Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 667Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Používanie kódov zdroja pri vykazovaní plnenia rozpočtu príspevkovej organizácie

ID3663 | | Tatiana Macháčová

Používa príspevková organizácia pri vykazovaní plnenia rozpočtu kód zdroja 41? Pri ktorých príjmoch v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti? 

Depozit mzdy-účtovanie

ID3629 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme RO zriadená obcou. 30.12. som previedla mzdy na depozitný účet. Banka nám 31.12. vynulovala depozitný účet a sociálny účet na účet zriaďovateľa. Takže sme k 31.12. na depozite a sociálnom účte v 0 €. Obec mi peniaze vrátila 2.1.2020. Ako to mám zaúčtovať? 

Účtovanie v obci- blankozmenka

ID3622 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom treba sledovať, evidovať v účtovníctve alebo vo výkazoch vystavenú blankozmenku bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, vystavenú na zabezpečenie úveru?

Pokuty obec-doplnenie

ID3651 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Písali ste, že pokuty aj za neskoré prihlásenie na odpady (miestny poplatok) za účtujú na účet 319. Prečo, keď sa predpis za miestny poplatok účtuje na 318, sa pokuta vzťahujúca na tento poplatok účtuje už na 319? Rozpočtová položka by mala byť podľa vás 222003 prečo nie položka 160 sankcie v daňovom konaní vyrubené obcou?

Nepoužitá zálohová dotácia prenesená do ďalšieho roka

ID3646 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená mestom. Máme podpísanú zmluvu o NFP s ministerstvom práce, na základe ktorej nám ministerstvo poskytuje zdroje (zo zdrojov EÚ a spolufinancovanie zo ŠR) v rámci systému refundácie a tiež zálohovým spôsobom postupne. Tieto dotácie sme prijímali na samostatný účet (221) a nepreposielali mestu. V účtovníctve sme použili analytiku 221 obsahujúcu rozpočtovú položku 312001 a zdroje 1AC1 a 1AC2. Účtovali sme o tom nasledovne: 1. prijatá dotácia: 221.312001.1AC1..../357 2. prevod na výdavkový účet vo výške plánovaných výdavkov: 222/221 2. použitie na napr. mzdy 331/222.611.1AC1... 3. zúčtovanie nákladov do výnosov 357/693 Koncom roka nám zostala na samostatnom účte (221) nepoužitá záloha dotácie, ktorú mienime použiť v ďalšom roku, zúčtovaná nasledovne: 5. zúčtovanie nepoužitej zálohy dotácie 357/384. Ako máme postupovať v ďalšom roku? Pri realizácii výdavkov z dotácie (resp. pri vzniku nákladov) zúčtujeme postupne hodnotu nákladov do výnosov nasledovným spôsobom : 384/693 až do vynulovania 384? Pri účtovnej závierke nám softwer zrušil analytiky účtu 221 obsahujúce rozpočtovú položku 312001 a zdroje príjmov 1AC1 a 1AC2, a to zlúčením ich zostatku do novovytvoreného účtu 221 bez rozpočtovej položky a zdroja. Akú rozpočtovú položku tomu priradím v novom roku? Mám za to, že tomu potrebujem priradiť aj zdroj, lebo v zdroji príjmu potrebujem realizovať aj výdavok, uvažujem správne?

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

ID3647 | | Ing. Zuzana Balková

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?

Účtovanie pokút

ID3642 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vystavuje pokuty za neskoro podané daňové priznania a neskoré prihlásenie k odpadom. Aké bude účtovanie a rozpočtové položky pri predpise pokút v oboch prípadoch a následne pri ich úhrade?

Čestné vyhlásenie

ID3626 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aké sú náležitosti čestného vyhlásenia zamestnanca o osamelosti zamestnanca /zamestnankyne, ktorý (-á) sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov? Toto čestné vyhlásenie predkladá zamestnanec zamestnávateľovi - štátnej príspevkovej organizácii (fakultná nemocnica) za účelom § 164 ods. 3 Zákonníka práce (výlučne len dohoda o práci nadčas a o pracovnej pohotovosti). Obdobne aj v prípade čestného vyhlásenia o osamelosti zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky - § 64 ods. 1 písm. d) ZP (zákaz výpovede) alebo 68 ods. 3 ZP (obmedzenie OSPP)? Je v týchto prípadoch zamestnanec povinný uvádzať v čestnom vyhlásení aj údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)? Treba potom dať aj súhlas zamestnanca-zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Uvádza sa v čestnom vyhlásení, že uvedené údaje sú pravdivé a že zamestnanec si je vedomý právnych následkov v prípade ich nepravdivosti? resp. vťahuje sa na tieto prípady § 39 ods. 3 správneho poriadku a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.?

Kompostéry

ID3624 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako správne zaúčtovať nasledovné: Obec je členom občianskeho združenia, ktoré od Ministerstva Životného prostredia SR získalo dotáciu na kompostéry, ktoré následne rozdelilo medzi obce v počte v akom si požiadali. Obec zaplatila spoluúčasť 5 % z ceny kompostérov. Ako správne zaúčtovať spoluúčasť a je potrebné účtovať o kompostéroch? Kompostéry boli odovzdané občanom. Akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Ocenenie novoobjavených pozemkov

ID3623 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec pri inventarizácii zistila, že pozemky, ktoré má na liste vlastníctva nemá v účtovníctve. Ako má správne oceniť tieto pozemky? Je možné za reálnu hodnotu považovať ocenenie v zmysle prílohy k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby. Alebo je možné zobrať cenu, ktorú stanovilo obecné zastupiteľstvo pri predaji rovnakých pozemkov zo strany obce na občana?