Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 815Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia mýtnych poplatkov palivovou spoločnosťou

ID3522 | | Ing. Marián Drozd

V prípade, že mýtne poplatky vrátane DPH nám bude fakturovať palivová spoločnosť prostredníctvom nedaňového dokladu ako prechodnú položku, ako sa bude taká faktúra z palivovej spoločnosti účtovať? V prípade DPH pôjde o nedaňový náklad, t. j. predraží sa nám táto služba týmto spôsobom?

Vystavený zahraničný dobropis

ID3518 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň. vystavili sme faktúru do zahraničia (Švajčiarsko) za poskytnuté služby § 65 (režim cestovnej kancelárie) za služby mesiaca august. DPH z prirážky sme odviedli za mesiac august v riadnom termíne. Následne sme zistili, že sme jednej spoločnosti vyfakturovali o jednu položku viac a druhej spoločnosti menej. Klient požaduje od nás samozrejme opravu. Potrebovali by sme vystaviť preto dobropis jednému klientovi a "dofakturaciu/tarchopis druhému klientovi v septembri. Musíme v takomto prípade podať dodatočné DPH priznanie za mesiac august k položkám DPH na výstupe? - Môžeme postupovať aj tak, že vystornujeme celú pôvodnú fakturáciu, vystavíme novú a podáme dodatočné k mesiacu august?

Zaradenie reštauračného systému

ID3508 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ DPH A obstaral reštauračný systém 08/2019, boli obstarané licencie a aj nainštalovaný program. Základný modul je funkčný s tým, že sa postupne napĺňa údajmi, ale nie je prepojený na účtovný systém, nie je prepojený s prídavnými modulmi ako pokladnica ... a ani sa navyužíva pre potreby reštaurácie, nakoľko reštaurácia ešte nie je otvorená. Dátum otvorenia nie je presne známy, predpoklad 12/2019 alebo až 01/2020. Momentálne sa v podstate nevyužíva na zabezpečenie príjmov a postupne sa doinštalujú ostatné moduly a prepojenia a aj prepojenie na účtovný systém. Zaraďuje sa nehmotný majetok, t. j. zakúpené licencie, kedy splnili podmienky na užívanie t. j. 08/2019 alebo až kedy sa NM začne využívať na podnikateľské účely t. j. 12/2019 resp. 01/2020?

Refakturácia nákladov - doplnenie informácii k otázke zo dňa 6.9.2019

ID3505 | | Ing. Marián Drozd

K otázke od pána Drozda, z akého dôvodu sa tuzemský platiteľ DPH A dohodol so svojím zákazníkom DE na refakturácii nákladov. odpoveď: nakoľko išlo o väčšiu finančnú investíciu a požiadavka na regál bola zo strany zákazníka DE, platiteľ dane SK sa dohol na možnosti podielania sa na nákladoch platcom DPH DE. Zákazník DE priamo nebude využívať daný regál, ale bude ho využívať platiteľ DPH v SK, ktorý ho používa pri poskytovaní ostatných služieb pre zákazníka DE. Aj v tomto prípade platí, že miesto dodania sa určí podľa par. 16 ods. 1 zákona o DPH ? 

Refakturácia nákladov

ID3503 | | Ing. Marián Drozd

Tuzemský platiteľ DPH A obstaral paletový regál aj s montážou od dodávateľa v SK s tuzemským prenosom daňovej povinnosti, nakoľko je regál primontovaný k nehnuteľnosti. Tuzemský platiteľ DPH A sa dohodol so svojím zákazníkom zahraničným platiteľom DPH DE o prefakturácii nákladov za obstaranie. Nejde o dodanie regálu a ani mu neposkytuje žiadnu službu, a zahraničný platiteľ DPH DE nemá ani vlastnícke práva k regálu. V akom režime DPH majú byť fakturované tieto náklady tuzemským platiteľom DPH A na zahraničného platiteľa DPH v DE ?

Nezisková organizácia a DPH

ID3498 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia má nasledovné výnosy: Prijaté daňové asignácie (1, 2 %) účet 665 Vstupné - registračný poplatok na vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti účet 647 Prijaté dotácie od zahraničných subjektov PO účet 662 Výnosy z prenájmu nehnuteľností účet 602 Výnosy za ubytovacie služby účet 602 Nezisková organizácia v nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat na povinnú registráciu DPH z prenájmu a za ubytovacie služby a za vstupné. Otázkou je, či po registrácii musí n.o. používať nejaký koeficient na účely DPH? Lebo niektoré došlé faktúry s DPH sa budú vzťahovať napr. k daňovým asignáciám, alebo k prijatým dotáciám. Druhou otázkou je, že u prijatých faktúr s DPH, ktoré sa viažu k daňovým asignáciám, keď budeme nárokovať DPH, takže len zostatok (netto) faktúry bude možno použiť na daňové asignácie, však? Najoptimálnejšie pre nás by bolo vyhnúť sa koeficientu. Napr. Pri prenájme budeme fakturovať s 20% DPH, ubytovacie služby s 10% DPH, vstupné s 20% DPH a z došlých faktúr ktoré súvisia s týmito plneniami by sme nárokovali DPH naspäť. Naopak z prijatých faktúr, ktoré súvisia a Prijatými dotáciami, a s daňovými asignáciami by sme nenárokovali DPH, plne by sme ich použili na pokrytie týchto výnosov. Takto by sme nemuseli používať koeficient, prijaté a vydané faktúry aj doteraz sme párovali, oddeľovali na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť. Je možné toto riešenie? Prosíme pekne podrobne rozpísať otázku z hľadiska DPH.

Zahraničná SZČO a DPH

ID3496 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň prajem, zahraničná osoba (registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona o DPH, nemá na Slovensku sídlo, prevádzkareň ani organizačnú zložku) vykonáva stavebné práce patriace pod sekciu F klasifikácie CPA na nehnuteľnosti na Slovensku. Subdodávateľom tejto spoločnosti je zahraničná SZČO, ktorá nie je platiteľom DPH ani v zahraničí, ani na Slovensku. Čo by ste odporučili zahraničnej SZČO? Musí tiež registrovať podľa § 5 zákona o DPH a fakturovať s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, alebo existuje nejaká iná možnosť (pretože náklady registrácie sú oveľa vyššie zahraničnej SZČO, ako príjem z vykonaných prác na Slovensku)? 

Zjednodušená faktúra a doklady z ERP

ID3492 | | Ing. Marián Drozd

Zjednodušenou faktúrou podľa § 74 ods. 3 písm.a) zákona o DPH je doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €. Pri vysvetlení problematiky zjednodušenej faktúry som sa dočítala, že môže ísť o doklad, ktorý je vyhotovený ERP, ale aj o doklad, ktorý nie je vyhotovený ERP. Ako príklad boli uvedené cestovné lístky a lístky vydané parkovacím automatom za parkovné, ktorých cena nepresiahne 100 €,-t. j. služby. Avšak moja otázka sa týka tovaru, keď je hotovostný účet vystavený do 100 €, napr. softvérovým programom podľa zákona o DPH by mal spĺňať náležitosti na odpočet dane, avšak nespĺňa náležitosti podľa zákona o ERP, pretože podľa zákona o používaní ERP sú podnikatelia povinní evidovať tržbu v ERP (e-kasa). Z uvedeného mi vyplýva, že zákon o DPH vylučuje zákon o ERP. A ak už mám hotovostný doklad z účtovného softvéru za predaj tovaru môžem si z neho uplatniť DPH? Môžem to brať tak, že zákon porušuje dodávateľ, ktorý mi nevyhotovil doklad z ERP? 

Stavebné práce a DPH

ID3490 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ (slovenská firma registrovaná podľa § 4 zákona o DPH) fakturuje inému platiteľovi (zahraničná PO registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH) nasledovné: Kompletná výstavba, inštalácia, montáž etylén nádrže v Bratislave- v priemyselnom areáli Slovnaftu. Otázkou je, či tieto stavebné práce patria do sekcie F CPA klasifikácie, t. j. bude sa aplikovať § 69 ods. 12 zákona o DPH?

Odpočet DPH pri registrácii

ID3487 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba podniká v oblasti sprostredkovania prepravy od apríla 2019.  Najprv bola registrovaná podľa § 7a  a po dosiahnutí zákonného obratu sa stala platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH dňom 12. 7. 2019.  Vieme, že podľa § 58 zákona o DPH môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom za splnenia zákonných podmienok. V tomto období (pred registráciou) mala, okrem iných výdavkov aj tuzemské došlé faktúry od platiteľov DPH (so slovenskou DPH), ale zároveň vystavovala aj vyšlé faktúry (samozrejme bez DPH) za sprostredkovanej prepravy.  Otázka je, či má právo aj na odpočítanie dane pri registrácii z týchto prijatých prepravných služieb z obdobia do 12. 7. 2019?