Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 646Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Užívanie pôdy bez platnej nájomnej zmluvy

ID3594 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako postupovať, ak sa zistí že ornú pôdu alebo parcely evidované ako trvalý trávny porast v majetku obce užívajú  poľnohospodárske subjekty bez platnej nájomnej zmluvy? Tento stav chce obec riešiť promtne, radi by sme postupovali v zmysle platných zákonov.

Bežné a kapitálové výdavky

ID3593 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky ? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce - na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

ID3590 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Rada by som sa opýtala, či môže poslanec OZ alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v  majetku obce. V prípade, ak áno, aký je postup prenájmu aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Účtovanie dotácie z Fondu na podporu menšín

ID3587 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Prostredníctvom ktorých účtov sa účtuje príjem dotácie z Fondu na podporu národnostných menšín a Fondu na podporu umenia, aké podpoložky a kódy zdrojov sa použijú? Ide o účtovanie pre obce.

Nákup materiálu na rekvizity a výroba rekvizít dodávateľským spôsobom

ID3584 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za nákup materiálu na rekvizity a výroba rekvizít v obci?

Zaradenie sadbovej zelene do majetku obce (zelená infraštruktúra v obci)

ID3565 | | Hana Jakubíková

Naša obec mala schválený projekt z Envirofondu na zelenú infraštruktúru v obci. Projekt bol uskutočnený, platba zrealizovaná. Hodnota diela bola cca 80 000 €. Pôvodné zaúčtovanie fa bolo 042/321. Pôvodne som celé dielo chcela zaradiť ako stavbu - Zelená infraštruktúra. Na základe upozornenia projektového manažéra by tieto sadenice, stromky, kríky, tráva... nemali byť zaradené do majetku. V skutočnosti naozaj len o "zelený živý materiál - rastliny a trávu". Prosím Vás o radu, ako mám teda postupovať. 

Zaradenie do majetku (účet, odpisová skupina )

ID3562 | | Hana Jakubíková

Sme obec,realizovali sme investičnú akciu z kapitálových výdavkov, bola nám aj poskytnutá kapitálová dotácia z Bratisl. samospávneho kraja. Konečné náklady na investičnú akciu sú vo výške 44 340,- €. Investičná akcia "Dažďová záhrada" na nádvorí Miestneho úradu obsahuje: stavebné úpravy vo výške 32 400,- € (rekonštr. chodníkov, parkoviska, vybudovanie kontajnerového stojiska, ďalších staveb. konštrukcií, vybudovanie závlahy, okrasnej fontány, maľba fasády budovy úradu) a sadové úpravy vo výške 10 800,- € (príprava pôdy, záhradnícke práce, rastliny, pomoc. materiál, lavičky) a projekt vo výške 11 140,- €. Potrebujeme poradiť ako uvedenú investičnú akciu zaradiť- na aký účet a do akej odpisovej skupiny?

Pracovná cesta starostu obce

ID3575 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Každý rok vykoná starosta obce pracovnú cestu do zahraničia. Sporný je prínos takejto cesty pre obec. Akú právomoc má obecné zastupiteľstvo - môže uznesením neuznať preplatenie výdavkov (ktoré sú v značne vysokej hodnote) starostovi, alebo naopak súhlasiť s preplatením napr. 50 % výdavkov? Má starosta obce povinnosť vopred oznámiť obecnému zastupiteľstvu, že takúto cestu chce vykonať?

Poskytovanie dotácií

ID3563 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o stanovisko vo veci poskytovania dotácií z rozpočtu mesta podľa § 7 ods. 2 platného zákona č. 583/2004 Z.z., a to konkrétne, či mesto môže poskytovať dotáciu podľa cit. ustanovenia:

  • neinvestičnému fondu, ktorého jediným zriaďovateľom je mesto,
  • nadácii, ktorého jediným zakladateľom je mesto.

Znenie cit. ustanovenia:

 „(2) Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom jeobec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce.Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoréúlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy,havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.“

Vyúčtovanie elektrickej energie

ID3556 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V priebehu roka príde obci vyúčtovanie za elektrickú energiu - vratka. Na akú rozpočtovú položku je potrebné zaúčtovať vratku za elektrickú energiu?