Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 170Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Konateľ a jazykový kurz

ID3062 | | Ing. Anton Kolembus

S. r. o. jednoosobová, ktorej hlavná činnosť sú právne služby. Konateľ nie je zamestnaný ani nepoberá odmenu konateľa, môže si dať jazykový kurz s. r. o. do nákladov ? Spoločnosť má zahraničných klientov a konateľ sa potrebuje sa zdokonaliť v jazyku. Považuje sa to za konateľove nepeňažné príjmy?

OZ - honorár alebo služba z ČS EU??

ID3059 | | Ing. Marián Drozd

OZ usporiada koncerty v kostoloch v Slovenskej a Maďarskej republike. Na koncertoch sa nevyberá vstupné, prostriedky na náklady boli získané z darov jednotlivcov ešte pred realizáciou koncertov, konkrétne na daný projekt. V zmysle § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá nezávisle vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem. Je dar v tomto prípade príjmom? Medzi náklady patrí i platba za účasť maďarského zboru. Máme na tento náklad nazerať ako na honorár alebo službu prijatú z ČŠ EU? Ak by išlo o honorár, ako to má byť prosím správne zdanené? Treba k tomu i písomnú zmluvu? Ak by išlo o službu prijatú z ČŠ EU, vzťahuje sa na občianske združenie aj registračná povinnosť v zmysle § 7a ods. 1 zákona o DPH?

Odmena komisionára

ID3030 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať ako sa má správne účtovať odmena komisionára z komisionárskej zmluvy za predaj tovaru: - môže byť dohodnutá aj vo forme rabatu z predajnej ceny tovaru: komitent by komisionárovi fakturoval o tento rabat menej t.j. 311/604 (prejavilo by sa to ako zľava z ceny, zníženie výnosov na účte 604) alebo - vyfakturuje komitent tovar na komisionára v plnej výške (bez rabatu) 311/604 a komisionár si vyfakturuje svoju odmenu za predaj tovaru sám na komitenta? Neviem, čo je správne, alebo to závisí od ich dohody v zmluve? Stretla som sa s názorom, že pri tom prvom spôsobe dochádza k zakázanej kompenzácii nákladov a výnosov (vraj si môžu započítať len záväzky a pohľadávky)? Pri tom prvom spôsobe je v podstate zaúčtovaná sprostredkovateľská provízia ako zľava z ceny (je to tak možné, a len na konci roka to posúdim ako províziu do 20 % v zmysle daňových výdavkov dane z príjmov)?

Nákup motora na opravu dodávky

ID3016 | | Ing. Anton Kolembus

Sme dopravná spoločnosť, máme vlastné automobily. Jedna firemná dodávka sa nám pokazila a to tak, že sme museli vymeniť celý motor, inak bol automobil nepojazdný. Dodávka sa odpisuje 4 roky, ešte nie je odpísaná. Nový motor stál 7 000 €. Kúpili sme ho ako súčiastku a opravili si to sami našimi zamestnancami. Otázka znie, či môžeme daný motor zaúčtovať priamo do spotreby. Alebo či treba ponížiť vstupnú cenu automobilu o starý motor a následne navýšiť o nový motor a pokračovať v odpisovaní. O technické zhodnotenie vozidla sa nejedná, daný motor má rovnaké funkcie ako pôvodný. Auto už nebolo v záručnej lehote.

Licencie k Microsoft Office 365

ID3005 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť zo skupiny so sídlom vo Francúzsku uzavrela so spoločnosťou Microsoft zmluvu o prenájme kancelárskeho softvéru (licencie k Microsoft Office365, kde sa platí ročné predplatné za určitý počet licencií k používaniu softvéru. Nekupuje sa už krabicová verzia softvéru). Tieto licencie fakturuje ostatným podnikom v skupine (aj slovenskej spoločnosti). Fakturujúca francúzska spoločnosť nemá podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti.

Otázky: 

  1. Bude predmetný prenájom licencií ku kancelárskemu balíku Microsoft Office 365 v rámci Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom spadať pod licenčné poplatky?
  2. Je v tomto prípade podstatné, kde je pôvod licencií (skutočným vlastníkom licencií zostáva Microsoft)?
  3. Bude podliehať predmetný prenájom licencií zrážkovej dani?

Odstúpenie od zmlúv (zmluva o úvere, zmluva o finančnom lízingu, zmluva o operatívnom lízingu

ID3012 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť, platiteľ DPH, mala s bankou podpísané zmluvy (Zmluva o úvere, Zmluva o finančnom lízingu, Zmluva o operatívnom lízingu). Banka spoločnosti vypovedala všetky zmluvy. Ako je to z hľadiska: 1. účtovania, 2. DPH, 3. dane z príjmov.

Strava na služobnej ceste hradené firemnou kreditnou kartou

ID3006 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanec spoločnosti si na zahraničnej služobnej ceste hradil stravu prostredníctvom firemnej kreditnej karty. Za predpokladu, že budú zamestnancovi ponížené cestovné náhrady za bezplatne poskytnutú stravu na služobnej ceste, môže spoločnosť predmetný náklad hradený kreditnou kartou spoločnosti považovať za daňový výdavok? Ak áno, je suma vynaloženého nákladu daňovo uznaná v plnej výške?

Predaj podielu na obchodnej spoločnosti

ID3008 | | Ing. Marián Drozd

Slovenskú s. r. o. vlastnia dvaja spoločníci, obaja občania PL, s trvalým pobytom v PL V roku 2017 jeden z nich odpredá svoj podiel druhému so ziskom. Poprosím Vás o radu, kde má byť predmetný zisk zdanený a v akej výške?

Opravná položka k pohľadávke z titulu nevyplateného nároku na podiel na VH

ID2960 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť už niekoľko rokov eviduje pohľadávku voči spoločnosti, v ktorej má podiel na ZI, a to pohľadávku z nároku na podiel na VH za rok 2005 a 2006 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010), z VH za rok 2008 a 2009 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2010) a tiež z VH 2010 a 2011 (zápisnica z VZ spoločnosti z roku 2012), ktorý bol odsúhlasený VZ avšak nebol vyplatený. Môžeme z hľadiska opatrnosti tvoriť opravnú položku daňovú k tejto pohľadávke? Ako ju zaúčtujeme? Bude teda daňová?

Transparentný účet pre zbierku na obnovu sociálneho zariadenia športového klubu

ID2931 | | Ing. Marián Drozd

Je výnos zo zbierky pre investičné potreby klubu (klubovňa) zdaniteľným príjmom tohto občianskeho združenia?