Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 660Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia mýtnych poplatkov palivovou spoločnosťou

ID3522 | | Ing. Marián Drozd

V prípade, že mýtne poplatky vrátane DPH nám bude fakturovať palivová spoločnosť prostredníctvom nedaňového dokladu ako prechodnú položku, ako sa bude taká faktúra z palivovej spoločnosti účtovať? V prípade DPH pôjde o nedaňový náklad, t. j. predraží sa nám táto služba týmto spôsobom?

Dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a z Fondu na podporu umenia

ID3516 | | Ing. Ondrej Baláž

Prostredníctvom ktorých účtov sa účtuje príjem dotácie z Fondu na podporu národnostných menšín a Fondu na podporu umenia, aké podpoložky a KZ sa použijú?

Opravné položky

ID3515 | | Ing. Ondrej Baláž

Sme spoločnosť v likvidácii, mali sme nejaké neuhradené pohľadávky, na tie sme po 2 roky vytvorili OP-zákonné vo výške 20 % a 50 %, v tomto roku by sme mali vytvoriť už do výšky 100 % a odpísať ich. Otázka je, či ich vôbec môžeme tvoriť, keďže sme na konci decembra vstúpili do likvidácie? Likvidácia spoločnosti by mala byť ukončená do konca 11. mesiaca.

Zatriedenie účtovnej jednotky

ID3510 | | Ing. Ondrej Baláž

V roku 2014 sme sa zaradili ako mikro účtovná jednotka. V rokoch 2014-2018 bola splnená len 1 podmienka, takže sme stále účtovali ako mikro účtovná jednotka. V roku 2019 už dôjde k splneniu 2 podmienok, a to počet zamestnancov a tiež presiahneme hodnotu majetku 350 000 €. V roku 2020 tiež budeme spĺňať 2 podmienky, a to počet zamestnancov a tiež hodnotu majetku. OTÁZKA: Od ktorého účtovného obdobia sme povinný začať účtovať ako malá účtovná jednotka, aký je presný postup? 

Predaj nehnuteľnosti

ID3519 | | Ing. Marián Drozd

V januári sme predali nehnuteľnosť za 240 000. Zaúčtujem do zdan. príjmov na účet 641. K 31. 12. 2018 bola účtovná zostatková cena 110 000 a daňová ZC bola 155 000 €. V roku 2019 neúčtujem žiadne odpisy. Zost.cenu zaúčtujem na 541/081.Ide celá do nákladov. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou ZC vo výške 45 000 bude odpočítateľná položka od základu dane na r. 180. Je tento uvedený postup správny?

Opravné položky k pohľadávkam rozpočtový organizácia

ID3513 | | Tatiana Macháčová

Sme RO zriadená obcou-zariadenie pre seniorov. Príjmy účtujeme na PÚ a výdavky na VÚ. Všetky príjmy odvádzame zriaďovateľovi, ktorý nám ich následne vráti na výdavkový účet. Účtovanie v priebehu roka predpis úhrad za soc. služby od klientov 318/602 suma 1 000 €, inkaso úhrad na PÚ 223 223001/318 suma 800 €, predpis odvod zinkasovaných príjmov zriaďovateľovi 588/351 suma 800 €, skutočný odvod príjmov zriaďovateľovi 351/223 suma 800 €, zriaďovateľ vráti na výdavkový 222/354 suma 800 €, rozdiel 200 € je klient dlžný a je isté, že je ani nezaplatí, ani v ďalšom roku. Ako účtovať opravnú položku k 31.12. vo výške 200 €? Predpis budúceho odvodu príjmov vo výške nezinkasovaných príjmov 589/351 suma 200 € ? Tvorba OP 558/391 suma 200 € ? Zníženie záväzku z odvodu rozpočtových príjmov 351/589 suma 200 €? Obec má o mojej OP tiež účtovať? Zostatky vo výške 200 € budem mať na 318 a 391? A ako postupovať v ďalších rokoch, lebo je takmer isté, že to ten klient nezaplatí ani v ďalších rokoch, čiže to bude každý rok narastať.

Výhra do zamestnaneckej súťaže

ID3504 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť organizuje pre svojich zamestnancov zamestnaneckú súťaž, ktorej cieľ súvisí s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním príjmov. Predpokladajme, že zamestnávateľ do súťaže a) zakúpi a) hmotnú cenu, b) poskytne darčekovú poukážku s vytlačenou nominálnou hodnotou, c) peniaze. Na aký účet by predmetné ceny do súťaže mala spoločnosť účtovať ? Na účty účtovnej skupiny 52x alebo ostatné hospodárske náklady 548 ?

Branding

ID3499 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako zaúčtovať faktúru za branding? Faktúrované 3D písmena - logo predajne, logo mäso, hydina...označenie košíkov, samolepky vitajte a dovidenia..... vyrábali sa aj z dôvodu rekonštrukcie predajne.

Customizácia softvérového riešenia

ID3489 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť má v pláne využívať softvérovú platformu českého dodávateľa, ktorý musí vykonať customizáciu svojej platformy. Za túto customizáciu slovenská spoločnosť zaplatí českému dodávateľovi sumu vyššiu ako 2400 €. Majetkové práva k platforme však neprechádzajú na odberateľa. Dodávateľ po odovzdaní customizovaného softvéru následne bude fakturovať mesačne maintenance / support k softvérovej platforme. Otázky: Bude u odberateľa tento support k platforme považovaný za daňový výdavok (daňová 518) ? Má slovenská spoločnosť zaradiť softvérovú customizáciu do dlhodobého nehmotného majetku alebo je nutné účtovať customizáciu priamo do nákladov (518) ? Má slovenská spoločnosť povinnosť zraziť z dodanej customizácie softvéru zrážkovú daň pri úhrade? (dodávateľ je česká spoločnosť, bez stálej prevádzkarne na území SR)

Dividendy

ID3488 | | Ing. Anton Kolembus

Obec je majiteľom cenných papierov - akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku - dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 - ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda?