Ocenenie majetku obce

ID2798 | | Ing. Ingrid Veverková | Vytvoriť záložku späť

V roku 2015 som pri inventarizácii majetku zistila, že obec má na LV parcely ornej pôdy a zastavaných plôch. Ocenenie novoobjavených pozemkov znaleckým posudkom by bolo pre obec nákladné a z toho dôvodu boli pozemky ocenené podľa vyhlášky 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, metódou polohovej diferenciácie. Nebolo možné určiť hodnotu inak, tak boli použité príslušné ustanovenia prílohy č. 3 vyhlášky, konkrétne E 3 príloha č. 3 bod g) obce do 5 000 obyvateľov, hodnota za m2  3,32. (ktorá je určená v tejto vyhláške). Tento postup odsúhlasila aj auditorka, aj kontrolór obce, nemal námietky proti tomuto postupu ocenenia a zaradenia do majetku.

 

Auditorka  dala stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 (nakoľko bola navýšená hodnota majetku z dôvodu ocenenia), že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie účtovnej jednotky.

Kontrolór vo svojej správe odporučil prijať záverečný účet bez výhrad a nemal žiadne námietky. Pri schvaľovaní Záverečného účtu za rok 2015 OZ schválilo Záverečný účet s výhradou -  navýšenia hodnoty majetku z dôvodu ocenenia dlhodobého majetku.

Bol tento postup OZ správny, ak účtovný zásah schválila auditorka aj kontrolór, ústredná inventarizačná komisia a toto ocenenie bolo vykonané len pre účely účtovníctva?

Ako postupovať v takýchto prípadoch (podotýkam že OZ nesúhlasí s ocenením majetku znalcom), nie je možné ocenenie ani porovnanie priemernej hodnoty. Hodnota ocenenia z vyhlášky č. 492/2004 nebola predložená OZ na schválenie, nakoľko táto hodnota je stanovená, a to som považovala za rozhodujúce (podotýkam že s výškou ocenenia podľa vyhlášky 492/2004 tiež nesúhlasia).

Prosím o usmernenia, ako v takýchto prípadoch postupovať a ako je vlastne teraz možné vyriešiť danú situáciu?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár