Stredisko služieb škôl - Učiteľ 21.storočia - rozpočtová klasifikácia

ID4020 | | Ing. Ingrid Veverková | Vytvoriť záložku späť

Mám otázku ohľadom rozpočtovej klasifikácie pri účtovaní pilotného projektu "stredisko služieb škôl - Učiteľ 21. storočia. Do daného projektu je zaradené mesto Rožňava a mesto Martin. Nižšie prikladám časti zmluvy s ministerstvom aj zmluvy s mentorom aj vystavenú faktúru mentora. Potrebujem poradiť, akú rozpočtovú klasifikáciu použijem pri účtovaní faktúry od mentora na základe vystavenej faktúry, v ktorej vyfakturoval služby mentora + cestovné náklady + stravné. Faktúru sme zaúčtovali na účet 518 a nevieme sa správne rozhodnúť pre rozpočtovú klasifikáciu. zmluva ministerstvo: dotácia poskytuje: vytvorenie a sprevádzkovanie regionálneho centra podpory pre učiteľov pre okres Rožňava v rámci projektu Učitelia pre 21. storočie. 1.) Cieľom regionálnych centier je podporovať materské, základné a stredné školy (pedagogických zamestnancov a vedenie) v danom regióne v procese implementácie nových foriem a metód vyučovania a výchovy na školách. Podpora bude zameraná na a) Zabezpečenie individuálneho a skupinového mentoringu pre pedagogických zamestnancov v rozsahu 272 konzultácií b) Zabezpečenie workshopov pre pedagogických zamestnancov škôl v rozsahu 16 workshopov Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky, uhradené v období od 01. 08. 2021 do 31. 3. 2022, s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Príloha č. 2 - Rozpočet: Názov položky Popis Náklady v € MŠVVaŠ SR Mzdy mentorov 8 mentorov 38.400,- Cestovné náklady Cestovné náklady stravné 2.560,- Vybavenie Notebooky Telefóny, Dataprojektor 9.710,- Mzdy manažmentu a admin personálu V zmysle štatútu - 5 osôb zamestnanec poverený riadením SSS garant MČ OZ odboru školstva ekonóm, personalista 8.440,- Iná réžia Nájomné, Telekomunikačné služby Kancelárske potreby 1.690,- ZMLUVA MENTOR Touto zmluvou sa partner zaväzuje, že v rámci spolupráce bude pre Stredisko služieb škole /ďalej len „SSS“ /poskytovať poradenstvo a mentoringovú podporu učiteľov pri realizácii spoločného pilotného projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky / ďalej len „MŠVVaŠ SR“ / a mesta Rožňava, Učitelia pre 21.storočie. (2) Súčasťou plnenia partnera, ktorý bol vybraný na základe špeciálnych požiadaviek MSVVaŠ SR, je záväzok uskutočniť a vykonať pre SSS činnosti uvedené v prílohe v celkovom rozsahu maximálne 20 hodín týždenne: a) poskytovať mentoringovú podporu učiteľom na školách v regióne určených manažmentom projektu pod dohode s učiteľmi a vedením škôl. b) Pripravovať administratívne výstupy potrebné pre dokumentovanie priebehu činnosti (napr. správy, plán práce,...) podľa pokynov vedenia SSS c) zúčastňovať sa porád projektového tímu a školení v rámci projektu v rozsahu podľa pokynov SSŠ; súčasťou tejto činnosti je aj príprava na tieto podujatia, ktorá môže zahŕňať aj online diskusie, zhromažďovanie podkladov, pripomienkovanie podkladov a podobne. d) Realizáciu aktivít Predmetu zmluvy je možné vykonávať v sídle SSŠ, v priestoroch škôl v okrese Rožňava, online formou a takisto formou home office. V prípade požiadaviek SSŠ je možné, po dohode, realizovať predmet zmluvy aj mimo vyššie uvedeným spôsobom (napr. na konferenciách mimo okresu a pod.) II. Odmena a platobné podmienky (1) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na výške odmeny za plnenie predmetu zmluvy a táto odmena je stanovená dohodou nasledovne: a) odmena za aktivity v rozsahu maximálne 20 hodín týždenne vo výške 1.200,- €.; (2) Odmena môže byť zvýšená o skutočne a preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s plnením tejto zmluvy, vo výške a na základe dokladov podľa pokynov SSŠ (napr. náklady na cestovné, strava, ...). FAKTURA MENTOR Na zaklade Zmluvy o spolupraci a mentoringovej podpore zo dna 1.9.2021 Nazov polozky Spolu Mentoringova podpora (september 2021) 1 200,00 € Cestovne (september 2021) 25,81 € Stravne na zaklade vykazu cinnosti mentora (september 2021) 45,90 € Ďakujem


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár