Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vypisovanie príkazov na prepravu sanitným vozidlom

ID3617 | | JUDr. Zdenko Doktor

Som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti - praktický lekár pre dospelých a dlhodobe bojujeme a vypisovaním príkazov na prepravu sanitným vozidlom pre pacientov. Všetky príkazy na prepravu musíme vypisovať my, nakoľko špecialisti ich odmietajú vypísať, aj keď dopravu indikujú oni. Je tento postup správny? Lebo nám tým stúpa nákladovosť a vypisujeme sanitné vozidlá aj na vysokošpecializované pracoviská, ktoré my ani nemôžeme indikovať. Zdravý sedliacky rozum mi vraví, že kto dopravu indikuje, mal by aj vypísať príkaz na prepravu. A musíme potvrdzovať aj spiatočné jazdy. Ako by to malo byť podľa zákona? 

Nepoužitá zálohová dotácia prenesená do ďalšieho roka

ID3646 | | Tatiana Macháčová

Sme rozpočtová organizácia zriadená mestom. Máme podpísanú zmluvu o NFP s ministerstvom práce, na základe ktorej nám ministerstvo poskytuje zdroje (zo zdrojov EÚ a spolufinancovanie zo ŠR) v rámci systému refundácie a tiež zálohovým spôsobom postupne. Tieto dotácie sme prijímali na samostatný účet (221) a nepreposielali mestu. V účtovníctve sme použili analytiku 221 obsahujúcu rozpočtovú položku 312001 a zdroje 1AC1 a 1AC2. Účtovali sme o tom nasledovne: 1. prijatá dotácia: 221.312001.1AC1..../357 2. prevod na výdavkový účet vo výške plánovaných výdavkov: 222/221 2. použitie na napr. mzdy 331/222.611.1AC1... 3. zúčtovanie nákladov do výnosov 357/693 Koncom roka nám zostala na samostatnom účte (221) nepoužitá záloha dotácie, ktorú mienime použiť v ďalšom roku, zúčtovaná nasledovne: 5. zúčtovanie nepoužitej zálohy dotácie 357/384. Ako máme postupovať v ďalšom roku? Pri realizácii výdavkov z dotácie (resp. pri vzniku nákladov) zúčtujeme postupne hodnotu nákladov do výnosov nasledovným spôsobom : 384/693 až do vynulovania 384? Pri účtovnej závierke nám softwer zrušil analytiky účtu 221 obsahujúce rozpočtovú položku 312001 a zdroje príjmov 1AC1 a 1AC2, a to zlúčením ich zostatku do novovytvoreného účtu 221 bez rozpočtovej položky a zdroja. Akú rozpočtovú položku tomu priradím v novom roku? Mám za to, že tomu potrebujem priradiť aj zdroj, lebo v zdroji príjmu potrebujem realizovať aj výdavok, uvažujem správne?

Zmena lízingových splátok - finančný lízing

ID3650 | | Ing. Marián Drozd

Na základe dodatku k lízingovej zmluve o finančnom lízingu sa lízingový prenajímateľ a lízingový nájomca dohodli na úprave splátok lízingu - z pôvodných 48 splátok na 60 splátok. Je potrebné riešiť pripočítateľné a odpočítateľné položky, resp. na čo si dávať v tomto prípade pozor z hľadiska dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty, okrem zmeny lízingových splátok?

Príjmy komplemetára zdaňované sadzbou 15%

ID3648 | | Ing. Marián Drozd

Ak má komplementár fyzická osoba s domicilom v SR príjmy z komanditnej spoločnosti v SR vo výške do 100tis EUR za kalendárny rok, môže sa aplikovať na takúto osobu par 6 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov a zdaňovať tieto príjmy podľa par 15 písm. a bodu 2, t. j. sadzbou 15 %? Aké sú oprávnené výdavky, ktoré je možné uplatniť touto osobou? 

Ročné ohlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním pre obec

ID3647 | | Ing. Zuzana Balková

Pripravujeme ročné ohlásenie o odpadoch pre obec a nie je nám jasné, či uvádzame v kolónke Typ dokladu – M alebo P. Nikde to nie je jednoznačne uvedené. Môžete to vysvetliť?

Osobný príplatok

ID3645 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Zamestnanci obce si u starostu obce vynucujú nezmenenú výšku osobného príplatku, aká im bola priznaná pred 3 rokmi. Majú poslanci právo byť informovaní o výške platov aj iných zamestnancov obce, nielen vedúcich zamestnancov? Má obecné zastupiteľstvo právomoc namietať výšku osobného príplatku k tarifnému platu? 

Škoda pri výkone práce spôsobená na cudzom majetku, odpočet DPH

ID3643 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec spoločnosti (platiteľ DPH), ktorá vyrába nábytok pri dovoze nábytku zákazníkovi poškodil fasádu. Spoločnosť dostala faktúru za opravu fasády zákazníka od stavebnej spoločnosti (od platiteľa DPH) s režimom DPH prenos daňovej povinnosti. ide o opravu fasády zákazníka, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a je v nej uvedené, že prípadné spôsobené škody pri montáži a dovoze nábytku spoločnosť uhradí. Spoločnosť si platí poistku pre prípad spôsobenia škody zákazníkovi, takže na základe tejto udalosti bude spoločnosti vyplatené poistné plnenie. Mám zaúčtovať opravu fasády na služby na účet 518 ako daňový náklad a DPH odvediem a zároveň si aj uplatním odpočet, alebo faktúru za opravu fasády zaúčtujem ako škodu nedaňový náklad a DPH odvediem a odpočet si neuplatním?

Účtovanie pokút

ID3642 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vystavuje pokuty za neskoro podané daňové priznania a neskoré prihlásenie k odpadom. Aké bude účtovanie a rozpočtové položky pri predpise pokút v oboch prípadoch a následne pri ich úhrade?

Úroky z omeškania

ID3641 | | Ing. Ondrej Baláž

Dňa 5. 2. 2020 nám došlo rozhodnutie z DÚ o vyrúbení úroku z omeškania vo výške 1 500 €, za neskoro zaplatenú DPH v r. 2019. Ako máme tento úrok zaúčtovať? 545/345 alebo máme o tomto úroku účtovať ešte do r. 2019?

Opatrovník - doručovanie

ID3634 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Správny orgán ustanoví účastníkovi konania, ktorého pobyt nie je známy (ak si tento neustanovil zástupcu) opatrovníka podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku. Predtým správny orgán vykonal šetrenie ohľadom zistenia jeho pobytu, ale neúspešne. Zásielka sa vracala s poznámkou "adresát neznámy". Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka sa doručuje opatrovníkovi do vlastných rúk a zároveň účastníkovi - verejnou vyhláškou (§ 26 ods. 1).

Otázka: Je správny orgán po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o ustanovení opatrovníka povinný doručovať ďalšie písomnosti aj účastníkovi konania, ktorý má už ustanoveného opatrovníka, alebo doručuje ďalšie písomnosti už len tomuto opatrovníkovi? Ust. § 26 ods. 1 hovorí, že doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán aj v prípade, keď mu nie je známy pobyt účastníkov konania. Je teda správny orgán ustanovením opatrovníka účastníkovi konania, ktorého pobyt mu nie je známy zbavený povinnosti podľa tohto ust. § 26 ods. 1 správneho poriadku, t.j. vykonávať doručenie písomností verejnou vyhláškou? Musí osoba súhlasiť s ustanovením za opatrovníka?