Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Daň z motorového vozidla dočasne vyradeného z evidencie

ID3618 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť s ručením obmedzeným používa vo svojich výrobných priestoroch na prevoz materiálu motorové vozidlo Avia, ktoré má odobraté tabuľky s evidenčným číslom a osvedčenie o evidencii vozidla (je dočasne vyradené z evidencie na Policajnom zbore). Spoločnosť účtuje spotrebu pohonných látok na toto vozidlo do nákladov. Je spoločnosť povinná platiť daň z motorových vozidiel z uvedeného motorového vozidla?

Komanditná spoločnosť a kapitálový fond

ID3604 | | Ing. Anton Kolembus

Obchodný zákonník neupravuje tvorbu a použitie kapitálových fondov pri komanditnej spoločnosti. Zákon upravuje povinnosť komandistu vložiť do spoločnosti min. 250 €. Keďže pri tomto type spoločnosti nie je povinné vytvoriť základne imanie, je to širšie chápanie, že komplementár môže vložiť akúkoľvek sumu, resp. aj formou kapitálového fondu. Otázka je, či je možné vytvoriť kapitálové fondy a ako ich použiť pri tomto type spoločnosti? Kto je oprávnený takýto vklad do KF poskytnúť?, komplementár alebo komandista?

Správa vodovodov a kanalizácie obcou

ID3608 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Obec vlastní verejný vodovod, kanalizáciu a ČOV. Prevádzkovanie zabezpečuje zmluvne spoločnosťou, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. Obec obyvateľom fakturuje vodné a stočné. Obstarávacie náklady na vybudovanie vodovodu, kanalizácie a ČOV boli vysoké, tržby nepokryjú náklady, pretože ide o obec s malým počtom obyvateľov.

Otázka: Je prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie hlavnou činnosťou obce (§ 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) alebo ide o podnikateľskú činnosť obce?

Účtovanie zápočtu v podvojnom účtovníctve

ID3606 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Sme PO mesta (kultúrny dom). Podpísali sme s firmou ticketportal dohodu o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok. Cez ticketportal sa predávali vstupenky na koncert, ktorý sme poriadali my, ako kultúrny dom. Po konečnom vyúčtovaní sa predali vstupenky v hodnote 680 €, provízia za predaj vstupeniek je 75,07 €, ticketportal nám má ešte uhradiť 604,93 €. Vo vystavenej faktúre na províziu od ticketportalu je forma úhrady vzájomný zápočet.

Obec a živnostenské oprávnenie

ID3605 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

V prípade, že obec prevádzkuje obecný vodovod a obecnú kanalizáciu na základe živnosti je príjem z prevádzky vodovodu a kanalizácie príjmom z podnikateľskej činnosti, ktorú je potrebné vysporiadať v rámci daňového priznania k dani z príjmov?

Dohoda o platbách a DPH

ID3603 | | Ing. Marián Drozd

S Elektrárňami máme "Dohodu o platbách za odobratú, ale zatiaľ nevyfakturovanú elektrinu", podľa ktorej každý mesiac platíme zálohové platby za odber elektrickej energie. Podľa tejto Dohody je dátum splatnosti za 12/19 15.12. a my sme s nimi ukončili zmluvu 17.12.2019. Dátum dodania z Dohody je 01.12.2019. Otázka: Môžeme si uplatniť z tejto Dohody DPH za 12 /19?/ zmluvu sme ukončili tiež v 12/19/, ale až po termíne dodania služby? 

Dotácia na nezaradený majetok s opravnou položkou

ID3592 | | Terézia Urbanová

Obec má na účte 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku nezaradený majetok vo výške 100 000,- €. K uvedenému majetku obec vytvorila 50 % opravnú položku. V minulosti obec na uvedený majetok získala dotáciu vo výške 60 000,- €, pričom v súlade s § 77 ods. 4 obec účtovala aj o zúčtovaní dotácie zápisom 384/694. V nasledujúcom roku však pominuli dôvody vytvorenia opravenej položky a majetok bol zaradený do používania v pôvodnej vstupnej cene a opravná položka k obstaranému majetku bola zrušená zápisom 094/658. Akým spôsobom sa v tomto roku zaradenia účtovať o pôvodnej zúčtovanom kapitálovom transfere?

Právomoci komisií a poslancov

ID3601 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Aké právomoci a kompetencie má v oblasti kontroly komisia pre financie a rozpočet alebo poslanci obecného zastupiteľstva? Je možné, aby na obecnom úrade nahliadali a kontrolovali vystavené objednávky, prijaté faktúry, dodacie listy, pokladničnú knihu, pokladničné doklady, knihu jázd, zmluvy, pracovné zmluvy, dohody a iné doklady a môžu ústne žiadať o vyhotovenie kópií týchto dokumentov?

A môže si komisia pre financie a rozpočet dať schváliť obecným zastupiteľstvom, aby im obecný úrad predkladal všetky materiály týkajúce sa financií obce – zmluvy, faktúry, objednávky, rozpočtové opatrenia, aby im to predkladal týždeň pred zasadnutím aj s dôvodovou správou? Je obecný úrad povinný splniť takéto uznesenie?

Paušál 80 % pri aute

ID3600 | | Ing. Anton Kolembus

Podnikateľ (s. r. o.) sa rozhodne, že pri uplatňovaní daňových výdavkov z PHL bude uplatňovať výdavky vo výške 80 %, bez vedenia knihy jázd. Na ostatné náklady súvisiace s prevádzkou auta toto nemá vplyv. Ale ako je to so samotným odpisom auta (nakoľko v zákone je aj klauzula o používaní majetku, ktorý by mohol byť aj osobného charakteru a vtedy zákon hovorí o uplatnení 80 % do daňových nákladov). Odpisovať naďalej môžeme vo výške 100 %?

Dopravná pokuta

ID3599 | | Ing. Ondrej Baláž

Vodič auta na pracovnej ceste dostane pokutu napr. za nedodržanie rýchlosti. Túto pokutu na mieste zaplatí platobnou kartou zamestnávateľa. Ak by aj nezaplatil túto pokutu na mieste, tak by prišla pokuta na meno spoločnosti, nakoľko na nej je evidované vozidlo. Aj v jednom aj v druhom prípade - môže spoločnosť zaúčtovať túto pokutu do svojich nákladov na účet 545? Ak zaplatí túto pokutu, je to nepeňažný príjem pre zamestnanca? Resp., bolo by vhodnejšie evidovať pohľadávku voči zamestnancovi z tohto titulu?