Otázky s vecným pojmom: Daň z príjmov PO

počet otázok s vecným pojmom : 170Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Zostatková cena technického zhodnotenia prenajatého majetku

ID762 | | Ing. Alena Benková

Právnická osoba má prenajaté skladovacie priestory. Na prenajatom objekte vykonala  na základe písomného súhlasu prenajímateľa stavebné úpravy, ktoré po dohode s prenajímateľom odpisovala. Nájomná zmluva bola ukončená, ale technické zhodnotenie nebolo po dobu prenájmu odpísané. Aké sú možnosti vysporiadania zostatkovej ceny technického zhodnotenia prenajatého majetku z hľadiska dane z príjmov, aby nájomca nebol pri skončení nájomného vzťahu stratový?

Prevoditeľnosť obchodného podielu

ID721 | | Ing. Jozef Pohlod

Spoločnosť s ručením obmedzeným mala  štyroch  spoločníkov - fyzické osoby, z toho  spoločníci A a B sú spoločníkmi a konateľmi spoločnosti od  jej vzniku v roku 1991 s vkladom 1 660 eur.  Spoločníci C a D sa stali spoločníkmi na základe zápisu do obchodného registra   27. 10. 2003 tiež s vkladom 1 660 eur. Všetky vklady sú splatene. Na základe zmluvy o prevode obchodného podielu podľa § 115 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník v z. n. p.  spoločníci C a D s účinnosťou od 12. 5. 2011 previedli svoj obchodný podiel na spoločníkov A a B bezodplatne.

Uvedená zmena bola zapísaná aj vo výpise z obchodného registra  nasledovne:

  • spoločník A = vklad 3 320 eur a
  • spoločník B = vklad 3 320 eur

Aký daňový a účtovný dopad bude mať tento prevod na  spoločníkov – nadobúdateľov, spoločníkov – prevádzateľov  a na samotnú spoločnosť?

Zrážková daň z úrokov a jej posudzovanie na daňové účely

ID508 | | Ing. Martina Marhefková

Sme spoločnosť, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok končiaci 30. 6. 2011. Pri zostavení daňového priznania k dani z príjmov môžeme ešte považovať zrážkovú daň z bankových úrokov, resp. jej časť za preddavok na daň z príjmov, alebo si už o sumu zrážkovej dane z úrokov nemôžeme znížiť výslednú daňovú povinnosť?

Členské príspevky ako daňový výdavok

ID507 | | Ing. Martina Marhefková

V tomto roku platíme viacerým organizáciám členské príspevky. Ako ich máme posudzovať pre účely dane z príjmov právnických osôb? Sú pre nás všetky daňovo uznateľné?

Posúdenie náhrady škody na prelome účtovných období

ID416 | | Ing. Jozef Pohlod

Právnická osoba v decembri 2010 zaúčtovala škodu na majetku (neodstrániteľnú), avšak ku dňu ukončenia závierky 2010 nemala ešte od poisťovne potvrdenú možnú náhradu škody, takže neúčtovala ani o nároku na náhradu škody ani o žiadnej inej náhrade. V rámci úpravy základu dane 2010 zvýšila základ dane o daňovú zostatkovú cenu tohto vyradeného majetku a upravila základ dane aj o rozdiel medzi daňovou zostatkovou cenou a účtovnou zostatkovou cenou tohto vyradeného majetku.

Až v marci 2011 poisťovňa potvrdila nárok na náhradu škody a spoločnosť aj skutočne prijala náhradu škody v marci 2011. Je možné posúdiť tento príjem roku 2011 od poisťovne ako príjem prislúchajúci k výdavku, ktorý nebol uznaný za daňový výdavok § 17 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov a znížiť základ dane 2011 vo výške daňovej zostatkovej ceny majetku (ak bola náhrada vyššia, ako bola táto daňová zostatková cena) alebo znížiť základ dane 2011 vo výške prijatej náhrady (ak bola náhrada nižšia ako daňová zostatková cena majetku)?

Odpis pohľadávky a daňové priznanie

ID301 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2002 spoločnosť vyfakturovala zmluvnú pokutu vo výške 10 000 €, ktorá bola z dôvodu nezaplatenia odpočítateľnou položkou z daňového základu roku 2002. Vzhľadom k tomu, že na partnerskú spoločnosť  bol vyhlásený konkurz, v roku 2004 bola  k pohľadávke vytvorená  nedaňová opravná položka.  V roku 2010 bol konkurz zrušený. V rozvrhovom uznesení je uvedené, že pohľadávka sa neuspokojuje. Podľa § 17 ods. 28 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP") treba  navýšiť a zároveň znížiť daňový základ o 10 000 €, čo by malo byť uvedené v riadkoch 180 a 290. Považuje sa odpis pohľadávky ako   zaplatenie tejto pohľadávky? Má byť preto zvýšenie daňového základu uvedené v riadku 120?

Spoločnosť má aj prípady, keď u partnerov v konkurze bola tvorená daňová opravná položka (100 %), ktorá sa  po ukončení konkurzu súvahovo vysporiadala.  Podľa § 17 ods. 28  ZDP sa zvyšuje a zároveň znižuje daňový základ. Môžete prosím naznačiť logiku takýchto úkonov, čo mal zákonodarca na mysli?

Poistenie ako výdavok

ID287 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firma poistila svojich pracovníkov v poisťovni na výkon pracovnej cesty. Môže si spoločnosť  toto poistenie dať do výdavkov?

Pokuta za oneskorené podanie daňového priznania

ID168 | | Klára Klabníková

V ktorých prípadoch, za akých podmienok má daňovník, ktorý je právnickou osobou, povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Likvidácia spoločnosti a účtovná závierka

ID140 | | Ing. Silvia Mandáková

Spoločnosť s ručením obmedzeným vstúpila do likvidácie dňa 1. 1. 2009. K 31. 12. 2008 bola spracovaná riadna účtovná závierka. Dňa 30. 4. 2010 bola ukončená likvidácia. Od 1. 5. 2010 s.r.o. pokračuje v podnikaní. Je potrebné spracovať priebežnú závierku k 30. 4. 2010 a následne k 31. 12. 2010 riadnu účtovnú závierku? Aké iné povinnosti má spoločnosť z pohľadu účtovníctva? Oznamovaciu povinnosť voči daňovému úradu a živnostenskému úradu spoločnosť splnila.

Zmiešaná zmluva na dve rôzne činnosti a zrážková daň

ID673 | | Ing. Miroslava Brnová

Slovenská spoločnosť zakúpila právo na použitie softvéru od českej spoločnosti, pričom česká spoločnosť ho príde aj do slovenskej spoločnosti predviesť a zaučiť pracovníkov slovenskej spoločnosti ako ho využívať pri práci. Má slovenská spoločnosť zdaniť úhradu za tento softvér zrážkovou daňou a z celej úhrady?