Otázky v kategórii: Verejná správa

počet otázok v kategórii: 663Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

ID3647 | | Ing. Zuzana Balková

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?

Účtovanie pokút

ID3642 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vystavuje pokuty za neskoro podané daňové priznania a neskoré prihlásenie k odpadom. Aké bude účtovanie a rozpočtové položky pri predpise pokút v oboch prípadoch a následne pri ich úhrade?

Čestné vyhlásenie

ID3626 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aké sú náležitosti čestného vyhlásenia zamestnanca o osamelosti zamestnanca /zamestnankyne, ktorý (-á) sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov? Toto čestné vyhlásenie predkladá zamestnanec zamestnávateľovi - štátnej príspevkovej organizácii (fakultná nemocnica) za účelom § 164 ods. 3 Zákonníka práce (výlučne len dohoda o práci nadčas a o pracovnej pohotovosti). Obdobne aj v prípade čestného vyhlásenia o osamelosti zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky - § 64 ods. 1 písm. d) ZP (zákaz výpovede) alebo 68 ods. 3 ZP (obmedzenie OSPP)? Je v týchto prípadoch zamestnanec povinný uvádzať v čestnom vyhlásení aj údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)? Treba potom dať aj súhlas zamestnanca-zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Uvádza sa v čestnom vyhlásení, že uvedené údaje sú pravdivé a že zamestnanec si je vedomý právnych následkov v prípade ich nepravdivosti? resp. vťahuje sa na tieto prípady § 39 ods. 3 správneho poriadku a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.?

Kompostéry

ID3624 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako správne zaúčtovať nasledovné: Obec je členom občianskeho združenia, ktoré od Ministerstva Životného prostredia SR získalo dotáciu na kompostéry, ktoré následne rozdelilo medzi obce v počte v akom si požiadali. Obec zaplatila spoluúčasť 5 % z ceny kompostérov. Ako správne zaúčtovať spoluúčasť a je potrebné účtovať o kompostéroch? Kompostéry boli odovzdané občanom. Akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Ocenenie novoobjavených pozemkov

ID3623 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec pri inventarizácii zistila, že pozemky, ktoré má na liste vlastníctva nemá v účtovníctve. Ako má správne oceniť tieto pozemky? Je možné za reálnu hodnotu považovať ocenenie v zmysle prílohy k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby. Alebo je možné zobrať cenu, ktorú stanovilo obecné zastupiteľstvo pri predaji rovnakých pozemkov zo strany obce na občana?

Pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z.

ID3610 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia - nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici .....) ? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari..)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z.z. a podporne Zákonník práce?

Natočenie a spracovanie videozáznamu z kultúrneho vystúpenia

ID3586 | | Tatiana Macháčová

Obec získala dotáciu na bežné výdavky s Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu spojené s kultúrnou činnosťou folklórneho súboru. Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za natočenie a spracovanie videozáznamu z výročného kultúrneho programu a akú rozpočtovú položku a kód zdroja máme použiť? Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za obedy, večere a nápoje poskytnuté účinkujúcim a realizačnému tímu? Ďakujem

Rozpočtová skladba - strava zadarmo

ID3576 | | Tatiana Macháčová

Prosím o odpoveď, akú rozpočtovú skladbu použiť, ak časť dotácie (dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťata) obec poukáže zákonnému zástupcovi z dôvodu, že dieťa má nariadené diétne stravovanie.

Erasmus+

ID3560 | | Tatiana Macháčová

Sme základná škola s právnou subjektivitou. Získali sme grant v rámci programu Erasmus+. Grant nám poskytla SAAIC cez Národnú agentúru programu Erasmus+. Uvedený grant nám bol poskytnutý na samostatný účet. Nemám skúsenosti účtovania takéhoto grantu, preto by som potrebovala poradiť postup účtovania ako aj toho, či takéto prostriedky by sa mali objaviť aj v rozpočte našej organizácie. Zatiaľ mám nasledovné účtovné prípady: Príjem grantu 221/371 (treba aj rozpočtová klasifikácia?) FA od dodávateľa 51x/321 (treba aj rozpočtová klasifikácia?) úhrada FA 321/221 zúčtovanie transferu 371/695 .

Predaj pozemku obcou na splátky

ID3558 | | Tatiana Macháčová

Obec predala svoje tri pozemky a s kupujúcim si dohodli splátkový kalendár:

  • 1. splátku zaplatia do 7. dní od podpisu zmluvy vo výške 11 000 €,
  • 2-10. splátku bude firma splácať obci splátkou raz ročne po 10 000 €.

Obstarávacia cena je výrazne nižšia ako cena predaja pozemku. OC = 440 €, PC = 101 669 €. Na pozemky je zriadené záložné právo v prospech obce, v prípade nezaplatenia kúpnej ceny.

Prosím o radu, ako zaúčtovať tento prípad a aj záložné právo?