Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 833Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

EÚ 282/2011 - vyhlásenie príjemcu tovaru

ID3665 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť S1 sídliaca na území SR so slovenským IČ DPH nakupuje tovar od firmy F2 so sídlom v PL s poľským IČ DPH. Na základe kúpno-predajnej zmluvy je konečná cena za tovar vrátane dopravy z PL na SR. Firma F2 prepravuje tovar zo svojho skladu v PL priamo na prevádzky spoločnosti S1 na SR. Daný stav je dokladovaný vystavenými Faktúrami a dokladmi CMR. Spoločnosť F2 vyžaduje od spoločnosti S1 Potvrdenie – Vyhlásenie príjemcu tovaru v zmysle čl. 45a odst.1 písm. b) bod 1. vykonávacieho nariadenia EU č.282/2011.

Je spoločnosť S1 povinná takéto vyhlásenie potvrdiť, aj keď tovar sama nedováža? Je nutné v tomto prípade potvrdiť prijatie tovaru iným dokladom, než potvrdením dodacieho listu a CMR a ako postupovať v prípade, že do obchodu nevstupuje tretia strana ako prepravca-dopravca v zmysle vykonávacieho nariadenia EÚ č.282/2011?

Odpočet DPH z faktúr dodatočne

ID3656 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o., mesačný platiteľ DPH fakturuje služby do zahraničia v dôsledku čoho má každý mesiac nadmerný odpočet DPH. Za mesiac 11/2019 mala s. r. o. tiež odpočet DPH (cca 200 000 €), ale žiadala naspäť o približne o 160 000 € menej, než mala nárok. Tento rozdiel vznikol v dôsledku toho, že niektoré faktúry boli zaúčtované s nesprávnym typom DPH, a tak neboli obsiahnuté v DPH priznaní a kontrolnom výkaze. Teraz, keď sa na to prišlo, firma by chcela vyžiadať naspať DPH aj z týchto faktúr. Ako má firma v tomto prípade postupovať? Firma disponovala faktúrami už v novembri, takže právo na odpočet DPH vznikol už v novembri – teda by mohla podať dodatočné DPH priznanie za november. Na druhej strane sa chyba sa zistila až teraz, takže by spoločnosť mohla žiadať naspať DPH až za aktuálny mesiac – lenže spoločnosť faktúrami disponovala už minulý rok, takže by podľa zákona o DPH nemala mať právo preniesť odpočet DPH do nasledujúceho roka. Aké je v tomto prípade správne riešenie?

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku, odpočet DPH

ID3643 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec spoločnosti (platiteľ DPH), ktorá vyrába nábytok pri dovoze nábytku zákazníkovi poškodil fasádu. Spoločnosť dostala faktúru za opravu fasády zákazníka od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti. ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie. Mám zaúčtovať opravu fasády na služby na účet 518 ako daňový náklad a DPH odvediem a zároveň si aj uplatním odpočet, alebo faktúru za opravu fasády zaúčtujem ako škodu nedaňový náklad a DPH odvediem a odpočet si neuplatním?

Záloha na ojazdené autá a DPH

ID3636 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská s. r. o., obchodník s ojazdenými autami. S.r.o. sa rozhodla pre nasledujúci obchodný model: Vyberie zálohu od potencionálneho kupujúceho (napr. 500 EUR), a následne, na základe želania potencionálneho kupujúceho vyhľadá a zaobstará v zahraničí ním požadovanú značku auta. Následne spoločnosť toto auto kúpi, dovezie na Slovensko, a predá záujemcovi za trhovú cenu (so zápočtom zálohy). Ako sa má tých 500 EUR zdaňovať z hľadiska DPH? V drvivej väčšine prípadov pôjde o autá zdaňované podľa § 66 zákona o DPH. Medzi zálohou a samotným dodaním auta môžu byť aj 2-3 mesiace. V čase vystavenia faktúry k prijatej zálohe ešte nie je známe auto, príp. hodnota auta pri predaji, teda ani samotná marža pre výpočet DPH. Niekedy sa môže dokonca stať, že záloha sa vyberie na auto v DPH režime použitého tovaru, ale firme sa nakoniec podarí v zahraničí obstarať auto len v štandardnom DPH režime. Ako fakturovať a zdaňovať zálohu z hľadiska DPH, keď ešte nie je jasná výška DPH?

Finančný lízing auta

ID3615 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s.r.o. sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu. V rámci živností má Finančný leasing/Prenájom hnuteľných vecí/Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti. Potrebuje s.r.o. aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH (§ 8 ods. 1 písm. c) ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Dohoda o platbách a DPH

ID3603 | | Ing. Marián Drozd

S Elektrárňami máme "Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu", podľa ktorej každý mesiac platíme zálohové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto Dohody je dátum splatnosti za 12/19 15.12. a my sme s nimi ukončili zmluvu 17.12.2019. Dátum dodania z Dohody je 01.12.2019. Otázka: Môžeme si uplatniť z tejto Dohody DPH za 12 /19?/ zmluvu sme ukončili tiež v 12/19/, ale až po termíne dodania služby? 

Prenájom lešenia a DPH

ID3598 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň, slovenská spoločnosť – platiteľ DPH poskytuje maďarskej spoločnosti (ktorá je registrovaná na Slovensku podľa § 5 zákona o DPH) prenájom lešenia bez montáže a demontáže. Stavebné práce sú vykonané na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na území SR. Táto činnosť patrí do sekcie N na základe Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR. Podľa Metodického pokynu vydaného Finančným riaditeľstvom SR v mesiaci január 2017, miesto dodania lešenia, ktoré nestane súčasťou nehnuteľnosti, sa neposúdi ako služba spojená s nehnuteľnosťou podľa § 16 ods. 1 Zákona o DPH a miesto dodania tejto služby sa určí podľa § 15 ods. 1 Zákona o DPH. To znamená, že nie všetky činností, ktoré sú zaznamenané v Prehľade stavebných činností vydanom Finančným riaditeľstvom sú služby vzťahujúce sa k nehnuteľnosti? Dodávateľ fakturoval prenájom lešenia na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Dodávateľ postupoval správne pri vystavení faktúry? Ak by teda dodávateľ fakturoval prenájom lešenia s montážou a demontážou, ktorý patrí do sekcie F 43 podľa Prehľadu činností zatriedených podľa štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA) vydaného Finančným riaditeľstvom SR, môže fakturovať na slovenské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti na príjemcu stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) (teda sa uplatní tuzemský prenos daňovej povinnosti), alebo fakturuje na maďarské IČ DPH odberateľa s prenosom daňovej povinnosti podľa § 15 ods. 1 (intrakomunitárne dodanie služby)? 

Služobná cesta zamestnanca a DPH

ID3578 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú služobnú cestu dostane preddavok a z neho uhradí ubytovanie vo výške 80 €. Hotel mu vydá z ERP doklad, kde je rozpísaná DPH. K tomuto dokladu z ERP dostane dodací list - nedaňový doklad, na ktorom je náš a ich názov firmy, IČO, DIČ a IČDPH a v texte je uvedené, meno a priezvisko zamestnanca a informácia, že boli poskytnuté raňajky. Môže si spoločnosť z takto prijatého dokladu o ubytovaní zamestnanca uplatniť DPH v plnej výške? V 2. prípade , zamestnanec nemá poskytnutý preddavok a zo svojich peňazí uhradí ubytovanie na služobnej ceste do 100€. Dostane len z ERP doklad o ubytovaní. Máme nárok na odpočet DPH?

Lízing auta a DPH

ID3582 | | Ing. Marián Drozd

S. r. o., platiteľ DPH sa rozhodol poskytnúť firemné vozidlo na finančný leasing. Nájomca, (tiež lízingová spoločnosť) prenajíma auto tretej osobe. Na konci lízingu sa tretia osoba stáva vlastníkom vozidla. Z hľadiska DPH [§ 8 ods. 1 písm. c)] je to dodanie tovaru. DPH z celej hodnoty vozidla by mala byť vyfakturovaná pri fakturácii prvej zvýšenej splátky. To znamená, že na faktúre bude celá hodnota vozidla s DPH, ale na splatnosť bude len časť faktúry (1. zvýšená splátka). Zvyšok sa bude riešiť splátkovým kalendárom, ktorý bude bez DPH, kedže celá DPH sa zaplatila hneď prvou faktúrou. Je táto úvaha správna?