Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 810Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nezisková organizácia a DPH

ID3498 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia má nasledovné výnosy: Prijaté daňové asignácie (1, 2 %) účet 665 Vstupné - registračný poplatok na vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti účet 647 Prijaté dotácie od zahraničných subjektov PO účet 662 Výnosy z prenájmu nehnuteľností účet 602 Výnosy za ubytovacie služby účet 602 Nezisková organizácia v nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat na povinnú registráciu DPH z prenájmu a za ubytovacie služby a za vstupné. Otázkou je, či po registrácii musí n.o. používať nejaký koeficient na účely DPH? Lebo niektoré došlé faktúry s DPH sa budú vzťahovať napr. k daňovým asignáciám, alebo k prijatým dotáciám. Druhou otázkou je, že u prijatých faktúr s DPH, ktoré sa viažu k daňovým asignáciám, keď budeme nárokovať DPH, takže len zostatok (netto) faktúry bude možno použiť na daňové asignácie, však? Najoptimálnejšie pre nás by bolo vyhnúť sa koeficientu. Napr. Pri prenájme budeme fakturovať s 20% DPH, ubytovacie služby s 10% DPH, vstupné s 20% DPH a z došlých faktúr ktoré súvisia s týmito plneniami by sme nárokovali DPH naspäť. Naopak z prijatých faktúr, ktoré súvisia a Prijatými dotáciami, a s daňovými asignáciami by sme nenárokovali DPH, plne by sme ich použili na pokrytie týchto výnosov. Takto by sme nemuseli používať koeficient, prijaté a vydané faktúry aj doteraz sme párovali, oddeľovali na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť. Je možné toto riešenie? Prosíme pekne podrobne rozpísať otázku z hľadiska DPH.

Zahraničná SZČO a DPH

ID3496 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň prajem, zahraničná osoba (registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona o DPH, nemá na Slovensku sídlo, prevádzkareň ani organizačnú zložku) vykonáva stavebné práce patriace pod sekciu F klasifikácie CPA na nehnuteľnosti na Slovensku. Subdodávateľom tejto spoločnosti je zahraničná SZČO, ktorá nie je platiteľom DPH ani v zahraničí, ani na Slovensku. Čo by ste odporučili zahraničnej SZČO? Musí tiež registrovať podľa § 5 zákona o DPH a fakturovať s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, alebo existuje nejaká iná možnosť (pretože náklady registrácie sú oveľa vyššie zahraničnej SZČO, ako príjem z vykonaných prác na Slovensku)? 

Zjednodušená faktúra a doklady z ERP

ID3492 | | Ing. Marián Drozd

Zjednodušenou faktúrou podľa § 74 ods. 3 písm.a) zákona o DPH je doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 €. Pri vysvetlení problematiky zjednodušenej faktúry som sa dočítala, že môže ísť o doklad, ktorý je vyhotovený ERP, ale aj o doklad, ktorý nie je vyhotovený ERP. Ako príklad boli uvedené cestovné lístky a lístky vydané parkovacím automatom za parkovné, ktorých cena nepresiahne 100 €,-t. j. služby. Avšak moja otázka sa týka tovaru, keď je hotovostný účet vystavený do 100 €, napr. softvérovým programom podľa zákona o DPH by mal spĺňať náležitosti na odpočet dane, avšak nespĺňa náležitosti podľa zákona o ERP, pretože podľa zákona o používaní ERP sú podnikatelia povinní evidovať tržbu v ERP (e-kasa). Z uvedeného mi vyplýva, že zákon o DPH vylučuje zákon o ERP. A ak už mám hotovostný doklad z účtovného softvéru za predaj tovaru môžem si z neho uplatniť DPH? Môžem to brať tak, že zákon porušuje dodávateľ, ktorý mi nevyhotovil doklad z ERP? 

Stavebné práce a DPH

ID3490 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ (slovenská firma registrovaná podľa § 4 zákona o DPH) fakturuje inému platiteľovi (zahraničná PO registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH) nasledovné: Kompletná výstavba, inštalácia, montáž etylén nádrže v Bratislave- v priemyselnom areáli Slovnaftu. Otázkou je, či tieto stavebné práce patria do sekcie F CPA klasifikácie, t. j. bude sa aplikovať § 69 ods. 12 zákona o DPH?

Odpočet DPH pri registrácii

ID3487 | | Ing. Marián Drozd

Zdaniteľná osoba podniká v oblasti sprostredkovania prepravy od apríla 2019.  Najprv bola registrovaná podľa § 7a  a po dosiahnutí zákonného obratu sa stala platiteľom dane podľa § 4 zákona o DPH dňom 12. 7. 2019.  Vieme, že podľa § 58 zákona o DPH môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ktoré nadobudla alebo prijala ako zdaniteľná osoba pred dňom, keď sa stala platiteľom za splnenia zákonných podmienok. V tomto období (pred registráciou) mala, okrem iných výdavkov aj tuzemské došlé faktúry od platiteľov DPH (so slovenskou DPH), ale zároveň vystavovala aj vyšlé faktúry (samozrejme bez DPH) za sprostredkovanej prepravy.  Otázka je, či má právo aj na odpočítanie dane pri registrácii z týchto prijatých prepravných služieb z obdobia do 12. 7. 2019?

Money back

ID3483 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť má k dispozícii kreditnú kartu, ktorá je na meno jedného zo spoločníkov. Spoločník ňou platí firemné veci, ale niekedy aj súkromné (účtované cez účet 355). Na každom výpise k firemnej kreditnej karte je vyplatený bonus - Money back. Čo s týmto bonusom - je to príjem spoločníka alebo spoločnosti? Ak spoločnosti (alebo aspoň čiastočne spoločnosti), tak ako sa má tento príjem správať z hľadiska DPH? 

Dovoz vozidla

ID3481 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská spoločnosť doviezla nové motorové vozidlo zo Švajčiarka. Preclenie vozidla sa uskutočňovalo v Maďarsku v júni 2019. Slovenská spoločnosť bola zastupovaná v colnom konaní maďarskou spoločnosťou DPD. Následne, vozidlo bolo prepravené z Maďarska na Slovensko v júli 2019, kde bola vykonaná kontrola originality vozidla. Má slovenská spoločnosť nadobudnutie vozidla na Slovensku alebo v Maďarsku? Musí slovenská spoločnosť zaznamenať premiestnenie vozidla z Maďarska na Slovensko v daňovom priznaní k DPH, vznikne jej daňová povinnosť pri premiestnení vozidla (podľa § 69)? Predpokladáme, že zástupca v colnom konaní nebude zaznamenať premiestnenie vozidla v maďarskom súhrnnom výkaze. 

DPH k skládkovaniu a súvisiacim službám pre českého platiteľa DPH 2019

ID3480 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH dodáva pre českého platiteľa DPH služby. Český platiteľ DPH je zároveň registrovaný pre DPH aj na Slovensku podľa § 5 (nemá na Slovensku prevádzkáreň) služby: 1) odvoz stavebného odpadu (stavba sa nachádza na Slovensku), 2) skládkovanie (likvidácia=ukladanie do zeme) stavebného odpadu (skládka je na Slovensku), 3) nájomné za kontajner na stavebný odpad, kde vzniká daňová povinnosť (na Slovensku podľa § 16 ods. 1 = fakturácia na slovenskú registráciu s DPH alebo v ČR podľa § 15 = oslobodenie od dane a fakturácia na českú registráciu DPH)? kde vzniká daňová povinnosť, ak má odberateľ na Slovensku stálu prevádzkáreň (a je reg.podľa § 4 zákona o DPH)?

DPH za službu z ČR 2019 (DDP DPH KVDPH)

ID3477 | | Ing. Marián Drozd

Slovenský platiteľ DPH obstaral službu (servis vozidla) z iného členského štátu (ČR) od českého platiteľa DPH. Faktúra bola vystavená 7. 6. 2019 služba dodaná 30. 5. 2019 (samozdanenie na Slovensku). V májovom daňovom priznaní k DPH ju neuviedol, faktúru obdržal 16. 7. 2019 . Musí podať dodatočné daňové priznanie k DPH a dodatočný kontrolný výkaz k DPH za mesiac máj 2019 ? Daňová povinnosť vznikla dňom dodania služby (30. 5. 2019), nárok na odpočet DPH taktiež 30. 5. 2019 podľa § 51 ods. 1 písm. b) = daň je vedená v záznamoch?

Montáž závlahového systému

ID3475 | | Ing. Marián Drozd

Živnostník sa zaoberá montážou závlahového systému a predajom materiálu k montovaniu. Od júla sa stal platiteľom DPH. Môže sa montáž závlahového systému  fakturovať bez DPH pre platiteľov  DPH s prenesením daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH.