Poskytnutie strojov s obsluhou - zrážková daň

ID3655 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

Maďarská spoločnosť vykonáva na území Slovenska výstavbu rozvodov pre plyn, je registrovaná pre DPH podľa § 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „zákon o DPH“). V rámci stavebných prác poskytuje aj stavebné stroje a zariadenia s obsluhou slovenskej spoločnosti registrovanej podľa § 4 zákona o DPH. Pretože stroje a zariadenia sú prenajaté v súvislosti s výkonom stavebných prác, prenájom klasifikujeme spolu so súvisiacou stavebnou prácou, t. j. je službou vzťahujúcou sa k nehnuteľnosti a miesto dodania služby sa určuje podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH. Otázkou je, či aj takéto poskytnutie strojov s obsluhou považujeme za prenájom hnuteľného majetku podľa § 16 ods. 1 písm. e) bod 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) a príjem daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (maďarskej spoločnosti) plynúci zo zdrojov na území SR podlieha zrážkovej dani na Slovensku? Teda odberateľ je povinný uskutočniť zrážku dane pri úhrade faktúry dodávateľovi vo výške uvedenej v Zmluve o zamedzení dvojitého zdanenie?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár