Otázky v kategórii: Daň z príjmov

počet otázok v kategórii: 1045Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prokurista a daňové náklady

ID3595 | | Ing. Anton Kolembus

Musí byť s prokuristom (zároveň je spoločník), uzatvorená pracovná zmluva (riadny pracovný pomer, prípadne skrátený pracovný úväzok), alebo dohoda, ak si chce firma uplatniť daňové náklady, ktoré budú vznikať v súvislosti s výkonom tejto funkcie ? Napr. náklady na pracovné cesty, poskytnutie vozidla a s tým súvisiace náklady, telefón, pracovné pomôcky a pod. 

Investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním

ID3588 | | Ing. Marián Drozd

Ak investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV), ktorá vydáva akcie a je založená podľa Zákona o kolektívnom investovaní spätne odkupuje svoje vlastné akcie z finančných prostriedkov, ktoré zhodnotila pre svojich investorov je daňovým výdavkom pre túto spoločnosť. Inými slovami, ak takýto SICAV zhodnotí fiannčné prostriedky a v priebehu roka spätne odkúpi svoje akcie za zvýšenú hodnotu (hodnota zisku SICAV prepočítaná na jednu akciu), čo spadá do daňových výdavkov?

Pohľadávky v reštrukturalizácii

ID3583 | | Ing. Anton Kolembus

1. Máme pohľadávky voči f. DOPRASTAV splatné v r. 2013, ktoré sme prihlásili do reštrukt. v r. 2014. Vtedy sme aj vytvorili OP do výšky 100 % zápisom 547/391. V rokoch 2015-2018 nám prišli čiastočné úhrady, ktoré sme zaúčtovali 391/547. Keďže nemáme reštr. plán, nevieme aká časť nám bude uhradená. Máme uvedenú pohľadávku stále evidovať alebo ju môžeme vyradiť z účtovníctva? 2. Taktiež evidujeme jednu pohľ. splatnú v r. 2015, ku ktorej sme v r. 2015 vytvorili OP do výšky 100 %. K nej nám prišla jedna úhrada v r. 2016 a taktiež nám vysí v účtovníctve a nevieme, čo s ňou. Môžme ju vyradiť 391/311 alebo musíme aj upravovať základ dane?

Kúpa softvéru z ČR a zrážková daň

ID3579 | | Ing. Anton Kolembus

Máme problém v účtovaní licencie na zákazkový softvér a so zrážkovou daňou, preto sa na Vás obraciame s otázkou : Naša spoločnosť na základe zmluvy o poskytnutí podlicencie a systémovej podpore kúpila zákazkový softvér z ČR. Čiastkovo nám fakturujú licenciu, inštaláciu, nastavenie systému, sprevádzkovanie modulu, ročnú systémovú podporu, konzultácie k nastaveniu programu. Na účte 041 účtujeme : licenciu – prístup k modulu, inštaláciu a nastavenie parametrov modulu, programátorské práce. Napríklad: moduly sklady: 924,00 € modul e KASA: 192,00 € modul Helios Dokument : 520,00 € Licencia systému Helios Orange INUVIO: 10930,00 € A na účet 518 – účtujeme ročnú systémovú podporu a konzultácie k nastaveniu programu. Otázka č. 1 Naše účtovanie je správne ? Otázka č 2. Po úhrade faktúr chceme do 15 dní nasledujúceho mesiaca poslať oznámenie DÚ a zároveň uhradiť 10 % zrážkovú daň z licencie. Čo všetko máme považovať za licenciu pre zrážkovú daň z faktúr, ktoré obsahujú viaceré položky ? Na jednej faktúre je fakturovaná licencia ročná podpora, konzultácia a nevieme ktoré činnosti z faktúr máme zdaniť zrážkovou daňou. Aj konzultáciu a ročnú systémovú podporu ? Zatiaľ sme obdržali okolo 15 faktúr, a to ešte nie je koniec. Otázka č. 3 Ako sa účtuje zrážková daň, ktorá je odvedená na DÚ ¬Napr. dodávateľovi licencie z ČR uhradíme faktúry menej o 10 % . Na základe zmluvy dvojitého zdanenia medzi štátmi odvedieme 10 % DÚ. Pre jasnosť problému chceme poukázať na to, že náš dodávateľ nie je majiteľom licencie. On ju kúpil od majiteľa licencie ASSECA SOLUTION a teraz nám ju po častiach fakturuje a implementuje v našej firme, preto aj v zmluve je uvedené poskytnutie podlicencie a systémovej podpore. Náš dodávateľ od nás žiada, aby sme mu uhradili celú hodnotu faktúry, nakoľko tvrdí, že on nie je majiteľom licencie. Za Vašu odbornú odpoveď Vám vopred ďakujeme a zostávame s pozdravom.

Postúpenie pohľadávky

ID3577 | | Ing. Anton Kolembus

V r. 2017 nám bola postúpená pohľadávka (pôžička) vo výške 15 000 € voči fyz. osobe, pričom sme za ňu mali zaplatiť 12 000 € taktiež fyz.osobe. V r. 2018 bol spravený dodatok, že za pohľadávku máme zaplatiť iba 8 500 €. Medzitým sme už uhradili 5 000 €. Nám zo strany dlžníka nebolo nič uhradené. V r. 2019 sme túto pohľadávku vo výške 15 000 € postúpili na fyz. osobu bezodplatne. Ako malo byť účtované o tejto pohľádávke v jednotlivých účtovných obdobiach a aký to malo mať vplyv na základ dane? (V r. 2017 to bolo zaúčtované 315/325 vo výške 12 000 € a v r. 2018 315/325 -3 500 € bez vplyvu na základ dane, čo predpokladáme, že nebolo správne).

Čerpanie sociálneho fondu

ID3554 | | Ing. Anton Kolembus

Šéf, ktorý je zároveň zamestnancom sa chce prihlásiť do polročného programu pre zlepšenie kondície a úpravu hmotnosti vrátane komplexného vyšetrenia. Môžeme mu na tento účel poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu? Bude podliehať dani alebo aj odvodom? Bude daňovo uznaný alebo nie?

Reklama na Facebooku

ID3567 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, si dala na Facebooku reklamu. Zo strany FB dostala dva druhy faktúry, a to také, na ktorých nie je uvedené prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je formou kreditu na reklamy a tie faktúry, na ktorých je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady platobnou kartou. Pravdepodobne ide o to, že ak spoločnosť si dá reklamu za 10 €, tak FB mu dá 10 € zadarmo. Ako to správne účtovať? Ako to je z hľadiska DPH a dani z príjmov?

Predaj tovaru cez eshop z Poľska na Slovensko a do Čiech

ID3566 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko ale pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?

Spoločnosť v kríze

ID3542 | | Ing. Marián Drozd

Sme spoločnosť s. r. o. a naša matka je v Rakúsku a má 100 % podiel na našom základnom imaní. Máme mínusové vlastné imanie a preto sme spoločnosť v kríze. Dostali sme od matky úver. Istinu a úroky jej nemôžeme splácať, nakoľko sme spoločnosť v kríze. Pre colne úkony potrebujeme mať bankovú garanciu. Bankovú garanciu poskytli našej matke a bankové poplatky za túto bankovú garanciu dostávame raz ročne prefakturované cez dodavateľskú faktúru. Môže naša spoločnosť túto faktúru uhradiť, alebo sa na ňu vzťahuje rovnaké pravidlo ako pri úvere?

Škoda na aute

ID3541 | | Ing. Ondrej Baláž

Došlo k havárii auta v 07 mesiaci , ktoré poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 08 mesiaci a bolo aj prepísané na značkách na DI -čiže klasický prepis auta , ale až v 09 mesiaci -auto malo 3 roky a ešte nie je ani daňovo a ani účtovne odpísané, OC auta bola 7.000 EUR -poisťovňa preplatila totálnu škodu vo výške 2600 EUR, auto sa predalo na faktúru za 1500 EUR bez DPH, Otázka: -nie je nám jasné, či teda tento prípad sa má posudzovať ako predaj auta, alebo ako škoda? -KTORÉ účtovné prípady treba zaúčtovať ? -KTORÉ uzávierkové úpravy treba urobiť a v ktorých riadkoch DP PO ? poprosím presne uviesť kedy sa porovnáva daňová zost.cena a kedy účt.zost.cena -máme nárok na daňový odpis aj v 2019 roku ? a za koľko mesiacov? -v ktorom mesiaci končíme s účtovným odpisom? Ďakujem