňové doklady v prípade poskytovania lekárskej starostlivosti, ktorá je čiastočne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia? Voči komu majú byť vyhotovené daňové doklady - voči poisťovni alebo voči jednotlivým pacientom?