Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 630Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Porušenia Zákonníka práce

ID3520 | | Jozef Sýkora

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím ale nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce , či má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ak nedostatky nebudú odstránené. 

Porušenie pracovnej disciplíny

ID3517 | | Jozef Sýkora

Chcel by som sa opýtať, kto ma podpísať záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny. Ide o upratovačku, ktorá si neplní svoje pracovné povinnosti v škole bez právnej subjektivity. Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny má podpísať riaditeľ školy, alebo starosta obce?

Znalecký posudok

ID3509 | | Jozef Sýkora

Obec nadobudla pozemok darovanim a má vypracovaný znalecký posudok. Pri zaradení do majetku, ako správne zaúčtovať cenu posudku ? Ako súčasť hodnoty pozemku, alebo iným spôsobom?

Prijaté sponzosrké-účtovanie rozpočtu

ID3507 | | Jozef Sýkora

Obec prijala sponzorský dar formou finančných prostriedkov na bežný účet obce. V účtovníctve bude účtovanie 221/648. Prosím o radu ako zaúčtovať túto transakciu do rozpočtu?

Úlohy hlavného kontrolóra

ID3497 | | Jozef Sýkora

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky, ich prepočet?

Účtovanie stravy v ZŠ a MŠ

ID3491 | | Tatiana Macháčová

Sme veľká plnoorganizovaná ZŠ, ktorá bude od 1. 9. 2019 zrušená a vznikne nový subjekt: ZŠ s MŠ. Okrem toho dôjde aj k dotácii stravného žiakom a v školskej jedálni a zároveň ideme mať novú vedúcu ŠJ, ktorá ešte nikde nepracovala a nemá žiadne skúsenosti, ani prax. Chcela by som Vás požiadať o radu, ako účtovať od 1. 9. 2019.

Sme RO – Základná škola, ktorá patrí pod zriaďovateľa. Vedúca školskej jedálne má vlastný potravinový účet, ktorý je príjmový aj výdavkový. Na konci mesiaca odvádza réžiu za žiakov, zamestnancov aj cudzích stravníkov na príjmový účet školy. Z príjmového účtu školy sa posledný deň v mesiaci príjmy odvedú na príjmový účet zriaďovateľa a ten ich následne v nasledujúcom mesiaci zašle ako dotáciu vlastných príjmov na výdavkový účet školy.

Stravné má ponechané počas celého roka na potravinovom účte (mesačné hlásenia mestu) a len na konci kalendárneho roka ho prevádzame na účet mesta.

Účtovania, čo ste doposiaľ zverejnili vo časopise, neobsahujú ZŠ s MŠ patriace pod obec. Preto by som Vás chcela požiadať o odpoveď, podľa ktorého, doposiaľ zverejneného postupu máme účtovať?

Ak som dobre pochopila vedúca ŠJ bude prijímať na svoj potravinový účet 221 a zúčtovávať dotácie cez 354 / 691  a 357 / 693.

Od 1. 1. 2020 sa minuloročné nevyčerpané stravné a réžia z r. 2019 budú naďalej účtovať cez 453?

Zaradenie investície do majetku obce za 1 euro alebo darom

ID3474 | | Jozef Sýkora

Ccela by som sa spýtať, či obec môže na základe kúpnej zmluvy za 1 euro zaradiť osvetlenie, pozemok, cestu od súkromnej firmy, ktorá realizovala výstavbu ulice, resp. sa má zaradenie realizovať za inú hodnotu? V akom znení má byť v takomto prípade uznesenie? Treba aj zámer kúpy majetku a následne samotné schválenie kúpy obdobne ako pri predaji?

Klasifikácia príjmu z poplatkov za uloženie odpadov

ID3470 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec doteraz klasifikoval a rozpočtoval príjem z odvodu poplatkov za uloženie odpadov na skládke v k.ú. obce od prevádzkovateľa skládky na podpoložke 133013, kód zdroja 41. Nadväzujúc na zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. tento príjem od roku 2019 obec dostane cez Environmentálny fond, ktorý by sa mal klasifikovať na podpoložke 312002 - Zo štátneho účelového fondu, kód zdroja 45. Je správny postup obce vykonať rozpočtové opatrenie presunom rozpočtovaných prostriedkov z daňových príjmov na tuzemské transfery v rámci verejnej správy, pričom ide o účelovo určené finančné prostriedky?

Účtovanie prijatej dividendy - ekonomická klasifikácie

ID3461 | | Jozef Sýkora

Obec je majiteľom cenných papierov - akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku - dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 - ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku.

Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

ID3463 | | Tatiana Macháčová

(ID 3460) Ďakujem Vám za odpoveď, ale chcela by som na to ešte reagovať. My ako ZŠ do Eduzberu žiadnych stravníkov neuvádzame, ani 5 ročné deti my neevidujeme, nie sme ani žiadateľom dotácie a ani nemôžeme žiadať dotáciu na deti z iného právneho subjektu. Informácie pre ŠD dávala MŠ, ktorá je samostatný subjekt, preto ŠD dostala MŠ. V našej ZŠ sa tieto deti len stravujú, preto neviem, či my ako ZŠ vôbec máme z tejto dotácie niečo účtovať, lebo pre nás je MŠ cudzí subjekt (cudzí stravník). ZŠ a MŠ sú dva samostatné právne subjekty, my nemáme nič spoločné. Neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Ďakujem