Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Mimoriadne DP DPH

ID3561 | | Ing. Marián Drozd

Neviem, či rozumiem správne. Podám DP DPH riadne v roku 2019 po zistení, že mal byť zamestnávateľ platiteľom DPH od roku 6/2016, potvrdené DÚ. Platiteľ DPH je od 30. 11. 2019. Za celé obdobie vystupoval ako subdodávka medzi odberateľom, kde MAL uplatniť prenos DPH, ale nefakturoval ho. Jemu fakturovali zemné práce neplatitelia DPH. Daň vypočítam spätne, napr. FA na sumu 5 000 € je 4 166,67 € DPH 833,33 €. Správne? Čiže DÚ má zaplatiť 833,33 €??? Nemá žiadne náklady na vrátenie DPH. Za tie roky to je príjem riadok 03? Správne? 443 207,45 €, čo je riadok 04? správne? DPH 73 867,91€. Je to naozaj takto? Musí zaplatiť DÚ DPH, aj keď ho nevyfakturoval?

Vyúčtovanie elektrickej energie

ID3556 | | Jozef Sýkora

V priebehu roka príde obci vyúčtovanie za elektrickú energiu - vratka. Na akú rozpočtovú položku je potrebné zaúčtovať vratku za elektrickú energiu?

Sociálny fond

ID3543 | | Jozef Sýkora

Obec nemá smernicu o tvorbe a použití sociálneho fondu. V januári príslušného roku vypláca obec podľa uváženia starostu obce "príspevok zo sociálneho fondu" všetkým zamestnancom v rovnakej výške, aj zamestnancovi s 50 % úväzkom, (okrem hlavného kontrolóra s čiastočným úväzkom), bez bližšej špecifikácie tohto príspevku. Je postup obce správny?

Spoločnosť v kríze

ID3542 | | Ing. Marián Drozd

Sme spoločnosť s. r. o. a naša matka je v Rakúsku a má 100 % podiel na našom základnom imaní. Máme mínusové vlastné imanie a preto sme spoločnosť v kríze. Dostali sme od matky úver. Istinu a úroky jej nemôžeme splácať, nakoľko sme spoločnosť v kríze. Pre colne úkony potrebujeme mať bankovú garanciu. Bankovú garanciu poskytli našej matke a bankové poplatky za túto bankovú garanciu dostávame raz ročne prefakturované cez dodavateľskú faktúru. Môže naša spoločnosť túto faktúru uhradiť, alebo sa na ňu vzťahuje rovnaké pravidlo ako pri úvere?

Voľba výboru a dozornej rady pozemkového spoločenstva

ID3540 | | Jozef Sýkora

Výboru pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou a dozornej rade končí volebné obdobie. Akým spôsobom má byť navrhnutý nový výbor a dozorná rada - či zákon ukladá zverejniť navrhovaných členov vopred pred konaním valného zhromaždenia a dať ostatným členom možnosť podať svoje návrhy. Alebo je to možné aj priamo na valnom zhromaždení v priebehu voľby, alebo sa návrh musí podať pred konaním VZ? Ak áno, postačuje, ak predsedajúci upozorní na túto možnosť pred schválením programu VZ? Zaujíma ma, aký predpis upravuje takéto konanie, nakoľko v Zákone o pozemkových spoločenstvách sme nič nenašli.

Škoda na aute

ID3541 | | Ing. Ondrej Baláž

Došlo k havárii auta v 07 mesiaci , ktoré poisťovňa vyhodnotila ako totálnu škodu. Auto ale bolo pojazdné a predalo sa ako auto cez faktúru v 08 mesiaci a bolo aj prepísané na značkách na DI -čiže klasický prepis auta , ale až v 09 mesiaci -auto malo 3 roky a ešte nie je ani daňovo a ani účtovne odpísané, OC auta bola 7.000 EUR -poisťovňa preplatila totálnu škodu vo výške 2600 EUR, auto sa predalo na faktúru za 1500 EUR bez DPH, Otázka: -nie je nám jasné, či teda tento prípad sa má posudzovať ako predaj auta, alebo ako škoda? -KTORÉ účtovné prípady treba zaúčtovať ? -KTORÉ uzávierkové úpravy treba urobiť a v ktorých riadkoch DP PO ? poprosím presne uviesť kedy sa porovnáva daňová zost.cena a kedy účt.zost.cena -máme nárok na daňový odpis aj v 2019 roku ? a za koľko mesiacov? -v ktorom mesiaci končíme s účtovným odpisom? Ďakujem

Koeficient

ID3557 | | Ing. Marián Drozd

Sme spoločnosť- platiteľ DPH (platiteľom sme od 4/2018). Tento rok od 8/2019 používame koeficient – pomerné odpočítanie dane podľa § 50. Pri ročnom vysporiadaní koeficientu máme povinnosť prerátať „novým koeficientom“ celkovú daň na vstupe od začiatku účtovného obdobia – čiže prerátame spätne od 1. 1. 2019, či od toho obdobia 8/2019, odkedy sa koeficient používa? Pri výpočte vysporiadacieho koeficientu - do čitateľa a menovateľa zadávam údaje z obdobia od 8/2019, či od začiatku roka?

Kultúrne poukazy

ID3552 | | Ing. Jana Hvojníková

Chceli by sme sa poradiť ohľadne účtovania kultúrnych poukazov v príspevkovej organizácii "divadlo". Divadlo prijalo za divadelné predstavenie úhradu v hotovosti a kultúrnych poukazoch. Hotovosť zaúčtovali ako príjem za divadelné predstavenie. Ako majú zaúčtovať kultúrne poukazy, ktoré následne koncom novembra zašlú na preplatenie na ministerstvo? Zaujíma nás účtovanie aj rozpočet.

Sídlo spoločnosti

ID3548 | | Ing. Anton Kolembus

Právnická osoba (s. r. o.) má sídlo v mestečku v trenčianskom regióne. Poskytuje ubytovacie služby v byte v popradskom regióne. Je treba nahlásiť niekde prevádzku a ak áno, kde? Je to treba uvádzať aj v daňových priznaniach?

Účtovanie reklamácie

ID3545 | | Ing. Ondrej Baláž

Predávame tovar (pivo v sudoch), účtujeme spôsobom A náš postup voči odberateľovi:

Predáme tovar zákazníkovi, odberateľ nám ho vráti - lebo tovar je pokazený - tovar prijmeme,vystavíme mu dobropis na vrátený tovar a novú faktúru na nový tovar, ktorý mu dáme z našich zásob.

Náš postup voči dodávateľovi: Pokazený tovar vrátime dodávateľovi - späť do pivovaru, kde v prípade uznania reklamácie: príde nám buď: a) nový tovar = xxx/321 -aký účet na stranu MD alebo: b)príde iba cenový dobropis = xxx/321 -aký účet na stranu MD. Ako zaúčtujeme celú cestu reklamácie? Účtovanie z našej strany voči odberateľovi a zároveň z našej strany aj voči nášmu dodávateľovi.