Otázky v kategórii: Daň z pridanej hodnoty

počet otázok v kategórii: 820Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Mimoriadne DP DPH

ID3561 | | Ing. Marián Drozd

Neviem, či rozumiem správne. Podám DP DPH riadne v roku 2019 po zistení, že mal byť zamestnávateľ platiteľom DPH od roku 6/2016, potvrdené DÚ. Platiteľ DPH je od 30. 11. 2019. Za celé obdobie vystupoval ako subdodávka medzi odberateľom, kde MAL uplatniť prenos DPH, ale nefakturoval ho. Jemu fakturovali zemné práce neplatitelia DPH. Daň vypočítam spätne, napr. FA na sumu 5 000 € je 4 166,67 € DPH 833,33 €. Správne? Čiže DÚ má zaplatiť 833,33 €??? Nemá žiadne náklady na vrátenie DPH. Za tie roky to je príjem riadok 03? Správne? 443 207,45 €, čo je riadok 04? správne? DPH 73 867,91€. Je to naozaj takto? Musí zaplatiť DÚ DPH, aj keď ho nevyfakturoval?

Koeficient

ID3557 | | Ing. Marián Drozd

Sme spoločnosť- platiteľ DPH (platiteľom sme od 4/2018). Tento rok od 8/2019 používame koeficient – pomerné odpočítanie dane podľa § 50. Pri ročnom vysporiadaní koeficientu máme povinnosť prerátať „novým koeficientom“ celkovú daň na vstupe od začiatku účtovného obdobia – čiže prerátame spätne od 1. 1. 2019, či od toho obdobia 8/2019, odkedy sa koeficient používa? Pri výpočte vysporiadacieho koeficientu - do čitateľa a menovateľa zadávam údaje z obdobia od 8/2019, či od začiatku roka?

Vykon zalozneho prava a DPH

ID3533 | | Ing. Marián Drozd

Zalozny veritel na zaklade Zmluvy o zriadeni zalozneho prava k hnutelnym veciam (dalej len "zmluva") dlznika, ide realizovat vykon zalozneho prava. Moje otazky: 1) Kto podava DPH, ak predaj zalohu zrealizuje zalozny veritel za dlznika (v zmysle zmluvy)? Obaja aj dlznik aj zalozny veritel su platitelmi DPH podla § 4. 2) Zaloh je vozovy park, jeho predaj bude zaklad + DPH. V akej hodnote sa zapocita vynos z predaja zalohu s dlznou sumou? V sume bez DPH (zaklad) z predaja zalohu, alebo v celkovej sume, vratane DPH?

Učtovanie DPH k faktúram a daň.priznanie k DPH

ID3527 | | Ing. Marián Drozd

Dotaz: Som vlastník stavebných pozemkov. - po 5 rokoch od ich nadobudnutia ich chcem predať, - som fyzická osoba - občan, - som registrovaný ako platca DPH od r.2018 z titulu prekročenia príjmu z prenájmu, k faktúram vystavených za prenájom nehnuteľností si DPH neúčtujem a podávam nulové daňové priznanie k DPH mesačne. Otázka č.1: Pri predaji stavebných pozemkov (predávam s DPH, alebo bez DPH) vzniká mi povinnosť odviesť DPH ako občanovi? Ak áno, z akej ceny? (časť pozemkov som kúpil, časť zdedil) Otázka č.2: Pri darovaní pozemku vnúčatám, som povinný odviesť DPH zo znaleckej ceny, alebo bez zaplatenie DPH? Otázka č.3: Pri stavebných pozemkoch som vybudoval inžinierske siete ako občan a za tieto práce som nežiadal vrátenie DPH, vtedy som nebol registrovaný ako platca DPH. V súčasnosti zabezpečujem so spoločníkmi výstavbu prístupovej cesty, náklady dodávateľ účtuje s DPH. Môžem si v súčasnosti uplatniť vratku DPH mesačne tak, ako mi dodávateľ vystavuje faktúry za vykonané práce? Môžem vyfakturovať podiely spoločníkov po úhrade dohodnutej ceny faktúrou s DPH a vzájomne si započítať DPH s dodávateľskou faktúrou?

Dobrovoľná registrácia § 4 ods. 2 zákona o DPH

ID3526 | | Ing. Marián Drozd

Naša zdaniteľná osoba chce v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa DPH pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu. Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 zákona DPH. Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ však môže postavenie platiteľa dane z pridanej hodnoty získať aj zdaniteľná osoba, ktorá v čase podania žiadosti o registráciu pre DPH ešte nevykonáva ekonomickú činnosť, ale prehlási zámer vykonávania ekonomickej činnosti a jej registrácia je nevyhnutná z dôvodu prípravy na vykonávanie budúcich zdaniteľných obchodov (napr. rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci C-110/94, C-268/83). Každého, kto má úmysel, potvrdený objektívnymi okolnosťami, začať vykonávať nezávisle ekonomickú činnosť a kto vynaloží prvé investičné náklady na tieto účely, treba považovať za zdaniteľnú osobu. Naša zdaniteľná osoba momentánne má uzavretú zmluvu o poskytovaní administratívnych služieb s jednou slovenskou zdaniteľnou osobou na dobu určitú (za rok 2019). Novú zmluvu za rok 2020 jej poskytnú iba v prípade ak sa stane platiteľom dane podľa §4 zákona o DPH. Naša zdaniteľná osoba tiež plánuje distribúciu programu v oblasti automatizácie spracovania účtovných dokladov (Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov). Tento softvér automaticky rozpoznáva a nahráva faktúry a bločky do účtovníctva. Momentánne len skúšame tento program s vývojármi (zatiaľ nemáme uzavretú zmluvu), ale naša mailová komunikácia je k dispozícii. Naša zdaniteľná osoba nakúpila mobilný telefón a notebook na firmu, účtovníctvo vykonávame vo vlastnej réžii, nedoplatky na daniach nemáme, spolu so žiadosťou by sme odovzdali tieto doklady: žiadosť, Dotazník k žiadosti, zmluvu O poskytovaní administratívnych služieb, faktúry a dodacie listy spojené s administratívnymi službami, bankové výpisy (úhrady boli prevodom), výpis z OR, Hlavná kniha a kompletné účtovníctvo, mailová komunikácia s vývojármi, sprievodný list so stručným podnikateľským plánom. Otázkou je, či miestny daňový úrad nám na základe hore uvedených dokladov pridelí registráciu podľa §4 zákona o DPH alebo máme doložiť aj iné doklady alebo bude nás považovať za nezdaniteľné osoby?

DPH

ID3531 | | Ing. Anton Kolembus

Keď ako platiteľ dane kúpim nehnuteľnosť (od kolaudácie do 5 rokov), za účelom jeho ďalšieho predaja, uplatním si späť DPH. V čase keď nehnuteľnosť predám bude táto nehnuteľnosť už 5 rokov po kolaudácii. Tento predaj bude už oslobodený od dane. Aké povinnosti mi vyplývajú z tohto predaja?

Fakturácia mýtnych poplatkov palivovou spoločnosťou

ID3522 | | Ing. Marián Drozd

V prípade, že mýtne poplatky vrátane DPH nám bude fakturovať palivová spoločnosť prostredníctvom nedaňového dokladu ako prechodnú položku, ako sa bude taká faktúra z palivovej spoločnosti účtovať? V prípade DPH pôjde o nedaňový náklad, t. j. predraží sa nám táto služba týmto spôsobom?

Vystavený zahraničný dobropis

ID3518 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň. vystavili sme faktúru do zahraničia (Švajčiarsko) za poskytnuté služby § 65 (režim cestovnej kancelárie) za služby mesiaca august. DPH z prirážky sme odviedli za mesiac august v riadnom termíne. Následne sme zistili, že sme jednej spoločnosti vyfakturovali o jednu položku viac a druhej spoločnosti menej. Klient požaduje od nás samozrejme opravu. Potrebovali by sme vystaviť preto dobropis jednému klientovi a "dofakturaciu/tarchopis druhému klientovi v septembri. Musíme v takomto prípade podať dodatočné DPH priznanie za mesiac august k položkám DPH na výstupe? - Môžeme postupovať aj tak, že vystornujeme celú pôvodnú fakturáciu, vystavíme novú a podáme dodatočné k mesiacu august?

Zaradenie reštauračného systému

ID3508 | | Ing. Marián Drozd

Platiteľ DPH A obstaral reštauračný systém 08/2019, boli obstarané licencie a aj nainštalovaný program. Základný modul je funkčný s tým, že sa postupne napĺňa údajmi, ale nie je prepojený na účtovný systém, nie je prepojený s prídavnými modulmi ako pokladnica ... a ani sa navyužíva pre potreby reštaurácie, nakoľko reštaurácia ešte nie je otvorená. Dátum otvorenia nie je presne známy, predpoklad 12/2019 alebo až 01/2020. Momentálne sa v podstate nevyužíva na zabezpečenie príjmov a postupne sa doinštalujú ostatné moduly a prepojenia a aj prepojenie na účtovný systém. Zaraďuje sa nehmotný majetok, t. j. zakúpené licencie, kedy splnili podmienky na užívanie t. j. 08/2019 alebo až kedy sa NM začne využívať na podnikateľské účely t. j. 12/2019 resp. 01/2020?

Refakturácia nákladov - doplnenie informácii k otázke zo dňa 6.9.2019

ID3505 | | Ing. Marián Drozd

K otázke od pána Drozda, z akého dôvodu sa tuzemský platiteľ DPH A dohodol so svojím zákazníkom DE na refakturácii nákladov. odpoveď: nakoľko išlo o väčšiu finančnú investíciu a požiadavka na regál bola zo strany zákazníka DE, platiteľ dane SK sa dohol na možnosti podielania sa na nákladoch platcom DPH DE. Zákazník DE priamo nebude využívať daný regál, ale bude ho využívať platiteľ DPH v SK, ktorý ho používa pri poskytovaní ostatných služieb pre zákazníka DE. Aj v tomto prípade platí, že miesto dodania sa určí podľa par. 16 ods. 1 zákona o DPH ?