Aktuálna téma

Minimálne sociálne odvody pre SZČO sa zvýšia

zoradiť výsledky podľa:

Odvody z odmeny likvidátora

ID2207 | | Ing. Iveta Matlovičová

Ako postupovať pri výplate odmeny likvidátora z pohľadu zdravotného a sociálneho poistenia? Pri sociálnom poistení pôjde o nepravidelný alebo pravidelný príjem, keďže doteraz likvidátor nebol do sociálnej poisťovne prihlásený? Bude potrebné jeho odmenu rozpočítať na mesiace likvidácie, vypočítať takto niekoľko vymeriavacích základov a podať výkaz poistného a príspevkov alebo iba mesačný výkaz poistného, kde určite bude odmena presahovať maximálny vymeriavací základ.

Poistné plnenie

ID2112 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Ako má zaúčtovať SZČO, účtujúca v jednoduchom účtovníctve, platiteľ DPH, poistné plnenie za opravu auta: DF 400 € + 80 € DPH - celkom 480 €. Výšku DPH 80 € uhradila SZČO, 400 € vystavila poisťovňa, krycí list a túto čiastu uhradí priamo dodávateľovi opravy.

Nárok na stravné a cestovné náhrady SZČO

ID2090 | | Peter Pašek, Managing Director, Accace, k.s.

SZČO vykonáva práce pre s. r. o. S. r. o. mu poskytuje stravu formou stravovacích poukážok. O sumu poskytnutých poukážok SZČO upraví faktúru, ktorou vyfakturuje vykonané práce (táto skutočnosť je uvedená na faktúre, ako suma poskytnutých stravovacích lístkov). Môže si SZČO uplatniť do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane stravné - podľa dĺžky trvania pracovnej cesty - aj keď mu bolo poskytnutné stravovanie formou stravovacích poukážok?

Daň z motorových vozidiel a SZČO

ID2086 | | Ing. Anton Kolembus

Živnostník používal pri pracovných cestách vlastné osobné motorové vozidlo nezaradené v obchodnom majetku. V r. 2013 prerušil podnikanie a keďže v minulých rokoch bolo auto podľa vtedy platného zákona o DMV prihlásené na podnikanie, tak uvedené vozidlo odhlásil. V r. 2013 živnosť opätovne obnovil. Ako má postupovať v r. 2014, ak auto používa len príležitostne. DMV v r. 2014 bude platiť len za tie dni, kedy auto používal alebo za celý rok 2014? V daňovom priznaní v r. 2013 bol uvedený ako daňovník podľa § 85 ods.1 písm.

SZČO-poberateľ starobného dôchodku a nezdaniteľná čiastka

ID2079 | | Ing. Iveta Matlovičová

SZČO - podnikateľ od 4. 6. 2013 začal poberať starobný dôchodok (naďalej je SZČO). Môže si v daňovom priznaní za rok 2013 uplatniť nezdaniteľnú čiastku za celý rok, teda vo výške 3 735,94?

Dočasné vyradenie motorového vozidla z prevádzky

ID2059 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - dopravca, nákladná cestná doprava - odhlási dočasne motorové vozidlá, ktoré má zaradené v majetku firmy, ale aj tie, ktoré nie sú zaradené v majetku, ale využíva ich v súvislosti s podnikaním, na polícii. Počas doby vyradenia nemá povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel. Ako je to s daňou z motorových vozidiel - je potrebné autá odhlásiť na daňovom úrade a o túto dobu znížiť aj daň z motorových vozidiel? Je potrebné priložiť aj doklady o dočasnom vyradení, prípadne to niekde uviesť v poznámkach?

Zmluva o vytvorení a použití umeleckého výkonu

ID1938 | | JUDr. Zuzana Macková, PhD.

Študent strednej školy cez prázdniny poberal príjmy na základe Zmluvy o vytvorení a použití umeleckého výkonu za odohraté divadelné predstavenie. V zmluve je uvedené, že: "umelec súhlasí, že preberá nezdanenú odmenu a daň si odvedie sám." Aké daňové povinnosti vznikli študentovi na základe takéhoto príjmu? Vznikli mu aj registračné povinnosti, resp. povinnosti voči sociálnej či zdravotnej poisťovni? Ak áno, v akej lehote?

Zaúčtovanie poskytnutých stravných lístkov SZČO pracujúcim pre s. r. o.

ID1975 | | Ing. Jozef Pohlod

Slovenská s. r. o. poskytuje stravné lístky zamestnancom, ale aj SZČO pracujúcim pre firmu na základe zmlúv. Stravné lístky si SZČO odpočítava na faktúre od celkovej ceny za vykonanú prácu. Na faktúre uvedie: vykonané práce , napr. a pod tým je uvedené: odpracované dni x hodnota stravného lístka a suma mínusovou položkou:

Napr. : vykonané práce ....100

Stravné lístky -3,60 (hodnota strav. lístka) x 5 (dní) -18

Suma na úhradu 82

Ako to mám uviesť v účtovníctve s. r. o. a ako v účtovníctve SZČO?

Predaj ornej pôdy

ID1963 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Pred 30 rokmi po smrti matky som zdedila ornú pôdu mimo miesta bydliska v celkovej výmere 1 944 m2. Doteraz som ho prenajímala družstvu príslušnej obce za symbolickú sumu 18 € ročne. Rozmýšľam o predaji pôdy. Chcela by som vedieť aké budem mať odvodové povinnosti voči daňovému úradu, Soc. a zdrav. poisťovni v prípade získania 1 500 €.

Miesto dodania služby

ID1961 | | Ing. Anton Kolembus

SZČO - platiteľ DPH uzatvoril zmluvu o obchodnom zastúpení s českou s.r.o. - platiteľom DPH, v ktorej je predmetom zmluvy činnosť, smerujúca k uzatváraniu kúpnych zmlúv na predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi. Uvedená služba - činnosť sa bude vykonávať na území ČR. SZČO bude faktúrovať svoje služby českej s.r.o. Podľa ktorého paragrafu má postupovať SZČO pri určení miesta poskytnutia služby? Nevznikne jej povinnosť registrácie pre DPH v ČR?