Bankový účet SK organizačnej zložky

ID3872 | | Ing. Ondrej Baláž | Vytvoriť záložku späť

Maďarská firma (Kft., platiteľ v Maďarsku) vykonáva stavebné práce na území SR. Zahraničná osoba, ktorá má v tuzemsku zriadenú organizačnú zložku, ktorá spĺňa kritériá prevádzkarne v zmysle § 4 ods. 5 zákona o DPH, t. j. má personálne a materiálne vybavenie, z ktorej sa dosahuje príjem, sa na účely zákona o DPH považuje za osobu usadenú v tuzemsku. Maďarská firma má registráciu podľa § 4 zákona o DPH. Tiež oznámila vznik stavebnej stálej prevádzkarne podľa § 16/2 zákona o dani z príjmov, lebo trvanie stavebných prác presiahne 12 mesiacov. Maďarská firma tiež má organizačnú zložku na Slovensku. Organizačná zložka zahraničnej osoby Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území SR vzniká ku dňu zápisu OZ do obchodného registra. OZ nemá právnu subjektivitu, zahraničná osoba a OZ predstavujú jednu právnickú osobu. Ale účtovnou jednotkou je organizačná zložka, ktorá má povinnosť viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku v súlade s požiadavkami zákona o účtovníctve. Maďarská firma sa pýta, či má založiť pre OZ bankový účet na Slovensku? Všetky faktúry, ktoré sa týkajú slovenskej časti (slovenskej stálej prevádzkarne) by mali byť hradené z tohto účtu. Pri vykonávaní podnikateľskej činnosti zahraničnej osoby na území SR prostredníctvom organizačnej zložky (stálej prevádzkarne) táto musí rešpektovať všetky daňové, pracovno-právne, obchodno-záväzkové a iné vzťahy, platné na území SR. Preto aj pri vedení účtovníctva musí organizačná zložka zahraničnej osoby postupovať podľa predpisov platných pre slovenské podnikateľské subjekty. OZZO je vždy samostatnou účtovnou jednotkou. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve") osobitne neustanovuje spôsob vedenia účtovníctva pre OZZO (keďže organizačná zložka nie je samostatnou právnickou osobou). Ak sa má však zabezpečiť verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky, je možné toto ustanovenie analogicky aplikovať aj na organizačnú zložku bez právnej subjektivity. Síce zákon o účtovníctve pravdepodobne neukladá povinnosť zriadiť pre OZ slovenský bankový účet, ale z hľadiska verného obrazu o účtovných skutočnostiach na území SR my by sme odporučili firme zriadiť SK bankový účet. Tiež by bolo účtovníctvo usporiadanejšie. Takže otázkou zostáva, či má povinnosť OZ zriadiť SK bankový účet alebo úhrady môžu ísť cez bankový účet materskej firmy?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár