Otázky v kategórii: Podvojné účtovníctvo

počet otázok v kategórii: 702Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Stravné lístky na konci zdaňovacieho obdobia

ID3659 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť, zamestnávateľ, vypláca svojim zamestnancom stravné lístky pozadu, pričom časť pripadajúcu na zamestnancov zráža pri vypočítanej mzde. Ku koncu zdaňovacieho obdobia, teda k 31. 12. 2019, spoločnosť nemala dostatočný počet stravných lístkov. Spoločnosť zaúčtovala vyplatenie stravných lístkov prostredníctvom výplat za 12. mesiac 2019 ešte k 31. 12. 2019 (časť pripadajúca na zamestnanca a následne časť pripadajúca na zamestnávateľa a časť použitá zo sociálneho fondu). Kedže nemala dostatočný počet stravných lístkov, tak sa dostala do mínusovej položky na účet 213 - Ceniny, nakoľko reálne tieto lístky boli zakúpené a vyplatené až v januári 2020. Ako správne vykonať zaúčtovanie stravných lístkov na konci zdaňovacieho obdobia, aby sa nedostala do mínusovej položky na účet 213 - Ceniny? 

Reklamné stojany - odpisovanie

ID3668 | | Ing. Ondrej Baláž

Ako odpisovať reklamný baner na betónovom základe? Ako odpisovať reklamný nosič svetelný na betónovom podstavci?

Nerozdelený zisk a strata

ID3638 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť sa rozhodla, že nebude účtovať o odloženej dani. K 01.01.2019 preúčtovala zostatky 481 na analytiku 428. Taktiež opravovala chyby min. období voči účtu 428, čím sa jej zmenil zisk na stratu, z toho dôvodu preúčtovala na konci roka zostatok 428 na 429. Má preúčtovať aj zostatok analytiky 428 z odloženej dani na účet 429, hoci na tomto analytickom účte má zisk?

Technické zhodnotenie

ID3637 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť má halu, ktorá je plne odpísaná. K tejto hale bola vykonaná prístavba vo výške 40-tis. eur. zaúčtovaná na 042. Keďže neboli vysporiadané všetky pozemky pod touto prístavbou nezaradili sme ju do užívania dňom kolaudácie (tá bola v11/2017) ale až v 01/2019. Je toto zaradenie správne? Máme to zaradiť ako technické zhodnotenie haly a navýšiť vstupnú cenu, alebo zaradiť ako iný majetok s novým inventárnym číslom?

Účtovanie v obci- blankozmenka

ID3622 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom treba sledovať, evidovať v účtovníctve alebo vo výkazoch vystavenú blankozmenku bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, vystavenú na zabezpečenie úveru?

Účtovanie rezervy na vrátený tovar

ID3620 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom tovaru akceptovala od zákazníka reklamáciu a bude zákazníkovi dobropisovať tovar, ktorý zákazník aj vráti. Tento tovar sa spoločnosť pokúsi znova predať. Tovar bol predaný v rámci bežného roka a reklamácia a vrátenie tovaru je uskutočnené až v nasledujúcom roku. Akým spôsobom je potrebné sa v rámci uzávierkových operácií postaviť k tejto skutočnosti? Ak je potrené vytvoriť rezervu na celú predajnú cenu v zmysle § 19 ods. 8 Postupov účtovania v PÚ, akým spôsobom sa docieli aj anulovanie nákladov na predaný tovar, ktoré vznikli v bežnom období?

Nepoužitá zálohová dotácia prenesená do ďalšieho roka

ID3646 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená mestom. Máme podpísanú zmluvu o NFP s ministerstvom práce, na základe ktorej nám ministerstvo poskytuje zdroje (zo zdrojov EÚ a spolufinancovanie zo ŠR) v rámci systému refundácie a tiež zálohovým spôsobom postupne. Tieto dotácie sme prijímali na samostatný účet (221) a nepreposielali mestu. V účtovníctve sme použili analytiku 221 obsahujúcu rozpočtovú položku 312001 a zdroje 1AC1 a 1AC2. Účtovali sme o tom nasledovne: 1. prijatá dotácia: 221.312001.1AC1..../357 2. prevod na výdavkový účet vo výške plánovaných výdavkov: 222/221 2. použitie na napr. mzdy 331/222.611.1AC1... 3. zúčtovanie nákladov do výnosov 357/693 Koncom roka nám zostala na samostatnom účte (221) nepoužitá záloha dotácie, ktorú mienime použiť v ďalšom roku, zúčtovaná nasledovne: 5. zúčtovanie nepoužitej zálohy dotácie 357/384. Ako máme postupovať v ďalšom roku? Pri realizácii výdavkov z dotácie (resp. pri vzniku nákladov) zúčtujeme postupne hodnotu nákladov do výnosov nasledovným spôsobom : 384/693 až do vynulovania 384? Pri účtovnej závierke nám softwer zrušil analytiky účtu 221 obsahujúce rozpočtovú položku 312001 a zdroje príjmov 1AC1 a 1AC2, a to zlúčením ich zostatku do novovytvoreného účtu 221 bez rozpočtovej položky a zdroja. Akú rozpočtovú položku tomu priradím v novom roku? Mám za to, že tomu potrebujem priradiť aj zdroj, lebo v zdroji príjmu potrebujem realizovať aj výdavok, uvažujem správne?

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Účtovanie pokút

ID3642 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vystavuje pokuty za neskoro podané daňové priznania a neskoré prihlásenie k odpadom. Aké bude účtovanie a rozpočtové položky pri predpise pokút v oboch prípadoch a následne pri ich úhrade?

Úroky z omeškania

ID3641 | | Ing. Ondrej Baláž

Dňa 5. 2. 2020 nám došlo rozhodnutie z DÚ o vyrúbení úroku z omeškania vo výške 1 500 €, za neskoro zaplatenú DPH v r. 2019. Ako máme tento úrok zaúčtovať? 545/345 alebo máme o tomto úroku účtovať ešte do r. 2019?