Technické zhodnotenie osobného počítača

ID814 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Daňovník kúpil v januári 2009 počítač v obstarávacej cene 900 €. Ide síce o majetok s hodnotou nižšou ako je hranica pre zaradenie do dlhodobého hmotného majetku, jeho doba použiteľnosti je však dlhšia ako jeden rok, preto sa daňovník rozhodol účtovať o tomto majetku na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a odpisovať ho. Podľa vypracovaného odpisového plánu bude daňovník počítač odpisovať 3 roky v rovnomerných čiastkach po 25 € mesačne. Pretože počítač nespĺňa podmienky pre zaradenie do hmotného majetku odpisovaného podľa § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP"), nemožno ho v roku 2009 daňovo odpisovať. Daňovým výdavkom v tomto prípade budú účtovné odpisy vo výške 300 € (25 x 12), a to v súlade s § 2 písm. i) a § 17 ods. 1 ZDP.

V roku 2010 vykonal daňovník na počítači technické zhodnotenie v sume 1 750 €. Po vykonaní technického zhodnotenia prevýši obstarávacia cena sumu 1 700 € (900 € + 1 750 € = 2 650 €), tým sa počítač stáva hmotný majetok odpisovaným podľa § 22 ods. 2 ZDP. Daňovník zaradí počítač do 1. odpisovej skupiny a od roku 2010 bude uplatňovať na účely dane z príjmov daňové odpisy zo vstupnej ceny 2 650 € až do úplného odpísania.


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár