Aktuálna téma

Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia

zoradiť výsledky podľa:

Tovar na osobnú spotrebu

ID1562 | | Ing. Iveta Kolenová

Samostatne zárobkovo činná, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je platiteľom  DPH predáva stavebný a priemyselný tovar a vedie  skladovú evidenciu. Ako treba  zaúčtovať tovar, ktorý použije na osobnú spotrebu?

Podmienky vedenia PÚ

ID1545 | | Ing. Dana Žňavová

Za akých podmienok môže viesť SZČO podvojné účtovníctvo?

Zamestnávanie manželky

ID1489 | | JUDr. Marek Švec

Zamestnávateľ – podnikateľ prevádzkuje maloobchodnú predajňu textilu (secondhand). Podnikateľ si zriadil živnosť v priebehu roka 2012, od septembra zamestnáva prostredníctvom dohody o vykonaní práce svoju manželku v maloobchodnej predajni. Manželka bola predtým zamestnaná na pracovnú zmluvu v inej firme, potom išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku. V septembri 2012 jej skončila rodičovská dovolenka, ale do predchádzajúceho zamestnania sa nemohla vrátiť z organizačných dôvodov - s predchádzajúcim zamestnávateľom sa dohodla na rozviazaní pracovného pomeru. Manželka je momentálne v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a poberá dávku v nezamestnanosti z odpracovaných rokov. Zároveň vypomáha manželovi v maloobchodnej predajni prostredníctvom dohody o vykonaní práce. Zároveň manžel by chcel manželku zamestnať na pracovnú zmluvu prostredníctvom dotácie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kompenzácia vytvoreného pracovného miesta,  ale samozrejme až po vyčerpaní dávok v nezamestnanosti, ktoré poberá manželka. Do konca roka ju ešte môže zamestnávať na dohodu v zmysle súčasnej legislatívy.

Ale od januára 2013 nastanú zmeny v dohodách a odvodovom zaťažení z dohôd. Dohoda o vykonaní práce je uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2012.

Môže manželka vypomáhať u manžela v predajni od januára 2013 bez nároku na odmenu, a zároveň aké sú tam podmienky, aby náhodou manžel nemal problémy, že zamestnáva pracovníka nelegálne? Konkrétne v nadväznosti na nasledujúcu informáciu: „...V zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa za nelegálnu prácu považuje závislá činnosť, ktorú vykonáva zamestnanec pre právnickú alebo fyzickú osobu, pričom s ňou nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Existuje však výnimka, pri ktorej môže zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa závislú činnosť bez toho, aby s ním musel uzatvoriť pracovnú zmluvu. Táto výnimka sa týka však len fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú možnosť, aby vo vymedzených prípadoch pre ne vykonávali prácu rodinní príslušníci bez povinnosti uzatvoriť s nimi pracovnoprávny vzťah. Za rodinného príslušníka sa v tomto prípade chápe len príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ak tento je dôchodkovo poistený alebo je poberateľom starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého, sirotského či výsluhového dôchodku, alebo je žiakom, resp. študentom do dovŕšenia 26 roku veku....“

Z uvedeného mi vyplýva že manželku nemôže zamestnávať, lebo nie je dôchodkovo poistená, jedine že by sa prihlásila ako samoplatiteľ na dôchodkové poistenie? Ak by sa manžel rozhodol, že manželku zamestná na dohodu o vykonaní práce aj od januára, podľa nových podmienok platných od 1. 1. 2013 - bude mať manželka stále nárok na dávky v nezamestnanosti (6 mesiacov z predošlého pracovného vzťahu)? Dohoda v roku 2013 by trvala maximálne do apríla (nakoľko potom by už nemohla robiť na dohodu o vykonaní práce a zároveň byť v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a zároveň by sa začali pripravovať podklady na zamestnanie prostredníctvom podporných prostriedkov z úradu.

Obchodný zástupca a služba do EÚ

ID1422 | | Ing. Zdenka Jablonková

SZČO - slovenský subjekt, nie je registrovaný pre DPH, uzatvoril zmluvu s rakúskym podnikateľom – platiteľom DPH o obchodnom zastúpení. Predmetom zmluvy je vyhľadávať zákazníkov na území SR, t. j. sprostredkovanie obchodov. Rakúsky podnikateľ bude platiť obchodnému zástupcovi províziu z uzatvorených obchodov a mesačne paušálny príspevok na úhradu nákladov. Provízia je jasná - odmena za služby, podlieha DPH v Rakúsku - v mieste odberateľa. Fakturuje bez DPH, ide o prenesenú daňovú povinnosť na odberateľa. SZČO sa musí zaregistrovať podľa § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“) a podávať súhrnný výkaz za mesiace, keď bude fakturovať províziu. Ako ale zaradiť paušálny mesačný príspevok na úhradu nákladov? Rakúsky podnikateľ ho bude uhrádzať len na základe zmluvy, nechce ku tomu vystavovať faktúru. Ako to zaradiť do jednoduchého účtovníctva, ako ostatný príjem podliehajúci dani alebo ako príjem za služby? Treba tento príspevok vykazovať do súhrnného výkazu, ak áno, tak v ktorom mesiaci, v mesiaci keď bude zaplatený alebo v mesiaci, za ktorý sa uhrádza, podľa zmluvy je splatný vždy do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Uplatnenie paušálnych výdavkov

ID1434 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba dosiahla v zdaňovacom období príjem zo zamestnania v Slovenskej republike  a príjem ako samostatne zárobkovo činná osoba v Českej republike, ku ktorému si v ČR uplatnila 60 % výdavkov v súlade so zákonom o dani z príjmov platnom v ČR. Môže si uplatniť  v daňovom priznaní podanom v SR k príjmom v § 6 rovnako paušálne výdavky vo výške 40  % z príjmov ?

 

Pracovná neschopnosť SZČO a odvody do zdravotnej poistovne

ID1357 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Aké oznamovacie povinnosti plynú SZČO po vzniku pracovnej neschoponosti voči zdravotnej poisťovni ? Je postup obdobný ako pri Sociálnej poisťovni, kde SZČO oznamuje vznik a zánik pracovnej neschopnosti a následne si kráti odvody za uvedené obdobie? Ako je to s platením odvodov do zdravotnej poisťovne počas pracovnej neschopnosti SZČO? Platí sa v plnej výške a následne sa vysporiada až v ročnom zúčtovaní?

Stravovanie SZČO a zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení

ID1348 | | Ing. Jarmila Strählová

Samostatne zárobkovo činná osoba, účtujúca v systéme jednoduchého účtovníctva, podniká v reštauračných službách, t. j. má vlastné stravovacie zariadenie a zamestnancov. Ako sa bude účtovať vlastná strava podnikateľa a stravovanie jeho zamestnancov v peňažnom denníku? Stravná jednotka je 3,25 eura za obed.

Pracovný pomer na dobu určitú

ID121 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Zamestnávateľ – samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) zamestnáva jediného zamestnanca. S týmto zamestnancom doteraz uzatváral pracovné zmluvy od roku 2008 vždy na dobu určitú – na jeden rok. Posledná pracovná zmluva je uzatvorená od 21.12.2009 do 31.12.2010. Bude môcť podnikateľ opätovne uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú od decembra 2010 do decembra 2011? Musí pracovníka už zamestnať na dobu neurčitú? Ako je to po novele Zákonníka práce (zákon č. 574/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z . z. Zákonník práce v z. n. p.), možno ešte uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú a koľkokrát, alebo už nie je iná možnosť len ho zamestnať na dobu neurčitú, keďže na dobu určitú je pracovný pomer opakovane uzatváraný už tretíkrát a vecný dôvod ďalšieho predlžovania pracovného pomeru na dobu určitú (do 20 zamestnancov) sa v novele tohto zákona už nenachádza?

Stravné lístky

ID1180 | | JUDr. Marek Švec

Zamestnávam pracovníka na kratší pracovný uväzok - 4 hodiny denne , t. j. 20 hodín týždenne  na trvalý pracovný pomer a poskytujem mu stravné lístky za každý odpracovaný deň napriek tomu, že  v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. je  ustanovené, že nárok na stravný lístok vzniká pri odpracovaní viac ako 4 h. Porušujem zákon? Môžem pracovníkovi naďalej zabezpečovať stravné lístky a účtovať do výdavkov 55 % z ceny stravného lístku? Mám z tohto dôvodu vyhotoviť interný predpis o tom, že stravné lístky budem poskytovať, keďže u nás nepôsobí zamestnanecká rada, som SZČO a mám len tohto jediného zamestnanca. Ešte ma zaujíma, ako si má evidovať pracovnú dobu, ak je zamestnaný na 4 h.  napr. od 7.00 h do 11.00  alebo od 7.00 h do 11.30 h (vrátane obedňajšej prestávky).

Prenájom karavanu a daňové výdavky

ID1143 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Samostatne zárobkovo činná osoba - neplatiteľ DPH prenajíma autokaravan, účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva . Môže do daňových výdavkov za nakúpené tovary a služby zahrnúť celkovú cenu vrátane DPH?  Autokaravan kúpil v Českej republike a na Slovensku musel  zaplatiť DPH. Je táto zaplatená DPH  súčasťou daňovo uznaných výdavkov, t. j. má zahrnúť hodnotu zaplatenej DPH do „prevádzkovej réžie"?  Autokaravan prenajímal aj známym za symbolickú cenu - 5 eur (bežná cena prenájmu je oveľa vyššia). Treba takýto prenájom dodaniť na úroveň trhovej ceny, resp. aké povinnosti v uvedenom prípade  vyplývajú zo zákona?