Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vlastné akcie - nadobudnuté bezodplatne

ID475 | | Ing. Jozef Pohlod

Akciová spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodla o premene zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné kmeňové akcie na meno. Akcie, ktoré si akcionári nevymenili do určitého dátumu a času, sa stali neplatnými a zanikli. Za všetky tieto kmeňové listinné akcie na meno, ktoré si akcionári nevyzdvihli, sa vydáva hromadná kmeňová akcia na meno, ktorej emitentom je akciová spoločnosť. Nová hromadná akcia na meno vzniká ako cenný papier a stáva sa majetkom akciovej spoločnosti. Spoločnosť vlastní hromadnú kmeňovú akciu v menovitej hodnote 9 860,40 eur (297 ks x 33,20). Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v súvahe účtovnej jednotky nevykazujú v majetku, ale vo vlastnom imaní na samostatnom riadku so zápornými znamienkom, ako položka znižujúca hodnotu základného imania a zároveň je povinnosť tvorby osobitného rezervného fondu v rovnakej výške, ako je hodnota akcie.  Ako sa má správne účtovať o nadobudnutí tejto hromadnej akcie a následne o jej ďalšom predaji?

Zníženie mzdy na 60% priemerného zárobku

ID1650 | | JUDr. Marek Švec

Živnostník zamestnáva pracovníkov na plný pracovný úväzok. Z dôvodu, že firma v súčasnosti neprosperuje, tak nemá prácu pre zamestnancov na každý pracovný deň. Zamestnávateľ chce pracovníkom platiť v prípade, že nebude mať v daný deň pre nich prácu 60% ich priemerného zárobku. Ako má postupovať, aby dodržal ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) U zamestnávateľa nepôsobia žiadny zástupcovia zamestnancov, ktorí by zastupovali pracovníkov.

Odpis premlčanej pohľadávky

ID3165 | | Ing. Marián Drozd

V septembri 2016 som dal otázku mailom finančnej správe:

Finančné riaditeľstvo SR v septembri 2014 vydalo Metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávky ako daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r), § 19 ods. 3 písm. t), a § 52 ods.19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. V pokyne je uvedené na str. 16 : "Ak by odpisu tejto pohľadávky došlo v zdaň. období, kedy by bola pohľadávka premlčaná, pokiaľ v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky, pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky." T. j. odpis pohľadávky má neutrálny vplyv na základ dane. Tento pokyn je účinný do 31. 12. 2014. Podľa tohto pokynu som postupoval v roku 2014. Môžem podľa vyššie uvedeného postupovať aj v ďalších zdaňovacích obdobiach, ak podľa môjho názoru v tejto problematike nedošlo k legislatívnym zmenám?

V septembri 2016 som dostal z finančnej správy odpoveď: ...metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávok ako daňového výdavku, ktorý bol vydaný FR SR v septembri 2014, sa primerane uplatňuje aj v ďalších zdaňovacích obdobiach. To znamená, že v oblastiach, ktoré nie sú zmenené alebo doplnené následnými novelami, možno postupovať podľa tohto metodického pokynu. Ak by teda k odpisu pohľadávky došlo až v zdaňovacom období, kedy by bola pohľadávka premlčaná, avšak v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky (išlo teda o nepremlčanú pohľadávku), pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky. Podľa metodického pokynu ide o prípad, keď úprava základu dane pri odpise pohľadávky má neutrálny dopad na základ dane.

Keďže ich odpoveď nie je záväzným stanoviskom, rád by som vedel Váš názor. Moja otázka znie: Odpis premlčanej pohľadávky (pri ktorej tvorba opravnej položky bola uplatnená ako daňový výdavok v minulých zdaňovacích obdobiach) má vplyv na základ dane? 

Vzdanie sa mandátu poslanca

ID2988 | | JUDr. Jozef Tekeli

Predchádzajúci mesiac sa jeden z poslancov obecného zastupiteľstva vzdal počas rokovania obecného zastupiteľstva ústne do zápisnice svojho mandátu a teraz – po mesiaci  chce toto vzdanie sa vziať späť a vykonávať funkciu poslanca až do komunálnych volieb, hoci na jeho miesto už nastúpil náhradník. Je možné, aby poslanec obecného zastupiteľstva vzal späť svoje vzdanie sa mandátu?

Rodičovské združenie pri ZŠ ako občianske združenie a registrácia na daňovom úrade

ID1703 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rodičovské združenie pri základnej škole - neziskové občianske združenie, ktoré má príjem len z členských príspevkov, nemá žiadny majetok a príjem využíva na nákup školských pomôcok.  Má povinnosť registrácie na daňovom úrade a má povinnosť viesť účtovníctvo?

Účtovanie emisných kontrol

ID3288 | | Ing. Ondrej Baláž

Technické a emisné kontroly vozidiel sa správne účtujú na účet 518 alebo na účet 511?

Účtovanie poskytovania stravy vo vlastnom stravovacom zariadení v sústave jednoduchého účtovníctva + DPH

ID2348 | | Ing. Dana Žňavová

Účtovná jednotka má vlastné stravovacie zariadenie a poskytuje reštauračné služby. Účtovná jednotka je platitteľom DPH a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. V priebehu bežného účtovného obdobia, ktorým je kalendárny rok, nakupuje suroviny do kuchyne (múku, cukor, mäso, koreniny a pod.), z ktorých pripravuje jedlá na denné menu a tiež tzv. minútkové jedlá. Nákup týchto surovín účtuje ako výdavok ovplyvňujúci základ dane. Cena denného menu je 3 €. V tejto cene, ktorou sú 3 €, poskytuje stravu aj vlastným zamenstnancom vo vlastnom stravovacom zariadení, vo vlastnej reštaurácii. Na stravu prispieva zamestnávateľ vo výške 55 % z 3 €, čo je 1,65 €a zamestnanci doplácajú zvyšných 1,35 € za každé jedlo. Na konci mesiaca každý zamestnanec prinesie pokladníčke peniaze v sume 1,35 € x počet obedov, pokladníčka vypíše príjmový pokladničný doklad a zároveň dá zamestnancovi podpísať protokol o počte zjedených jedál za daný mesiac, pričom zamestnanec podpisom tohto protokolu potvrdzuje, že za dané jedlá aj zaplatil. Následne dá pokladníčka tento protokol a príjmový doklad účtovníčke a účtovníčka na základe tohto príjmového dokladu a protokolu účtuje nasledovné:

1. Prijaté peniaze od zamestnancov do pokladnice: 1,35 € za 1 obed x počet obedov mínus DPH z každého obeda, čo je 0,22 €. Účtovanie: peňažný denník, pokladnica, príjem ovplyvňujúci základ dane, čiže príjmom ovplyvňujúcim základ dane je 1,13 € za každý poskytnutý obed zamestnancovi, pričom pre výpočet platí: 1,35 € - 0,22 €= 1,13 €. Samotná DPH potom predstavuje účtovanie v peňažnom denníku v časti pokladnica ako účtovanie o príjme neovplyvňujúcom základ dane, pričom pre výpočet sumy DPH platí: DPH z prijatého plnenia je 1,35 € / 1,2 = 1,13 €, čo je základ DPH. 1,35 € - 1,13 € = 0,22 €, a to je DPH.

2. Príspevok zamestnávateľa: 1,65 € a toto už účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, keďže o skutočných výdavkoch už účtovala pri nákupe surovín. Otázky: 1. Je vyššie uvedené účtovanie správne? 2. Je postup výpočtu DPH správny? 2. Nemohla by účtovná jednotka účtovať o výdavku vo výške 1,65 € v rámci uzávierkových účtovných operácií, čo je príspevok zamestnávateľa, ako o daňovom výdavku, hoci raz už o daňových výdavkoch účtovala v priebehu bežného účtovného obdobia, a síce nákup surovín do kuchyne na prípravu denného menu a tzv. minútkových jedál. Z týchto surovín sa totižto pripravuje aj strava pre zamestnancov.

Účtovanie dotácie - nenávratného finančného príspevku z EÚ

ID2324 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Firme bola schválená dotácia z fondov EÚ - nenávratný finančný príspevok na kúpu dlhodobého nehmotného majetku (software) - zmluva zo dňa 15. 7. 2014. Celková obstarávacia cena DNHM je vo výške 400 000 €. Výška dotácie bola priznaná vo výške 50 %, čiže 200 000 €. DNHM bol zaradený do používania 30. 9. 2014. Účtovanie je nasledovné:

Suma v eurách: MD D

1. 15. 7. 2014, Zaúčtovanie dotácie  400 000 346 384

2. Prijatie dotácie   200 000 221 346 zatiaľ nebola prijatá na účet - bude v budúcnosti

3. 30. 9. 2014 Obstaranie DNHM 400 000 041 321

4. 30. 9. 2014 Zaradenie DNHM 400 000 073 041

5. Účtovný odpis DNHM   400 000 551 073 - účtovaný priebežne mesačne počas 5 rokov mesačný odpis x 60 mesiacov 6 667 551 073

6. Rozpustenie výnosov  200 000   384 648 - rozpúšťanie priebežne mesačne podľa odpisov mesačné výnosy x 60 mes. 6 667 384 648

Je potrebné účtovaný mesačný odpis v bode 5. pri účtovaní zaúčtovať dvoma účtovnými predpismi s rozlíšením analytických účtov, keďže dotácia bola poskytnutá vo výške 50 % alebo sa môže zaúčtovať mesačný odpis jedným účtovným predpisom 551/073?

Zaradenie do odpisových skupín - Autokomplex

ID3130 | | Ing. Marián Drozd

Postavili sme Autokomplex, v ktorom máme Autoumývarku a kaviareň a reštauráciu. Zaujímalo by nás do akej odpisovej skupiny máme zaradiť Automat na výmenu mincí. Je pripevnený na novopostavenej budove, kde bude kaviareň a reštaurácia. Slúži ale na výmenu mincí pre autoumývarku. Zabezpečovací systém budovy máme odpisovať ako súčasť budovy? Kamerový systém máme odpisovať samostatne? Do akej odpisovej skupiny ho máme zaradiť? Ozvučenie budovy pozostáva zo zosilovača a reproduktorov (sú namontované na stenách) a jedného MHC Minisystému - celkovo nepresahuje 1 700 €. Bude to iba drobný majetok napr.pod názvom -Ozvučenie- v knihe drobného HM? Alebo ho máme odpisovať ako súčasť budovy? Tepelné čerpadlo s rozvodmi mame odpisovať ako súčasť budovy? Výrobu a montáž barového pultu, ktorý je v časti kaviareň a reštaurácia máme odpisovať samostatne alebo ako súčasť budovy? Samoobslužná umývarka vrátane umývacej technológie , ktorá je v nej nainštalovaná patrí do ktorej odpisovej skupiny?

Účtovanie neuplatnenej DPH

ID2474 | | Ing. Marián Drozd

PO, PÚ, platiteľ DPH. Zo zahraničnej pracovnej cesty nám zamestnanci priniesli bločky z registračnej pokladnice (ČR, RAK.- PHL, ubytovanie, stravovanie..). Ako tieto bločky zaúčtovať (základ, dph) keď si nebudeme uplatňovať vrátenie DPH zo zahraničia (aj keď je DPH vyššie ako min. na vrátenie dph)?