Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Fakturácia mýtnych poplatkov palivovou spoločnosťou

ID3522 | | Ing. Marián Drozd

V prípade, že mýtne poplatky vrátane DPH nám bude fakturovať palivová spoločnosť prostredníctvom nedaňového dokladu ako prechodnú položku, ako sa bude taká faktúra z palivovej spoločnosti účtovať? V prípade DPH pôjde o nedaňový náklad, t. j. predraží sa nám táto služba týmto spôsobom?

Neodôvodnené obohatenie sa

ID3521 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnankyňa podpísala k 1. 1. 2019 nový platový dekrét. Po nadobudnutí účinnosti nového zákona podpisovala k 1. 9. 2019 nový platový dekrét, pri ktorom si zamestnávateľ všimol, že od 1. 1. 2019 jej bol neoprávnene vyplácaný kreditový príplatok. Zamestnankyňu obvinili z neoprávneného obohatenia sa a požadujú naviac vyplatený kreditový príplatok za 8 mesiacov vrátiť. Kto je v tomto prípade zodpovedný za nesprávne vyplácanie kreditového príplatku?

Dotácia z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a z Fondu na podporu umenia

ID3516 | | Ing. Ondrej Baláž

Prostredníctvom ktorých účtov sa účtuje príjem dotácie z Fondu na podporu národnostných menšín a Fondu na podporu umenia, aké podpoložky a KZ sa použijú?

Opravné položky

ID3515 | | Ing. Ondrej Baláž

Sme spoločnosť v likvidácii, mali sme nejaké neuhradené pohľadávky, na tie sme po 2 roky vytvorili OP-zákonné vo výške 20 % a 50 %, v tomto roku by sme mali vytvoriť už do výšky 100 % a odpísať ich. Otázka je, či ich vôbec môžeme tvoriť, keďže sme na konci decembra vstúpili do likvidácie? Likvidácia spoločnosti by mala byť ukončená do konca 11. mesiaca.

Zatriedenie účtovnej jednotky

ID3510 | | Ing. Ondrej Baláž

V roku 2014 sme sa zaradili ako mikro účtovná jednotka. V rokoch 2014-2018 bola splnená len 1 podmienka, takže sme stále účtovali ako mikro účtovná jednotka. V roku 2019 už dôjde k splneniu 2 podmienok, a to počet zamestnancov a tiež presiahneme hodnotu majetku 350 000 €. V roku 2020 tiež budeme spĺňať 2 podmienky, a to počet zamestnancov a tiež hodnotu majetku. OTÁZKA: Od ktorého účtovného obdobia sme povinný začať účtovať ako malá účtovná jednotka, aký je presný postup? 

Predaj nehnuteľnosti

ID3519 | | Ing. Marián Drozd

V januári sme predali nehnuteľnosť za 240 000. Zaúčtujem do zdan. príjmov na účet 641. K 31. 12. 2018 bola účtovná zostatková cena 110 000 a daňová ZC bola 155 000 €. V roku 2019 neúčtujem žiadne odpisy. Zost.cenu zaúčtujem na 541/081.Ide celá do nákladov. Rozdiel medzi účtovnou a daňovou ZC vo výške 45 000 bude odpočítateľná položka od základu dane na r. 180. Je tento uvedený postup správny?

Porušenia Zákonníka práce

ID3520 | | Jozef Sýkora

Kontrolór zistil v rámci kontroly porušenie Zákonníka práce, Kolektívnej zmluvy a pracovných zmlúv u pracovníkov obecného úradu. Obec má stanovené úradné hodiny, v ktorých pracovníci pracujú, čím ale nedodržujú týždenný pracovný čas podľa zákona, čiže mzda im je vyplácaná aj za neodpracovaný čas. Dochádzku si zapisujú do knihy dochádzky, takže je to evidentné. Starosta je si toho vedomý a pracovníčka, ktorá mzdy robí, je aktérom uvedeného procesu. Z kontroly bolo prijaté uznesenie na nápravu nedostatkov. Zaujíma ma, ako má postupovať obecný kontrolór v prípade takéhoto porušenia Zákonníka práce , či má konať aj iným spôsobom, ako správou z kontroly s návrhom uznesenia na odstránenie nedostatkov, prípadne ak nedostatky nebudú odstránené. 

Porušenie pracovnej disciplíny

ID3517 | | Jozef Sýkora

Chcel by som sa opýtať, kto ma podpísať záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny. Ide o upratovačku, ktorá si neplní svoje pracovné povinnosti v škole bez právnej subjektivity. Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny má podpísať riaditeľ školy, alebo starosta obce?

Opravné položky k pohľadávkam rozpočtový organizácia

ID3513 | | Tatiana Macháčová

Sme RO zriadená obcou-zariadenie pre seniorov. Príjmy účtujeme na PÚ a výdavky na VÚ. Všetky príjmy odvádzame zriaďovateľovi, ktorý nám ich následne vráti na výdavkový účet. Účtovanie v priebehu roka predpis úhrad za soc. služby od klientov 318/602 suma 1 000 €, inkaso úhrad na PÚ 223 223001/318 suma 800 €, predpis odvod zinkasovaných príjmov zriaďovateľovi 588/351 suma 800 €, skutočný odvod príjmov zriaďovateľovi 351/223 suma 800 €, zriaďovateľ vráti na výdavkový 222/354 suma 800 €, rozdiel 200 € je klient dlžný a je isté, že je ani nezaplatí, ani v ďalšom roku. Ako účtovať opravnú položku k 31.12. vo výške 200 €? Predpis budúceho odvodu príjmov vo výške nezinkasovaných príjmov 589/351 suma 200 € ? Tvorba OP 558/391 suma 200 € ? Zníženie záväzku z odvodu rozpočtových príjmov 351/589 suma 200 €? Obec má o mojej OP tiež účtovať? Zostatky vo výške 200 € budem mať na 318 a 391? A ako postupovať v ďalších rokoch, lebo je takmer isté, že to ten klient nezaplatí ani v ďalších rokoch, čiže to bude každý rok narastať.

Vystavený zahraničný dobropis

ID3518 | | Ing. Marián Drozd

Dobrý deň. vystavili sme faktúru do zahraničia (Švajčiarsko) za poskytnuté služby § 65 (režim cestovnej kancelárie) za služby mesiaca august. DPH z prirážky sme odviedli za mesiac august v riadnom termíne. Následne sme zistili, že sme jednej spoločnosti vyfakturovali o jednu položku viac a druhej spoločnosti menej. Klient požaduje od nás samozrejme opravu. Potrebovali by sme vystaviť preto dobropis jednému klientovi a "dofakturaciu/tarchopis druhému klientovi v septembri. Musíme v takomto prípade podať dodatočné DPH priznanie za mesiac august k položkám DPH na výstupe? - Môžeme postupovať aj tak, že vystornujeme celú pôvodnú fakturáciu, vystavíme novú a podáme dodatočné k mesiacu august?