Aktuálna téma

Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia

zoradiť výsledky podľa:

Dočasné vyradenie motorového vozidla z prevádzky

ID2059 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - dopravca, nákladná cestná doprava - odhlási dočasne motorové vozidlá, ktoré má zaradené v majetku firmy, ale aj tie, ktoré nie sú zaradené v majetku, ale využíva ich v súvislosti s podnikaním, na polícii. Počas doby vyradenia nemá povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ako je to s daňou z motorových vozidiel - je potrebné autá odhlásiť na daňovom úrade a o túto dobu znížiť aj daň z motorových vozidiel? Je potrebné priložiť aj doklady o dočasnom vyradení, prípadne to niekde uviesť v poznámkach?

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?

Zaúčtovanie poskytnutých stravných lístkov SZČO pracujúcim pre s. r. o.

ID1975 | | Ing. Jozef Pohlod

Slovenská s. r. o. poskytuje stravné lístky zamestnancom, ale aj SZČO pracujúcim pre firmu na základe zmlúv. Stravné lístky si SZČO odpočítava na faktúre od celkovej ceny za vykonanú prácu. Na faktúre uvedie: vykonané práce , napr. a pod tým je uvedené: odpracované dni x hodnota stravného lístka a suma mínusovou položkou:

Napr. : vykonané práce ....100

Stravné lístky -3,60 (hodnota strav. lístka) x 5 (dní) -18

Suma na úhradu 82

Ako to mám uviesť v účtovníctve s. r. o. a ako v účtovníctve SZČO?

Predaj ornej pôdy

ID1963 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pred 30 rokmi po smrti matky som zdedila ornú pôdu mimo miesta bydliska v celkovej výmere 1 944 m2. Doteraz som ho prenajímala družstvu príslušnej obce za symbolickú sumu 18 € ročne. Rozmýšľam o predaji pôdy. Chcela by som vedieť aké budem mať odvodové povinnosti voči daňovému úradu, Soc. a zdrav. poisťovni v prípade získania 1 500 €.

Miesto dodania služby

ID1961 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - platiteľ DPH uzatvoril zmluvu o obchodnom zastúpení s českou s.r.o. - platiteľom DPH, v ktorej je predmetom zmluvy činnosť, smerujúca k uzatváraniu kúpnych zmlúv na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. Uvedená služba - činnosť sa bude vykonávať na území ČR. SZČO bude faktúrovať svoje služby českej s.r.o. Podľa ktorého paragrafu má postupovať SZČO pri určení miesta poskytnutia služby? Nevznikne jej povinnosť registrácie pre DPH v ČR?

Ochranné pracovné pomôcky

ID1917 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

SZČO, JÚ, platiteľ DPH. Zaujímalo by ma, v akej výške si môžem dať do nákladov ochranné pracovné pomôcky  (pracovné oblečenie, pracovná obuv, hyg. potreby...)? Je stanovený nejaký limit? A kde to potom zaúčtujem v peňažnom denníku?

Povinné nemocenské poistenie na základe podaného daňového priznania

ID1816 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Za rok 2011 sme podali daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B. Fyzická osoba v roku 2011 mala začiatkom roka 2011 príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3. Neskôr si na túto činnosť vybavila živnostenské povolenie (aby si z príjmov mohla uplatniť nezdaniteľnú časť). Pri vypĺňaní daňového priznania sa stala chyba a príjmy, ktoré sa mali uviesť do § 6 ods. 3, sa uviedli do § 6 ods. 1. Tým sa stalo, že v § 6 ods. 1 sa vykázali príjmy vyššie asi o 500 €, ako bola hranica na prihlásenie sa na povinné nemocenské poistenie. Od 1. 7. 2012 sme sa zabudli prihlásiť na povinné nemocenské poistenie. Pri podávaní daňového priznania za rok 2012 sme si chybu v priznaní na rok 2011 všimli a podali sme dodatočné daňové priznanie, kde sem uviedli správnu výšku príjmov. Na základe tohto nám nevzniklo povinné nemocenské poistenie. Pravdepodobne po podaní dodatočného priznania si Sociálna poisťovňa všimla, že sme mali byť od 1. 7. podľa pôvodného daňového priznania povinne nemocensky poistení, a tak nám poslala prihlášku k nemocenskému poisteniu. A samozrejme, pýta si úhradu poistného za obdobie od 07/2012 do 03/13. Považujeme tento status za nesmierne nespravodlivý. Máme nejakú možnosť sa voči tomuto brániť? (Len na margo: Uvedená osoba je povinne nemocensky poistená z titulu pracovnoprávneho pomeru).

Dobropis z roku 2012

ID1804 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

Samostatne zárobkovo činná osoba, platiteľ DPH, na základe peňazí, ktoré jej prišli na účet júni 2013 zistila, že nemá v evidencii dve faktúry z roku 2012 - dobropisy za vrátený tovar. Faktúra je s dodaním október 2012 a november 2012. Musí urobiť opravné daňové priznanie k DPH za tieto dva mesiace. Je mesačný platiteľ  DPH.

Inzercia ako daňový výdavok

ID1737 | | Ing. Dana Žňavová

Samostatne zárobkovo činná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si dala uverejniť inzerciu - reklamu v Zlatých stránkach o sortimente, ktorý ponúka vo svojej predajni. Ide o daňový výdavok?

Refakturácia opravy

ID1701 | | Ing. Iveta Kolenová

Samostatne zárobkovo činná osoba, účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, vlastní predajňu s náradím. Po predaji náradia, odberateľ toto náradie vrátil na reklamáciu, avšak tá nebola uznaná a za opravu náradia bola vystavená faktúra. Postupuje živnostník  správne, ak túto opravu v tej istej čiastke refakturuje firme, ktorá u neho náradie reklamovala?

Možno si potom uplatniť odpočítanie DPH, keďže nešlo o výdavok? A ako postupuje pri neuznanej reklamácii voči zákazníkovi a vystaví sa na firmu faktúra za opravu náradia:

  • zákazník to uhradí, a aký doklad sa mu vystaví?
  • zákazník to nie je ochotný zaplatiť? Je potom FA za opravu uznaný výdavok a možno si uplatniť DPH?