Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Prokurista a daňové náklady

ID3595 | | Ing. Anton Kolembus

Musí byť s prokuristom (zároveň je spoločník), uzatvorená pracovná zmluva (riadny pracovný pomer, prípadne skrátený pracovný úväzok), alebo dohoda, ak si chce firma uplatniť daňové náklady, ktoré budú vznikať v súvislosti s výkonom tejto funkcie ? Napr. náklady na pracovné cesty, poskytnutie vozidla a s tým súvisiace náklady, telefón, pracovné pomôcky a pod. 

Účtovanie faktúry na prelome rokov

ID3597 | | Ing. Ondrej Baláž

Faktúra od O2 nám bude dodaná aj vystavená 06.01.2020. Zúčtovacie obdobie bude 01.12.-31.12.2019. Túto faktúru zaevidujeme až v roku 2020, pričom si uplatníme aj DPH. Na faktúre je uvedený mesačný poplatok bez DPH vo výške 31,67 € a O2 poistka vo výške 4 €, ktorá nie je predmetom dane. Aké prípady máme zaúčtovať do r. 2019?

Užívanie pôdy bez platnej nájomnej zmluvy

ID3594 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako postupovať, ak sa zistí že ornú pôdu alebo parcely evidované ako trvalý trávny porast v majetku obce užívajú  poľnohospodárske subjekty bez platnej nájomnej zmluvy? Tento stav chce obec riešiť promtne, radi by sme postupovali v zmysle platných zákonov.

Investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním

ID3588 | | Ing. Marián Drozd

Ak investičná spoločnosť s premenlivým základným imaním (tzv. SICAV), ktorá vydáva akcie a je založená podľa Zákona o kolektívnom investovaní spätne odkupuje svoje vlastné akcie z finančných prostriedkov, ktoré zhodnotila pre svojich investorov je daňovým výdavkom pre túto spoločnosť. Inými slovami, ak takýto SICAV zhodnotí fiannčné prostriedky a v priebehu roka spätne odkúpi svoje akcie za zvýšenú hodnotu (hodnota zisku SICAV prepočítaná na jednu akciu), čo spadá do daňových výdavkov?

Bežné a kapitálové výdavky

ID3593 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky ? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce - na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Náklady na auto

ID3589 | | Ing. Peter Furmaník

Poprosím o zodpovedanie otázky ohľadom nákladov na auto, ktoré sú vynaložené pred zaevidovaním auta na Dopravnom inšpektoráte: auto bolo prevzaté 25.10.19, ale na DI bolo zaevidované až 06.11.19 - zatiaľ jazdilo na prenosnej značke OTAZKA- či tieto náklady sa majú účtovať do obstarávacej ceny auta, alebo na jednotlivé nákladové účty? -kúpené zimné pneumatiky 26.10. 280,00 EUR -kúpené disky na pneumatiky 26.10.19 v hodnote 320,00 EUR -kúpené doplnky do auta-vanička do kufra, deflektory 31.10. v sume 89,00 EUR -zaplatené zákonné 189,00 EUR a hav. poistenie 560,00 EUR v deň kúpy auta 25.10. - či od 25.10. do 05.11. sú to daňové náklady alikv. časťou -kúpené kolky 04.11. na prepis auta - prepis EČ 33,00 EUR a registračná daň 237,00 EUR, ale auto sa prepísalo až 06.11. -poplatky za uzatvorenie úverovej zmluvy-auto kupované na úver- úverová zmluva podpísaná 24.10.19 v sume 370,00 EUR/deň pred prevzatím auta/ - náklady na PHM, ak auto jazdí na prenosnej značke- dokopy za tie dni bez DPH 175,00 EUR - DPH z hore uvedených nákupov- účtovať na 343, ale je nárok na odpočet? a prípad keď sa v deň prihlásenia auta na DI- t.j. 06.11., zaplatí za pridelenie EČ 33,00 EUR a aj registračná daň 237,00 -kde to zaúčtovať či tiež do obstarávacej ceny alebo už samostatne na poplatky?

Ubytovacie služby-vyúčtovanie

ID3581 | | Ing. Ondrej Baláž

SRO má vo svojom majetku byt. Tento byt používa na ubytovacie služby pre klientov. Byt je súčasťou bytového komplexu, ktorý má správcu. Tento správca poslal vyúčtovanie za rok 2018 a z vyúčtovania vznikol preplatok, ktorý poukázal majiteľovi, teda sročke. Ako tento preplatok od správcu zaúčtovať ako výnos na 648, alebo ako náklady mínus? 

Služobná cesta zamestnanca a DPH

ID3578 | | Ing. Marián Drozd

Zamestnanec vyslaný na tuzemskú služobnú cestu dostane preddavok a z neho uhradí ubytovanie vo výške 80 €. Hotel mu vydá z ERP doklad, kde je rozpísaná DPH. K tomuto dokladu z ERP dostane dodací list - nedaňový doklad, na ktorom je náš a ich názov firmy, IČO, DIČ a IČDPH a v texte je uvedené, meno a priezvisko zamestnanca a informácia, že boli poskytnuté raňajky. Môže si spoločnosť z takto prijatého dokladu o ubytovaní zamestnanca uplatniť DPH v plnej výške? V 2. prípade , zamestnanec nemá poskytnutý preddavok a zo svojich peňazí uhradí ubytovanie na služobnej ceste do 100€. Dostane len z ERP doklad o ubytovaní. Máme nárok na odpočet DPH?

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

ID3590 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Rada by som sa opýtala, či môže poslanec OZ alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v  majetku obce. V prípade, ak áno, aký je postup prenájmu aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Pohľadávky v reštrukturalizácii

ID3583 | | Ing. Anton Kolembus

1. Máme pohľadávky voči f. DOPRASTAV splatné v r. 2013, ktoré sme prihlásili do reštrukt. v r. 2014. Vtedy sme aj vytvorili OP do výšky 100 % zápisom 547/391. V rokoch 2015-2018 nám prišli čiastočné úhrady, ktoré sme zaúčtovali 391/547. Keďže nemáme reštr. plán, nevieme aká časť nám bude uhradená. Máme uvedenú pohľadávku stále evidovať alebo ju môžeme vyradiť z účtovníctva? 2. Taktiež evidujeme jednu pohľ. splatnú v r. 2015, ku ktorej sme v r. 2015 vytvorili OP do výšky 100 %. K nej nám prišla jedna úhrada v r. 2016 a taktiež nám vysí v účtovníctve a nevieme, čo s ňou. Môžme ju vyradiť 391/311 alebo musíme aj upravovať základ dane?