Aktuálna téma

Finančný prenájom z pohľadu zákona o dani z príjmov

S účinnosťou od 1. 1. 2015 došlo v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) k zásadnej zmene v ustanoveniach upravujúcich finančný prenájom. Upravili sa podmienky finančného prenájmu na účely ZDP a zmenil sa aj spôsob odpisovania takto obstarávaného hmotného majetku . Tieto zmeny sa podľa prechodného ustanovenia § 52zd ZDP uplatnia aj pri nájomných zmluvách s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorených od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014.

Finančný prenájom je v ZDP upravený v nasledujúcich ustanoveniach:

 • § 2 písm. s) – definícia a podmienky,
 • § 17 ods. 24 písm. a) – postup pri porušení podmienok,
 • § 19 ods. 3 písm. o) – úrok pri finančnom prenájme,
 • § 24 ods. 1 písm. d) – právo odpisovania predmetu prenájmu,
 • § 25 ods. 6 – daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme,
 • § 26 ods. 8 – odpisovanie predmetu finančného prenájmu,
 • § 52 ods. 17 – postup pri zmluvách o finančnom prenájme uzatvorených do 31. 12. 2003,
 • § 52 ods. 49 – zmena doby prenájmu.

Zo ZDP sa od 1. januára 2015 vypustili tieto ustanovenia:

 • § 17 ods. 24 písm. c) – úprava základu dane pri predčasnom odkúpení predmetu finančného prenájmu,
 • § 22 ods. 6 písm. f) – technické zhodnotenie predmetu finančného prenájmu ako iný majetok,
 • § 26 ods. 9 a 10 – mesačný odpis predmetu finančného prenájmu.

Podmienky finančného prenájmu

Finančným prenájmom na účely ZDP treba rozumieť obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, je súčasťou celkovej sumy dohodnutých platieb, za týchto podmienok:

 1. ak vlastnícke právo má prejsť bez zbytočného odkladu po skončení nájmu na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu,
 2. ak doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania podľa § 26 ods. 1,
 3. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 5, je najmenej 60 % doby odpisovania takéto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,
 4. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom je umiestnená budova alebo stavba zaradená do odpisovej skupiny 6, je najmenej 60 % doby odpisovania takéhoto majetku; ak predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne,
 5. doba trvania nájmu pozemku, na ktorom nie je umiestnená budova alebo stavba, je najmenej 60 % doby odpisovania hmotného majetku zaradeného do odpisovej skupiny 6.

Z ustanovenia § 2 písm. s) sa od 1. januára 2015 vypustila podmienka minimálnej doby prenájmu nie menej ako 3 roky, ustanovená doba prenájmu je teda 60 % doby odpisovania v príslušnej odpisovej skupine. Minimálna doba prenájmu jednotlivého hmotného majetku je:

Odpisová skupina

Doba odpisovania v rokoch

Doba odpisovania v mesiacoch

60 % doby odpisovania, t. j. minimálna doba trvania finančného prenájmu

1

4

48

29 mesiacov; 2 roky + 5 mesiacov

2

6

72

44 mesiacov; 3 roky + 8 mesiacov

3

8

96

58 mesiacov; 4 roky + 10 mesiacov

4

12

144

87 mesiacov; 7 rokov + 3 mesiace

5

20

240

144 mesiacov; 12 rokov

6

40

480

280 mesiacov; 24 rokov

Doba trvania nájmu pozemku sa naďalej počíta z doby odpisovania budov a stavieb. Avšak tým, že sa pre odpisovanie budov a stavieb vytvorili od roku 2015 dve odpisové skupiny, rozdelila sa aj minimálna doba prenájmu pozemkov, a to v závislosti od zaradenia budov a stavieb, ktoré sú umiestnené na týchto pozemkoch. Ak je teda prenajatá budova alebo stavba zaradená do 5. alebo 6. odpisovej skupiny, minimálna doba prenájmu pozemku je 60 % doby odpisovania tejto budovy alebo stavby (20 alebo 40 rokov) a teda je rovnaká ako minimálna doba prenájmu budovy alebo stavby, ktorá je na tomto pozemku umiestnená. Ak na prenajatom pozemku nie je umiestnená stavba, potom minimálna doba prenájmu tohto pozemku je 60 % doby odpisovania v 6. odpisovej skupine (60 % zo 40 rokov).

V prípade, že predmetom prenájmu je budova spolu s pozemkom, cena, za ktorú prechádza vlastnícke právo k prenajatému pozemku z prenajímateľa na daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, musí byť vyčíslená osobitne.

(viac sa dočítate na www.daneauctovnictvo.sk)