Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 695Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Účtovanie pokút

ID3642 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vystavuje pokuty za neskoro podané daňové priznania a neskoré prihlásenie k odpadom. Aké bude účtovanie a rozpočtové položky pri predpise pokút v oboch prípadoch a následne pri ich úhrade?

Úroky z omeškania

ID3641 | | Ing. Ondrej Baláž

Dňa 5. 2. 2020 nám došlo rozhodnutie z DÚ o vyrúbení úroku z omeškania vo výške 1 500 €, za neskoro zaplatenú DPH v r. 2019. Ako máme tento úrok zaúčtovať? 545/345 alebo máme o tomto úroku účtovať ešte do r. 2019?

ID:3627 | Oprava zostatku - doplnenie otázky

ID3630 | | Ing. Ondrej Baláž

Zistili sme, že na účte 042 bol v r. 2018 spravený chybný zápis voči 211, takže to neovplyvnilo základ dane. Čo v takomto prípade? (Závierka bola schválená, je to významná suma.)

Oprava zostatku

ID3627 | | Ing. Ondrej Baláž

Po prevzatí účtovníctva v r. 2019 sme zistili, že na účte 042 bol spravený chybný zápis v r. 2018. Zostatok na tomto účte je o 80 000 väčší ako má byť. Ako opraviť stav tohto účtu v r. 2019? Aký to bude mať vplyv na základ dane?

Kontrola a registračný poplatok

ID3614 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma (platiteľ) dostala kompletnú daňovú kontrolu na rok 2016. Firma sa zaoberá nákupom- predajom a prenájmom luxusných motorových vozidiel. V roku na firme bolo 9 motorových vozidiel, z toho už bolo postupne predaných 8 motorových vozidiel. Všetky vozidlá boli na SK značkách. Všetky 8 faktúr o predaji vozidiel boli poskytnuté daňovému úradu. Podľa DU sme porušili Opatrenie Ministerstva Financií SR č. 23054/2002-92, lebo účtovná jednotka zaúčtovala dodávateľské faktúry, na ktorých sú náklady súvisiace s obstaraním motorových vozidiel, napr. administratívne poplatky ktoré zahrnujú registračnú daň, evidenčné úkony vozidiel na účet 518, čím porušilo hore uvedené opatrenie, lebo účtovať tieto náklady sa malo na účet 042. Tiež sme preto porušili paragraf 7 ods 1 a 2 zákona o účtovníctve, paragraf 8 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, preto nám udeľujú pokutu podľa paragrafu 38 ods 1 a 2 zákona o správe daní. Takže dodávateľ nám fakturoval náklady súvisiace s obstaraním motorových vozidiel, napr. administratívne poplatky ktoré zahrnujú registračnú daň, evidenčné úkony vozidiel. Registračný poplatok a ostatné veci uhradil náš dodávateľ (nevieme kedy presne) a všetky náklady nám refakturoval. Dodávateľ faktúru vystavil po registrácii vozidiel a faktúru sme uhradili po zaradení motorového vozidla do užívania. Podľa nás registračný poplatok je súčasťou obstarávacej ceny v prípade, ak je zaplatený do času zaradenia motorového vozidla do užívania. Ak je vozidlo v plnom rozsahu používané na podnikanie, napr. v prípade pridelenia dočasnej značky a v tomto čase nastane zaplatenie registračného poplatku, je účtovaný do nákladov bežného účtovného obdobia. My sme registračný poplatok- prostredníctvom faktúry dodávateľa- zaplatili po zaradení motorového vozidla do užívania a preto sme účtovali na účet 518. Má DU pravdu a má sa účtovať na účet 042 alebo ako máme argumentovať voči hore uvedenému názoru DU? https://podpora.financnasprava.sk/361020-%C3%9A%C4%8Dtovanie-registra%C4%8Dn%C3%A9ho-poplatku-pri-obstaran%C3%AD-nov%C3%A9ho-vozidla

Správne zaúčtovanie

ID3611 | | Tatiana Macháčová

Mesto dostalo od Slovenskej agentúry životného prostredia stromčeky. Agentúra zabezpečila výsadbu stromov a drevín na území mesta (toto je upravené zmluvou o poskytnutí podpory). Mesto v zmluve vystupuje ako užívateľ (link, kde je zmluva zverejnená https://sliac.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/2523207504). Nenávratný finančný príspevok dostala Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá vykonala verejné obstarávanie, nakúpila stromčeky a zeleň, zabezpečila výsadbu , aj zákazku zaplatila. Nijako však obce neusmernili, ako o tejto skutočnosti účtovať, nie je to ani v príručke. Článok 6 zmluvy hovorí, že užívateľ (mesto, obec) je povinný účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutej podpory. Chceli by sme sa Vás opýtať na Váš názor ohľadom účtovania o skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutej podpory. Mám dva názory ako účtovať: 1. Názor Zaradiť stromčeky a kríky do podsúvahovej evidencie. Peniaze mestu neprišli, iba sme dostali stromčeky, poznáme ich jednotkovú obstarávaciu cenu a vieme ich zaradiť do podsúvahovej evidencie. 2. Názor Premietnuť tieto skutočnosti aj do účtovníctva, a to nasledovne 357/693 - nárok na dotáciu 501/357 - zúčtovanie Následne premietnuť do výkazu FIN 1-12 cez interný doklad, aj keď peniaze neprišli MD 221 (položka 3XX) / dal 221 (položka 6xx) A následne zápis položkovite na podsúvahu.

Erasmus+

ID3560 | | Tatiana Macháčová

Sme základná škola s právnou subjektivitou. Získali sme grant v rámci programu Erasmus+. Grant nám poskytla SAAIC cez Národnú agentúru programu Erasmus+. Uvedený grant nám bol poskytnutý na samostatný účet. Nemám skúsenosti účtovania takéhoto grantu, preto by som potrebovala poradiť postup účtovania ako aj toho, či takéto prostriedky by sa mali objaviť aj v rozpočte našej organizácie. Zatiaľ mám nasledovné účtovné prípady: Príjem grantu 221/371 (treba aj rozpočtová klasifikácia?) FA od dodávateľa 51x/321 (treba aj rozpočtová klasifikácia?) úhrada FA 321/221 zúčtovanie transferu 371/695 .

Účtovanie v obci - blankozmenka , kúpa nehnuteľnosti

ID3547 | | Tatiana Macháčová

1. v kúpnej zmluve bola určená sumárna kúpna cena za nehnuteľnosti: 9 pozemkov a 1 budova. V akej cene mám zaevidovať do majetku jednotlivé pozemky a stavbu a ako do rozpočtu napr, pol 71101 pozemky, 712001 budovy 2. akým spôsobom treba sledovať, evidovať v účtovníctve alebo vo výkazoch vystavenú blankozmenku bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, vystavenú na zabezpečenie úveru.

Účtovanie zápočtu v podvojnom účtovníctve

ID3606 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme PO mesta (kultúrny dom). Podpísali sme s firmou ticketportal dohodu o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok. Cez ticketportal sa predávali vstupenky na koncert, ktorý sme poriadali my, ako kultúrny dom. Po konečnom vyúčtovaní sa predali vstupenky v hodnote 680 €, provízia za predaj vstupeniek je 75,07 €, ticketportal nám má ešte uhradiť 604,93 €. Vo vystavenej faktúre na províziu od ticketportalu je forma úhrady vzájomný zápočet.