Aktuálna téma

Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2013

zoradiť výsledky podľa:

Odvody a príkazná zmluva

ID1600 | | Ing. Marián Drozd

V roku 2012 som mala príjem z dohôd (mzda mi bola vyplácaná po zdanení a odvedení odvodov) a príkaznej zmluvy. Príkaznú zmluvu som uzatvorila s istou prekladateľskou agentúrou v januári 2012. Už predtým som sa venovala prekladaniu na dohodu. Agentúre nevyhovovala spolupráca na dohodu a keďže som nebola (ani v súčasnosti nie som) živnostníčka ani SZČO, navrhli mi spoluprácu na základe príkaznej zmluvy. Príkazné zmluvy sme uzatvárali priebežne, podľa potreby – teda ak prišla objednávka, poslali mi príkaznú zmluvu, na základe ktorej som vyhotovila preklad. Za rok 2012 mi bolo vyplatených 8 príkazných zmlúv v celkovej sume 2 120 eur.

Podarilo sa mi však zistiť nasledovné:

  • som povinná podať si v tomto roku (2013) daňové priznanie k dani z príjmov. Daňový úrad vyhodnotí, či príjem na príkaznú zmluvu bol pravidelný alebo nie.
  • V prípade, že to vyhodnotí ako nepravidelnú činnosť, nevzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade, že to vyhodnotí ako pravidelnú činnosť, vzniká mi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Sú tieto informácie správne?

Problém nastal v Sociálnej poisťovni. Pracovníčky v poisťovni mi povedali 3 rôzne teórie:

 

  • Po podpísaní príkaznej zmluvy som vraj bola povinná prihlásiť sa na daňovom úrade a vybaviť si DIČ, následne odvádzať do Sociálnej poisťovne každý mesiac poistne, ako keby som bola živnostníčka. V zmluve sa však nič takéto nespomína, a ani som sa s takouto informáciou doteraz nestretla.
  • Agentúra, s ktorou som podpísala príkaznú zmluvu vraj mala povinnosť prihlásiť ma do Sociálnej  poisťovne a zo mzdy, ktorú mi vyplácala, mala odvádzať daná  všetky odvody, ako keby som bola ich zamestnanec.
  • Nemala som povinnosť zriadiť si DIČ a mam čakať, ako moju činnosť vyhodnotí agentúra a v júni alebo júli sa dozviem, či mi vzniká povinnosť platiť odvody. Viete mi v tomto smere pomôcť a povedať jasne stanovisko?

Tiež by som sa ešte chcela opýtať:

  • Mala som po podpísaní príkaznej zmluvy povinnosť prihlásiť sa na daňovom úrade? Nemôžem si daňové priznanie podať ako fyzická osoba?
  • Keďže som vo svojom príjme v roku 2012 (na dohodu a príkaznú zmluvu som v hrubom zarobila 2 680 eur) nepresiahla nezdaniteľnú čiastku, budem povinná odviesť daň z tohto príjmu? Pripadne, je dokonca možné, že mám nárok na vrátenie dane, ktorá mi bola strhnutá z dohôd?
  • Ak mám správne informácie ohľadom posudzovania mojej činnosti ako pravidelnej alebo nepravidelnej, na základe čoho ju daňový úrad posudzuje?

Do mája 2012 som bola študentkou, od mája do septembra na úrade prace a od septembra na materskej.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku na materskej dovolenke

ID131 | | Ing. Dušan Dobšovič, Makro Konzult s.r.o.

Manželka je na materskej dovolenke (poberá materskú dávku) a okrem toho má príjem (úroky) zo stavebného sporenia. Zrazenú zrážkovú daň si uplatnila formou daňového priznania a bola jej vrátená. Takto by postupovala manželka aj keby bola na rodičovskej dovolenke a poberala by rodičovský príspevok. Môže si manželka podať uvedené daňové priznanie sama a súčasne si jej manžel uplatniť nezdaniteľnú časť na ňu vo svojom daňovom priznaní? Na jednej strane sa daň manželke vráti, ale na druhej strane manželovi sa nezdaniteľnou časťou základu dane na manželku zníži o jej príjem, čím sa to prejaví vo zvýšení dane.

Uzatvorenie novej zmluvy o dôchodcovskom sporení a základ dane

ID779 | | Ing. Alena Benková

Účastník zmenil v priebehu roka 2010 doplnkovú dôchodkovú spoločnosť spôsobom, že uzatvoril novú zmluvu, na základe ktorej sa presunuli peniaze do novej spoločnosti bez toho, aby sa uskutočnil výber peňazí. Pôvodná spoločnosť si za prevod strhla poplatok 2 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Ide v danom prípade o porušenie podmienok s následkom úpravy základu dane o uplatnenú nezdaniteľnú časť základu dane v predchádzajúcich rokoch?

Povinnosť podať daňové priznanie - príležitostný príjem

ID1173 | | Ing. Alena Benková

Študent mal v roku 2011 len jeden príležitostný príjem - na základe zmluvy o dielo vytvoril webovú stránku pre právnickú osobu. Za to mu bola vyplatená odmena 2000 eur.  Ak si od tohto príjmu odpočíta 500 eur, ako príjem oslobodený od dane podľa  §9 ods. 1, písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. od dani z príjmov v z. n. p.,  zostane mu zdaniteľný príjem vo výške 1500 eur, čo je menej ako 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a tým pádom by mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie. Môže študent postupovať týmto spôsobom a nepodať daňové priznanie?

NČZD na manželku

ID2085 | | Ing. Iveta Matlovičová

Podľa § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len "ZDP") sa na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane považuje manželka žijúca v spoločnej domácnosti, ktorá sa starala o vyživované maloleté dieťa podľa osobitného predpisu (zákon o rodičovskom príspevku). Podľa tohto zákona dieťaťom je dieťa do troch rokov veku, do šiestich rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo do šiestich rokov veku, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Môže sa uplatniť NČZD na:

a) Manželku od 1 dňa materskej dovolenky, t. j. od prvého dňa poberania materskej?

b) Manželku od nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa (t. j. nar. 5. 4. 2013, čiže od mája 2013)?

c) Manželku, ktorá poberá rodičovský príspevok? Ktorý variant je správny?

Zamestnanec popri živnosti

ID910 | | Ing. Silvia Jambrichová

Má zamestnanec nárok v roku 2011 na alikvotnú mesačnú časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ak je súčasne živnostník a platiteľ DPH.

Poberateľ starobného dôchodku a nárok na nezdaniteľnú časť základu dane

ID1206 | | Ing. Alena Benková

Zamestnanec sa stal od 1. januára  2011 poberateľom predčasného starobného dôchodku. Od 1. marca 2011 mal pozastavené poberanie dôchodku. Od 1. júla 2011 sa stal poberateľom starobného dôchodku.  Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2011 a v akej výške?

Daňové priznanie maďarského dôchodcu

ID2122 | | Ing. Marián Drozd

V jednej otázke na portáli som našla odpoveď:  ....... V súvislosti so zdanením tohto dosiahnutého príjmu občana ČR môžu nastať situácie: ak tento zdaniteľný príjem za rok 2013 nepresiahol sumu 1 867,97 €, občan ČR nemá povinnosť podať daňové priznanie v SR, alebo ak tento príjem bol vyšší ako 1 867,97 € a ak občan ČR:

a) požiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, nemá povinnosť podať daňové priznanie v SR;

b) nepožiadal zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, má povinnosť podať daňové priznanie v SR (typ A).

Ja by som sa chcela spýtať, že v prípade, že tento zahraničný dôchodca nepoberá dôchodok zo SR, má v SR nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka?

Úprava základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodcovského sporenia

ID1038 | | Ing. Alena Benková

Za roky 2005 a 2006 si zamestnanec uplatnil u zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodcovské sporenie (DDS). V roku 2007 porušil podmienky.

Možno si uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na družku?

ID1208 | | Ing. Alena Benková

Druh a družka žijú v spoločnej domácnosti, majú dieťa, na ktoré si uplatňuje druh daňový bonus. Môže si druh uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v z. n. p. na družku, ktorá je na materskej dovolenke ?