Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly

ID1801 | | Ing. Ingrid Veverková | Vytvoriť záložku späť

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.„) predbežnú finančnú kontrolu vykonáva vedúci zamestnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zamestnanci zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa charakteru finančnej operácie. Z uvedeného vyplýva, že predbežnú finančnú kontrolu musia vykonávať minimálne dve osoby, a to vedúci zamestnanec a zodpovedný zamestnanec.

Ako správne zabezpečiť v „malej“ obci vykonávanie predbežnej finančnej kontroly tak, aby nedošlo k porušeniu § 9 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z., ak v obci sú zamestnaní len dvaja „radoví“ zamestnanci (t. j. účtovníčka a matrikárka), a jediným vedúcim je starosta obce, ktorý je súčasne štatutárnym orgánom ?

Môže, alebo nemôže vykonávať predbežnú finančnú kontrolu aj štatutárny orgán (t. j. starosta obce a riaditeľ základnej školy s materskou školou, ktorá má právnu subjektivitu), keď podľa § 8 písm. a) zákona č. 502/2001 Z. z. vedúci orgánu verejnej správy (t. j. štatutárny orgán) zodpovedá za zabezpečenie vytvorenia, zachovávania a rozvíjania finančného riadenia, a preto sa domnievam, že predbežnú finančnú kontrolu by nemal vykonávať ?

 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár