Aktuálna téma

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2013

zoradiť výsledky podľa:

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

  • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
  • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

  • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
  • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
  • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

  • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
  • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
  • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Úprava základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodcovského sporenia

ID1038 | | Ing. Alena Benková

Za roky 2005 a 2006 si zamestnanec uplatnil u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS). V roku 2007 porušil podmienky.

Možno si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na družku?

ID1208 | | Ing. Alena Benková

Druh a družka žijú v spoločnej domácnosti, majú dieťa, na ktoré si uplatňuje druh daňový bonus. Môže si druh uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p. na družku, ktorá je na materskej dovolenke ?

Nezdaniteľná suma na manželku poberajúcu rodičovský príspevok a rodinné prídavky z Rakúska

ID2144 | | Ing. Dana Žňavová

Považujú sa štátne sociálne dávky z Rakúska (manželka poberá rodičovský príspevok a rodinné prídavky z Rakúska, ale býva spolu s manželom na Slovensku) za príjem manželky, ktorý sa na účely nezdaniteľnej sumy nezapočítava do celkových príjmov manželky?

Povinnosť podať daňové priznanie

ID1041 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec bol niekoľko mesiacov v roku práceneschopný, do konca januára nasledujúceho roka podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie a k 31. 5. skončil pracovný pomer z organizačných dôvodov. Zamestnávateľ mu vyplatil odstupné a náhradu nevyčerpanej dovolenky za predchádzajúci rok. Iné zamestnanie už nemal, od októbra mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Môže si tento zamestnanec požiadať o vrátenie zrazených preddavkov prostredníctvom žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, alebo musí podať daňové priznanie ?

Odmena pestúna ako vlastný príjem

ID1211 | | Ing. Alena Benková

Zahŕňa sa odmena pestúna do vlastných príjmov manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p.?

 

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku vykonávajúcu absolventskú prax

ID1043 | | Ing. Alena Benková

Manželka zamestnanca evidovaná na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávala časť roka absolventskú prax, za ktorú jej bol mesačne vyplácaný príspevok. Je tento príjem považovaný za vlastný príjem manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku?

Príspevok na diétu a nárok na nezdaniteľnú časť základu dane

ID1212 | | Ing. Alena Benková

Započíta sa do vlastných príjmov manželky na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. príspevok na diétu ?

Poberateľ vdovského a starobného dôchodku a nárok na nezdaniteľnú časť základu dane

ID1056 | | Ing. Alena Benková

Fyzická osoba je poberateľkou vdovského a starobného dôchodku. Za akých podmienok má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka?