Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 831Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku, odpočet DPH

ID3643 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec spoločnosti (platiteľ DPH), ktorá vyrába nábytok pri dovoze nábytku zákazníkovi poškodil fasádu. Spoločnosť dostala faktúru za opravu fasády zákazníka od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti. ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie. Mám zaúčtovať opravu fasády na služby na účet 518 ako daňový náklad a DPH odvediem a zároveň si aj uplatním odpočet, alebo faktúru za opravu fasády zaúčtujem ako škodu nedaňový náklad a DPH odvediem a odpočet si neuplatním?

Záloha na ojazdené autá a DPH

ID3636 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská s. r. o., obchodník s ojazdenými autami. S.r.o. sa rozhodla pre nasledujúci obchodný model: Vyberie zálohu od potencionálneho kupujúceho (napr. 500 EUR), a následne, na základe želania potencionálneho kupujúceho vyhľadá a zaobstará v zahraničí ním požadovanú značku auta. Následne spoločnosť toto auto kúpi, dovezie na Slovensko, a predá záujemcovi za trhovú cenu (so zápočtom zálohy). Ako sa má tých 500 EUR zdaňovať z hľadiska DPH? V drvivej väčšine prípadov pôjde o autá zdaňované podľa § 66 zákona o DPH. Medzi zálohou a samotným dodaním auta môžu byť aj 2-3 mesiace. V čase vystavenia faktúry k prijatej zálohe ešte nie je známe auto, príp. hodnota auta pri predaji, teda ani samotná marža pre výpočet DPH. Niekedy sa môže dokonca stať, že záloha sa vyberie na auto v DPH režime použitého tovaru, ale firme sa nakoniec podarí v zahraničí obstarať auto len v štandardnom DPH režime. Ako fakturovať a zdaňovať zálohu z hľadiska DPH, keď ešte nie je jasná výška DPH?

Finančný lízing auta

ID3615 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu. V rámci živností má Finančný leasing/Prenájom hnuteľných vecí/Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti. Potrebuje s.r.o. aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH (§ 8 ods. 1 písm. c) ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Dohoda o platbách a DPH

ID3603 | | Ing. Marián Drozd

S Elektrárňami máme "Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu", podľa ktorej každý mesiac platíme zálohové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto Dohody je dátum splatnosti za 12/19 15.12. a my sme s nimi ukončili zmluvu 17.12.2019. Dátum dodania z Dohody je 01.12.2019. Otázka: Môžeme si uplatniť z tejto Dohody DPH za 12 /19?/ zmluvu sme ukončili tiež v 12/19/, ale až po termíne dodania služby? 

Prenájom lešenia a DPH

ID3598 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, slovenská spoločnosť – platiteľ DPH poskytuje maďarskej spoločnosti (ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH) prenájom lešenia bez montáže a demontáže. Stavebné práce sú vykonané na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území SR. Táto činnosť patrí do sekcie N na základe Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR. Podľa Metodického pokynu vydaného Finančným riaditeľstvom SR v mesiaci január 2017, miesto dodania lešenia, ktoré nestane súčasťou nehnuteľnosti, sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. 1 Zákona o DPH a miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH. To znamená, že nie všetky činností, ktoré sú zaznamenané v Prehľade stavebných činností vydanom Finančným riaditeľstvom sú služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dodávateľ fakturoval prenájom lešenia na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Dodávateľ postupoval správne pri vystavení faktúry? Ak by teda dodávateľ fakturoval prenájom lešenia s montážou a demontážou, ktorý patrí do sekcie F 43 podľa Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR, môže fakturovať na slovenské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) (teda sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti), alebo fakturuje na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 (intrakomunitárne dodanie služby)? 

Služobná cesta zamestnanca a DPH

ID3578 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú služobnú cestu dostane preddavok a z neho uhradí ubytovanie vo výške 80 €. Hotel mu vydá z ERP doklad, kde je rozpísaná DPH. K tomuto dokladu z ERP dostane dodací list - nedaňový doklad, na ktorom je náš a ich názov firmy, IČO, DIČ a IČDPH a v texte je uvedené, meno a priezvisko zamestnanca a informácia, že boli poskytnuté raňajky. Môže si spoločnosť z takto prijatého dokladu o ubytovaní zamestnanca uplatniť DPH v plnej výške? V 2. prípade , zamestnanec nemá poskytnutý preddavok a zo svojich peňazí uhradí ubytovanie na služobnej ceste do 100€. Dostane len z ERP doklad o ubytovaní. Máme nárok na odpočet DPH?

Lízing auta a DPH

ID3582 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH sa rozhodol poskytnúť firemné vozidlo na finančný leasing. Nájomca, (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia osoba stáva vlastníkom vozidla. Z hľadiska DPH [§ 8 ods. 1 písm. c)] je to dodanie tovaru. DPH z celej hodnoty vozidla by mala byť vyfakturovaná pri fakturácii prvej zvýšenej splátky. To znamená, že na faktúre bude celá hodnota vozidla s DPH, ale na splatnosť bude len časť faktúry (1. zvýšená splátka). Zvyšok sa bude riešiť splátkovým kalendárom, ktorý bude bez DPH, kedže celá DPH sa zaplatila hneď prvou faktúrou. Je táto úvaha správna?

Reklama na Facebooku

ID3567 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, si dala na Facebooku reklamu. Zo strany FB dostala dva druhy faktúry, a to také, na ktorých nie je uvedené prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady je formou kreditu na reklamy a tie faktúry, na ktorých je uvedený prenos daňovej povinnosti a spôsob úhrady platobnou kartou. Pravdepodobne ide o to, že ak spoločnosť si dá reklamu za 10 €, tak FB mu dá 10 € zadarmo. Ako to správne účtovať? Ako to je z hľadiska DPH a dani z príjmov?

Predaj tovaru cez eshop z Poľska na Slovensko a do Čiech

ID3566 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť – platiteľ DPH chce predávať tovar formou zásielkového predaja, ktorý by kupovala priamo od poľského dodávateľa, platiteľa DPH, avšak tovar by za slovenskú spoločnosť platiteľa DPH zasielala poľská spoločnosť priamo zákazníkovi do Čiech, resp. na Slovensko ale pod hlavičkou slovenskej spoločnosti. Aké povinnosti má slovenská spoločnosť, platiteľ DPH? Musí sa registrovať v Poľsku za platiteľa DPH? Musí sa registrovať za platiteľa DPH v Čechách? Musí riešiť aj daň z príjmov v Poľsku?