Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 651Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Správa vodovodov a kanalizácie obcou

ID3608 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vlastní verejný vodovod, kanalizáciu a ČOV. Prevádzkovanie zabezpečuje zmluvne spoločnosťou, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. Obec obyvateľom fakturuje vodné a stočné. Obstarávacie náklady na vybudovanie vodovodu, kanalizácie a ČOV boli vysoké, tržby nepokryjú náklady, pretože ide o obec s malým počtom obyvateľov.

Otázka: Je prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie hlavnou činnosťou obce (§ 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) alebo ide o podnikateľskú činnosť obce?

Obec a živnostenské oprávnenie

ID3605 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V prípade, že obec prevádzkuje obecný vodovod a obecnú kanalizáciu na základe živnosti je príjem z prevádzky vodovodu a kanalizácie príjmom z podnikateľskej činnosti, ktorú je potrebné vysporiadať v rámci daňového priznania k dani z príjmov?

Dotácia na nezaradený majetok s opravnou položkou

ID3592 | | Terézia Urbanová

Obec má na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nezaradený majetok vo výške 100 000,- €. K uvedenému majetku obec vytvorila 50 % opravnú položku. V minulosti obec na uvedený majetok získala dotáciu vo výške 60 000,- €, pričom v súlade s § 77 ods. 4 obec účtovala aj o zúčtovaní dotácie zápisom 384/694. V nasledujúcom roku však pominuli dôvody vytvorenia opravenej položky a majetok bol zaradený do používania v pôvodnej vstupnej cene a opravná položka k obstaranému majetku bola zrušená zápisom 094/658. Akým spôsobom sa v tomto roku zaradenia účtovať o pôvodnej zúčtovanom kapitálovom transfere?

Právomoci komisií a poslancov

ID3601 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aké právomoci a kompetencie má v oblasti kontroly komisia pre financie a rozpočet alebo poslanci obecného zastupiteľstva? Je možné, aby na obecnom úrade nahliadali a kontrolovali vystavené objednávky, prijaté faktúry, dodacie listy, pokladničnú knihu, pokladničné doklady, knihu jázd, zmluvy, pracovné zmluvy, dohody a iné doklady a môžu ústne žiadať o vyhotovenie kópií týchto dokumentov?

A môže si komisia pre financie a rozpočet dať schváliť obecným zastupiteľstvom, aby im obecný úrad predkladal všetky materiály týkajúce sa financií obce – zmluvy, faktúry, objednávky, rozpočtové opatrenia, aby im to predkladal týždeň pred zasadnutím aj s dôvodovou správou? Je obecný úrad povinný splniť takéto uznesenie?

Zmena doby splatnosti bankového úveru

ID3591 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ - PPA da 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtoval som to ako krátkodobý bankový úver, keďže splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpísala dodatok k zmluve, čím zmenila splatnosť úveru na 7. 1. 2021, čim sa podľa mňa stal úver dlhodobým. Chcem sa spýtať, či mám preúčtovať úver z účtu 231 na 461 a či ponechať rozpočtovú položku 513001 - Bankové úvery krátkodobé, keďže pri vzniku bol krátkodobý alebo ju preúčtovať v novembri 2019 na položku 513002 - Bankové úvery dlhodobé?

Užívanie pôdy bez platnej nájomnej zmluvy

ID3594 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako postupovať, ak sa zistí že ornú pôdu alebo parcely evidované ako trvalý trávny porast v majetku obce užívajú  poľnohospodárske subjekty bez platnej nájomnej zmluvy? Tento stav chce obec riešiť promtne, radi by sme postupovali v zmysle platných zákonov.

Bežné a kapitálové výdavky

ID3593 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky ? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce - na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

ID3590 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Rada by som sa opýtala, či môže poslanec OZ alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v  majetku obce. V prípade, ak áno, aký je postup prenájmu aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Účtovanie dotácie z Fondu na podporu menšín

ID3587 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prostredníctvom ktorých účtov sa účtuje príjem dotácie z Fondu na podporu národnostných menšín a Fondu na podporu umenia, aké podpoložky a kódy zdrojov sa použijú? Ide o účtovanie pre obce.

Nákup materiálu na rekvizity a výroba rekvizít dodávateľským spôsobom

ID3584 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za nákup materiálu na rekvizity a výroba rekvizít v obci?