Ochrana súkromia

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov Wolters Kluwer s. r. o. sa spravuje zákonom č. 428/2002 Z.z.  (Zákon o ochrane osobných údajov) a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR.