Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Vlastné akcie - nadobudnuté bezodplatne

ID475 | | Ing. Jozef Pohlod

Akciová spoločnosť na valnom zhromaždení rozhodla o premene zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné kmeňové akcie na meno. Akcie, ktoré si akcionári nevymenili do určitého dátumu a času, sa stali neplatnými a zanikli. Za všetky tieto kmeňové listinné akcie na meno, ktoré si akcionári nevyzdvihli, sa vydáva hromadná kmeňová akcia na meno, ktorej emitentom je akciová spoločnosť. Nová hromadná akcia na meno vzniká ako cenný papier a stáva sa majetkom akciovej spoločnosti. Spoločnosť vlastní hromadnú kmeňovú akciu v menovitej hodnote 9 860,40 eur (297 ks x 33,20). Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa v súvahe účtovnej jednotky nevykazujú v majetku, ale vo vlastnom imaní na samostatnom riadku so zápornými znamienkom, ako položka znižujúca hodnotu základného imania a zároveň je povinnosť tvorby osobitného rezervného fondu v rovnakej výške, ako je hodnota akcie.  Ako sa má správne účtovať o nadobudnutí tejto hromadnej akcie a následne o jej ďalšom predaji?

Vzorky tovaru - účtovanie, DPH

ID2170 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Spoločnosť - platiteľ DPH zaslala vzorky tovaru plastového odpadu odberateľovi do Talianska. Celková hodnota zaslanej vzorky bola 300 €, pričom išlo o 200 kg plastového odpadu a jednotková cena za 1 kg bola 1,50 €. Spoločnosť účtuje spôsobom B priamo do spotreby, zaslanú vzorku zo skladu zaúčtovala 501/504 - je to správne? Má spoločnosť povinnosť odviesť DPH zo zaslanej vzorky? Ako postupuje v prípade, ak bude odovzdaná vzorka tuzemskému odberateľovi a ako, ak bude zaslaná vzorka tovaru zahraničnému odberateľovi z EÚ?

Výpočet mzdy a nočná zmena

ID1662 | | Ing. Dana Žňavová

Ako postupovať pri výpočte mzdy, ak pracovník zvyčajne pracuje na dennej zmene, avšak výnimočné vo februári odpracoval týždeň dennú a 3 týždne na nočnú zmenu.

 • Základná mzda - 500 eur.
 • Priemerný hodinový zárobok za posledný štvrťrok - 3,2083 eura.
 • Počet odpracovaných  dní -  20.
 • Počet nadčasov vo februári 2013 - 70 hodín.
 • Počet nočných vo februári 2013 -  92 hodín.
 • Fond pracovného času vo februári 2013 - 230 hodín.
 • Príplatok za nadčas -  25 %.
 • Príplatok za nočnú 20%.

Výpočet

 • Základná tarifná mzda  - 500 eur.
 • Základný plat za nadčas?
 • Za nadčas - 3,2083 x 70 hod x 25 % = 56,145 eura.
 • Nočné zmeny?

 

Účtovanie územného plánu obce

ID278 | | Ing. Miriam Majorová, PhD.

Na ktorom účte sa má správne účtovať územný plán obce v hodnote  6 000 eur?

Vyššie výdavky ako príjmy

ID2905 | | Ing. Anton Kolembus

V roku 2015 sme podali daňové priznanie fyzickej osobe - podnikateľovi. Mal príjmy vo výške 1 000 €. Výdavky na sociálne a zdravotné poistenie mal vo výške 2 800 €. Omylom sme "zaklikli", že pri príjmoch podľa § 6, ods. 1, 2 si uplatňuje výdavky paušálne. Tým pádom nám do výdavkov dovolil systém napísať iba sumu 1 000 € (aj keď teoreticky to mohlo byť 400 € + 2 800 €, čím by nám bola vznikla strata vo výške 2 200 €). Môžeme podať dodatočné priznanie k dani z príjmov FO, toto upraviť na skutočné výdavky a stratu vykázanú v roku 2015 si umorovať ďalšie 4 roky? Musíme podať aj účtovné výkazy k 31. 12. 2015? Poprípade otázka - môžem si uplatňovať stratu aj z daňovej evidencie? V daňovom priznaní za rok 2015 je viditeľné, že sme si nemohli započítať do výdavkov všetky výdavky platené na sociálne a zdravotné poistenie.

Rodičovské združenie pri ZŠ ako občianske združenie a registrácia na daňovom úrade

ID1703 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Rodičovské združenie pri základnej škole - neziskové občianske združenie, ktoré má príjem len z členských príspevkov, nemá žiadny majetok a príjem využíva na nákup školských pomôcok.  Má povinnosť registrácie na daňovom úrade a má povinnosť viesť účtovníctvo?

Odvolací orgán pre obce

ID210 | | Ing. Beata Gajdošová

Ktorý odvolací orgán má byť určený v časti poučenie v rozhodnutiach, ktorými boli obcou udelené individuálne licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov?

Nezisková organizácia a vstupné na vzdelávaciu konferenciu

ID3479 | | Jana Vršková

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Táto n.o. organizuje vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti na území SR. Niektorí účastníci platia neziskovke vstupné alebo registračný poplatok na túto konferenciu. Otázkou je, na ktorý výnosový účet (pri čerpaní) sa má zaúčtovať tento výnos? Napr. 647 alebo 649? a či je tento výnosový účet mimo predmetu (nie je predmetom) zákona o dani z prímov alebo je to oslobodená činnosť?

Predaj pozemkov a DPH

ID452 | | Ing. Zdenka Jablonková

Pre účely podnikania plánujeme kúpiť starší rekreačný objekt. K chate patria aj priľahlé pozemky mimo zastavaného územia obce (7 parciel). Spolu s dodávateľom nie sme si istí, aký postup je správny z hľadiska DPH vo veci zdanenia pozemkov. V prípade pozemku, na ktorom stojí chata sa môže dodávateľ v zmysle § 38 ods.1 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len "zákon o DPH") rozhodnúť, či daň uplatní alebo nie. Podotýkam, že obaja sme platitelia DPH. Problematické sú ďalšie, menšie pozemky. V  liste vlastníctva sú evidované ako "zastavané plochy a nádvoria", pričom v riadku spôsob využitia je uvedené, že ide o pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti. Podľa informácií dodávateľa ide o vodovodnú, kanalizačnú, káblovú, telefónnu prípojku, transformátor, prístupové cesty a vodojem s oplotením. Za túto kategóriu pozemkov dodávateľ platí aj daň z nehnuteľností. V Metodickom pokyne k zdaňovaniu dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38 zákona o DPH vydanom Daňovým riaditeľstvom SR sú uvedené  definície pojmov stavba a stavebný pozemok. Stavba na účely zákona o DPH nie je definovaná. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v .z n. p. (ďalej len "Občiansky zákonník") v § 119 ustanovuje, že veci sú hnuteľné a nehnuteľné. Nehnuteľnosti definuje ako pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom.  Stavebným pozemkom sa podľa § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  v z. n. p. (ďalej len "stavebný zákon") rozumie časť územia určená územným plánom obce alebo územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím na zastavanie a pozemok zastavaný stavbou. V územnom pláne zverejnenom na stránke obce je predmetná lokalita označená ako oblasť rekreácie a športu – súčasný stav. Na základe uvedených informácií vidno určitý nesúlad predpisov upravujúcich túto problematiku. Je zrejmé, že na pozemkoch umiestnené inžinierske stavby nespĺňajú podmienku pevných základov, možno len v prípade vodojemu. Podľa definície stavebného pozemku by mohlo ísť o stavebný pozemok, keďže je v územnom pláne zahrnutý v jestvujúcej oblasti rekreácie a športu (ale bez presného určenia parciel, v mierke 1:20000). Teda nič nebráni budúcej zástavbe. Možno na upresnenie by postačovalo vyjadrenie obce. A nakoniec, pojem stavebný pozemok nie je totožný pre účely dane z nehnuteľností, kde sadzby sú nepomerne vyššie.

Účtovanie emisných kontrol

ID3288 | | Ing. Ondrej Baláž

Technické a emisné kontroly vozidiel sa správne účtujú na účet 518 alebo na účet 511?