Aktuálna téma

E-kasa a evidovanie tržieb v Slovenskej republike od 1. júla 2019

Napriek snahám o odloženie účinnosti povinnosti používať na evidenciu tržieb e-kasu sa nedá predpokladať, že by sa tak stalo a pôvodný termín jej celoplošného zavedenia je 1. júl 2019.


E-kasa predstavuje on-line pripojenie na finančnú správu všetkých pokladníc, na ktorých podnikatelia evidujú prijaté tržby v hotovosti (alebo prostredníctvom platobných terminálov platby kartou) za predaný tovar alebo poskytnutú službu. Túto povinnosť ustanovuje zákon č. 368/2018 Z. z. a zákon č. 9/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v z. n. p. (ďalej len „zákon o používaní registračnej pokladnice"). Zákon č. 289/2008 Z. z. v z. n. p. sa vzťahuje na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie (podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p.) predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ") a prijíma platby v hotovosti alebo platobnou kartou. Tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky.


Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej aj „ERP") upravuje:

 • podmienky používania ERP a pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržieb na území SR;
 • postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiacej s používaním ERP;
 • konanie o certifikácii ERP.

Definície základných pojmov súvisiacich s evidenciou tržieb

Pokladnicou e-kasa klient je služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom:

 • mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo,
 • klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,
 • on-line registračnou pokladnicou, súborom pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov.

 

Pokladnica e-kasa klient má formu:

 • On-line registračnej pokladnice – je to súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa (prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie povinností podľa zákona) prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/e-kasa/podnikatel-e-kasa), a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona.
 • Virtuálnej registračnej pokladnice – je to služba zriadená finančným riaditeľstvom, ktorá komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia, a ktorá je poskytovaná výlučne prostredníctvom:

 

 1. Mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo.
 2. Klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle. Je to prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke finančného riaditeľstva. Používanie virtuálnej registračnej pokladnice a prístup k takejto pokladnici je bezplatný.

Obe formy e-kasy klient sú rovnocenné a podnikateľské subjekty s povinnosťou registrovať tržby sa môžu rozhodnúť, ktorú formu budú používať.


Elektronickou registračnou pokladnicou sa rozumie:

 • elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok,
 • počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiškálnou tlačiarňou,.

Takéto zariadenia sa môžu od 1. júla 2019 používať na evidenciu tržieb iba po ich prebudovaní na on-line registračnú pokladnicu, ktorá je napojená na finančnú správu prostredníctvom neustále dostupného internetového pripojenia, keďže sa informácie o registrácii tržby odosielajú v on-line režime hneď po jej registrácii.


Koncovým zariadením je elektronické zariadenie, ktoré umožňuje prístup do prostredia virtuálnej registračnej pokladnice a tlač pokladničných dokladov, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD", „VKLAD" alebo „VÝBER".


Klientskym prostredím je webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD", „VKLAD" alebo „VÝBER".
Prevádzkovou pamäťou je technické zariadenie, v ktorom sa uchovávajú všetky údaje týkajúce sa predaja tovaru alebo poskytovania služby a výsledky finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby, a ktoré je riadené výlučne vstavaným registračným programom elektronického registračného zariadenia.


Vstavaným registračným programom je program, ktorý riadi evidenciu predaja tovaru alebo evidenciu poskytovania služby.


Vlastným registračným programom je program, ktorý riadi prípravu údajov o predaji tovaru alebo o poskytovaní služby pred tým, ako sú prostredníctvom komunikačného modulu zaevidované vo fiškálnej tlačiarni; vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom.


Fiškálnou pamäťou je technické zariadenie, ktoré umožňuje jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky.


Fiškálnou tlačiarňou je elektronické registračné zariadenie, ktoré je vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiškálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok.


Komunikačným modulom je technické zariadenie, ktoré umožňuje prenos údajov definovaných výrobcom fiškálnej tlačiarne medzi počítačom a fiškálnou tlačiarňou, ktoré slúžia na evidenciu finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby.


Systémom e-kasa je prostredie zriadené finančným riaditeľstvom, ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice e-kasa klient.


Ostatné pojmy sú definované v zákone o používaní registračnej pokladnice.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)