Otázky s vecným pojmom: Výnos

počet otázok s vecným pojmom : 14Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Nezisková organizácia a vstupné na vzdelávaciu konferenciu

ID3479 | | Jana Vršková

Predmetom činnosti neziskovej organizácie sú (klasické n.o., ide o n.o. jednej Univerzity) nasledovné činnosti: vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby, tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrana ľudských práv a základných slobôd. Táto n.o. organizuje vzdelávaciu konferenciu v rámci svojej hlavnej činnosti na území SR. Niektorí účastníci platia neziskovke vstupné alebo registračný poplatok na túto konferenciu. Otázkou je, na ktorý výnosový účet (pri čerpaní) sa má zaúčtovať tento výnos? Napr. 647 alebo 649? a či je tento výnosový účet mimo predmetu (nie je predmetom) zákona o dani z prímov alebo je to oslobodená činnosť?

Odpisy u prenajímateľa z prenajatého nehmotného majetku.

ID3373 | | Ing. Marián Drozd

Vzťahuje sa obmedzenie podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.: "Odpisy do daňových výdavkov prenajímateľa sa zahrňujú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy výnosov ..." len pre hmotný majetok alebo aj na nehmotný majetok?

Transparentný účet pre zbierku na obnovu sociálneho zariadenia športového klubu

ID2931 | | Ing. Marián Drozd

Je výnos zo zbierky pre investičné potreby klubu (klubovňa) zdaniteľným príjmom tohto občianskeho združenia?

Dividendy z maďarskej firme

ID2857 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská firma má dcérsku firmu v Maďarsku. Maďarská firma chce vyplatiť dividendy slovenskej materskej firme za roky 2009-2015. Maďarská firma, resp. slovenský spoločník spísali o tom zápisnicu (rozhodnutie spoločníka) vo februári 2017.

1., Dá sa predpísať u slovenskej firmy ešte tento výnos v roku 2016? (Pohľadávka / Výnos)

2., Alebo dá sa predpísať u slovenskej firmy ešte tento výnos v roku 2016 ako Príjmy budúcich období?

Ide nám o to, aby sme výnos dostali ešte do roku 2016. Ale zápisnica (rozhodnutie spoločníka) je s dátumom vo februári 2017. Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.  (ďalej len "ZDP") u slovenskej firmy by samozrejme išlo o odpočitateľnú položku.

Finančný bonus

ID2669 | | Ing. Beata Moravcová

Dodávateľ nám mal vyfakturovať podľa zmluvy finančný bonus za plnenia-za určitý odber tovaru za rok 2015. Dosiaľ to však neurobil aj napriek vyzvaniu. Ide vlastne o dobropis. Mám tvoriť rezervu na nevyfakturované dodávky tovaru a bude to nedaňová rezerva, alebo mám vypočítať a doúčtovať sumu bonusu podľa zmluvy a účtovať -548/-326 a bude to náklad-výnos roka 2015?

Podielové fondy

ID2439 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2015 mi prišiel na osobný účet výnos z podielových fondov z banky. Banka mi oznámila, že tieto výnosy nezdaňuje, že si dane musím vysporiadať sama. Chcem sa opýtať, či si tieto príjmy môžem zdaniť v rámci daňového priznania za rok 2015 typ A, pretože som zamestnaná - pracovná zmluva. Tieto príjmy zaradím ako kapitálové príjmy?

Účty časového rozlíšenia od 1. januára 2014

ID2162 | | Ing. Beata Moravcová

V zmysle opatrenia č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vz. n. p. (ďalej len "Postupov účtovania v PÚ") sa od 1. 1. 2014 na účtoch časového rozlíšenia neúčtuje, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia, napríklad náklady na telefónne poplatky, poplatky za odpad a predplatné. Doplnenie uvedeného postupu sa týka všetkých účtovných jednotiek. Možno považovať za nevýznamné sumy nákladov aj náklady na povinné zmluvné poistenia vozidiel a havarijné poistenia, ako aj náklady na poistenie ostatného majetku?

Výnos z investície do podielového fondu

ID1663 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť vložila v októbri 2012 sumu 9 000 eur do depozitného podielového fondu. Ide o jednorazovú krátkodobú investíciu, vklad je neviazaný. K 31.12. 2012 prišiel výpis z účtu so stavom 9 016 eur. Ako má spoločnosť zaúčtovať uvedené operácie a ako upraviť základ dane, nakoľko výnos z podielových listov sa zdaňuje zrážkou až pri vyplatení podielových listov? Je správny tento postup:

  • vklad do podielového fondu 9 000 eur na účty MD 257 - D 221,
  • výpis k 31.12.2012 16 € MD 257 - D 666,
  • úprava základu dane v daňovom priznaní 16 eur na riadku 290.

Príjem z podielových listov zo zahraničia

ID1546 | | Ing. Anton Kolembus

Fyzická osoba – platiteľ DPH má príjem z podielových listov zo zahraničia (Belgicko). Potvrdenie o vyplatení výnosu mi zašle banka v eurách, kde uvedie:

  • zrážkovú daň 15%,
  • zranenú daň 45eur,
  • vyplatený výnos spolu 255 eur.

Kde treba uviesť  tento príjem v daňovom priznaní k dani z príjmov a má  nárok na odpočítanie zaplatenej dane?

Usporiadanie plesu a daňové povinnosti

ID1529 | | Ing. Marián Drozd

Firma usporiada ples pre verejnosť, pričom to nie je jej podnikateľská činnosť zapísaná v Obchodnom registri SR, ide len o jednorazovú akciu. Výnosy budú z predaja vstupeniek, tomboly a zo sponzorských darov. Náklady vzniknú za prenájom miestnosti, hudbu, stravovanie, nápoje a na výzdobu. Ktoré výnosy je potrebné zdaniť, a ktoré náklady môžu byť daňovo uznané? Na aké účty treba zaúčtovať náklady a výnosy?