Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Finančný lízing auta

ID3615 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s.r.o. sa rozhodla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu. V rámci živností má Finančný leasing/Prenájom hnuteľných vecí/Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt a mnohé ďalšie voľné živnosti. Potrebuje s.r.o. aj ďalšie povolenia, napr. licenciu od NBS na to, aby mohla poskytnúť firemné auto inej s.r.o. formou finančného lízingu? Z hľadiska DPH (§ 8 ods. 1 písm. c) ide o dodanie tovaru, ale odberateľ trvá na tom že ide o službu (nájom), pokiaľ prenajímateľ nie je vyslovene licencovaný na poskytnutie finančného lízingu.

Správne zaúčtovanie

ID3611 | | Tatiana Macháčová

Mesto dostalo od Slovenskej agentúry životného prostredia stromčeky. Agentúra zabezpečila výsadbu stromov a drevín na území mesta (toto je upravené zmluvou o poskytnutí podpory). Mesto v zmluve vystupuje ako užívateľ (link, kde je zmluva zverejnená https://sliac.digitalnemesto.sk/DmApi/fileDownload/2523207504). Nenávratný finančný príspevok dostala Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá vykonala verejné obstarávanie, nakúpila stromčeky a zeleň, zabezpečila výsadbu , aj zákazku zaplatila. Nijako však obce neusmernili, ako o tejto skutočnosti účtovať, nie je to ani v príručke. Článok 6 zmluvy hovorí, že užívateľ (mesto, obec) je povinný účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutej podpory. Chceli by sme sa Vás opýtať na Váš názor ohľadom účtovania o skutočnostiach týkajúcich sa poskytnutej podpory. Mám dva názory ako účtovať: 1. Názor Zaradiť stromčeky a kríky do podsúvahovej evidencie. Peniaze mestu neprišli, iba sme dostali stromčeky, poznáme ich jednotkovú obstarávaciu cenu a vieme ich zaradiť do podsúvahovej evidencie. 2. Názor Premietnuť tieto skutočnosti aj do účtovníctva, a to nasledovne 357/693 - nárok na dotáciu 501/357 - zúčtovanie Následne premietnuť do výkazu FIN 1-12 cez interný doklad, aj keď peniaze neprišli MD 221 (položka 3XX) / dal 221 (položka 6xx) A následne zápis položkovite na podsúvahu.

Pôsobnosť zákona č. 552/2003 Z. z.

ID3610 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia - nemocnica (zriadená ministerstvom). Na ktorých jej zamestnancov sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme? Vzťahuje sa tento zákon aj na nezdravotníckych zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti s prevahou duševnej práce (napr. ekonómovia, personalisti, právnici .....) ? Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon 552/2003 Z. z. alebo osobitný predpis neustanovuje inak. V prípade uvedeného zamestnávateľa (nemocnice), ktorí jeho zamestnanci [zdravotnícki pracovníci/technicko-hospodárski pracovníci: nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci duševné práce (napr. právnici, personalisti, ekonómovia...) a nezdravotnícki zamestnanci vykonávajúci fyzické práce (napr. maliari..)] sú zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z.z. a podporne Zákonník práce?

Zmluva o prevzatí dlhu

ID3609 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Je možné podpísať zmluvu o prevzatí dlhu uzatvorenú podľa § 531 Občianskeho zákonníka ešte predtým, ako dlh reálne vznikne - pred skočením pracovného pomeru? Budúci zamestnávateľ (ako preberajúci dlžník) má k dispozícii len Vyúčtovanie nákladov aktuálneho zamestnávateľa zamestnanca, ktorého plánuje prijať do pracovného pomeru, kde je uvedené, že zamestnanec (pôvodný dlžník) požiadal zamestnávateľa (veriteľa) o skončenie pracovného pomeru dohodou ku dňu napr. 17.01.2020 v dôsledku čoho zamestnanec nesplnil záväzok vyplývajúci mu z uzatvorenej pracovnej zmluvy (vzhľadom na predpoklad dohody o ukončení PP k uvedenému dňu: 17.01.2020) zotrvať u zamestnávateľa (veriteľa) v pracovnom pomere po dohodnutú dobu. Zamestnanec bol vyzvaný v uvedenom Vyúčtovaní nákladov na vrátenie nákladov, ktoré zamestnávateľ (veriteľ) za zamestnanca (pôvodného dlžníka) uhradil. Môže byť medzi budúcim zamestnávateľom ako preberajúcim dlžníkom a zamestnancom tretej osoby ako pôvodným dlžníkom a zamestnávateľom zamestnanca ako veriteľom uzatvorená zmluva o prevzatí dlhu už dňa 14.01.2020, t.j. skôr ako sa pracovný pomer skončí? (zatiaľ je tam len predpoklad skončenia PP) Má byť prílohou zmluvy o prevzatí záväzku v tomto prípade pracovná zmluva a Vysporiadanie nákladov či stačí uviesť ako prílohu len Vysporiadanie nákladov? (Zmluva o prevzatí dlhu sa zverejňuje v CRZ) Môže byť obsahom zmluvy o prevzatí dlhu, ktorá je odplatná aj záväzok pôvodného dlžníka zotrvať u preberajúceho dlžníka po určitú dobu v pracovnom pomere alebo uhradiť preberajúcemu dlžníkovi sumu, ktorú preberajúci dlžník za pôvodného dlžníka uhradil veriteľovi?

Natočenie a spracovanie videozáznamu z kultúrneho vystúpenia

ID3586 | | Tatiana Macháčová

Obec získala dotáciu na bežné výdavky s Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu spojené s kultúrnou činnosťou folklórneho súboru. Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za natočenie a spracovanie videozáznamu z výročného kultúrneho programu a akú rozpočtovú položku a kód zdroja máme použiť? Akým spôsobom máme zaúčtovať faktúru a jej úhradu za obedy, večere a nápoje poskytnuté účinkujúcim a realizačnému tímu? Ďakujem

Rozpočtová skladba - strava zadarmo

ID3576 | | Tatiana Macháčová

Prosím o odpoveď, akú rozpočtovú skladbu použiť, ak časť dotácie (dotácia na podporu k stravovacím návykom dieťata) obec poukáže zákonnému zástupcovi z dôvodu, že dieťa má nariadené diétne stravovanie.

Erasmus+

ID3560 | | Tatiana Macháčová

Sme základná škola s právnou subjektivitou. Získali sme grant v rámci programu Erasmus+. Grant nám poskytla SAAIC cez Národnú agentúru programu Erasmus+. Uvedený grant nám bol poskytnutý na samostatný účet. Nemám skúsenosti účtovania takéhoto grantu, preto by som potrebovala poradiť postup účtovania ako aj toho, či takéto prostriedky by sa mali objaviť aj v rozpočte našej organizácie. Zatiaľ mám nasledovné účtovné prípady: Príjem grantu 221/371 (treba aj rozpočtová klasifikácia?) FA od dodávateľa 51x/321 (treba aj rozpočtová klasifikácia?) úhrada FA 321/221 zúčtovanie transferu 371/695 .

Predaj pozemku obcou na splátky

ID3558 | | Tatiana Macháčová

Obec predala svoje tri pozemky a s kupujúcim si dohodli splátkový kalendár:

  • 1. splátku zaplatia do 7. dní od podpisu zmluvy vo výške 11 000 €,
  • 2-10. splátku bude firma splácať obci splátkou raz ročne po 10 000 €.

Obstarávacia cena je výrazne nižšia ako cena predaja pozemku. OC = 440 €, PC = 101 669 €. Na pozemky je zriadené záložné právo v prospech obce, v prípade nezaplatenia kúpnej ceny.

Prosím o radu, ako zaúčtovať tento prípad a aj záložné právo?

Zlúčenie materskej školy so základnou školou

ID3555 | | Tatiana Macháčová

Materská škola patrila k obci. Poslanci rozhodli o zlúčení materskej školy so základnou školou. Aké povinnosti vyplývajú obci z oddelenia materskej školy od obce a aké škole? Kto musí podať mimoriadnu účtovnú závierku a kedy? Následne po zlúčení bude škola podávať dva výkazy FIN 1-12 za školu a za materskú školu? Aké povinnosti má škola ku koncu roka k 31.12.2019?

Účtovanie v obci - blankozmenka , kúpa nehnuteľnosti

ID3547 | | Tatiana Macháčová

1. v kúpnej zmluve bola určená sumárna kúpna cena za nehnuteľnosti: 9 pozemkov a 1 budova. V akej cene mám zaevidovať do majetku jednotlivé pozemky a stavbu a ako do rozpočtu napr, pol 71101 pozemky, 712001 budovy 2. akým spôsobom treba sledovať, evidovať v účtovníctve alebo vo výkazoch vystavenú blankozmenku bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, vystavenú na zabezpečenie úveru.