Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 686Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Účtovanie zápočtu v podvojnom účtovníctve

ID3606 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme PO mesta (kultúrny dom). Podpísali sme s firmou ticketportal dohodu o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok. Cez ticketportal sa predávali vstupenky na koncert, ktorý sme poriadali my, ako kultúrny dom. Po konečnom vyúčtovaní sa predali vstupenky v hodnote 680 €, provízia za predaj vstupeniek je 75,07 €, ticketportal nám má ešte uhradiť 604,93 €. Vo vystavenej faktúre na províziu od ticketportalu je forma úhrady vzájomný zápočet.

Dopravná pokuta

ID3599 | | Ing. Ondrej Baláž

Vodič auta na pracovnej ceste dostane pokutu napr. za nedodržanie rýchlosti. Túto pokutu na mieste zaplatí platobnou kartou zamestnávateľa. Ak by aj nezaplatil túto pokutu na mieste, tak by prišla pokuta na meno spoločnosti, nakoľko na nej je evidované vozidlo. Aj v jednom aj v druhom prípade - môže spoločnosť zaúčtovať túto pokutu do svojich nákladov na účet 545? Ak zaplatí túto pokutu, je to nepeňažný príjem pre zamestnanca? Resp., bolo by vhodnejšie evidovať pohľadávku voči zamestnancovi z tohto titulu?

Účtovanie faktúry na prelome rokov

ID3596 | | Ing. Ondrej Baláž

Máme faktúru od Orange, na ktorej je uvedený dátum vyhotovenia 15.01.2019, koniec zúčt. obdobia aj deň dodania 09.01.2019. V rozpise je uvedený mesačný poplatok od 10.01.2019 do 09.02.2019 v sume 12,5 €, podrobný rozpis hovorov 10.12.2018-09.01.2019 v sume 1,33 €. Hovory do inej mobilnej siete 4,02 € bez DPH. Faktúru zaevidujeme v roku 2019. Do roku 2018 zaúčtujeme pomernú časť cez interný doklad zo sumy 1,33 €+4,02 € t. j. 3,8 € na účet 518/383? (Cez účet 383 nám odporučil účtovať audítor, je to takto správne?) Mesačný poplatok máme účtovaný na 314, tiež na odporúčanie audítora.

Účtovanie faktúry na prelome rokov

ID3597 | | Ing. Ondrej Baláž

Faktúra od O2 nám bude dodaná aj vystavená 06.01.2020. Zúčtovacie obdobie bude 01.12.-31.12.2019. Túto faktúru zaevidujeme až v roku 2020, pričom si uplatníme aj DPH. Na faktúre je uvedený mesačný poplatok bez DPH vo výške 31,67 € a O2 poistka vo výške 4 €, ktorá nie je predmetom dane. Aké prípady máme zaúčtovať do r. 2019?

Náklady na auto

ID3589 | | Ing. Peter Furmaník

Poprosím o zodpovedanie otázky ohľadom nákladov na auto, ktoré sú vynaložené pred zaevidovaním auta na Dopravnom inšpektoráte: auto bolo prevzaté 25.10.19, ale na DI bolo zaevidované až 06.11.19 - zatiaľ jazdilo na prenosnej značke OTAZKA- či tieto náklady sa majú účtovať do obstarávacej ceny auta, alebo na jednotlivé nákladové účty? -kúpené zimné pneumatiky 26.10. 280,00 EUR -kúpené disky na pneumatiky 26.10.19 v hodnote 320,00 EUR -kúpené doplnky do auta-vanička do kufra, deflektory 31.10. v sume 89,00 EUR -zaplatené zákonné 189,00 EUR a hav. poistenie 560,00 EUR v deň kúpy auta 25.10. - či od 25.10. do 05.11. sú to daňové náklady alikv. časťou -kúpené kolky 04.11. na prepis auta - prepis EČ 33,00 EUR a registračná daň 237,00 EUR, ale auto sa prepísalo až 06.11. -poplatky za uzatvorenie úverovej zmluvy-auto kupované na úver- úverová zmluva podpísaná 24.10.19 v sume 370,00 EUR/deň pred prevzatím auta/ - náklady na PHM, ak auto jazdí na prenosnej značke- dokopy za tie dni bez DPH 175,00 EUR - DPH z hore uvedených nákupov- účtovať na 343, ale je nárok na odpočet? a prípad keď sa v deň prihlásenia auta na DI- t.j. 06.11., zaplatí za pridelenie EČ 33,00 EUR a aj registračná daň 237,00 -kde to zaúčtovať či tiež do obstarávacej ceny alebo už samostatne na poplatky?

Ubytovacie služby-vyúčtovanie

ID3581 | | Ing. Ondrej Baláž

SRO má vo svojom majetku byt. Tento byt používa na ubytovacie služby pre klientov. Byt je súčasťou bytového komplexu, ktorý má správcu. Tento správca poslal vyúčtovanie za rok 2018 a z vyúčtovania vznikol preplatok, ktorý poukázal majiteľovi, teda sročke. Ako tento preplatok od správcu zaúčtovať ako výnos na 648, alebo ako náklady mínus? 

Pohľadávky v reštrukturalizácii

ID3583 | | Ing. Anton Kolembus

1. Máme pohľadávky voči f. DOPRASTAV splatné v r. 2013, ktoré sme prihlásili do reštrukt. v r. 2014. Vtedy sme aj vytvorili OP do výšky 100 % zápisom 547/391. V rokoch 2015-2018 nám prišli čiastočné úhrady, ktoré sme zaúčtovali 391/547. Keďže nemáme reštr. plán, nevieme aká časť nám bude uhradená. Máme uvedenú pohľadávku stále evidovať alebo ju môžeme vyradiť z účtovníctva? 2. Taktiež evidujeme jednu pohľ. splatnú v r. 2015, ku ktorej sme v r. 2015 vytvorili OP do výšky 100 %. K nej nám prišla jedna úhrada v r. 2016 a taktiež nám vysí v účtovníctve a nevieme, čo s ňou. Môžme ju vyradiť 391/311 alebo musíme aj upravovať základ dane?

Kúpa softvéru z ČR a zrážková daň

ID3579 | | Ing. Anton Kolembus

Máme problém v účtovaní licencie na zákazkový softvér a so zrážkovou daňou, preto sa na Vás obraciame s otázkou : Naša spoločnosť na základe zmluvy o poskytnutí podlicencie a systémovej podpore kúpila zákazkový softvér z ČR. Čiastkovo nám fakturujú licenciu, inštaláciu, nastavenie systému, sprevádzkovanie modulu, ročnú systémovú podporu, konzultácie k nastaveniu programu. Na účte 041 účtujeme : licenciu – prístup k modulu, inštaláciu a nastavenie parametrov modulu, programátorské práce. Napríklad: moduly sklady: 924,00 € modul e KASA: 192,00 € modul Helios Dokument : 520,00 € Licencia systému Helios Orange INUVIO: 10930,00 € A na účet 518 – účtujeme ročnú systémovú podporu a konzultácie k nastaveniu programu. Otázka č. 1 Naše účtovanie je správne ? Otázka č 2. Po úhrade faktúr chceme do 15 dní nasledujúceho mesiaca poslať oznámenie DÚ a zároveň uhradiť 10 % zrážkovú daň z licencie. Čo všetko máme považovať za licenciu pre zrážkovú daň z faktúr, ktoré obsahujú viaceré položky ? Na jednej faktúre je fakturovaná licencia ročná podpora, konzultácia a nevieme ktoré činnosti z faktúr máme zdaniť zrážkovou daňou. Aj konzultáciu a ročnú systémovú podporu ? Zatiaľ sme obdržali okolo 15 faktúr, a to ešte nie je koniec. Otázka č. 3 Ako sa účtuje zrážková daň, ktorá je odvedená na DÚ ¬Napr. dodávateľovi licencie z ČR uhradíme faktúry menej o 10 % . Na základe zmluvy dvojitého zdanenia medzi štátmi odvedieme 10 % DÚ. Pre jasnosť problému chceme poukázať na to, že náš dodávateľ nie je majiteľom licencie. On ju kúpil od majiteľa licencie ASSECA SOLUTION a teraz nám ju po častiach fakturuje a implementuje v našej firme, preto aj v zmluve je uvedené poskytnutie podlicencie a systémovej podpore. Náš dodávateľ od nás žiada, aby sme mu uhradili celú hodnotu faktúry, nakoľko tvrdí, že on nie je majiteľom licencie. Za Vašu odbornú odpoveď Vám vopred ďakujeme a zostávame s pozdravom.

Postúpenie práv a povinností stavebníka

ID3580 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť stavia nehnuteľnosť určenú na ďalší predaj - na účte 133. Rozhodne sa postúpiť práva a povinnosti stavebníka na druhú osobu. Za toto považuje od druhej osoby "poplatok". Tiež prefakturovať už vynaložené náklady na túto stavbu. Za toto považuje od druhej osoby "poplatok". Kam zaúčtovať tento poplatok a prefakturáciu nákladov, keď sme tieto "zbierali" na účte 133, na účet 602, resp. 648?

Postúpenie pohľadávky

ID3577 | | Ing. Anton Kolembus

V r. 2017 nám bola postúpená pohľadávka (pôžička) vo výške 15 000 € voči fyz. osobe, pričom sme za ňu mali zaplatiť 12 000 € taktiež fyz.osobe. V r. 2018 bol spravený dodatok, že za pohľadávku máme zaplatiť iba 8 500 €. Medzitým sme už uhradili 5 000 €. Nám zo strany dlžníka nebolo nič uhradené. V r. 2019 sme túto pohľadávku vo výške 15 000 € postúpili na fyz. osobu bezodplatne. Ako malo byť účtované o tejto pohľádávke v jednotlivých účtovných obdobiach a aký to malo mať vplyv na základ dane? (V r. 2017 to bolo zaúčtované 315/325 vo výške 12 000 € a v r. 2018 315/325 -3 500 € bez vplyvu na základ dane, čo predpokladáme, že nebolo správne).