Zánik spoločnosti bez likvidácie a možnosť umorovať jej daňové straty

ID2314 | | Ing. Anton Kolembus | Vytvoriť záložku späť

Tri spoločnosti A, B a C zanikajú bez likvidácie, a to zlúčením do už existujúcej spoločnosti D. Rozhodným dňom v zmysle § 69 ods. 6 písm. d) Obchodného zákonníka je dátum 31. 12. 2014. Od tohto dátumu sa úkony zanikajúcich spoločností považujú za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti D. Valným zhromaždením všetkých troch spoločností bolo stanovený deň zlúčenia spoločností na 30. 12. 2014. Keďže 30.12.2014 je posledný deň existencie spoločností A, B a C, k tomuto dňu urobia účtovnú závierku a údaje z tejto účtovnej závierky preberie spoločnosť D do svojho účtovníctva. Spoločnosť D v zmysle § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov neuzatvorí svoje účtovné knihy ale zisťuje konečné stavy svojich účtov a dňa 31. 12. 2014 zostaví otváraciu súvahu. (Rozhodný deň bol stanovený na tento dátum aj z dôvodu, že účtovný softwér spoločnosti D nevie zostaviť otváraciu súvahu k akémukoľvek dňu v mesiaci iba ku koncu mesiaca.) Súčasťou tejto otváracej súvahy budú aj konečné stavy účtov spoločností A, B a C k 30. 12. 2014. Spoločnosti D zároveň vzniká povinnosť podať daňové priznanie za zanikajúce spoločnosti A, B a C (§ 41 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov) za toto obdobie (od 1. 1. 2014 do 30. 12. 2014) do 3 mesiacov (§ 41 ods. 1 zákona č. 595/2003). Ak za obdobie od 1. 1. 2014 do 30.12.2014 spoločnosť A - platiteľ DPH dosiahne daňovú stratu, napr. vo výške -15 000 €, bude musieť nástupnícka spoločnosť D za ňu za obdobie od 1. 1. 2014 do 30.12.2014 zaplatiť pomernú časť licencie (alebo v danom prípade spoločnosť existovala 12 mesiacov, takže zrejme licenciu podľa obratu v plnej výške, t. j. 960 €?). Keďže v zmysle § 46 b ods. 8 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov nárok na zápočet daňovej licencie alebo kladného rozdielu medzi daňou vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou zaniká ku dňu zrušenia daňovníka bez likvidácie, ako je to v prípade ak spoločnosť A dosiahla stratu -15 000 € ? Má nástupnícka spoločnosť D nárok použiť túto daňovú stratu (keďže nejde o zápočet daňovej licencie ani o kladný rozdiel medzi DAŇOU vypočítanou v daňovom priznaní a daňovou licenciou) v niektorom z nasledujúcich daňových období, resp. už za rok 2014 vo výške 1/4, resp. aj 1/2 (keďže rovnomerne NAJVIAC počas 4 zdaňovacích období)? Spoločnosť A vykázala daňovú stratu aj za rok 2013 vo výške 5 300 € a tiež za rok 2012 vo výške 1 200 €. Podľa § 30 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z., ak daňovník zanikol v dôsledku zrušenia bez likvidácie, má právny nástupca možnosť odpočítavať jeho daňovú stratu. Keďže nástupnícka spoločnosť D preberá do svojej otváracej súvahy účty zanikajúcej spoločnosti už k 31. 12. 2014, vzniká spoločnosti D nárok na uplatnenie daňových strát spoločnosti A z min. rokov už aj pri podávaní svojho daňového priznania za rok 2014?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár