Odpisovanie majetku

ID44 | | Ing. Lucia Vanková | Vytvoriť záložku späť

Účtovná jednotka ( ÚJ) účtujúca v podvojnom účtovníctve obstarala hmotný majetok (počítač - PC), ktorého ocenenie je nižšie ako 1 700 eur a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok. ÚJ sa rozhodla tento majetok zaradiť do účtovnej skupiny 02 – dlhodobý hmotný majetok, t.j. uplatniť postup v zmysle § 13 ods. 6 opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v z. n. p. Keďže takýto majetok pre účely platného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zmysle § 22 ods. 2 písm. a) nie je hmotným majetkom – ÚJ sa rozhodla v roku obstarania a zaradenia majetku do užívania uplatniť a zaúčtovať 100 % odpis z obstarávacej ceny. Je zaúčtovaný 100 % odpis v plnej výške daňovo uznateľným výdavkom?


Znenie odpovede je zobrazené len prihlásenému užívateľovi.

Prístup ku zneniu odpovede majú len predplatitelia.

Objednajte si predplatné a získajte tak prístup k databáze aktualizovaných odborných otázok a odpovedí od renomovaných autorov.


Diskusia (Počet komentárov: 0)

Zobraziť diskusiu Pridať komentár