Aktuálna téma

Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia

zoradiť výsledky podľa:

Dobropis z roku 2012

ID1804 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Samostatne zárobkovo činná osoba, platiteľ DPH, na základe peňazí, ktoré jej prišli na účet júni 2013 zistila, že nemá v evidencii dve faktúry z roku 2012 - dobropisy za vrátený tovar. Faktúra je s dodaním október 2012 a november 2012. Musí urobiť opravné daňové priznanie k DPH za tieto dva mesiace. Je mesačný platiteľ  DPH.

Inzercia ako daňový výdavok

ID1737 | | Ing. Dana Žňavová

Samostatne zárobkovo činná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si dala uverejniť inzerciu - reklamu v Zlatých stránkach o sortimente, ktorý ponúka vo svojej predajni. Ide o daňový výdavok?

Refakturácia opravy

ID1701 | | Ing. Iveta Kolenová

Samostatne zárobkovo činná osoba, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, vlastní predajňu s náradím. Po predaji náradia, odberateľ toto náradie vrátil na reklamáciu, avšak tá nebola uznaná a za opravu náradia bola vystavená faktúra. Postupuje živnostník  správne, ak túto opravu v tej istej čiastke refakturuje firme, ktorá u neho náradie reklamovala?

Možno si potom uplatniť odpočítanie DPH, keďže nešlo o výdavok? A ako postupuje pri neuznanej reklamácii voči zákazníkovi a vystaví sa na firmu faktúra za opravu náradia:

  • zákazník to uhradí, a aký doklad sa mu vystaví?
  • zákazník to nie je ochotný zaplatiť? Je potom FA za opravu uznaný výdavok a možno si uplatniť DPH?

 

 

Príkazná zmluva

ID1646 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

V roku 2012 som zamestnala študentku na príkaznú zmluvu, za rok 2012 bola vyplatená suma 1 800 eur, som povinná zaplatiť do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne odvody z príkaznej zmluvy?

Podnikanie poslancov obce a fakturovanie služieb obci

ID1633 | | Ing. Anton Kolembus

Môže poslanec obecného zastupiteľstva, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosti (SZČO) fakturovať obci, ktorej je poslancom, nejaké služby (napr. za práce vykonané v obci). A rovnako aj zástupca starostu obce, ako podnikateľ môže účtovať obci služby spojené s odhŕňaním snehu?

Daňové a odvodové povinnosti športovca

ID1617 | | Ing. Alena Benková

Študent vysokej školy - denné štúdium - má podpísanú zmluvu s reprezentačným športovým tímom (skupinový šport). Z titulu tejto zmluvy mal v roku 2012 príjem vo výške 5 200 eur. Ako a kde správne zaradiť tento príjem do daňového priznania k dani z príjmov? Je povinný sa registrovať na daňovom úrade? Bude platiť z tohto príjmu zdravotné a sociálne poistenie?

Vyplatenie podielu na zisku v s.r.o. za rok 2012 a odvody

ID1585 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným dosiahla v roku 2012 zisk, konateľ firmy sa rozhodol pre vyplatenie uvedeného zisku po vysporiadaní všetkých zákonných povinností (platba dane z príjmu, prevod do rezervného fondu).  Podlieha podiel na zisku vyplatený konateľovi, resp. spoločníkovi (ide o tú istú osobu) odvodom do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne? Ako postupovať pri vyplácaní podielu na zisku spoločnosti s ručením obmedzeným za rok 2012 (podiel sa vypláca v roku 2013). Aké sú povinnosti spoločnosti s ručením obmedzeným pri vyplácaní podielu na zisku? Spoločník a konateľ je tá istá osoba, ktorá nie je zamestnaná v spoločnosti, ale chce si zobrať podiel na zisku. Treba sa zaregistrovať do Sociálnej poisťovne a do príslušnej zdravotnej poisťovni?

Tovar na osobnú spotrebu

ID1562 | | Ing. Iveta Kolenová

Samostatne zárobkovo činná, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je platiteľom  DPH predáva stavebný a priemyselný tovar a vedie  skladovú evidenciu. Ako treba  zaúčtovať tovar, ktorý použije na osobnú spotrebu?

Podmienky vedenia PÚ

ID1545 | | Ing. Dana Žňavová

Za akých podmienok môže viesť SZČO podvojné účtovníctvo?

Zamestnávanie manželky

ID1489 | | JUDr. Marek Švec

Zamestnávateľ – podnikateľ prevádzkuje maloobchodnú predajňu textilu (secondhand). Podnikateľ si zriadil živnosť v priebehu roka 2012, od septembra zamestnáva prostredníctvom dohody o vykonaní práce svoju manželku v maloobchodnej predajni. Manželka bola predtým zamestnaná na pracovnú zmluvu v inej firme, potom išla na materskú a následne rodičovskú dovolenku. V septembri 2012 jej skončila rodičovská dovolenka, ale do predchádzajúceho zamestnania sa nemohla vrátiť z organizačných dôvodov - s predchádzajúcim zamestnávateľom sa dohodla na rozviazaní pracovného pomeru. Manželka je momentálne v evidencii na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a poberá dávku v nezamestnanosti z odpracovaných rokov. Zároveň vypomáha manželovi v maloobchodnej predajni prostredníctvom dohody o vykonaní práce. Zároveň manžel by chcel manželku zamestnať na pracovnú zmluvu prostredníctvom dotácie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kompenzácia vytvoreného pracovného miesta,  ale samozrejme až po vyčerpaní dávok v nezamestnanosti, ktoré poberá manželka. Do konca roka ju ešte môže zamestnávať na dohodu v zmysle súčasnej legislatívy.

Ale od januára 2013 nastanú zmeny v dohodách a odvodovom zaťažení z dohôd. Dohoda o vykonaní práce je uzatvorená na dobu určitú do 31. 12. 2012.

Môže manželka vypomáhať u manžela v predajni od januára 2013 bez nároku na odmenu, a zároveň aké sú tam podmienky, aby náhodou manžel nemal problémy, že zamestnáva pracovníka nelegálne? Konkrétne v nadväznosti na nasledujúcu informáciu: „...V zmysle zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa za nelegálnu prácu považuje závislá činnosť, ktorú vykonáva zamestnanec pre právnickú alebo fyzickú osobu, pričom s ňou nemá uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Existuje však výnimka, pri ktorej môže zamestnanec vykonávať pre zamestnávateľa závislú činnosť bez toho, aby s ním musel uzatvoriť pracovnú zmluvu. Táto výnimka sa týka však len fyzických osôb – podnikateľov, ktorí majú možnosť, aby vo vymedzených prípadoch pre ne vykonávali prácu rodinní príslušníci bez povinnosti uzatvoriť s nimi pracovnoprávny vzťah. Za rodinného príslušníka sa v tomto prípade chápe len príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ak tento je dôchodkovo poistený alebo je poberateľom starobného, predčasného starobného, vdovského, vdoveckého, sirotského či výsluhového dôchodku, alebo je žiakom, resp. študentom do dovŕšenia 26 roku veku....“

Z uvedeného mi vyplýva že manželku nemôže zamestnávať, lebo nie je dôchodkovo poistená, jedine že by sa prihlásila ako samoplatiteľ na dôchodkové poistenie? Ak by sa manžel rozhodol, že manželku zamestná na dohodu o vykonaní práce aj od januára, podľa nových podmienok platných od 1. 1. 2013 - bude mať manželka stále nárok na dávky v nezamestnanosti (6 mesiacov z predošlého pracovného vzťahu)? Dohoda v roku 2013 by trvala maximálne do apríla (nakoľko potom by už nemohla robiť na dohodu o vykonaní práce a zároveň byť v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a zároveň by sa začali pripravovať podklady na zamestnanie prostredníctvom podporných prostriedkov z úradu.