Odmeny za kultúrne účinkovanie

ID2652 | | PhDr. Jozef Sýkora, MBA | Vytvoriť záložku späť

Legislatívna úprava:

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je funkcia poslanca nezlučiteľná s funkciou zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený. Podľa § 25 ods. 2 písm. h) citovaného zákona mandát poslanca zaniká v prípadoch podľa § 11 ods. 2.

Skutkový stav:

Poslanec obecného zastupiteľstva je členom Zboru pre občianske záležitosti pri obecnom úrade. Pri občianskych obradoch (sobáše, pohreby, pietne akty) účinkuje v sprievodnom kultúrnom programe (nevykonáva funkciu sobášiaceho poslanca). Členstvo v zbore na účely účinkovania v sprievodnom kultúrnom programe nie je podmienené poslaneckou funkciou a za člena ho na túto činnosť ustanovil primátor – na rozdiel od členstva v zbore na účely sobášenia, ktoré je podmienené poslaneckou funkciou a na túto činnosť poslanca volí obecné zastupiteľstvo. Za účinkovanie v sprievodnom kultúrnom programe dostáva poslanec raz ročne spolu s ostatnými členmi zboru - účinkujúcimi (ktorí však nie sú poslancami) od obce odmenu, ktorej výška závisí od počtu obradov, počas ktorých účinkoval v programe.

Na účely účinkovania v sprievodnom kultúrnom programe obec nemá uzatvorenú so žiadnym členom zboru ani pracovnú zmluvu, ani dohodu o výkone práce mimo pracovného pomeru, odmena je vyplácaná podľa internej smernice upravujúcej povinnosti a odmeňovanie členov zboru.

Otázky:

  1. Môže obec vyplácať členom zboru pre občianske záležitosti za účinkovanie v sprievodnom kultúrnom programe odmeny bez existencie nejakej formy pracovnoprávneho vzťahu?
  2. Nepovažuje sa uvedený poslanec, ktorý poberá od obce odmenu za činnosť nesúvisiacu s poslaneckou funkciou, za zamestnanca obce s následkom zániku jeho poslaneckého mandátu?

Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár