Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 172Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Odpis pohľadávky

ID3072 | | Ing. Anton Kolembus

V PÚ evidujeme pohľadávku z r. 2012 (splatnú taktiež v r. 2012) za úroky z omeškania. Pri vzniku sme to zaúčtovali do daňových výnosov na 644. Opravnú položku sme netvorili. Túto pohľadávku chceme vyradiť z účtovníctva. Bude to daňový náklad alebo pripočítateľná položka k základu dane?

Ochranné známky a náklady spojené s ich získaním

ID3093 | | Ing. Marián Drozd

Máme uzatvorenú mandátnu zmluvu ohľadne vybavovania ochranných známok. Mandatár fakturuje správne poplatky, ktoré mu vznikli v súvislosti s podaním žiadosti na vydanie ochrannej známky, ako aj vydanie ochrannej známky (Osvedčenie o zápise ochrannej známky). Ochranná známka sa vydáva na dobu 10 rokov. Ako máme postupovať z hľadiska zákona o dani z príjmov § 17 ods. 19 pri fakturovaných správnych poplatkoch, ako aj pri faktúrovaní vydania Osvedčenia o zápise ochrannej známky? Ako postupovať v prípade obnovy vydania ochrannej známky (Dodatku k osvedčeniu o zápise ochrannej známky) platného taktiež 10 rokov?

Konateľ a jazykový kurz

ID3062 | | Ing. Anton Kolembus

S. r. o. jednoosobová, ktorej hlavná činnosť sú právne služby. Konateľ nie je zamestnaný ani nepoberá odmenu konateľa, môže si dať jazykový kurz s. r. o. do nákladov ? Spoločnosť má zahraničných klientov a konateľ sa potrebuje sa zdokonaliť v jazyku. Považuje sa to za konateľove nepeňažné príjmy?

OZ - honorár alebo služba z ČS EU??

ID3059 | | Ing. Marián Drozd

OZ usporiada koncerty v kostoloch v Slovenskej a Maďarskej republike. Na koncertoch sa nevyberá vstupné, prostriedky na náklady boli získané z darov jednotlivcov ešte pred realizáciou koncertov, konkrétne na daný projekt. V zmysle § 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá nezávisle vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem. Je dar v tomto prípade príjmom? Medzi náklady patrí i platba za účasť maďarského zboru. Máme na tento náklad nazerať ako na honorár alebo službu prijatú z ČŠ EU? Ak by išlo o honorár, ako to má byť prosím správne zdanené? Treba k tomu i písomnú zmluvu? Ak by išlo o službu prijatú z ČŠ EU, vzťahuje sa na občianske združenie aj registračná povinnosť v zmysle § 7a ods. 1 zákona o DPH?

Odmena komisionára

ID3030 | | Ing. Marián Drozd

Chcela by som sa spýtať ako sa má správne účtovať odmena komisionára z komisionárskej zmluvy za predaj tovaru: - môže byť dohodnutá aj vo forme rabatu z predajnej ceny tovaru: komitent by komisionárovi fakturoval o tento rabat menej t.j. 311/604 (prejavilo by sa to ako zľava z ceny, zníženie výnosov na účte 604) alebo - vyfakturuje komitent tovar na komisionára v plnej výške (bez rabatu) 311/604 a komisionár si vyfakturuje svoju odmenu za predaj tovaru sám na komitenta? Neviem, čo je správne, alebo to závisí od ich dohody v zmluve? Stretla som sa s názorom, že pri tom prvom spôsobe dochádza k zakázanej kompenzácii nákladov a výnosov (vraj si môžu započítať len záväzky a pohľadávky)? Pri tom prvom spôsobe je v podstate zaúčtovaná sprostredkovateľská provízia ako zľava z ceny (je to tak možné, a len na konci roka to posúdim ako províziu do 20 % v zmysle daňových výdavkov dane z príjmov)?

Nákup motora na opravu dodávky

ID3016 | | Ing. Anton Kolembus

Sme dopravná spoločnosť, máme vlastné automobily. Jedna firemná dodávka sa nám pokazila a to tak, že sme museli vymeniť celý motor, inak bol automobil nepojazdný. Dodávka sa odpisuje 4 roky, ešte nie je odpísaná. Nový motor stál 7 000 €. Kúpili sme ho ako súčiastku a opravili si to sami našimi zamestnancami. Otázka znie, či môžeme daný motor zaúčtovať priamo do spotreby. Alebo či treba ponížiť vstupnú cenu automobilu o starý motor a následne navýšiť o nový motor a pokračovať v odpisovaní. O technické zhodnotenie vozidla sa nejedná, daný motor má rovnaké funkcie ako pôvodný. Auto už nebolo v záručnej lehote.

Licencie k Microsoft Office 365

ID3005 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločnosť zo skupiny so sídlom vo Francúzsku uzavrela so spoločnosťou Microsoft zmluvu o prenájme kancelárskeho softvéru (licencie k Microsoft Office365, kde sa platí ročné predplatné za určitý počet licencií k používaniu softvéru. Nekupuje sa už krabicová verzia softvéru). Tieto licencie fakturuje ostatným podnikom v skupine (aj slovenskej spoločnosti). Fakturujúca francúzska spoločnosť nemá podiel na základnom imaní slovenskej spoločnosti.

Otázky: 

  1. Bude predmetný prenájom licencií ku kancelárskemu balíku Microsoft Office 365 v rámci Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom spadať pod licenčné poplatky?
  2. Je v tomto prípade podstatné, kde je pôvod licencií (skutočným vlastníkom licencií zostáva Microsoft)?
  3. Bude podliehať predmetný prenájom licencií zrážkovej dani?

Odstúpenie od zmlúv (zmluva o úvere, zmluva o finančnom lízingu, zmluva o operatívnom lízingu

ID3012 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť, platiteľ DPH, mala s bankou podpísané zmluvy (Zmluva o úvere, Zmluva o finančnom lízingu, Zmluva o operatívnom lízingu). Banka spoločnosti vypovedala všetky zmluvy. Ako je to z hľadiska: 1. účtovania, 2. DPH, 3. dane z príjmov.

Strava na služobnej ceste hradené firemnou kreditnou kartou

ID3006 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanec spoločnosti si na zahraničnej služobnej ceste hradil stravu prostredníctvom firemnej kreditnej karty. Za predpokladu, že budú zamestnancovi ponížené cestovné náhrady za bezplatne poskytnutú stravu na služobnej ceste, môže spoločnosť predmetný náklad hradený kreditnou kartou spoločnosti považovať za daňový výdavok? Ak áno, je suma vynaloženého nákladu daňovo uznaná v plnej výške?

Predaj podielu na obchodnej spoločnosti

ID3008 | | Ing. Marián Drozd

Slovenskú s. r. o. vlastnia dvaja spoločníci, obaja občania PL, s trvalým pobytom v PL V roku 2017 jeden z nich odpredá svoj podiel druhému so ziskom. Poprosím Vás o radu, kde má byť predmetný zisk zdanený a v akej výške?