Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Záloha na ojazdené autá a DPH

ID3636 | | Ing. Marián Drozd

Daná je slovenská s. r. o., obchodník s ojazdenými autami. S.r.o. sa rozhodla pre nasledujúci obchodný model: Vyberie zálohu od potencionálneho kupujúceho (napr. 500 EUR), a následne, na základe želania potencionálneho kupujúceho vyhľadá a zaobstará v zahraničí ním požadovanú značku auta. Následne spoločnosť toto auto kúpi, dovezie na Slovensko, a predá záujemcovi za trhovú cenu (so zápočtom zálohy). Ako sa má tých 500 EUR zdaňovať z hľadiska DPH? V drvivej väčšine prípadov pôjde o autá zdaňované podľa § 66 zákona o DPH. Medzi zálohou a samotným dodaním auta môžu byť aj 2-3 mesiace. V čase vystavenia faktúry k prijatej zálohe ešte nie je známe auto, príp. hodnota auta pri predaji, teda ani samotná marža pre výpočet DPH. Niekedy sa môže dokonca stať, že záloha sa vyberie na auto v DPH režime použitého tovaru, ale firme sa nakoniec podarí v zahraničí obstarať auto len v štandardnom DPH režime. Ako fakturovať a zdaňovať zálohu z hľadiska DPH, keď ešte nie je jasná výška DPH?

ID:3627 | Oprava zostatku - doplnenie otázky

ID3630 | | Ing. Ondrej Baláž

Zistili sme, že na účte 042 bol v r. 2018 spravený chybný zápis voči 211, takže to neovplyvnilo základ dane. Čo v takomto prípade? (Závierka bola schválená, je to významná suma.)

Čestné vyhlásenie

ID3626 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Aké sú náležitosti čestného vyhlásenia zamestnanca o osamelosti zamestnanca /zamestnankyne, ktorý (-á) sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov? Toto čestné vyhlásenie predkladá zamestnanec zamestnávateľovi - štátnej príspevkovej organizácii (fakultná nemocnica) za účelom § 164 ods. 3 Zákonníka práce (výlučne len dohoda o práci nadčas a o pracovnej pohotovosti). Obdobne aj v prípade čestného vyhlásenia o osamelosti zamestnanca, ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky - § 64 ods. 1 písm. d) ZP (zákaz výpovede) alebo 68 ods. 3 ZP (obmedzenie OSPP)? Je v týchto prípadoch zamestnanec povinný uvádzať v čestnom vyhlásení aj údaje o dieťati (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)? Treba potom dať aj súhlas zamestnanca-zákonného zástupcu dieťaťa so spracovaním osobných údajov dieťaťa? Uvádza sa v čestnom vyhlásení, že uvedené údaje sú pravdivé a že zamestnanec si je vedomý právnych následkov v prípade ich nepravdivosti? resp. vťahuje sa na tieto prípady § 39 ods. 3 správneho poriadku a § 21 ods. 1 písm. f) zákona č. 372/1990 Zb.?

Kontrola a odpis vozidiel

ID3612 | | Klára Klabníková

Firma (platiteľ) dostala kompletnú daňovú kontrolu na rok 2016. Firma sa zaoberá nákupom - predajom a prenájmom luxusných motorových vozidiel. V roku na firme bolo 9 motorových vozidiel, z toho už bolo postupne predaných 8 motorových vozidiel. Všetky vozidlá boli na SK značkách. Všetky 8 faktúr o predaji vozidiel boli poskytnuté daňovému úradu. V roku 2016 bolo 6 kusov vozidiel kompletne (v každom mesiaci roku 2016) dlhodobo prenajatých (operatívny prenájom). Samozrejme sme dali pozor na výšku odpisov (luxusné motorové vozidlá, a na výšku odpisov v súvislosti s prenájom.) Vozidlo 1., nebolo prenajaté, lebo používal ho konateľ spoločnosti na firemné účely: cestovanie z bydliska, obstaranie- predaj vozidiel, vybavenie eč. pre vozidlá. Proste na vybavovanie hlavnej činnosti: predaj a prenájmom luxusných motorových vozidiel. Vozidlo 2., absolútne nebolo prenajaté v roku 2016, lebo kupcovia prejavili veľký záujem o vozidlo a bolo aj predané v októbri 2016. Vozidlo 3., bolo prenajaté len sčasti v roku 2016, lebo tiež po obstaraní kupcovia prejavili veľký záujem o vozidlo, ale napokon nedošlo k dohode s kupcom, preto bolo vozidlo potom zvyšnú časť roku 2016 prenajaté. V nasledujúcom roku 2017 bolo vozidlo predané. Daňový úrad tvrdí nasledovné: Subjekt nepriložil žiadne účtovné doklady, ktoré by preukazovali využívanie týchto 3 motorových vozidiel za uvedené mesiace roka 2016 na zabezpečovanie a udržovanie príjmov spoločnosti, preto porušil paragraf 21 ods 1 a., a paragraf 17 ods, 2, písm. a, zákona o dani z príjmov. Takže u prvého vozidla neuznal odpisy kompletne za rok 2016, u druhého vozidla mesačné odpisy, kým nepredal vozidlo, u tretieho vozidla mesačné odpisy dokedy vozidlo nebolo prenajaté. Takže u týchto 3 motorových vozidiel, ktoré proste neboli prenajaté niekomu celoročne, neuznali odpisy za mesiace v ktorých neboli prenajaté. Nenapadajú nás pekné slová k názoru daňového úradu, lebo vlastne všetky motorové vozidlá boli predané so ziskom, t. j. boli využívané prostredníctvom predaja na podnikanie (aj keď neboli v každom mesiaci prenajaté). Otázkou je, ako máme argumentovať voči hore uvedenému názoru DÚ?

Zaradenie služby Bezpečnostný audit informačného systému

ID3628 | | Ing. Marián Drozd

Potrebujeme zaradiť do klasifikácie prijatých činností prijatú službu: Bezpečnostný audit informačného systému.

Oprava zostatku

ID3627 | | Ing. Ondrej Baláž

Po prevzatí účtovníctva v r. 2019 sme zistili, že na účte 042 bol spravený chybný zápis v r. 2018. Zostatok na tomto účte je o 80 000 väčší ako má byť. Ako opraviť stav tohto účtu v r. 2019? Aký to bude mať vplyv na základ dane?

Kontrola a registračný poplatok

ID3614 | | Ing. Ondrej Baláž

Firma (platiteľ) dostala kompletnú daňovú kontrolu na rok 2016. Firma sa zaoberá nákupom- predajom a prenájmom luxusných motorových vozidiel. V roku na firme bolo 9 motorových vozidiel, z toho už bolo postupne predaných 8 motorových vozidiel. Všetky vozidlá boli na SK značkách. Všetky 8 faktúr o predaji vozidiel boli poskytnuté daňovému úradu. Podľa DU sme porušili Opatrenie Ministerstva Financií SR č. 23054/2002-92, lebo účtovná jednotka zaúčtovala dodávateľské faktúry, na ktorých sú náklady súvisiace s obstaraním motorových vozidiel, napr. administratívne poplatky ktoré zahrnujú registračnú daň, evidenčné úkony vozidiel na účet 518, čím porušilo hore uvedené opatrenie, lebo účtovať tieto náklady sa malo na účet 042. Tiež sme preto porušili paragraf 7 ods 1 a 2 zákona o účtovníctve, paragraf 8 ods. 1 a 2 zákona o účtovníctve, preto nám udeľujú pokutu podľa paragrafu 38 ods 1 a 2 zákona o správe daní. Takže dodávateľ nám fakturoval náklady súvisiace s obstaraním motorových vozidiel, napr. administratívne poplatky ktoré zahrnujú registračnú daň, evidenčné úkony vozidiel. Registračný poplatok a ostatné veci uhradil náš dodávateľ (nevieme kedy presne) a všetky náklady nám refakturoval. Dodávateľ faktúru vystavil po registrácii vozidiel a faktúru sme uhradili po zaradení motorového vozidla do užívania. Podľa nás registračný poplatok je súčasťou obstarávacej ceny v prípade, ak je zaplatený do času zaradenia motorového vozidla do užívania. Ak je vozidlo v plnom rozsahu používané na podnikanie, napr. v prípade pridelenia dočasnej značky a v tomto čase nastane zaplatenie registračného poplatku, je účtovaný do nákladov bežného účtovného obdobia. My sme registračný poplatok- prostredníctvom faktúry dodávateľa- zaplatili po zaradení motorového vozidla do užívania a preto sme účtovali na účet 518. Má DU pravdu a má sa účtovať na účet 042 alebo ako máme argumentovať voči hore uvedenému názoru DU? https://podpora.financnasprava.sk/361020-%C3%9A%C4%8Dtovanie-registra%C4%8Dn%C3%A9ho-poplatku-pri-obstaran%C3%AD-nov%C3%A9ho-vozidla

Kompostéry

ID3624 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako správne zaúčtovať nasledovné: Obec je členom občianskeho združenia, ktoré od Ministerstva Životného prostredia SR získalo dotáciu na kompostéry, ktoré následne rozdelilo medzi obce v počte v akom si požiadali. Obec zaplatila spoluúčasť 5 % z ceny kompostérov. Ako správne zaúčtovať spoluúčasť a je potrebné účtovať o kompostéroch? Kompostéry boli odovzdané občanom. Akú rozpočtovú klasifikáciu použiť?

Ocenenie novoobjavených pozemkov

ID3623 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec pri inventarizácii zistila, že pozemky, ktoré má na liste vlastníctva nemá v účtovníctve. Ako má správne oceniť tieto pozemky? Je možné za reálnu hodnotu považovať ocenenie v zmysle prílohy k Zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby. Alebo je možné zobrať cenu, ktorú stanovilo obecné zastupiteľstvo pri predaji rovnakých pozemkov zo strany obce na občana?

Daňová strata z roku 2016 a kontrola

ID3616 | | Klára Klabníková

V súčasnosti prebieha u spoločnosti daňová kontrola dane z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 a vyzerá to tak, že nechcú nám uznať niektoré náklady zaúčtované v účtovníctve, z čoho vyplýva, že daňová strata vykázaná za zdaňovacie obdobie 2016 bude výrazne nižšia, ako bola uvedená v daňovom priznaní k dani z príjmov 2016 PO. Ako máme postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov PO za zdaňovacie obdobie 2019, konkrétne pri umorovaní daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období, ak predpokladáme, že správca dane po skončení daňovej kontroly zníži daňovú stratu vykázanú za rok 2016, ale zatiaľ obdržali sme iba protokol s výzvou, teda nemáme ešte právoplatné rozhodnutie o výsledku daňovej kontroly. Čo by ste odporučili, môžeme odpočítať daňovú stratu vykázanú v roku 2016 podľa údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2016, alebo radšej počkajme, kým obdržíme rozhodnutie, a v daňovom priznaní budeme odpočítať daňovú stratu podľa údajov uvedených v rozhodnutí?