Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Dohoda o zrážkach zo mzdy § 131 ZP

ID3640 | | JUDr. Simona Laktišová

Môžu byť obsahom jednej dohody o zrážkach zo mzdy zamestnanca v prospech zamestnávateľa podľa § 131 ods. 3 Zákonníka práce aj viaceré zrážky, nielen jedna? A to na rôzne účely? Napríklad príspevok zamestnanca na poskytnuté stravné lístky a tiež nájomné za prenájom bytu (nájomná zmluva so zamestnávateľom)? Alebo musia byť uzatvorené dve samostatné dohody (§ 131 ods. 3 ZP), každá len na jeden typ zrážok? Je takáto dohoda povinne zverejňovanou zmluvou, resp. musia sa takéto dohody o zrážkach zo mzdy zamestnancov zverejňovať v Centrálnom registri zmlúv? Zamestnávateľ je štátna príspevková organizácia.

Neospravedlnené zameškanie časti pracovnej zmeny

ID3639 | | JUDr. Simona Laktišová

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak sa zamestnanec oneskorene dostaví na pracovisko (mešká 1,5 hodiny) bez ospravedlnenia, bez vážneho dôvodu, s tým, že zaspal. Ak chce zamestnávateľ dať takémuto zamestnancovi písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny (s možnosťou výpovede), musí najskôr požiadať zástupcov zamestnancov (odbory) o prerokovanie zameškania práce (časti pracovnej zmeny) a následne po doručení ich stanoviska rozhodnúť, že sa jedná o neospravedlnené zameškanie časti pracovnej zmeny? Až po týchto krokoch môže zamestnancovi doručiť písomné upozornenie na porušenie PD? Alebo to tak nie je a zamestnávateľ v tomto prípade nie je povinný prerokovať a rozhodnúť o absencii? Aké má zamestnávateľ možnosti vzhľadom na to, že sa nejedná o zameškanie celej pracovnej zmeny, ale len jej časti, pričom ide o prvé takéto zameškanie (neskorý príchod zamestnanca do práce)? Nahlasuje sa necelodenná absencia zamestnanca v práci Sociálnej a zdravotnej poisťovni?

Služobná cesta a ubytovanie so službami v cene wellness , sauna , tenisové kurty atď

ID3633 | | Ing. Anton Kolembus

Zamestnanca, ktorého vysielame na služobnú cestu do zahraničia a do tuzemska a ubytuje sa v hoteli, ktorý má v cene ubytovania napr. wellness , sauna, raňajky a iné služby. Na fa nie sú rozpísané tieto služby ale len cena za ubytovanie. Na ich webovej stránke je uvedené, že cena je vrátane wellness, sauna, raňajky a iné. Vyplýva zamestnávateľovi povinnosť krátiť tieto služby ako nedaňový náklad a prípadne zamestnancovi ako benefit? Môže si zamestnávateľ sám určiť , že 10 % uzná ako nedaňový náklad a benefit zamestnanca?

Účtovanie rezervy na vrátený tovar

ID3620 | | Ing. Anton Kolembus

Spoločnosť zaoberajúca sa predajom tovaru akceptovala od zákazníka reklamáciu a bude zákazníkovi dobropisovať tovar, ktorý zákazník aj vráti. Tento tovar sa spoločnosť pokúsi znova predať. Tovar bol predaný v rámci bežného roka a reklamácia a vrátenie tovaru je uskutočnené až v nasledujúcom roku. Akým spôsobom je potrebné sa v rámci uzávierkových operácií postaviť k tejto skutočnosti? Ak je potrené vytvoriť rezervu na celú predajnú cenu v zmysle § 19 ods. 8 Postupov účtovania v PÚ, akým spôsobom sa docieli aj anulovanie nákladov na predaný tovar, ktoré vznikli v bežnom období?

Prenájom strojov a zrážková daň

ID3657 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská firma prenajíma slovenskej s.r.o. stavebné stroje. Stavebné stroje sa používajú fyzicky na území SR. Vlastníkom stavebných strojov je maďarská firma. Maďarská firma má na slovenskú stavebnú stálu prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov. Podľa § 49a ods. 5 zákona o dani z príjmov sme aj oznámili vznik takejto stálej prevádzkarne podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov. Otázkou je, či v súlade s §16 ods.1, písm. e) bod 4, Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, podlieha príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (Maďarská firma), plynúci zo zdrojov na území SR z prenájmu hnuteľného majetku, zrážkovej dani? Tj. slovenská firma má vykonať zrazenie dane, alebo keďže maďarská firma tu má stálu prevádzkareň podľa § 16 ods. 2 zákona o dani z príjmov nie je možné zrazenie dane v súlade s §43/2 zákona o dani z príjmov?

Odpočet DPH z faktúr dodatočne

ID3656 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s r. o., mesačný platiteľ DPH fakturuje služby do zahraničia v dôsledku čoho má každý mesiac nadmerný odpočet DPH. Za mesiac 11/2019 mala s. r. o. tiež odpočet DPH (cca 200 000 €), ale žiadala naspäť o približne o 160 000 € menej, než mala nárok. Tento rozdiel vznikol v dôsledku toho, že niektoré faktúry boli zaúčtované s nesprávnym typom DPH, a tak neboli obsiahnuté v DPH priznaní a kontrolnom výkaze. Teraz, keď sa na to prišlo, firma by chcela vyžiadať naspať DPH aj z týchto faktúr. Ako má firma v tomto prípade postupovať? Firma disponovala faktúrami už v novembri, takže právo na odpočet DPH vznikol už v novembri – teda by mohla podať dodatočné DPH priznanie za november. Na druhej strane sa chyba sa zistila až teraz, takže by spoločnosť mohla žiadať naspať DPH až za aktuálny mesiac – lenže spoločnosť faktúrami disponovala už minulý rok, takže by podľa zákona o DPH nemala mať právo preniesť odpočet DPH do nasledujúceho roka. Aké je v tomto prípade správne riešenie?

Poskytnutie strojov s obsluhou - zrážková daň

ID3655 | | Ing. Marián Drozd

Maďarská spoločnosť vykonáva na území Slovenska výstavbu rozvodov pre plyn, je registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V rámci stavebných prác poskytuje aj stavebné stroje a zariadenia s obsluhou slovenskej spoločnosti registrovanej podľa § 4 zákona o DPH. Pretože stroje a zariadenia sú prenajaté v súvislosti s výkonom stavebných prác, prenájom klasifikujeme spolu so súvisiacou stavebnou prácou, t. j. je službou vzťahujúcou sa k nehnuteľnosti a miesto dodania služby sa určuje podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Otázkou je, či aj takéto poskytnutie strojov s obsluhou považujeme za prenájom hnuteľného majetku podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (maďarskej spoločnosti) plynúci zo zdrojov na území SR podlieha zrážkovej dani na Slovensku? Teda odberateľ je povinný uskutočniť zrážku dane pri úhrade faktúry dodávateľovi vo výške uvedenej v Zmluve o zamedzení dvojitého zdanenie?

Účtovanie exekúcie v rozpočtovej klasifikácii

ID3654 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec má exekúciu, ako ju mám zaúčtovať v rozpočtovej klasifikácii?

Daňový náklad po zaplatení

ID3653 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť „B“ má od spoločnosti „A“ prenajaté nebytové priestory. Spoločnosť „A“ fakturuje mesačne spoločnosti „B“ nájomné a súčasťou tejto faktúry je aj zálohová platba za el. energiu a spotrebu vody. V januári 2020 spoločnosť „A“ vystaví spoločnosti na základe faktúr od dodávateľov el. energie a vody spoločnosti „B“ vyúčtovaciu faktúru s dátumom dodania 31.12.2019. Je el. energia a voda z vyúčtovacej faktúry u spoločnosti „B“ daňovým nákladom roku 2019 alebo až po zaplatení v roku 2020?

Pokuty obec-doplnenie

ID3651 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Písali ste, že pokuty aj za neskoré prihlásenie na odpady (miestny poplatok) za účtujú na účet 319. Prečo, keď sa predpis za miestny poplatok účtuje na 318, sa pokuta vzťahujúca na tento poplatok účtuje už na 319? Rozpočtová položka by mala byť podľa vás 222003 prečo nie položka 160 sankcie v daňovom konaní vyrubené obcou?