Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 626Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Úlohy hlavného kontrolóra

ID3497 | | Jozef Sýkora

Má právo hlavný kontrolór obce zo svojej pozície urobiť kontrolu daňových priznaní za miestne dane a poplatky, ich prepočet?

Účtovanie stravy v ZŠ a MŠ

ID3491 | | Tatiana Macháčová

Sme veľká plnoorganizovaná ZŠ, ktorá bude od 1. 9. 2019 zrušená a vznikne nový subjekt: ZŠ s MŠ. Okrem toho dôjde aj k dotácii stravného žiakom a v školskej jedálni a zároveň ideme mať novú vedúcu ŠJ, ktorá ešte nikde nepracovala a nemá žiadne skúsenosti, ani prax. Chcela by som Vás požiadať o radu, ako účtovať od 1. 9. 2019.

Sme RO – Základná škola, ktorá patrí pod zriaďovateľa. Vedúca školskej jedálne má vlastný potravinový účet, ktorý je príjmový aj výdavkový. Na konci mesiaca odvádza réžiu za žiakov, zamestnancov aj cudzích stravníkov na príjmový účet školy. Z príjmového účtu školy sa posledný deň v mesiaci príjmy odvedú na príjmový účet zriaďovateľa a ten ich následne v nasledujúcom mesiaci zašle ako dotáciu vlastných príjmov na výdavkový účet školy.

Stravné má ponechané počas celého roka na potravinovom účte (mesačné hlásenia mestu) a len na konci kalendárneho roka ho prevádzame na účet mesta.

Účtovania, čo ste doposiaľ zverejnili vo časopise, neobsahujú ZŠ s MŠ patriace pod obec. Preto by som Vás chcela požiadať o odpoveď, podľa ktorého, doposiaľ zverejneného postupu máme účtovať?

Ak som dobre pochopila vedúca ŠJ bude prijímať na svoj potravinový účet 221 a zúčtovávať dotácie cez 354 / 691  a 357 / 693.

Od 1. 1. 2020 sa minuloročné nevyčerpané stravné a réžia z r. 2019 budú naďalej účtovať cez 453?

Zaradenie investície do majetku obce za 1 euro alebo darom

ID3474 | | Jozef Sýkora

Ccela by som sa spýtať, či obec môže na základe kúpnej zmluvy za 1 euro zaradiť osvetlenie, pozemok, cestu od súkromnej firmy, ktorá realizovala výstavbu ulice, resp. sa má zaradenie realizovať za inú hodnotu? V akom znení má byť v takomto prípade uznesenie? Treba aj zámer kúpy majetku a následne samotné schválenie kúpy obdobne ako pri predaji?

Klasifikácia príjmu z poplatkov za uloženie odpadov

ID3470 | | Ing. Ingrid Veverková

Obec doteraz klasifikoval a rozpočtoval príjem z odvodu poplatkov za uloženie odpadov na skládke v k.ú. obce od prevádzkovateľa skládky na podpoložke 133013, kód zdroja 41. Nadväzujúc na zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení zákonov v z. n. p. tento príjem od roku 2019 obec dostane cez Environmentálny fond, ktorý by sa mal klasifikovať na podpoložke 312002 - Zo štátneho účelového fondu, kód zdroja 45. Je správny postup obce vykonať rozpočtové opatrenie presunom rozpočtovaných prostriedkov z daňových príjmov na tuzemské transfery v rámci verejnej správy, pričom ide o účelovo určené finančné prostriedky?

Účtovanie prijatej dividendy - ekonomická klasifikácie

ID3461 | | Jozef Sýkora

Obec je majiteľom cenných papierov - akcií vodárenskej spoločnosti. Za rok 2018 nám prvýkrát bude vyplatený podiel zo zisku - dividenda. Obec nemá príjmy z podnikania, v ekonomickej klasifikácii sú dividendy uvedené pod položkou 211003 - ako príjmy z podnikania. Ako správne sa má zaúčtovať dividenda, na akú príjmovú položku.

Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

ID3463 | | Tatiana Macháčová

(ID 3460) Ďakujem Vám za odpoveď, ale chcela by som na to ešte reagovať. My ako ZŠ do Eduzberu žiadnych stravníkov neuvádzame, ani 5 ročné deti my neevidujeme, nie sme ani žiadateľom dotácie a ani nemôžeme žiadať dotáciu na deti z iného právneho subjektu. Informácie pre ŠD dávala MŠ, ktorá je samostatný subjekt, preto ŠD dostala MŠ. V našej ZŠ sa tieto deti len stravujú, preto neviem, či my ako ZŠ vôbec máme z tejto dotácie niečo účtovať, lebo pre nás je MŠ cudzí subjekt (cudzí stravník). ZŠ a MŠ sú dva samostatné právne subjekty, my nemáme nič spoločné. Neviem, či som to napísala zrozumiteľne. Ďakujem

Štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

ID3460 | | Tatiana Macháčová

Sme ZŠ, v ktorej sa stravujú deti z cudzej materskej školy-MŠ (MŠ nie je súčasťou ZŠ, len sa u nás stravujú deti na základe zmluvy. ZŠ nevedie menný zoznam 5-ročných stravníkov, len eviduje a účtuje počty odobratej stravy). Ako máme postupovať pri účtovaní a kolobehu ŠD voči zriaďovateľovi? Budem sa snažiť popísať problém: ŠD príde na VÚ MŠ (kód zdroja 111). MŠ zo ŠD uhradí FA za skutočne odobraté obedy, ktoré vystavila ZŠ. Peniaze za tieto faktúry prídu na príjmový účet (PÚ) ZŠ (kód zdroja 72). ZŠ má tieto peniaze odviesť zriaďovateľovi alebo má z nich rovno uhradiť DFA za potraviny? To znamená, že ŠD príde na účet MŠ, ale FA za potraviny platí ZŠ. Ako máme každá škola tento kolobeh zaúčtovať a rozpočtovať a majú sa uhradené DFA od MŠ za stravu odvádzať zriaďovateľovi? Ako má MŠ uhradiť DFA za potraviny, keď potraviny uhrádza ZŠ? ZŠ aj MŠ sú samostatné jednotky, ale majú spoločného zriaďovateľa. Boli by sme radi, keby ste nám odpovedali čo najskôr, pretože je potrebné ŠD zúčtovať do konca júna.

Zaúčtovanie rezervného fondu

ID3451 | | Ing. Ingrid Veverková

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018.

Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva do rezervného fondu sme mali previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €, ktorá predstavovala sumu rezervného fondu pre rok 2018. Naša obec má vytvorený len jeden hlavný účet, účtovne analyticky máme rozdelené ďalšie účty, z ktorých je aj účet rezervného fondu (vedený a označený číslom 221 16). Prevod prostriedkov z hlavného účtu 2214 na účet rezervného fondu sme účtovali dňa 27. 3. 2018, a to:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.4

6 032,73

Prebytok hospodárenia roku 2017 do rezervného do fondu

2.

221.16

261

6 032,73

Príjem do rezervného fondu

Pri nákupe  investičného materiálu – kapitálové výdavky sme účtovali príjem faktúry.

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

042

321

2 500

Zaúčtovanie faktúry

2.

321

221.0111.717002.43

-2 500

Úhrada faktúry z bežného účtu

Toto je len príklad pri nákupe tovaru. Tak sme účtovali každý nákup až do vyčerpania celej sumy 6 032,73 €.

Pri tomto účtovaní sme nerobili hneď zapojenie do finančných operácii z rezervného fondu ale až k 1. 12. 2018 sme jednou sumou spolu zaúčtovali:

P. č.

MD

D

Suma v €

Poznámka

1.

261

221.16

6 032,73

Prevod z účtu rezervného fondu do finančných operácií

2.

221.454001.41.2

261

-6 032,73

Príjem finančných operácií

Na účte 221.16 rezervného fondu zostala suma 0 a na finančných operáciách suma 6 032,73 €.

Chceli by sme sa opýtať, či sme postupovali pri zaúčtovaní správne.

Po skončení roka 2018 sme začali robiť záverečný účet, a tu sme prišli na chybu vo výsledku hospodárenia a zostatku finančných prostriedkov na bankovom účte.

Podľa výkazu Fin 1 – 12 sme zisťovali výsledok hospodárenia:

Bežné príjmy

263 128,52 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Ostatné FO / RF

6 032,73 €

 

 

Spolu

286 161,25 €

 

247 391 €

Rozdiel

11 769,55

Prebytok hospodárenia sme  robili bez finančných operácií.

Bežné príjmy

263 128,52 €

Kapitálové príjmy

17 000 €

Bežné výdavky

247 237,10 €

Kapitálové výdavky

27 154,60 €

Spolu

15 891,42

 

-10 154,60

Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vyššie ako kapitálové príjmy, preto sme to  dofinancovali čerpaním rezervného fondu a doplatkom z bežných výdavkov, nakoľko sme mali rozpočet celkovo vyrovnaný ale bežné príjmy a bežné výdavky sa nerovnali.

Celkový výsledok hospodárenia nám vychádza po odpočítaní sumy chýbajúcej u kapitálových výdavkov z zostatku bežného rozpočtu:

15 891,42 €

-4 121,55  €

11 769,55 €

Zostatok na účte 30 691,14 €

Po odpočítaní sociálneho fondu     -591,25 €

Po odpočítaní depozitného účtu     -12 335,50 €

Po pripočítaní zvyšku pokladnice  37,55 €

Zostatok je 17 801,94 a náš výsledok hospodárenia je 11 769,55, čo je rozdiel 6 032,73 €.

Tu je vidieť akoby rezervný fond nebol čerpaný.

Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkovým bežným rozpočtom a so schodkovým kapitálovým rozpočtom. Celkové hospodárenie obce bolo prebytkové, obec dosiahla prebytok 5 736,82 €.

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

ID3438 | | Jozef Sýkora

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia: - VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. € - výsledok finančných operácií: -19 tis. € - VH po započítaní finančných operácií: + 13 tis. € K 31. 12. 2018 však obec mala na svojich účtoch prostriedky zo ŠR, ktoré sa z prebytku vylučujú vo výške 10 tis. € a zároveň mala tvoriť fond prevádzky údržby a opráv k nájomným bytom vo výške 5 tis. €. Po odpočítaní týchto položiek sa teda dostala do schodku.... V skutočnosti boli použité peňažné prostriedky z minulých rokov, ktoré však neboli prevedené v rezervnom ani inom fonde, ani neboli zapojené do príjmov cez PFO. V minulosti sa z prebytku hospodárenia tvoril RF len do výšky 10 %, zvyšok zostal na bežnom účte. Je v tomto prípade nezapojenie prostriedkov z minulých rokov do príjmov cez PFO porušením zákona o rozpčtových pravidlách?

Prenesené kompetencie

ID3418 | | Tatiana Macháčová

Čo všetko porušuje zriaďovateľ, ak finančné prostriedky zo ŠR (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, akú potrebujeme za zaplatenie faktúr a miezd podľa požiadania? Čiže, základná škola každý týždeň žiada finančné prostriedky len v tej výške, na akú jej došli faktúry, a tiež len takú sumu, na akú boli vypočítané mzdy, t.z., že na bežnom výdavkovom účte máme celý čas nulu.