Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 653Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Branding

ID3499 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako zaúčtovať faktúru za branding? Faktúrované 3D písmena - logo predajne, logo mäso, hydina...označenie košíkov, samolepky vitajte a dovidenia..... vyrábali sa aj z dôvodu rekonštrukcie predajne.

Customizácia softvérového riešenia

ID3489 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má v pláne využívať softvérovú platformu českého dodávateľa, ktorý musí vykonať customizáciu svojej platformy. Za túto customizáciu slovenská spoločnosť zaplatí českému dodávateľovi sumu vyššiu ako 2400 €. Majetkové práva k platforme však neprechádzajú na odberateľa. Dodávateľ po odovzdaní customizovaného softvéru následne bude fakturovať mesačne maintenance / support k softvérovej platforme. Otázky: Bude u odberateľa tento support k platforme považovaný za daňový výdavok (daňová 518) ? Má slovenská spoločnosť zaradiť softvérovú customizáciu do dlhodobého nehmotného majetku alebo je nutné účtovať customizáciu priamo do nákladov (518) ? Má slovenská spoločnosť povinnosť zraziť z dodanej customizácie softvéru zrážkovú daň pri úhrade? (dodávateľ je česká spoločnosť, bez stálej prevádzkarne na území SR)

Dividendy

ID3488 | | Ing. Anton Kolembus

Obec je majiteľom cenných papierov - akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku - dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 - ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda?

Kaucia

ID3485 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má uzatvorenú nájomnú zmluvu na 3 roky (v postavení prenajímateľa). Od nájomcu zoberie kauciu vo výške jednomesačného nájmu - ktorá sa po ukončení nájmu vráti nájomcovi. Túto kauciu môže zaúčtovať na účet 325, resp. 379 alebo musí byť zaúčtovaná na dlhodobé záväzky - účet 479?

Zahraničná DPH

ID3482 | | Ing. Marián Drozd

V pokladnici máme 3 tankovania v Nemecku – do osobného auta. Slovenské tankovania účtujeme na 111/211, 343/211. Potom na základe mesačného výkazu o nákupe a spotrebe PHL ide táto PHL do nákladov - 501/111. Neviem však, čo teraz s tou zahraničnou DPH. Účtovať ju na účet 501 priamo v pokladnice, s nejakou inou analytikou? Resp., vôbec je nárok na vrátenie DPH z Nemecka pri PHL do osobných áut? (Ak dobre viem, tak napr. v Rakúsku nie je, Nemecko som ešte neriešila) Ak nie je, tak potom pravdepodobne celé tankovanie by mohlo ísť cez účet 111. 

Súdny spor-neplatnosť výpovede-náhrada mzdy a súdne trovy - účtovanie

ID3476 | | Ing. Ondrej Baláž

Zamestnávateľ prehral súdny spor - neplatnosť výpovede a je povinný zaplatiť bývalej zamestnankyni náhradu mzdy a súdne trovy. Na aké účty sa zaúčtuje náhrada mzdy a súdne trovy?

Zrušenie zmluvy na predaj nehnuteľnosti

ID3466 | | Ing. Marián Drozd

Aký vplyv na daňové priznanie dani z príjmov za bežné obdobie má skutočnosť, že spoločnosť v aktuálnom roku sa dohodla na zrušení kúpno-predajnej zmluvy ohľadne predaja pozemku, pričom predaj a zápis v katastri nehnuteľnosti sa uskutočnil v minulom účtovnom období. Spoločnosť pozemok predala za 30 000 €, obstarávacia hodnota pozemku bola 10 000 €. Je možné uvedený predaj účtovať na základe vystaveného dobropisu zo strany predávajúceho? Akými účtovnými zápismi predávajúceho by sa uvedený účtovný prípad mal zaúčtovať?

Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

ID3463 | | Tatiana Macháčová

(ID 3460) Ďakujem Vám za odpoveď, ale chcela by som na to ešte reagovať. My ako ZŠ do Eduzberu žiadnych stravníkov neuvádzame, ani 5 ročné deti my neevidujeme, nie sme ani žiadateľom dotácie a ani nemôžeme žiadať dotáciu na deti z iného právneho subjektu. Informácie pre ŠD dávala MŠ, ktorá je samostatný subjekt, preto ŠD dostala MŠ. V našej ZŠ sa tieto deti len stravujú, preto neviem, či my ako ZŠ vôbec máme z tejto dotácie niečo účtovať, lebo pre nás je MŠ cudzí subjekt (cudzí stravník). ZŠ a MŠ sú dva samostatné právne subjekty, my nemáme nič spoločné. Neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Ďakujem

Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

ID3460 | | Tatiana Macháčová

Sme ZŠ, v ktorej sa stravujú deti z cudzej materskej školy-MŠ (MŠ nie je súčasťou ZŠ, len sa u nás stravujú deti na základe zmluvy. ZŠ nevedie menný zoznam 5-ročných stravníkov, len eviduje a účtuje počty odobratej stravy). Ako máme postupovať pri účtovaní a kolobehu ŠD voči zriaďovateľovi? Budem sa snažiť popísať problém: ŠD príde na VÚ MŠ (kód zdroja 111). MŠ zo ŠD uhradí FA za skutočne odobraté obedy, ktoré vystavila ZŠ. Peniaze za tieto faktúry prídu na príjmový účet (PÚ) ZŠ (kód zdroja 72). ZŠ má tieto peniaze odviesť zriaďovateľovi alebo má z nich rovno uhradiť DFA za potraviny? To znamená, že ŠD príde na účet MŠ, ale FA za potraviny platí ZŠ. Ako máme každá škola tento kolobeh zaúčtovať a rozpočtovať a majú sa uhradené DFA od MŠ za stravu odvádzať zriaďovateľovi? Ako má MŠ uhradiť DFA za potraviny, keď potraviny uhrádza ZŠ? ZŠ aj MŠ sú samostatné jednotky, ale majú spoločného zriaďovateľa. Boli by sme radi, keby ste nám odpovedali čo najskôr, pretože je potrebné ŠD zúčtovať do konca júna.

Účtovanie crowdfundingovej kampane

ID3457 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. formou crowdfundingovej kampane získala peňažné prostriedky vo výške 20 000 € na vydanie knihy. Prosím poradiť, ako účtovať: 1. prijatý dar - penažné prostriedky od agentúry spravujúcej kampaň, je to zdaniteľný príjem? 2. darcovia obdržia ako poďakovanie knihy - účtujeme tiež ako poskytnutý dar, alebo môžeme fakturovať s 0 cenou? Je obstarávacia cena knihy daňovo uznaným nákladom? 3. Započítava sa suma 20 000 € získaná crowdfundingovou kampaňou do obratu pre povinnú registráciu DPH?