Uloženie pokuty za oneskorené podanie daňového priznania

ID243 | | Ing. Katarína Skalová | Vytvoriť záložku späť

Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. Daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie 31. 1. 2008. Daňové priznanie podal až 31. 1. 2009. Je správca dane povinný uložiť daňovníkovi pokutu, ak áno, v akej výške?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár