Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 172Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

„Agentská stála prevádzkareň“

ID2689 | | Ing. Miroslava Brnová

Česká firma bude zamestnávať (pracovná zmluva) na Slovensku dvoch zástupcov v oblasti reklamy- fyzické osoby, Slovákov, s bydliskom a rodinnými zväzkami na Slovensku (daňoví rezidenti SK). Predmetom činnosti zástupcov v oblasti reklamy bude:

  • starať sa o existujúcich zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • vyhľadávať nových zákazníkov prostredníctvom reklamy
  • propagovať danú radu produktov, propagovať firmu
  • rozdávanie letákov • zastupovať firmu na prednáškach .

V ich zmluve je uvedené, že táto činnosť nezahŕňa vyjednávanie/prerokovávanie obchodných podmienkach predaja výrobkov ani vyjednávanie o zmluvných podmienkach. Keď slovenský zákazník (podnikateľ) má záujem o firmu/produkty, uzavrie s českou firmou rámcovú zmluvu (je podpísaná v ČR konateľom firmy), registruje sa na CZ webových stránkach, prostredníctvom ktorých bude objednávať aj jednotlivé produkty, resp. s CZ kontaktnými osobami bude (ktorí sú uvedení na CZ stránkach) vyjednávať zmluvné podmienky/ prerokovať zmluvy. Jednotlivé objednávky budú v ČR zabalené a odoslané na Slovensko prostredníctvom poštovnej prepravy. SK zástupcovia v oblasti reklamy budú pracovať najmä na území SK. CZ firma nebude mať na území SK žiadnu kanceláriu alebo iné trvalé miesto na výkon činnosti. V tomto prípade podľa nás by nevznikla „agentská stála prevádzkareň“ na účely z dane z príjmov. Prosím potvrďte, či tento náš názor je správny, resp. či vzniká alebo nevzniká „agentská stála prevádzkareň“ ?

Agentská stála prevádzkareň

ID3355 | | Ing. Marián Drozd

Česká s. r. o. chce zamestnať slovenského obchodníka (vyžiadať Dič na Slovensku zo závislej činnosti), ktorý dojednáva zmluvy pre nemeckú materskú spoločnosť tejto českej spoločnosti. Tento slovenský obchodník pôsobí na území Slovenska a Maďarska a kanceláriu má doma. Takže obchodník by mal pracovnú zmluvu s CZ firmou. Otázkou je, či českej alebo nemeckej firme vznikne na území SR agentská stála prevádzkareň? (Poznámka: Klient by radšej uzavrel pracovné zmluvy medzi CZ spoločnosťou a SK zamestnancami. Vzťah medzi CZ firmou a nemeckou materskou spoločnosťou je potom riešený ako poskytovanie služieb.) V druhom prípade jedna slovenská s. r. o. vykonáva pre nemeckú materskú spoločnosť túto istú činnosť. V prípade slovenskej s. r. o. (právnická osoba) sa nedá hovoriť o agentskej stálej prevádzkárne však? (Je to len fakturácia medzi firmami)

Aktivácia nákladov - neuhradené právne služby

ID2650 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť účtuje o nedokončenej výrobe (výstavba nehnuteľnosti), kde väčšinu nákladov aktivuje do nedokončenej výroby. K 31. 12. 2015 má spoločnosť účtovaný neuhradený nájom za záber pozemkov voči mestu, neuhradené právne služby (účtované 5xx/321) a vytvorené rezervy na nevyfakturované dodávky (5xx/323). Nájom, právne služby aj nevyfakturované dodávky spoločnosť aktivuje (účtované 121/611). Z pohľadu dane z príjmov tieto náklady majú neutrálny dopad na základ dane. Je nutné v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. upravovať základ dane pre rok 2015 o nezákonné rezervy a neuhradené výdavky, ktoré sú daňovými až po zaplatení, hoci nám neovplyvňujú základ dane?

Bezúročná pôžička jediného spoločníka a transferové oceňovanie

ID2398 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Moja otazka smeruje k posúdeniu pôžičký jediného spoločníka spoločnosti poskytnutej bezúročne na dobu neurčitú.

Ako sa na takúto bezúročnú pôžičku aplikuje:

(1) transferové oceňovanie, t. j. musí obsahovať takáto pôžička úrok? Ak nie, prihliada sa na úrok obvyklý?

(2) ako sa zdaňuje takýto vzťah medzi spoločnosťou a jej jediným spoločníkom. Je tento spoločník dodanený, za predpokladu, že poskytol bezúročnú pôžičku, z úroku obvyklého?

Certifikáty

ID2863 | | Ing. Marián Drozd

Na školení DPPO 2016, 2017 školiteľka povedala, že STK a EK sú certifikáty a teda sa na nich vzťahuje podmienka zaplatenia ako napr. na účtovnícke služby. Ešte som to nikde nepočula, aký je na to Vás názor?

Cestovné náhrady asistenta ako daňový náklad záujmového združenia PO.

ID2360 | | Ing. Jozef Pohlod

Sme záujmové združenie právnických osôb. V 5/2013 si združenie na Valnom zhromaždení zvolilo Asistenta. V stanovách združenia je uvedené cit.:“ V prípade, že prezident, generálny sekretár a asistent Združenia nie sú v pracovnom pomere, majú aj napriek tomu nárok na refundáciu cestovných náhrad, schválených Predstavenstvom Združenia.“ Až v 06/2014 Valné zhromaždenie schválilo funkciu asistenta za výkonný orgán (prostredníctvom ktorého môže združenie tiež konať) a za tým účelom boli zmenené aj stanovy. Rozhodnutie Okresného úradu o zápise týchto zmien v registri a registrácii nového znenia stanov združenia je právoplatné od 12/2014. Od kedy si môže Asistent vykazovať cestovné náhrady a od kedy sa môžu stať nákladom združenia?

Členské príspevky ako daňový výdavok

ID507 | | Ing. Martina Marhefková

V tomto roku platíme viacerým organizáciám členské príspevky. Ako ich máme posudzovať pre účely dane z príjmov právnických osôb? Sú pre nás všetky daňovo uznateľné?

Daň vyberaná zrážkou pri peňažnom dare

ID2775 | | Ing. Lucia Vanková

Farmaceutická spoločnosť poskytla súkromnému lekárovi peňažný dar na nákup zdravotníckeho prístroja. Podlieha tento dar zrážkovej dani podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“)?

Daň z príjmov a príspevková organizácia

ID2613 | | Ing. Lucia Vanková

Sme príspevková organizácia – zdravotnícke zariadenie. Naša hlavná činnosť – poskytovanie zdravotnej starostlivosti nepodlieha dani z príjmov.

Od úradu práce dostávame príspevok na mzdu zamestnanca v chránenej dielni. Platí aj pre nás povinnosť zdaniť tento príspevok daňou z príjmov právnických osôb?

Daň z príjmu-odpisy v PÚ

ID3152 | | Ing. Lucia Vanková

Firma s. r. o. poníži v roku 2017 účtovné odpisy o 10 000 € aby vykázala účtovný zisk. Vznikne rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi. Je tento rozdiel pripočítateľnou položkou k ZD ? Alebo môžem prerušiť aj daňové odpisy a nepripočítať rozdiel k ZD ? Nerozumiem možnosti prerušenia daňových odpisov. Veď dlžka odpisu je zaradená do odpisových skupín podľa druhu majetku napr. na 4 roky a prerušením odpisovania, by sa táto doba predĺžila. Prosím o vysvetlenie, aj ako to bude v daňovom priznaní, či pripočítavam sumu k ZD.