Otázky s vecným pojmom: Dotácia

počet otázok s vecným pojmom : 48Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nezisková organizácia a DPH

ID3498 | | Ing. Marián Drozd

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Nezisková organizácia má nasledovné výnosy: Prijaté daňové asignácie (1, 2 %) účet 665 Vstupné - registračný poplatok na vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti účet 647 Prijaté dotácie od zahraničných subjektov PO účet 662 Výnosy z prenájmu nehnuteľností účet 602 Výnosy za ubytovacie služby účet 602 Nezisková organizácia v nasledujúcich mesiacoch presiahne obrat na povinnú registráciu DPH z prenájmu a za ubytovacie služby a za vstupné. Otázkou je, či po registrácii musí n.o. používať nejaký koeficient na účely DPH? Lebo niektoré došlé faktúry s DPH sa budú vzťahovať napr. k daňovým asignáciám, alebo k prijatým dotáciám. Druhou otázkou je, že u prijatých faktúr s DPH, ktoré sa viažu k daňovým asignáciám, keď budeme nárokovať DPH, takže len zostatok (netto) faktúry bude možno použiť na daňové asignácie, však? Najoptimálnejšie pre nás by bolo vyhnúť sa koeficientu. Napr. Pri prenájme budeme fakturovať s 20% DPH, ubytovacie služby s 10% DPH, vstupné s 20% DPH a z došlých faktúr ktoré súvisia s týmito plneniami by sme nárokovali DPH naspäť. Naopak z prijatých faktúr, ktoré súvisia a Prijatými dotáciami, a s daňovými asignáciami by sme nenárokovali DPH, plne by sme ich použili na pokrytie týchto výnosov. Takto by sme nemuseli používať koeficient, prijaté a vydané faktúry aj doteraz sme párovali, oddeľovali na zdaniteľnú a nezdaniteľnú činnosť. Je možné toto riešenie? Prosíme pekne podrobne rozpísať otázku z hľadiska DPH.

Výsadba parku

ID3241 | | Jozef Sýkora

Obec obdržala dotáciu na výsadbu kvetov a drevín do parku. Je to bežný príjem. Ako má účtovať výdavky z tejto dotácie? Aký nákladový účet, štatistickú a rozpočtovú klasifikáciu? Výdavky sú na kvety a dreviny + práce úpravu terénu a výsadbu + doprava.

Novela zákona 523/2004 § 8 ods. 5

ID2899 | | Ing. Ingrid Veverková

Sme RO zriadená obcou-DSS. Obec ako zriaďovateľ prijíma dotáciu z MPSVaR na financovanie soc. služieb a následne nám ju každý mesiac poukazuje na náš výdavkový účet. Môžem dotáciu prijatú po 1.8. použiť na mzdy? Napr. príjmem dotáciu 1. 12. a môžem ju použiť na decembrové výplaty? Dotáciu na daný rok vždy aj použijeme v danom roku.

Stravovacie služby poskytnuté škole

ID2826 | | Ing. Anton Kolembus

A., Sme firma, platiteľ DPH, ktorá poskytuje stravovacie služby vo vlastnom stravovacom zariadení pre žiakov základnej školy. Stravovacie služby poskytujeme takým spôsobom, že kredit na stravovanie nabíjajú rodičia dopredu na stravovacie karty žiakov. Takže škole nefakturujeme nič, dodávame priamo pre žiakov. Nabitie kreditu sa účtuje 221/384 bez DPH. Môžeme evidovať takéto prijatie platby bez DPH? Nevzniká povinnosť vystaviť faktúru podľa § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH? Nevzniká tu daňová povinnosť z prijatej platby podľa § 19 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH dňom prijatia platby? Na základe koncomesačnej rekapitulácie (počtu odobratých jedál) sa zúčtuje DPH (t. j. MD 384 / D 602 a 343). Je hore uvedený postup správny?

B., Nemali by sa tržby radšej priebežne evidovať v ERP/VRP? Nazdávame sa, že sme povinný vystaviť doklad z ERP, lebo podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je povinný pri platbe za vydanú stravu evidovať tržbu v ERP/VRP, nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.]. Ak by sme pri prijatí platby vystavovali faktúru s DPH rodičom a následne by sme tržbu evidovali v ERP/VRP, vznikla by nám hrozba, že na základe § 69 odsek 5 zákona o DPH by sme museli DPH zaplatiť dvakrát. Raz z vyhotovenej faktúry rodičom, raz z dokladu z ERP. (Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre, alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.). V prípade potreby teoreticky môžeme vystaviť taký doklad z ERP, kde by sme zúčtovali zálohu (kredit). Napr.: Obed: 10 €, DPH 2 €, Záloha -10 €, DPH -2 €, Celkom 0 €. Aký postup navrhujete?

C., Žiaci tiež majú možnosť nakupovať na karty okrem obeda aj bufetový sortiment. Tu máme uplatniť rovnaký postup?

D.,Škola prijíma dotáciu na stravovanie žiakov. Spoločnosť dopredu nahlási počet stravníkov a následne je mu vyplatená dotácia. Odvod DPH sa urobí za mesiac, v ktorom je vyplatená dotácia. Je to rovnaký mesiac, za ktorý je dotácia žiadaná. Vzniká vôbec z dotácie povinnosť odviesť DPH? Ak áno, kedy a na základe akého dokladu (v kontrolnom výkaze) sa má odviesť? Spoločnosť tiež prijíma dotáciu na stravovanie škôlkárov. V tomto prípade sa dotácia žiada po skončení mesiaca, na základe presného počtu odobratých obedov. DPH z dotácie sa odvádza za mesiac, v ktorom boli obedy vydané, a nie za mesiac, v ktorom bola dotácia vyplatená. Je to tak správne?

Účel použitej dotácie z obce

ID2822 | | Jozef Sýkora

Obec poskytuje dotáciu na základe VZN neziskovej organizácii. Môže táto organizácia použiť poskytnutú dotáciu na mzdu pre účtovníčku účtujúcu pre túto neziskovú organizáciu?

Zúčtovanie dotácie z obce

ID2811 | | Jozef Sýkora

Obec poskytuje športovému klubu dotáciu na základe VZN, športový klub vypláca svojim členom cestovné, keďže sa na nich nevzťahuje zákon o cestovných náhradách, akým spôsobom si môžu vyúčtovať príspevky na cestovné hráčom v rámci dotácie, je stanovená napríklad sadzba za kilometer a aké doklady k tomu potrebujú? Môže obec stanoviť v zmluve o dotácii akú sume môže minúť na konkrétne činnosti, napríklad na materiál, občerstvenie, cestovné a pod?

Dotácia z obce

ID2810 | | Jozef Sýkora

Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci chce vydať brožúru o obci- históriu, požaduje od obce dotáciu. Môže obec rozpočtovať v budúcom roku túto dotáciu? (Menovaná osoba je zástupca neziskovej organizácie, ktorá sa ale zaoberá úplne inou činnosťou, čiže ma IČO ale ohľadom opatrovateľskej služby).

Dotácia pre občianske združenie

ID2785 | | Jozef Sýkora

Občianske združenie získava každoročne od obce finančnú dotáciu. Samozrejme, tú dotáciu vyúčtuje ale jeho činnosť je skôr formálna, práve pre možnosť vyúčtovania dotácie. Máme zato, že OZ nepracuje v rámci prijatých stanov, nezvoláva valné zhromaždenie a pod. OZ nesie názov obce a vieme, že získava od sponzorov finančné dary, akože na "obecné aktivity". Môže si obec, resp. kontrolór obce vyžiadať od občianskeho združenia výročnú správu o činnosti a o výsledku hospodárenia za uplynulé roky alebo akým spôsobom je možné zabrániť zneužívaniu finančných prostriedkov predsedom združenia? Od členov združenia sa to čakať nedá, lebo je to len niekoľko predsedom zmanipulovaných ľudí. Čo s tým?

Dotácia z rozpočtu obce

ID2769 | | Ing. Ingrid Veverková

V čísle 7-8/2016 v článku Aktuálne legislatívne zmeny v poslednom odstavci je informácia, že z rozpočtu obce možno poskytnúť dotáciu práv. osobe, ktorej nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie . Čím to má obci preukázať Futbalová jednota, Dobrovoľný hasičský zbor a podobné organizácie?

Zaúčtovanie vrátenej nevyčerpanej dotácie v obci

ID2714 | | Jozef Sýkora

Sme obec, účtujeme podľa postupov účtovania pre RO, PO,obce. V tomto roku nám bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na financovanie sociálnej služby. Vzhľadom na nedodržanie zmluvných podmienok sme prijatú dotáciu museli vrátiť.

1.verzia:

Vrátenie dotácie účtovať ako zníženie príjmovej položky:

napr. -10 000, rozp. pol. 312001.

2.verzia:

Vrátenie dotácie účtovať ako výdavkovú položku:  napr. 10 000 €, rozp. pol.  637037 (vratky).

Podobný prípad máme aj s nedočerpanou dotáciou poskytnutou základným školám zo štátneho rozpočtu, ktorých sme zriaďovateľom. Ide o dotáciu poskytnutú taktiež v tomto roku na lyžiarsky kurz.

Chcela by som  vedieť, ktorý spôsob účtovania máme použiť?