Odpis premlčanej pohľadávky

ID3165 | | Ing. Marián Drozd | Vytvoriť záložku späť

V septembri 2016 som dal otázku mailom finančnej správe:

Finančné riaditeľstvo SR v septembri 2014 vydalo Metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávky ako daňového výdavku podľa § 19 ods. 2 písm. h), i), r), § 19 ods. 3 písm. t), a § 52 ods.19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. V pokyne je uvedené na str. 16 : "Ak by odpisu tejto pohľadávky došlo v zdaň. období, kedy by bola pohľadávka premlčaná, pokiaľ v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky, pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky." T. j. odpis pohľadávky má neutrálny vplyv na základ dane. Tento pokyn je účinný do 31. 12. 2014. Podľa tohto pokynu som postupoval v roku 2014. Môžem podľa vyššie uvedeného postupovať aj v ďalších zdaňovacích obdobiach, ak podľa môjho názoru v tejto problematike nedošlo k legislatívnym zmenám?

V septembri 2016 som dostal z finančnej správy odpoveď: ...metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávok ako daňového výdavku, ktorý bol vydaný FR SR v septembri 2014, sa primerane uplatňuje aj v ďalších zdaňovacích obdobiach. To znamená, že v oblastiach, ktoré nie sú zmenené alebo doplnené následnými novelami, možno postupovať podľa tohto metodického pokynu. Ak by teda k odpisu pohľadávky došlo až v zdaňovacom období, kedy by bola pohľadávka premlčaná, avšak v čase tvorby opravnej položky uplatnenej ako daňový výdavok boli splnené všetky zákonné podmienky (išlo teda o nepremlčanú pohľadávku), pri odpise tejto pohľadávky sa už opätovne neposudzujú podmienky tvorby opravnej položky. Podľa metodického pokynu ide o prípad, keď úprava základu dane pri odpise pohľadávky má neutrálny dopad na základ dane.

Keďže ich odpoveď nie je záväzným stanoviskom, rád by som vedel Váš názor. Moja otázka znie: Odpis premlčanej pohľadávky (pri ktorej tvorba opravnej položky bola uplatnená ako daňový výdavok v minulých zdaňovacích obdobiach) má vplyv na základ dane? 


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár