Otázky a odpovede


Zoznam otázok

zoradiť výsledky podľa:

Služby v rakúsku

ID3437 | | Ing. Marián Drozd

Naša spoločnosť bude poskytovať pneuservisné služby v lomoch v Rakúsku. Je potrebné sa ešte pred začiatkom prác registrovať pre DPH v Rakúsku a potom vystavovať faktúry za služby s rakúskou DPH?

Fakturácia služby

ID3436 | | Ing. Marián Drozd

Prenajímame priestory na uskladnenie náradia francúzskej spoločnosti s francúzskym IČ DPH, na Slovensku nie sú registrovaní. Priestory sú na Slovensku a spoločnosť ich využíva na uskladnenie náradia, ktoré využíva na stavbe. Máme im nájom faktúrovať so slovenskou DPH, keďže priestory sú na Slovensku ? Je tento postup správny?

Zdedenie obchodného podielu v s.r.o.

ID3427 | | Ing. Marián Drozd

Zomrel spoločník s.r.o. a jeho obchodný podiel (=32,5 % zo základného imania spoločnosti) zdedili 3 dediči. Budú platiť daň alebo odvody a ak áno z akej hodnoty? Pri následnom predaji zdedených podielov v spoločnosti budú dediči platiť daň alebo odvody? (Ak áno z akej hodnoty a koľko, je rozdiel v tom ak podiely predajú ihneď po zdedení alebo o nejaký čas?)

Zrážka zo mzdy

ID3433 | | Ing. Iveta Matlovičová

Zamestnávateľovi bola doručená Dohoda o zrážkach zo mzdy od spoločnosti poskytujúcej finančné revolvingové pôžičky uzatvorená so zamestnancom. Môže zamestnávateľ vykonávať zrážky zo mzdy na základe uvedenej Dohody bez súhlasu zamestnanca? V akej výške je možné zrážku vykonať?

Transferové ocenenie a výpožička auta

ID3434 | | Ing. Dana Slivková, PhD.

Spoločník FO na základe zmluvy o výpožičke poskytne firme vlastné motorové vozidlo bezplatne na používanie. Spoločník je vlastníkom tohto auta ako FO nepodnikateľ, auto nie je zaradené nikde v obchodnom majetku. Považuje sa toto za kontrolovanú transakciu z hľadiska transferového oceňovania? Je potrebné vypracovať transferovú dokumentáciu?

Zákazková výroba

ID3432 | | Ing. Ondrej Baláž

Spoločnosť ako zhotoviteľ účtuje o zákazkovej výrobe metódou stupňa dokončenia (výstavba nehnuteľnosti). Patrí do zmluvných nákladov aj provízia, ktorú spoločnosť zaplatila za sprostredkovanie celého obchodu na zhotovenie nehnuteľnosti pre objednávateľa? K 31. 12. 2018 neboli dodávateľom vyfakturované všetky práce vykonané v roku 2018, čo znamená, že najskôr zaúčtujem časové rozlíšenie cez účet 383 do nákladov a následne vypočítam stupeň dokončenia podľa pomeru nákladov skutočne vynaložených a rozpočtovaných? 

Ubytovanie, pracovné cesty / necesty

ID3431 | | Ing. Marián Drozd

Slovenská s. r. o. má 2 spoločníkov - občanov MR, bývajúcich v Budapešti. V Bratislave majú ambulanciu, kde pracujú 2 dni v týždni. Sú v spoločnosti zároveň zamestnaní (lekár a asistent). Môžu si dať do nákladov spoločnosti výdavky na cestovné (vlak) z MR do SR, parkovné (ak prídu autom) v SR - auto nemajú v majetku spoločnosti, resp. ubytovanie na 1-2 dni v týždni v hoteli v Bratislave? Máme za to, že ak neprídu do BA, tak ani nebudú dosahovať príjmy v BA. Aj keď neviem, ako táto argumentácia obstojí pred daňovým úradom.

Zmluvná pokuta

ID3430 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť má pohľadávku z titulu zmluvnej pokuty voči odberateľovi z IČŠ (nedodržanie zmluvných podmienok prepravy). Vystaví faktúru (pre jednoduchšiu evidenciu tejto pohľadávky). Uplatní pri tejto pokute prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa, resp. uvádza sumu tejto pokuty do súhrnného výkazu k DPH?

Nepeňažný vklad s.r.o. do základného imania

ID3429 | | Ing. Marián Drozd

Spoločnosť ABC, s .r. o., je platiteľom DPH a stane sa jedným zo spoločníkov novozaloženej spoločnosti NOVA, s. r. o., s nepeňažným vkladom do základného imania. Výška zapísaného nepeňažného vkladu bude 4 000 €. Vkladom budú stavebné pozemky, ktoré boli ocenené znaleckým posudkom na hodnotu 50 000 €, ich účtovná hodnota je 48 000 € v účtovníctve ABC, s. r. o. Spoločnosť ABC, s. r. o., musí odviesť z výšky vkladu DPH.

  1. Odvedie spoločnosť DPH z výšky vkladu 4 000 €, teda 800 € alebo suma 4 000 € bude už vrátane DPH, keďže novozaložená spoločnosť NOVA, s. r. o., nie je platiteľom DPH?
  2. Bude mať možnosť spoločnosť NOVA, s. r. o. uplatniť si odpočet DPH pri registrácii, ak sa stane platiteľom?
  3. Bude u spoločnosti ABC, s. r. o., rozdiel medzi hodnotou vkladu 4 000 € a účtovnou hodnotou 48 000 € daňovým nákladom?
  4. Spoločnosť NOVA, s. r. o., nadobudne vkladom 4 000 € pozemky v hodnote 50 000 €, ich reálnu hodnotu bude viesť v podsúvahovej evidencii alebo musí daňovo upraviť základ dane z rozdielu?

Predaj obchodného podielu

ID3428 | | JUDr. Tatiana Mičudová

Slovenská s.r.o. má jedného spoločníka A. Spoločnosť má dvoch konateľov, konateľa A (ide o jediného spoločníka A) a konateľa B (konateľ B nie je spoločníkom). Každý konateľ spoločnosti koná samostatne. Ide o slovenských rezidentov. Osoba A chce predať svoj obchodný podiel v spoločnosti a chce sa aj vzdať funkcie konateľa v prospech kupca C. Kupec C bude jediným spoločníkom spoločnosti a bude aj konateľom namiesto osoby A. Funkcia konateľa B zostáva nedotknutá. Táto s.r.o. v minulosti požiadala o spotrebný úver, ktorý spláca dodnes. Takže úverová zmluva (právny vzťah) bola medzi spoločnosťou a finančnou inštitúciou. Spoločnosť má nedoplatok voči ZP a SP. Spoločnosť voči daňovému úradu nemá nedoplatok. Kupujúci C nemá žiadny nedoplatok. Môže osoba A predať hore uvedeným spôsobom spoločnosť, aj keď úver nie je splatený a spoločnosť má nedoplatok voči poisťovní? Môže finančná inštitúcia od spoločníka A, ako od fyzickej osoby, požadovať splatenie úveru, čiže má nárok prostredníctvom exekúcie aj na súkromný majetok fyzickej osoby A, alebo inštitúcia má nárok len na majetok firmy (napr. blokovanie firemného účtu, firemného majetku...atď..)?